alkmaarsche %1P* srs'i sscsTi X" i"m N". 4. ^'flgS COURANT. A". 1856. Van MAANDAG WWm 0^2'*^"*«sifL Den 25 JANUARY. AAN besteding. O Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Qd Woensdag den 27"cn januarij 1836, des namiddags ten twee «tp zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur ran'Noord-Holland of bij deszelf absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Staten, aan het Locaal van het Gouvernement der Provincie, te Haarlem, worden aanbesteed: ne leverantie van 625 Lasten grove BRIKSTEEN, tot onder- houd der Held rsche Zeewering. tïpzo Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. •rH óes'ekken, op welke de bovengemelde Aanbesteding zal plaats 1 X nl n ter lezing liggen boven en behalve aan het Locaal v S h« Gouvernement lan Noord - Hollandin de voornaamste vail net u r-„n;; .,,j7t.n als- t" Haarlem 111 de Toetast, de .win drendsberstente Alkmaar in den Ronden Leeuv en 11. cle Toelast, af" den Heidér in den Ronden Leen, en ,11 den Burg aan het Nieuwe D ep; te Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Purmerende iaden Doe- j e Muiden in het Hof van Holland; te Amsterdam m het Tu f- Zit, van Breda, in het Noord-Hollandsche Koffi,hu,sin het hoffghms «piirrmd Nab-V Stadhuis, in het Aalsmeerder Veertiuis, op d-.n hoek van de Bloenim.rkt en Wijdesteeg, in het Koffijhuis de Pa™dVs™Z'[> in het Fnkhuizer Veerhuis en 111 het Onklaar Anker, op het no- te Enkhuizen in de Valk; te Naarden m de kroon; te Weesp in de Roskam; te Ameiue in de Socteteitte Edam en te Mon- j nirkendaiïi op het Raadhuis» Zullende acht dagen voor de Besteding de noodige aanwijz.ng n ken worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur P. T. GLUNW1S en den Ingenieur A. HOMMERS Pz. te Haarlemde vereisen* ini.chtingen tc bekomen zijn. BÜITENLANDSCHE BERTGTENé F R A N K R IJ K. in den vroegen ochtend van den pden Januarij zijn twee misdadi gers de sedert verscheidene weken ter rood waren veroordeeldbu de' b'ariére van Arcueil te Parijs geguillotineerd. Éen dezer misdadi rers Lacena.re geheetenheeft gedurende zijn regtsged.ng en later de openbare aandacht in Frankrijk op eene zeer buitengewone wuze rot zich getrokken. Het was een jong mensch van vrij goeden hui die eene zorgvuldige opvoeding had genooteneer.cn tijd aug door znnen medearbeid aan een dagblad zijn bestaan bad gevonden, dnèh "ot armoede vervallen, van de vruchten der afschuwelijkste mis d-den 'eerige jaren in weelde had geleefd. Vooral ook had luierz'C or, toegelegd om kantoorbedienden die veel gelds bij zich hadden, d^o list in de eene of andere afgelegene woning te lokken, om hen A ar met hulp van een of twee zijner makkers, te beroven en zoo hh dit voor zijne ve.ligbed noodig achtte, te vermoorden De koe boeteheid en slimheid, waarmede Lacena.re z„ne misdaden heek bloecii.,neia afkeer van het leven, dien hij naderhand loo"den re-ter heeft doen blijken; de koele, beredeneerde bekente- nissen di^ hO in het openbaar heeft gedaan zijne meer dan gewone bekwaamheid als schrijter en zelfs als dichter, en het volstrekt ge- i ,le „odsd enstiee en zedelijke beginselen, en van alle geloof aan e hoogersdan de stoffelijke wereld, hetwelk men met ijzing b« dezen rampzaligen opmerkte, zouden tot sombere maar nuttige beschouwingen aanleiding kunnen geven. IliJ heeft de laatste dagen van zHn leven besteed tot het schrijven van gedenkschriften die de- -er da-en tc Parijs in het licht zijn verschenen, eu misschien over Ap oor"aken tier verregaande verbastering van zijn gemoed, bij zulk eenen uitmuntende aanleg in andere opzigtenlicht kunnen verspreiden. De teregtstelling van den moordenaar Lacwaire, die dezer da rren 's morgens vroeg te Parijs heeft plaats gehad, houdt nog steeds fe openbare aandacht in die hoofdstad sterk bezig. Men heeft een breedvoerig berigc wegens zijne laatste levens uren openhaar gema k wanruU blifltt dat welk eene verachting voor het leven hij ook willen veinzen en hoezeer hij ook getracht heelt zijne koele, spottende houding'tot den einde toe te blijven volhouden, toen op den Wvg naar het schavot de moed hem geheel ontzonken iszoodat hijwel verre van zijn voornemen tot het houden eener aanspraak aan het volk. re kunnen volvoeren, half levenloos naar de guillotine is gesleept. De meeste Parüsche bladen vinden er iets troostrijks en geruststellends voor de maatschappelijke orde in, dat deze misc.adiger zijne aang -1 nomene rol niet tot den einde toe heeft kunnen uitspelen. Den avond vcor zijnen dood heeft hij een gedicht vervaardigd, waaruit men zou kunnen afleiden, dat toen betere gevoelens 111 zijn verhard gemoed j waren ontwaakt, en eene schemering van geloof aan God en de on- «èrfelijkheid voor hem was aangebroken. Een paar weken te voren! had hij daarentegen met afschuwelijke spotternijzelt den klaagzang over zijn e gen dood opgesteld, dien men te Parijs, even als elders,! ra den dood van groote misdadigers, op de hoeken der straten gewoon is te zingen. Overigens ziet thans reeds een dichtbundel van dezen misdadiger, die een treurspel uit de nieuwe Grieksche geschiedenis en t-enige losse dichtstukjes bevat, het licht, en worden de gedenk schriften van zijn leven eerstdaags verwacht. men het volgende omtrent de aldaar plaats gehad hebbende moord* tooneélen De afgeloopen nacht is door afchuwelijke buitensporigheden ge kenmerkt. Reeds sedert eer.ige dagen heersebte er groote gisting in deze stud, die niet weinig vermeerderde op het ontvangen der tijding, dat de personen, die door de Carliscen in het versterkte klooster San Lorenzo del Pitheus gevangen werden gehouden [wc-lke sterkte door generaal Mina belegerd wordt] doodgeschoten waren geworden. Da overheden sloegen op deze stemming des volks weinig achtalleen hadden de regimenten, die den 4den de stad moesten Verlaten, te genbevel ontvangen. Alle de troepen waren in de kazernen onder da wapenen gehouden. In den loop van den dag verspreidde zich het ge- mchc, dat eenige Carlistische bevelhebbers uit hunne gevangenis ont snapt waren. Het volk begon luide te morren en een vounis van de krijgsraad, welke den 4de!) eene ziiting had gehouden, deed de alge meen e verbittering ten top stijgen. Die raad toch had van zich kun nen verkrijgen om eenige Carlisten, die van allerlei wreedheden over tuigd waren geworden, en zelfs aan vrouwen de oogen hadden uitge stoken, tot niet meer dan eenige jaren verbanning te veroordeelen. Naauwelijks wordt dit vonnis bekend, of gewapende benden, die on getwijfeld sedert eenige dagen daartoe waren opgeruidbeginnen tie stad te duórloopen, onder het geschreeuw van s dood aan de Carlisten Deze lieden behoorden bijna allen tot het twaalfde bataiilon der nationale garde, dat la Blusa wordt bijgenaamd, en, gelijk men weetzooveel tot de omwenteling van den 5den Augustus heefc bijgedragen. Ilee was vier ure na den middag, toen deze gewapende horden de straten begonnen te doorkruisen. Weldra Viel de duisternis, en namen de ge wapende volksdrommeu meer en meer eene dreigende houding aan. De alarmtrom werd geroerd de troepen der bezetting kwamen on der de Wapenen en trokken naar de punten, alwaar de zamenschqlin- gen het talrijkst waren. JntussChen hield liet volk het paleis van den Kapitein-Generaal belegerd en eiscute mét groot geschreeuw het dood schieten van alle de gevangene Carliscen. De generaal Alvarez in de hoop van het woedende gepeupel tevreden testellen, beloofd die straf oefening tegen den volgenden dag. Maar een nieuw geschreeuw gaar op, men roept, dat de generaal den gedane eisch heek geweigerd; en weldra hoort men uit de gewapende volksmassa den kieet opgaan: Bestormen wij de titadcl! Ladders worden aangebrsgt en in de gracht van het kasteel geplaatst. De wachten worden weggeruimd, ei: nee volk neemt, door woeste drift voortgezweeptde citadel stormender hand in. De overwinnaars, door deze zege nog meer opgewonden, dringen in dc vertrekken van den bevelhebber Pedro de Pastors dooi, die. te gelijker tijd zijne nuclei laag en het gevecht vernemendede sleutels der gevangeaishokki.ii overlevert. [,Vc/ vervol en Slot in ons volgend Nó], BINNÉNL ANDSC11E B E R I G T E N. Amsterdam, den \~den Januarij, SPANJE.- In een bijzonder bsrigt uit Barcelona van den 5den Januarijleest Heden had alhier de plegcigo inwijding plaats van het Nederlandfch- Israëliciscli-Weeshuis MiGADfeL Jethomim. Eeu.e talrijke eu aanzienlij ke vergadering woonde deze feestviering bij. De voor zittel-de heer B. van Praag, voerde het woord. Na eene inleiding, die eenen die pen indruk op de aanwezige maakte, en waarin de spreker het op voeden en verplegen van ouderloozen als eene der sd'nóonsfe daden van weldadigheid schetste, deelde Z. Ed. een-verslag mede van de geschiedenis van dit wees - kollegie. Hetzelve bestond reeds «j jaren, doch had gedurende dien tijd niet al dat nut gesciehc, dat misschied daarvan verwacht kon worden. Onderscheidene oorzaken hadden hier toe aanleiding gegeven. Een der voornaamste gebreken van het kol legie was, dat er geen eigcniiik opvoedingsgesticht bestond, maar dat de weezen buitenshuis bij versch llende lieden werden besteed en al. leen gedurende de schooluren onder het toczist- des bestuurs stonden. Van daar dan ook, dat bestunrderen in het begin des jaars 1834 e?ne uitnoodiging aan hunne geloofsgenooten deden, otn hen op te wek»ën, tot bijdragenten einde door den aankoop van een behoorlijk ge bouw, het bestaande kwaad te verhelpen. Deze oproeping had aller- wege zooveel weerklank gevonden, dat kort daarna het tegenwooidi- ge gesticht kon worden aangekocht en in gereedheid gebiegt tot c,t ontvangst van 23 weezen, die er opgevoed, oiiderrigc en door aec aanleeren van een of ander vak in staat gesteld worpen om bij nee 1 verlaten van het gesticht, verder voor hun eigen onderhoud te kun. nen zorgen. Met bijzonderen en welverdienden lof maakte de *001- zitter melding van de ruime geldelijke bijdragen van oen heer f>. M, de Boerdie eerst een zijner eigendommen ter beschikking van 'het bestuur gesteld hebbende, Jaarna, toee. dit perceel tot gemeld einde ondoelmatig werd gekeurd, het beduidende geschenk van zes duizend gulden aan heeren - bestunrderen aanbood tot het verwerven en in orde brengen van het gesticht zoo als hetzelve thans bestaat. De edele daad van den heer S. M. de Boer vond navolgingvele menschenvrienden werkte mede tot het liefdadig doe! en hetzelve heeft dan ook, dank deze milde bijdragen, bereids in zooverre kun* nen bereikt worden, dat de in dit gesticht verpleegd wordende wee zen mee de tegenwoordige middelen des genootschap^ ruim van al.es kunnen voorzien worden. Ook de heeren J. Olivier ch B. van per Lee hebben vooral aanspraak op de dankbaarheid des bestuursdoor de belangloosheid, waarmede zij, in hunne becrekkingen van metse laar en timmerman zich met de werkzaamheden aan het gesticht wel hebben willen belasten. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1