F a A". 1836. ALKMAARSCHE N°. 6. C O U R A N T. f 1 h u Van MAANDAG Den 8 FEB RU ART. BINNENLANDS CHE BERIGTEN. I 1 - Deze Courant wordt geregeld eens in de week èn wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. P U 13 L I C A I E< STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Brengt ter Uenuisse van de belanghebbenden dat de dagen en uren ■waarop de loting voor de nationale militie successivelijk in de hoofd plaatsen der kantons zal plaats hebbenen door de lotelingen hunne redenen van vrijstelling, welke zij vermecnen te hebben, aan lieeren militie-commissarisseningevolge art. 83 der wet van 8 January 1817, moeten worden ingebragt, bepaald zijn zoo als Op het hieronder staande tableau is uitgedrukt. Dat voor de stad Amsterdam de loting zal geschieden in de vijf achtereenvolgende werkdagen, hieronder vermeld, en wel in dier voege, dat na afloop van iedercn dag der loting, de bus zal worden gesloten in eene kist, welke daarna, zoo door de heeren leden van het plaatselijk bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn, als door den heer militie-commissaris, in het bijzijn var. zoodanige lote lingen, als verkiezen zullen tot den afloop der loting van dien dag tegenwoordig te zijn, zal worden verzegeld, en op dezelfde wijze den volgenden dag weder geopend. Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Eerste dag. Donderdag den jfjden February 1836, 's morgens een 10 ure, het rollen, telien, in de bus werpen der nommershet verzegelen der lotingsbushet aan nemen van aanmerkingen op de alphabetische lijsten voorts de loting van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Tweede dag, Vrijdag den I9de" Februarij 183Ó, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenenwelke tot dac einde zullen worden opge roepen. Derde dag, Zaturdag den 20sten Februarij 1836, 's mórgens ten q ure, van die ingeschrevenen welke tot dat einde zullen worden opge roepen. Vierde dag, Maandag den 2ïsten Februarij 183Ó, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenenwelke tot dat einde zullen worden opge toepen. Vijfde dag, Dingsdag den 23ste» Februarij 1836, 's morgens ten 9 ure, van dezulken, welke van den vierden dag mogten zijn overge bleven. Kaarden. Gemeente Naarden Bussem Hilversum, Huizen, Laren cn Blaricum Zaturdag den iïden Maart 1836, 's morgen" ten 10 ure. JVeesp. Gemeente Weesp, Weespe'r-Carspel, 's Graveland Neder horst den Berg, Kortenboef, Muiden en Diemen, Vrijdag den iiden Maart 1836, 's morgens ten 11 ure. Ouder - Aantel. Gemeente Ouder-AmstelUithoorn, Nieuwer-Am- stel, Aalsmeer en Leitnuiden, Maandag den i4dcn Maart 183d, 's mor gens ten 10 ure. Heemstede. Gemeente Heemstede, Zandvoort, Sloten, Spaarndam Spaarnwoudë en BioecneudaalZaturdag den 5^™ Maart 1S3s mor gens ten 10 ure. Haarlem. Gemeente Haarlem, Woensdag den 2dea Maart 1836, 's morgens tén 9 ure. BeverwijkGemeente Beverwijk, Assendelft, Castrlcum Uitgeest, Heemskerk en Veizen, Vrijdag den 4den Maart 183d, s morgens ten 10 ure' Koog aan de taart. Gemeente Koog aan de Zaan, Krommenie, WestzaanWormerveer en Zaandijk, Woensdag 9dca Maarc 1836, *s morgens ten 10 ure. Zaandam. Gemeente Zaandam en OostzaanDingsdag den 8!tea Maart 183d, 's morgens ten 10 ure. Monnickendam. Gemeente MonnicksndartiBroek in Waterland, Buiksloot, Ilpendam, Landsmeer, 't Eiland Marken, Nieuwendam en Ransdorp', Maandag den 7de« Maart 183d, 's morgens ten 11 ure. Alkmaar. Gemeente Alkmaar, Bergen, HCiloo Egmond - Binnen Egmoud aan Ze- en Akersloot, Dmgsdagden Maart J83d, 's mor gens ten 9 ure. Schagen. Gemeente Schagen, Barsingerhorfi, Haringcarspel, Schoort, St. MaartenWarmenhuizen en Zijpe, Woensdag den sdea Maart 183d, 's morgens ten 9 ure. Helder. Gemeente Helder, Texel en Vlieland, Donderdag den 3''" Maart 183d, 's morgens ten 9 ure. IVinkel. Gemeente Winkel, Abbekerk, Hoogwoud, Nieuwe Nie. dorp, Oude Niedoro, Terschelling, Spanbroek, WierinpenWierin- gerwaard en ZijbecarspelVrijdag den 4dt" Maart 183d, 's morgens ten 10 ure. Medemblik. Gemeente Medembik, Andijk, NibbixwoudTwisk Zwaag en HoogcarspelZaturdag den 5d(;n Maart 183d, 's morgens ten 9 ure. Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen, Bovencarspel, Grootebroek, Urk en Venhuizen, Zaturdag den 27"ea Februarij 183d, 's morgens ten 11 ure. Hoorn, Gemeente Hoorn, Berkhout, Blokker, Sc-hellinkhout en Wognum, Maandag den 7^ Maart 183d, 's morgens ten 10 ure. Èdam. Gemeente Edam, Avenhorn Beets-, Middelie en Oosthui- zeu, Vrijdag den ad"=n Februarij 1836, 's morgeus ten 11 ure. Punnercnde. Gemeente Purmerende, Beemster, Graft, Jisp, Rijp en Wormer, Donderdag den 25stea Februari! 183d, 's morgens ten 1 j ure. Broek op Langendijk. Gemeente Broek Op Langèndijk Heer Hu- gowaardKoedijk, Qbdam, OudcarspelNoord - Scharwoude Scher aierhornÜrsem en Zuid'-Schermer, Maandag den 29"en Februarij 283d, 's morgens ten 11 ure. Haarlemdsn 27,teB Januarij 183d. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van T U Y L L. DUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Fieschi 'en zijne medebeschuldigden zijn den 2?sten Januarij naar de gevangenis, die zich bij het Paleis der pairs bevindt, overge- bragtom aldaar gedurende de openbare debatten in hun regtsgeding bewaard te worden. Men spreekt bij voortduring van pogingen tot vergiftiging dezer gevangenen ietswaaruit men bijna zon moeten opmaken, dat er lieden bestaan die, na aan den moorddadigen aan slag op de eene of andere wijze medepligtig geweest te zijn than® zich van voor hen lastige getuigen, door eene nieuwe misdaad wil len ontdoen. Reeds vroeger heeft men gemeld, dat aan Moreyeen der gevangenen, China's - appelen ten geschenke zijn gezonden, die bij onderzoek gebleken waren vergiftigd te zijn. Iets naders if daa:omtrent echter niet gebleken; maar thans wordt zelfs door de ministeriele bladen berigt, dat men buitengewone voorzorgen neemt om het vergiftigen der voor Fieschi en zijne medebeschuldigden be stemde spijzen Onmogelijk te maken zullende dit voedsel onder hen oog van den d recteur der gevangenis worden bereid, er. in trom mels met dubbele slotenwaarvan hij en de bijzondere bewaarder vais ieder beschuldigde de sleutels heeftworden overgebragt. Den 3osten Januarij heeft de eerste openbare teregtzitting van het Hof der I-airsin de zaak van den moorddadigen aanslag tegea 's Konmgs leken, plaats gehad. Die teregtzitting is, voor zoo verre 1 de berigten loopenenkel aan het vooriezen der akte van beschuldi. ging besteed. Een overgroot aantal nieuwgicrigen waren daarbij te- j gei woordigdoch zoo bet schijnt, heeft men de vrouwen van de j bijwoning van dit rezsgeding uitgesloten. Het aantal der getuigen, j die daarin zullen worden gehoo.rdbedraagt niet minder dan honderd vijftig. Onder-de aanwezige Pairs heeft men Vorst Talleyrand opge merkt. De moordenaar Fieschi en zijne vier medebeschuldigden 2 die kort 11a de opening der zuring binnen gebragt werden, hebben natuurlijk tie aandacht der aanwezigen bijzonder toe zich getrokkeu. Fieschi zelf zag er zeer opgeruimd uiten scheen verheugd over de rol, die hij thans te spelen heeft. Het Iidteeken aan zijn voor hoofd dat hij door het springen der geweerloopen heeft bekomen was duidelijk zigbaar. Zijn vriend Morey daarentegen, een zestigja rig man, had een lijdend voorkomen. Toen de voorzitter hem naar zijnen naam en ouderdom vroegwas zijne stem naauwelijks hoor baar. Op eene tafel voor de regters was het helsche werktuig, waarmede de aanslag is volvoerd, en hetwelk men weder in deszelfs oorspronkelijke!) toestand heeft gebragtten toon gesteld. MesSina, den 6dcn Januarij. In de vorige maand zijn alhier vijf Nederlandse']» schepen aange komen alle bestemd om eene lading voortbrengselen van dit eiland in te nemen en naar Nederland over te brengen. Dit Rijk is tot nog toe bevrijd gebleven van de cholera morbus tegen welke ziekte.men groote voorzorgen gebruikt, door de sche pen, welke tut verdachte plaatsen komen, aan eene langdurige qua rantaine te onderwerpen en die uit besmette plaatsen niet toe te la ten. De bevolking is rustig. De oogst heeft Over het algemeen eene matige hoeveelheid opgeleverd. De olijf-olie - oogst, waarmede men thans nog op het eiland bezig is, is wel geslaagd, zoo wat de hoe veelheid, als hoedanigheid, betreft. Even eens is het in Calabrië, alwaar deze oogst over het algemeen later plaats heeft en eene an dere soort van olijf-boomen bestaat, welke zich, volgens de inge komen berigtcn, in eenen goeden toestand bevinden Echter blijven de prijzen der oliën hoog, uit hoofde dezelve zeer gezocht zijn. De ruwe zijden zijn tot zeer hoogen prijzen verkocht; de wijnen zijn tot eenen gewonen prijs verkrijgbaarde granen zijn laag in prijs. Over het 'geheel maakt dit Rijk sedert 1834 veel geld van deszelfs voortbrengselenzonder dat men daarom de uiterlijke armoede ziet verminderen. I STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. i Zaturdag 30. Jan. 1836. 's morg. ten 8 are 36 en iz ure 43®. Zondag 31. Maandag 1. Feb. Dingsdag 2. Woensdag 3. Donderdag 4, Vrijdag 3. li 5» M n 99 99 39 99 w 37% 1» 3<S', 36', 37% 11 43% 45% 44% 45% 40% 40% Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaalvan den 29 Jan. tot deo 4 Feb. 1836. Ned. fregat. HeilandG. W. van Barneveld Kooij van Batavia naar Aam, Sf 't r V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1