f i I,- I i 1 II V A". 1S36, ALKMAARSCIIE yff N". U R A N T.- I r. 1 t I I bi Van MAANDAG ji II, i^li)iaiiii;!'Hi^i!liiii!Miiiii!«|;!l!!!l]li::- align Den 14 MAAKT. 1 %S« fV <J A& '»0 Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. J3 URGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Overwegende dat sedert het bestaan der wet van den 29sten De cember 1S35, welke door het Gouvernement, boven allen twijfel, eenig cn alleen ten voordeele van de Landbouwers en Landlieden en ter verbetering dér prijzen van de Binnenlandsche Granen en Zaden isjgearresteerd geworden;het wel van zelve spreekt, dat de maat regelen tot rigtige executie der wet genomen, vooral in eene van die Steden waarvan de markt volgens de beschikkingen van het Gouver j r.ement, het opmaken van den Staat der middelprijzen mede zal heb. j en regelenten minsten niet door Bouwlieden en anderen, welke; hunnentwege aldaar Granen ter markt brengen, behooreu te worden tegengewerkt en moeijelijk gemaakt. In aanmerking nemende dat tot die maatregelen behoortde zoo veel mogelijk naauwkeurige opgave der hoeveelheid welke telkens ter markt wordt gebragt, ten einde de Kommissie, bijzonder daartoe benoemd en aangesteld, daarvan in deszelfs .wekelijksche opgaven aan het Mi nisterie van Financiën, een getrouw en met de waarheid overeen komstig, gebruik zal kunnen maken. Kennis bekomen hebbende dat door ingesloopeu misbruiken, welke sedert de laatste tijdenter goede zoo wel als ter kwade trouw zijn ingesloopen, en hebben plaats ge^ad, Het Reglement van order op de Granenwelke wekelijks binnen deze Stad worden ter markt gebragt, van den 235ter- September 1817, en wel inzonderheid het iode artikel ten hoogsten is veronachtzaamd geworden en geens zins behoorlijk nageleefd. Overwegende dat niet zeldzaam als zoogenaamde leverancie goe deren worden opgegevenGranen en Zaden welke daartoe niet be hooren, om alzoo de betaling van het marktveld te out.aan, of dat dezelve daartoe 'indedaad behooreude niet door de S. defijke Koorn- werkers worden gemeten en verwerkt, gelijk d t bij hec reglement is bepaald. In aanmerking nemende, dat bij het meergenoemde Reglement, de verandering der Oude Hollandsphe Maten, in den Nederland-whe Mant 1 zoo wel als de daaruit volgende verandering van bepaalde -ommen goo voor belasting als boeten niet heef: kunnen worden ingevoerd 5 en dat ook daaruit onzekerheden zijn ontstaan. Hebben besloten en besluiten: 1. Het iode artikel van Ret Reglement op de orde van de Koorn- markt van 23 September 1817, Zal voortaan zonder de m.nste oog Iniking worden ten uitvoer gebragt, zoodanig, dat de hoeveelheid van' alle de Granen welke alzoo binnen deze S ad ter markt worden ge hragt, doör Schippers, Voerlieden, Bouwlieden of andere bnzoude'e personen wie zij ook zijn bij het inkomen der poorten of het bren gen aan de wal, dadelijk en vóór het aangaan der markt, aai d Ste tlelijke Marktmeester en of aan de Stediifke Gommncn schriftelijk moeten worden opgegeven, ten einde aan hun markthr.'efjes z Hen "kunnen worden afgegeven, om tot hunne verantwoording te dienen, bij het onderzoek hetgeen door Burae,meester en Wethouders daarop van tijd tot tijd zal kunnen en moeten geschieden; alles op de-bij bet Reglement bepaalde boete. 2. Alle de zoogenaamde als leverancie goederen opgegev,en granen, Stullen nauwkeurig worden onderzocht, ré daartoe imiedaad be hooreu, en 111 dat geval, door de Stedelijke Koor writers overeen "komstig'den inhoud van hec Reglement moeten worden gewerkt. 3. Het artikel van het nu dikwijls genoemde Reglement, zal voortaan alzoo behooreu te worden verstaai- Dat van de Mud Tarwe, Erwten en andere fiine 7aden, Zes Cen ten voor Marktgeld zuilen moeten worden betaald- —tenviil van Rogge, Garst en andere Granen drie Centen per Mud zullen worden geheven. 4. Het -r7<,e artikel van voorschreven Reglement, zal in<we'ijks i behöqrlijke verhouding worden gebragt, met de Nieuwe Nederland j scke Maat, en alzoo bepaald, dat in de plaats van het oude Met ie «h halve Kop en de boeten welke daarvoor en voor de te kort Jtome.ale 1 onderdedenvaij die maat worden gesteld, hij het .bevinden van het ,e kort, van een Neflerlandsche Kop van Koolz od Kanariezaad f'.rtyj en of van eenige andere fijne Zaden, geliik 01 k van TlrWe of Rogge worden betaald 25 Centende orderdcelen naar evénredïgh -id. j Van Garst, Haver en Boonen insgelijks per Nederlandscha Kop 15 Centen, en van de mindere kwantiteit naar advenahc. 5. Rat het dikwijls gemelde Reglement van den 23Ke" September KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad, dat het Kohier der Personetle belasting dienst 1835/3Ó, suppletoir litt. A, n°. 5. op den 27s"" February 183Ó, door den Heer Staatsraad Gouverneur yan Noord Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetenwelke daarbij belang heeftwordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, tetj einde alle geregcelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zoudea voortvloeien te ontgaan. Alkmaar den i2dca Maart 183-6. Burgemeester en Wethouders voornoemd De SONNAVILLE. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. B UlTENLANDSCHE BERIGTEN. RUSLAND. Volgens nadere berigten omtrent het afbranden van den houteö «CiioüWburg op het Admiraliceits plein (zie ons vorig n°.)is het aantal der daarbij omgekomen personen veel grooter dan men eerst gemeend had, en zou hetzvlve niet veel minder dan 300 bedragen. Vele aanzienlijke personen, wier zitplaatsen het verst van de uitgan gen verwilderd schijnen geweest te zijn, bevinden zich ouder de om gekomenen ook telt men daaronder verscheiden generaals. In de be- icbtijvmg van een ooggetuige komt onder anderen het volgende voor: Aanvankelijk werd ui de omstreken van den schouwburg weinig gewigt aan het brand troop gehecht maar binnen tien minuten stond deze houten tent nudum in vuur; of er menschen uitkwamen kou men door dsn rock en de vlammen 'niet Onderscheiden. Alen trachtte de planken af te scheuren, doch daartoe ontbrak het aan de noodige w< ktuigen tot du de brandspuit dn aan kwaaien ën de spuitgasten met oyleri en halten eene o ening maakten. VVelk een tooneel openbtaide zie. nul Het was de mmste rang die het eerst zigbnar werd. De menschen stonden digt in een gedrongen, hoofd aan hoofd, sis ir. eene Zee vau viammeh. Drie of vier spuiten schieten hunne ijskoude wa terstralen die ongeiukkigerimaar geen hunner beweegt zich; hec was als of zij met aandacht het schouwspel aanstaarden. De 20 voet hoo.e trap, die naar deze zitplaatsen henen leidt is dubbel met men schel» aangevuld. De een is op de schouders van den ander geklom men om den door de menigte verstopten uitgang te bereiken en de een is op den anderen gestikt. De Spuitgasten dringen door de vlam men heenrukken en trekken aan de lijken, maar de mantels en pel sen zijn 300 in elkander verward, dat liet bijna ..onmogelijk is eeu ligcuaam los te maken slechts bij weinig worden nog zwakke tel kenen van leven bespeurd, en men brengt'ze naar het naburige ad miraliceits gebouw, waar de dooden thans bij hoopen liggen." SPANJE. Ui: >ene f817, alleen in zoo verre wordt geïnterpreteerd en van toepassing pa de' tegenwoordige omstandigheden gemaaktals hierboven met zot) véle'woorden is bepaald, terwijl hetzelve over het geheel blijft v-m .yolkOfpen kracht er. werking cn ieder dien dit aangaat, zich alz.vj behoort te beschouwen als ten ernstigste gewaarschuwd dat de mis bruiken welke zijn ingesloopen voortaan niet met toegevendheid zul len worden behandeldmrar daarentegen met kracht tegengegaan fin geweerd, terwijl alle de daarbij bepaa de boeten met de meeste gestrengheid zullen worden ingevorderd. Aidus gedaan ter Kamer .van Heer'n Burgemeester en Wet houders, op den istea Maart 1836. FONTE IN VER SCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezehen Du DIEU FONTEIN VERSCHUIR. t het hoofdkwartier van Don Carlos te Dursngo wordt thans proclamatie van den Vorst 'medeg-edëekiwelke hij, o der dagteekening van den oosten February, aan.de Spanjaarden hegfc gerigt, ten einde hen aan te manen, van zich onder zrine banieren te scharen of in den aangevangen strijd te volharden en daardoor de rust en het geluk aan Sp.anje weder te geven, In dit stqk wordt bij herhaling geroemd op de overwinningen, die de God der heirscha'rep aan de wapenen van hem, Don Carlos, heeft geschon ken, cn een sterk gekleurd tafereel opgehangen van de rampen, die het-bestuur der opstandelingen (Cfiristfno's) over Spanje heeft ver hit! 'Mijn hard is bedroefd,' zegt Don Carlosbij het gezigt van den voortgang der omwenteling ;n Spanje, van de schandelijke toöneelèn. die te Madrid, Barcelona, Saragóssa en andere steden, bij herhaling hebben plaats gehad, vanede ,vr.eès&e!ijke vervolging, die de .^etrouwg pp allf punten der Monarchie ondervindenvan de oy4«f~ drukking en slavernijwaaijn mijne volkeren, te mid,den van vtijjieicjs- gesch, éeinv Ie,ven'; gavapgenisballingschap rerbeurdverklariyg yprt goed-rl;y ,ep de doodzonder ander misdaad, <jnn verschil van gevqe- ifi. overal de keken ontw ,dgeplunderdverbrand; de priesters vrtjedèrd, openlijk gehoond, straffeloos vermoordde schuilplaten der deiigd in schold, van ontucht lijerschap.ende aan God gc->vijde maa den tot tien bedelstaf gebragt,- vlugtande en bezwijkende ,voor hunne barbaarsche "vervpj jers de godsdienst in rouw en het vaderland aan qndprd'-uk^ing ten prooi: alle deze- rampen drukken mjj zwapr op het gemoed, en ik herinner ze 11 alleen, opdat gij uit alle uwe krremen helptpm aan zoo veei leeds een einde te maken. De aRcliywe ijke mpruden, d'e laatstelijk te Barcelona onder het oog en met goedkeung \an de uvjérhfden zijn gepleegd, die door dit oproe rig bestuur yidiën in plaatsenwaar zulke gruwelen geoorloofd zijn, jeze.d In worden een bestuur te bestaan benoemd zijn; het onpontrdiglijk schei d-'" der heiligste verdragen, die door achtbare Mogendheden ware vervvaarborgdhet plegen van wreedheden aan de lijk n der siagtoff. rshij welke herinnering het gemoed terugdeinst en jfiie b^ib"rt-n waardig zynalle deze gruwelen wekken uwe verontwaardiging op; zii is regtmatii'; maar zulke voorbeelden vinden geene navolj;mg. Dat zij vrij noch regering, noch wetten, noch DJ tv J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1