Aa. 1836. ALKMAAR SC HE N°. 8. COURANT. Van MAANDAG Den es FEBRUARY. Deze Courant wordt geregeld eens in de week eis vel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORDHOLLAND, Gelezen hebbende de missive van den Heer Opper - Houtvester voor de Noordelijke provinciën van den i5de" Februari!11.n°. 21, betrekkelijk de sluiting der jagcop Ganzen, Eenden en Watersnippen Gelet op de deliberatieu van Heeren Gedeputeerde Staten van den l8den dezer, n°. 35. Brengt bij deze ter beunisse van de daarbij belanghebbende, dat schtervolgens de bepalingen van den Heer Opper - Houtvester voor noemd met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten vastgesteld de Tjjgt op Ganzen en Eendenmet den laatste» dezer maand zal zijn ge sloten en dat van dien tijd af, ook het küoijen, door de kooilieden, niet zal mogen worden uitgeoefendmaar even zeer als de bedoelde jagt gesloten zal blijven. eerstkomendezal mogen worden uitgeoefend, doch alleen in de loca- liteiten door de Heeren Houtvesters, bij afzonderlijke permissie - bil lenen aantewijzen. Haarlem, I9den February 183Ö. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van T U Y L L. te stellenzelf de geregtigheid op den weg tot ontdekking der waar» heid heeft gebragc Zal nlen hem zijn leven ontnemenwaarvoor hij zulk eetie diepe verachting laat blijken Neenmijne heerenik kan dit niet geloovenhet zou eeue onregtvaardigheidhet zou eene le« voor toekomstige misdadigers zijn. De wet heeftin hare wijsheid het in rekening brengen van verzachtende omstandigheden toegestaan) de gewone regtbanken, de gezworenen, nemen dagelijksch de verlei ding, het berouw en de rondborstigheid der misdadigers in aanmer king; en gij, leden der doorluchtigste regebank en te gelijk van een staatslichaariigij, die de betrekking van regters en gezworenen vera eènigt, gij zoüdt niet verrigtcn wat de minste gezworene zich in geweten verpligt acht te doen?" Na dezen advokaat wederlegde de prokureur - generaal Martin het BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, verwitdge bij dezen alle Patencpligtigenbinnen deze gemeente en Ju risdictie van dien, dat de bij art, 36 der Wet op het regt der Paten ten, te beginnen op Woensdag den !7en Februnrij aanstaande, aan alle'huizen zal plaats hebben, en dat die opneming door Burgemees ter en Wethouders met overleg van den Controleur der Directe be lastingen in de controle Alkmaar, zijn benoemd en aangesteld den beer Cornelis Croll, Commies ter Stedelijke Secretarie en Cornelis van Tie/, Deurwaarder bij de Directe belastingen. Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegelijk der Patent pligtigen de gemelde Personen in die kwaliteit te erkennen en aan dezelve, alle door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerende Burgemeester en Wethouders nog bij deze bijzonder lijk de Patentpligtigen in de tabellen 11°. 1 en 12 der voorsz. Wet begrepen, aan de bepalingen, vervat in art. 35 derzelve Wet, met betrekking tot de daarbij voorgeschrcvere verpligting, tot de vertoo ning van het aangelegde Registerhoudende de namen en toenamen van alle de werklieden welke door hem met uitzondering van die genen welke met minder dan drie werklieden arbeidenin dienst worden gehoudenalles op zoodanige boete en pcenaliteiten als bij hetzelve artikel in 't breede zi n omschreven. Alkmaar den cj" February 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd F O NT F. I N VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelve» Dé DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Dat wijders de Jagt op Ifatersnippen, sör en mts. den laatste» April i door de verdedigers van PtpinMorey en Boireau aangevoerde, en - -u 'eindigde inet conclusien, strekkende, om, in overeenkomst met het bestaande strafwetboek, over FieschiMorey en Pepin de doodstraf uit te spreken; om ten aanzien van Boireau eene mildere strai dan de dood vast te stellen, en om den vijfden beschuldigdeBeseher vrij te spreken. In den loop zijner rede betoogde de prokureur-gene- raal onder anderen, dat de verfoeijeiijke beginselen van Koningsmoord en omverwerping van alle maatschappelijke orde die in het genoot schap der regten van den merrsch gepredikt werden de eigenlijke aan leiding tot de gepleegde misdaad gegeven hadden. Om u te bewij zen zeide hijhoe zeer die beginselen de hand der beschuldigden bestuurden, hebben wij slechts een blik op hun huisselijk leven te werpen. Boireau is een jong mensch die hec vermaak bemintvan hem blijkt ook niets anders, dan dat hij zijn hoofd met liedjes tegen den geheiligden persoon des Kotiings heeft opgevuld. Morey daarente gen leest, zoo als men u gezegd heeft, ernstige boeket:. Wel nu, wat heelt men te zijnen huize gevonden? Slechts vier boeken, na melijk: het Vertoog over de republikeinsche beginselen van het genoot schap der regten van den men se hde Volksvriend en de Ketenen der1 Slavernij door den beruchteu Makat en het Regtsgeding dei beschul digden van April, door hunne vrienden beschreven! De boekerij, van Pepin was eenigzins beter voorzien, maar toen hij der. 1 den September aan den arm der politie ontsnapt was en zich op eeue land hoeve nabij Lagny verschoolwelk boek meer.t gij toen dat bij eenig en alleen tot zijn onderhoud medenam Op het voorbeeld van den moordenaar van Hendrik ill, dien men den dag na zijne misdaad op den Bijbel voorovergebogen ingeslapen vond, met die plaats openge slagen alwaar van de moord van Holopheraes gesproken werd zijn het de werken vail Saint-Just, die hij bij zich steekt. Hec schijnt, dat hij zich daarin over zijne geledene nederlaag wil vertroosten en in zich-zelven de hoop wil levendig houden dat de beginselen vait dien man des bloeds eenmaal zullen zegevieren 1" Nadat de heer Metrtin geëindigd had, had de advokaat Dupont nog voor Morey, eii de advokaat Dupiii voor Pepin het woord, ilet ken merken onderscheid dezer beide pleitredenen was weder, dat de advokaat van Pepin diens schuld zoo veel mogelijk trachtte te ver kleinen en slechts zijn hoofd trachtte te redded, terwijl daarentegen de advokaat van Morey diens onschuld hardnekkig, maar met önmis- kanbare bekwaamheid bepleitte. BUITEN I.ANDKC HE R E R I G T E N. F R A N K R ÏJ K. Bij de teregtzitting der Pairs van Zaturdag den 13den Febrnarij is nog een groorer aantal nieuwsgierigen tegenwoordig geweest, dan bij de vroegere zittingen. Men dacht algemeendat dien dag de zaak van Fieschi en zijne medebeschuldigden zot) afloopenen dus ook over hen vonnis zou worden gevrd doch men is in die verwachting te ienr gesteld. De advokaat Parquind.e tot de aan Fieschi toegevoeg de verdedigers behoort, heeft de:: 13de!) te zijnen behoeve het woord gevoerd. Zijne rede strekte voornamelijk om den öngnnstigen indruk te bestrijden dien de pleitredenen der ndyoksicetj van Morey en Pepin, door hunne allerhevigste uitvallen tegen Fie c'iiop het gemoed der regters had moeten maken. De heer Parquin zeide, dat Fiescni zelf hem verklaard had, dat die verguizingen ziin gemoed meer hadden geschokt, dan het denkbeeld van binnen weinige uren het schavot te jiioeten beklimmen, had kunnen doen. Het berouw, en de openhar tige bekentenis van Fieschi gaven bent eenige aanspraak op medelijden. De prokureur-generaal had zelf erkend, dat hij daardoor zijne afschu welijke misdaad eenigermste had geboet. Een toegevend vonnis te ziinen aanzien zou geheel overeenkomen met de grootmoedige denk wijze des Koning», die de waardige opvolger was van dien goeden Vorst, die in zijne laatste oogenblikken voor zijne beulen bad. „Ver onderstellen wij," zeide de heer Parquin, dat Fieschi in zijr. vroe ger stilzwijgen had volhard, dat hij alleen op de bank der beschul digden was verschenen, en alleen met de vreesselijke beschuldiging bezwaard was. Veronderstellen wij dan tevens, dat hij tot uzijne reg ters zeide:" Ik heb medepligcigenmaar ik zal hen niet noemen; ik BINNENLANDSCHE BEIUGTEN. Gravenhage dm 1Jden Februari;. Omtrent den door het onweder op den iaden dezer in den toren té Groenlo veroorzaakten brandwordt door de Leijdsche Courant uit eenen brief van daar van den i3den, nog het volgende nadere berigt medegedeeld Nadat de brand hand over hand was toegenomenis de toren he den morgen te ure ingestort met de klokken, die voor een groot gedeelte gesmolten warentegen de ochtend was het gevaar gewe kende einde der balken branden nog (des avords te 10 ure.) Door de onvermoeide pogingen van onze twee brandspuiten en negen der omliggende dorpenbeeft men de helende huizenen het dak der kerk behouden, uit vijf huizen sloeg op hetzelfde oogenbfik de brand, doch alles werd dadelijk gebluscht. Geen lof is groot genoeg voor alies wat de omliggende gemeenten en de inwoners zelve verrigt heb ben. Geen enkel ongeluk heeft er plaats gehad en niets hoegenaamd is er ontvreemd uit zulk eene menigte openstaande en verlatene hui zen. Tegen één ure des nachts is de wird gaan leggen en meer oos telijk geworden. In één woord, god heeft ons genadig behoed." Aan ons is ui: Groenlo, het volgende ter plaatsing toegezonden: - De stedelijke raad en kerkvoogden der Hervormde gemeente te zal mijn »èhcim met mij in hec graf nemen, wil men het echter ken-Groenloprovincie Gelderland, betuigen hiermede hunnen harteliiken d - 1-4 I 1I- J I. .In- i«!tnn DoVOAlift van de takken eener uitgebreide zamenspanning te kennen? Maar nu heefc Fieschi grootmoediger gehandeld hij heeft de waarheid gezegd, zonder eeuig loon te vragen, of zonder dac hem eenig loon is toegezegd; geen enk.l woord is hem ontsnapt, dat de minste sche mering van hoop aai.duit; hij heeft integendeel in alle zijne gesprek ken zich tegen'het dei kbeeld om genade te erlangen verklaard, en doet dit nog. En zal dan thans zijn toestand ongunstiger zijn, omdat hij uit eigei e beweging tot heke ten-s is gekomen; omdat hij zoo Y-ei in hem was den afschuwelijker! ranslag, waaraan hij zich heeft oorzaak: door hec zware onweder in den namiddag van den igden de zer maand, aan den toren en kerk onzer stad. Nederlandersuit eigene krachten kunnen wii in het verl-es vsn on zen toren en klokken, benevens in de groote schade aan kerkgebouw en orgel tofigebragt, niet voorzien; wij wenden 01 s derhalve tot u, edelmoedige lanflgenoöten ondersteuning in onze ramp verdoekende» in de hoop dat uwe alom geroemde mededeelzaamheidook aan oms deelachtig zal worden. Mensche1 vr enden die ons met hunne gaven zouden willen bijstaan, verz> pk'en wij dezelve te willen zenden aan "Cl lil I cm Wc'.S tic «11 >l_ \V' I. Kvll i'.U- W-cllddtl lilj AlVU uv-v-ic - - - schuldig gemaakt, heeft heisteld; omdat hij, zouder voorwaarden vast het adres van de oudergeceekendtu presidenten van voorn, kollegien»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1