A*. 1836. ALKMAAR SC HE O U R A N T. Van MAANDAG A m N®. 2. Den it JANUARY- Burgemeester en wethouders der stad alkmaar. Jan. 1836. 's morg. teri 8 ure '5% cn «re 3- 33% 36s. 4* 44% 47'. 5- 43% 47°. 6. 4<j°. 7- 38'. 8. a 8% 30'. Dczc Courant Wordt geregeld, eens in de week er. wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. MILITIE. A T I E. NATIONALE PUBLIC ezien de'circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord- flollard de dato 9 December 1835, waarbij is bepaald, dat de werk zaamheden der Nationale Militie, voor den jare 1836, binnen de Ste den en Gemeente dezer Provincie, eenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Jannarij i8t7n°. i, omtrent de inrigting der Nationale Militie, bii deze op, alle mans- cersonen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad «n Turisd'ictie hebbende, welke op den eersten |anuarij 1836, hun negentienden jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle Jongelingen, ge boren in het jaar 1817, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorsz. Wet in het daartoe gereed gemaakte register tot de ligting der Na- iona'le Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 6 van de wet van 27 Apfi! 1820 alle manspersonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen en als ingezete. pen moeten worden beschouwd, ten einde zich, voor zoo verre zij nog schiktheid hebben, weike voor den dienst wordt vereischt, als ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze Ge meente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodanigen zal knnnen geschieden ter Secretarie dezer Staddagelijks{uitge zonderd dc Zon- en Feestdagen) van den 29ste» der maand December van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, tot en met den 2osten Januarij aanstaande ingesloten. Gedaan te Alkmaarden I5den December 1835. Burgemeester en IVethouders voornoemd t FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BÜRGEMEESTEtl en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen bii deze ter kennisse van dc houders der Obligatie» ten las ten dezer Stad. Dat de interessen, verschenen tot en met 3iMe« December 1835, dagelijks ter Thesaurie worden betaaldWordende voorszhouders door eene spoedige afhaling van hunne te in de jaren der Militie vallen, insgelijks, voor gemelde tijdstip, der Öbligatien verzocht, ter inschrijving aantegeven in dat register waartoe zij volgens hunnen goed hebbende Interessende goede orde in de Stedelijke Admiuistra ouderdom behooren. tie te helpen bevorderen De Inschrijving zal beginnen met Maandag den 4de" Januarij 1836 «n zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den ootten daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 7, it, 14 en i8den Januarij aanstaande, des na middags van 5 tot 7 ure. En ten einde voortekomendat iemand in de termen der inschrij ving vallende zich door omvetenheid aan pligeverzuim schuldig mal e, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeldde ingeze tenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet ge maakte bepalingen. Dat, welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermeenen te hebben wegens gebreken, of anderzins, dezelve des niettegenstaande gehouden is, zich doen inschrijven, gelijk mede daaronder begrepen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kinderen of Pupillen in Persoon of door iemand daartoe door hun schrifte lijk gemagtigd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende, zui len zij vervallen in de boete daarop gestelden ingeval van volstrekt onvermogen, met gevangenis worden gestraft, onverminderd, dat zoo danige Kinderen of Pupillen even als alle andere Jongelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geene redenen van' Vrijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermo gen tot gevangenis worden verwezen Dat de wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden voor hun die ongehuwd zijnde woonplaats der Ouders en bij o- verlijden van beiden, die van den eerstbenoemden Voogd, voor de gehuwden, de plaats alwaar zij hun bestaanhebben, terwijl die genen welke "eene OudersVoogd of eigen bestaan hebbenmoeten worden .^geschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de inge zetenen van deze Stad en Jurisdictie van dien, weike dit aangaatom zooveel mogelijk in eigen persoon voorzien van een Geboorte - Ex- tract, en eene nota var. de wijk en nummer der woonplaats, doch bij volstrekt noodige afwezeoheid, door een hunner Naastbestaanden of Voogden aan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeürig te voldoen en daardoor voortekomendat zij niet als onwilliger, wor den aangezien en gestrafthetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid let gevolg zoude Zijn. Gedaan te Alkmaar, den 22sten December 1835, Burgemeester en IVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Zij noodigen tevens de Leveranciers ten dezen uit, om als gewoonlijk hunne Rekeningen ten spoedigstec bij den Stads Architect in te leveren en herinneren "dezelven bij dezedat de Rekeningenboven de vijf gulddnop Zegel moeten zijn gesteld. Alkmaarden 2dc« Januari1836, Burgemeester en IVethouders voornoemd'e FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINISIENLANDSCHE BERIGTEN. Den 2d en dezer isin het Nederlandsch-Israëlitiscb Oude Mannen- en Vrouwenhuis-, op de Nieuwe Keizersgracht, bij de Weesperstraat* te Amsterdam, in den ouderdom van omstreeks 109 jaren, overleden de persoon van Samson Joseph Vos, geboren te Ronsfeld, bij Ca<-sel. In zijn 20ste jaar is hij in den echt getreden met Rachel Abr bun Pisstawelke in den jnre.i797, in haar 65ste jaar is overleden; iti welk huwelijk hij heeft verwekt 10 kinderen, zijnde 7 zonen en 3 dochters, waarvan de drie laatstgemelde nog in leven ziju; terwijl hij voorts 29 klein- en 2f achterkleinkinderen heeft nagelaten. Zijn oudste zoon, Abraham Samson Vos, is in het jaar 1816, in den ou derdom van 67 jaren overleden. NATIONALE PUB BURGEMEESTER en MILITIE. ATI L I C WETHOUDERS der Stad ALKMAAR ingevolge art. 30 der Wet van den 8 Januarij 1817 n°. verlangen- Gedurende het jaar 1835, zijn te Alkmaar geboren 301 kinderen, waarvan 150 van het mannelijk cn 151 van het vrouwelijk geslacht j zijnde 30 kinderen minder dan in het jaar 1834; Daarentegen zijn in het jaar 1835, overleden 426 personen, waar van 207 van het mannelijk en 219 van het vrouwelijk geslacht, z ij nu de 40 meerder dan in het jaar 1834, wharnit blijkt dat in het jaar 1834, honderd vijf en twintig personen ineerder overleden zijn dan geboren. Er hebben 98 huwelijken plaats gehad zijnde 35 meerder dan in 1834. STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal vafl Fahrenheit. 7aturdag Zondag Maandag Dingsriag Woensdag Jll^V.vv'1^^ «IV» JW w*' - J v t n o p. I de het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor den Donderdag jare 1836, zooveel mogelijk aaiuevtilien met Vrijwilligersweike zich j Vrijdag onder liet genot der daartoe gestelde premie zullen aanbieden, dezeu dienst voor hunne medeingezetenen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennis van alle de ingezetenen dezer Stad eu Jurisdictie van dier.welke dit maar eenigzins zouden mogen aangaan: Dat ingevolge art. 31 der voorsz. Wet ais Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezetenen weike op den 1»™ J ami arii 1836 ongehuwd bun 198 jaar zijn ingetreden, en hun 3oe nog' niet hebben V Ibra. t ten ware dat zij reeds in dienst der Ncderlandsc'te Armé of Nationale Militie hadden gestaanin welk geval zij tot den ou derdom van 35 jaar zullen worden toegelaten, cn de noodige ge- 2. 12 24*. 9* 11 9* 91 91 91 99 91 99 99 1» i» 99 91 11 99 99 99 1* 19 99 91 99 99 91 9» 99 99 99 11 99 4l% 99 91 99 11 11 91 99 91 99 34°i 99 99 99 •1 91 99 91 99 19 91 99 V S T A D S - S C II O U w B U R G. 5e Voorstelling, od Dingsdag den i2en Januarij 1836. De ZINTUI* GEN der HERSENEN, Blijspel in drie bedrijven, door A. v»n Kotzebueen na hetzelve: De TVVEË VLAKKEN of Het DORP in OPSCHUDDING, Vrolijk Blijspel met Zang, in één bedrijf. Alkmaar, Namens de Directie, den II Januarij 1836. W. RASCIIStertiaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1