n:-5- A*. 1836. ALKMAARSCIIE COURANT. V a ti MAANDAG Den r FEBRUARY, FRANKR.uk. Deze Courant werdt geregeld eens in de week en wel op Maandag 'voor de Prijs van 6 Centen ui/gegeven. buiten LANDSCHE S P A N J BERIGTEN. E. THet vervolg en Slot van ons vorige No. wegens het berigt uit Barcelona van den 5den Januari/, leest men het volgende omtrent de aldaar plaats gehad hebbende moordtooneelenJ ])c eerste gevangene, die onder de moorddadige handen dezer onverlaten viel, was [de kolonel] O'Donnel, die bij het gevecht van Alos zich aan de Ciiristinos had moeten overgeven. Zijn lijit werd van boven van de wallen aan de volksmenigte toegeworpen, tli» onder het uitbrullen van woeste vreugdekreten, zich op dezen bloedige prooi wierp, een touw aan de voeten van dit slagtoffer vast. bond' en na het lijk door alle de straten te hebben gesleept en daar. -an bij fakkellicht baren dorst naar wraak te hebben geleschtde ver minkte overblijfselen op de Rembla verbrande; dezelfde plaats, waar op in Augustus 11. het lijk van [den generaal der Christinos] Bassa in de vlammen werd geworpen. Gedurende dit afschuwelijk tooneel bezoedelde in de gevangenissen der citadel eenige opgewondene kan nibalen zich met den moord van een groot aantal weerlooze gevange nen die zonder genade werden doodgeschoten. Met de noodkreten der sla<noffers en de vervloekingen der moordenaars, vermengde zich her ijzingwekkend gejoel van het volk daarbuiten, dat op elk nieuw geweerschot een woesten vreugdekreet deed hooren. De ophaalbrug werd nedergelatenen het volkthans geheel en a! meester in dé citadel zette met de uiterste verbittering dit werk eener helsche wraakzucht voort. Na alle de gevangenen te hebben vermoord drong de menigte in de ziekenzalen doorwaar de ongelukkige lijders op hun bed werden afgemaakt. Het juiste aantal der slagtoffers is nog onbekend; maar de moorden zijn tegen acht ure des avonds begonnen en duurden te middernacht nog voort. De nationale garde heelt met liet geweer in den arm, het gebeurde lijdelijk aangestsartzonder.de minste poging te doen, om den verwoestenden stroom te stuiten. De stad is den geheelen nacht verlicht geweest." Gelukkig hij, die, zoo als gij, tot jaren van onderscheid geko men isen wiens haren met eere grijs zijn geworden Wat mij betreft, ik heb nrme partij gekozen, en ben voornemens den drink beker tot den bodem toe te ledigen. Ja, hij, die eenen zoo afschu welijke!! aanslag heefc gepleegd, zonder 11a te denken, hoe hatelijk hij zich daardoor jegens de maatschappij heeft gemaakt, moet zich aan elke hem opgelegde straf oliderwerpem Wat mij betreft, ik zeg, dat dc lafaard alleen den dood vreest, en ieder oogenbiik meent, dat de aarde zich voor zijne voeten openen zal. Maar ik verwacht den dood als een feest, waartoe ik genoodigd word; ik beschouw dien als eene algemeenc weeen ik heb nooit het leven als een genoegen beschouwd want de dappere kiest de eer boven het leven, en sterft liever, dan in schande en slavernij te leven.... Al mogt ik bet leven behouden, dan zou toch het gebeurde bij mij afschuwelijke aanslag mij bestendig voor de oogen zwevendan zou ik gedurig vreezendat men mij toevoegde: „Ziedaar der. aanbrenger, die zijne medepligtigen verraden heefcFieschi verontschuldigt zich vervolgens in den brief lover het ontdekken van de namen zijner medepligtigen, en zegt dat hij nimmer daartoe zou gekomen zijnindien het gevoel van erken. Lelijkheid jegens den heer Ladvocst, die hem vroeger diensten had bewezen en hem in zijne gevangenis had opgezocht, hem niet ge noopt had, om zijn gemoed aan dezen te ontlasten. Gij weet, zegt hij, dat een Korsikaan alles tot heouicersce drijft, en nooit of het goede of het kwade vergeet." Hij betuigtdat men hem voor zijne ontdekkingen geenszins genade heeft beloofd en dat hij ook niet om genade 'zal vragen. Hoe!" schrijft hij, ik zou mijn leven afbe delen J Neen, liever bedelde ik dat van mijne medepligtigen af, om dat dezen lafaards zijn, die vreezen hun hoofd op liet SChavot té brengen. Maar ik zeg steedsals men mij het hóófd zal hebben af. gehouwen, dan geef ik het overige aan den duivélen moge er ge beuren wat er wil." De brief, die met deze afschuwekkende zinsne de eindigt, is geteekend„De Koningmoórdar Fieschi." DÜITSCHLAND. De Fransche regeringsbladen van den 25sten Januari] behelzen nog niets naders wegens het jongste gevecht, hetlvcik tusschen de hoofd- snV't der Christinos en der Carlisten in den omtrek van Victoria Is geleverd, lu de brieven uit Bayonne van den 2isten, die gewoonlijk de z?ak zoo gunstig mogelijk voor de Christinos voorstellen, wordt daaromtrent alleen gezegd, dat gedurende de dagen van den i6d— en i/den Jannarij langs de geheele linie van Salvatierra tot aan Villa- real met verbittering gestreden is; dat bij het vertrek van den ren boden de strijd nog voortduurde, en dat nog niet te voorzien was voor welke zijde de overwinning zich zou verklaren. Het Journal de la liane deelt wegens dit gevecht reeds de beide volgende legerberigten, van den opperbevelhebber der Carlisten Eguia mede die uit Salinas de Guipnzcoa gedagceekend zijn, eene stad, welke' op korten afstand van ViUsrealaan den grooten weg van Vic toria naar Bergara ligt. Dit spvk luidt aldus: Hoofdkwartier van Salinas, den löden Januarij 183d. De vijand heeft van uit Viitoria zich met zijne geheele ttiagt naar Guevara en Villareal in beweging gesteld; doch volgens het rap- uort van den opperbevelhebber der tweede divisie, die het eerste punt vCTdediatin weerwil der hardnekkigheid van ziinen aanval en van zijne overmagt, niet voorwaarts kiinnën rukken. Daar de vijandelijke troepen echter voor onze linien hunne legerplaatsen hebben opgesla- en hei-geen grond geeft tot het vermoeden, dat zij bunnen aanval zullen hervatten, en daar, aan den anderen kant, de vijandelijke ko- lonne die op Villareal was gerukt, er in geslaagd is, om binnen die plaats'te komen, heb ik den brigadier Don Juan de Beamnrguia ver wittigd, dat bij, den grond, ln de bergpassen van Urqnioia, met bet ■ide bataillon en de Kastiliaansclre scherpschutters, voet voor voet iiioet betwisten, ik heb tevens aan den brigadier Don Tomas Tarra- „ual bevel gegeven, dat hij met het 2de bataillon Navarrezen te Mil iaria pose ga vatten, opdat hij dat punt [hetwelk vee! noordelijker dan Villareal ligt], verdedige; na Vooraf de ruiterij, die op de plaats van het gevecht niet noodig zal zijnnaar Durango te hebben doen terugtrekken. De opperbevelhebber van Biscaye is insgelijks verwit tigd^ dat hij de beschikkingen behoort te nemen, die door den iucogt des vijands te Villareal noodzakelijk zijn geworden. het ijs van den Neckar Hei nbach De aanvang der openbare debatten van het Hof der Pairs in de 2aak van den" moordsdigen aanslag tegen 's Konings leven blijft steeds op den sostcn Jaunarij bepaald. Men beweert, dat de teregtzittingen daarover, zonder eenige verpozing, dag aan dag elkander zullen op volgen, en dat dien ten gevolge reeds den ioden Februarijook deze - - en dQor deR Kejzer zaak voor eene uitspraak rijp zal zijn* Men heeft thans van regerings- j noem^ j*ort na ,je oprigting van wege eenen brief bekend gemaakt, dien de moordenaar Fieschi, uit zijne gevangenisonder dagteekening van den i8den Januarijaan ze keren deurwaarder bij het Hof der Pairs geschreven beeft. Die brief is in zeer slecht Fransch opgesteld, en draagt duidelijke blijken, dat hec Italiaansch de moedertaal van Fieschi is. Wij nemen daaruit de de volgende zinsneden over, omdat zij omtrent de tegenwoordige gemoedsgesteldheid verspreider, j Uit Canb wordt van 18 Januarij gemeld, dat schier ai den bovcn-Rhiju, alsmede dat van de Nahe. den Main, én andere kleine rivieren zich tusschen de Lurleirots en opeengestapeld, het naauwe Rhijhdal geheel gevuld heeft, en onbe weeglijk vast zit. Oberwezel, Caub, BacharachLorchhausen en Lorch stonden gedeeltelijk onder water; van de Pfaltz was niets dan het dak zigtbaar. Te Caub was het water den isden tot de hoogte van 33 vost 10 «juim g'crczen. De schade, in huizen, tuinen en wijn bergen door hec ijs en hec water aangerigtwas nog niet te bereke nenen evenmin kon men voorzien boe Jarig de overstrooming nog zou duren, daar een zeer sterke dooi of eene buitengewone massa bovenwater noodig zou zijn* om deze schromelijke ijsverscoppmg te doen ophouden. Volgens berigt hit Stuttgard van den sasten dezer heeft Z Mi de Koning van Wurtenberg, óp een verzoek vat! hec vobrloopig coriï- mittc der- Wercenbergsche spoorweg - maatschappijniet alleen in het algemeen de bescherming der Regering voor de ondernemingen der maatschappij toegezegd maar ook een renteloos voorschot uit de staats kas toegestaan, ter bestrijding van de noodzakelijke eerste uitgaven. Bovendien had Z. M. verklaard niet ongeneigd te zijn om het vèr. zoek te bewilligendat hec onderzoek van hec terrein ten einde de beste rigtingen voor de spoorwegen te vinden van wege de regering door staats-ingenieusen op 's lands kosten moge geschieden. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage den i\sttn Januarij. Het lijk van den Minister van Staat baron Goubau d'Hovnrst is eer gisteren met groots plegtigheid op het kerknofder Roomsch-Kat!dij ken bij deze residentie, ter aarde besteld. Hij was den tsten Febru arij 1756 geboren, werd iti zijne Jongelings-jaren een der kweekelin- gen van de aloude Leuvensche' hoogeschoolen onderscheidde zich daar zoo loffelijk dat hij kort 11a het verkrijgen van den graad van doccor in de regtendoor Joseph li tot advokaat 'fiskaal bij den hoo- gen Raad van Mechelen werd benoemd. Reeds in die betrekking gaf hij bewijzen van kundevastheid van karakter en afkeer der oinw n- ceiings-begitiselenwelke weldra zijn vaderland verse enrden. Bij de» Brabandscbe omwenteling van 1789, bleef bij aan zijne wettige Re gering getrouw, en handhaafde zich in zijnen post. De opstandeling gen van dien tijd, wiemen hem in de gevangenis, waarin bij ver scheidene maanden doorbragt. Na de herstelling van het wettig ge zag, trad hij weder als advokast - fiskaal te Mechelen op, doch toert Bdgie in 1794* tot een Fransch wingewest vernederd werdverliet 'hij zijn vaderland, en begaf zich naar Weener.alwaar hij tot in 1814 van Oostenrijk tot kamerheer werd be* Kort na de oprigting van bet Koningrijk der Nederlai den werd de heer Goubau, die in Belgie was teruggekeerddoor onzen Koning, tnet de belangrijke betrekking van Dir.-etenr-.-generaal van da Iloomsch - Katholoke Eerediensc bekleed, welke betrekk ng hij ver scheidene jaren langmee ijver eh trouw waarnam. Later werd hij Minister van Staat. Sedert'den Belgischen opstand, wom-de de baron Goubau d'Hövorsc te 's Gravenhage. Hij i« tot zijn einde 10e »aa aa dezen afschuwelijken moordenaar eenig lichc^ 2jjnea honing en aan eed en pligc getrouw uitleven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1