w A0.1836, ALKMAARSCHE COURANT. i N°. i Van MAANDAG 2 VNIIbp mar- Den 21 MAART. De STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Gelezen eene missive van den Heer Opperhoutvester voordenoor delijke provinciën, van den 17^11 Februarij li. n<>. 27, betrekkelijk de sluiting der Visscherij. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. PUBLICATIE. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten, van den 26sten Februarij 11., n°. 8. Gezien de nadere missive van den Heer Opperhoutvester voornoemd, van den 9dc'1 Maart 11., n°. 43. Brengt bij deze ter keunisse van alle de daarbij belanghebbenden, dat, achtervolgens genoemdmet ter conservatie van 3i"en Maart eerstkomende, tot en met den 31s*6 de, met uitzondering van alle zulke yisschCrijen Dat van de Mud Tarwe, Erwten en andere fijne Zaden, Zes Cen ten yog. Marktgeld zullen moeten vrorden betaald, terwijl van Rogge, Gaist en andere Granen drie Centen per Mud zuilen worden geheven. 4- Het 17de artikel van voorschreven Reglement, zal insgelijks ia behoorlijke verhouding tvorden gebragt, met de Nieuwe Nederland- sciie Maat, en alzoo Depaold, dat in de plaats van het oude Metje en halve Kop en de boeten welke daarvoor en voor de te kort komende ondcrdeelen van die tnaat worden gesteld, bij het bevinden van het te kortvan een Nederlandsche Kop van Koolzaod, Kanariezaad, Erw ten of van eenige andere fijne Zaden, gelijk ook van Tarwe of Rogge stranden, het zij 111 de rivieren of binnenwateren 5. Dat het dikwijls gemelde Reglement van den 23"*» September zij langs t.e 1817, alleen in zoo verre wordt geïnterpreteerd en van toepassing V vroeS,er"lec j op de tegenwoordige omstandigheden gemaaktals hierboven met zoo geabrogeerde plncaien mogten zijn vrijgesteld en speciaal van de V is- ve|e woorden is bepaaldterwijl hetzelve over het geheel blijft van schenj van Steur, Elft en ander Vroonvisch 111 de buitenrivieren ais? 1 volkomen kracht mede van Aal en Paling in de - en werking en ieder dien dit aangaatzich alzoo rivieren en binnenwateren, terwijl ter behoort te beschouwen als ten ernstigste gewaarschuwddat de mis- vermijding van misbruiken ten aanzien van laatstgemelde Visscheryen, bruiken welke zijn ingesloopeu voortaan niet met toegevendheid zuU voor zoo veel de vlieten, wateringen en Slooten aangaat, daartoe al- ien worden behandeld, leen van. Aalkopven en zoogenaamde Mallefuiken gebruik zal mogen worden gemaakt wordende aan de belanghebbenden wijders herinnerd 1 gestrengheid zulièn"worden ^inge''vordert <ie bij Z. M. besluit van 23 Mei i824(Staacsblad 110.34} gemaakte rr bepalingen, waarbij het visschen met den hengel, in den gesloten vischcijd, in aiie wateren, hoe ook genaamd, wordt verboden. En ten einde niemand éenige onWecenheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alotnme worden gepubliceerd en geaffigeerd alwaar'zulks in deze provincie'te doen gebruikelijk is. Haarlem, den I4dea Maart 1836. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. maar daarentegen met kracht tegengegaan en geweerd, terwijl aiie de daarbij bepaalde boeten met de meeste Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wet houders, op den ist" Maart 1836. FONTEIN VERSCHUIL Ter Ordonnantie van Dezclven De DIEU FONTEIN VERSCHUIRs BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Overwegende dat sedert het bestaan der wet van den 29steti De cember 1835, welke door het Gouvernementboven allen twjjfe! eenig en' alleen ten voordeele van de Landbouwers en Landlieden en ter verbetering der prijzen van de Binuenlandsche Granen en Zaden is gearresteerd geworden;het wel van zelve spreekt, dat de maat regelen tot rigtig™ executie der wet genomen, vooral in eene van die Steden waarvan de markt volgens de beschikkingen van het Gouver nement, het opmaken van den Staat der middelprijzen mede zal heb. pen regelen ten minsten niet door Bouwlieden en anderen, welke hunnentwege aldaar Granen ter miarkt brengen, behooreu te worden tegengewerkt en moeijelijk gemaakt. In aanmerking nemende dat tot die maatregelen behoortde zoo veel mogelijk nnaowkeurige opgave der hoeveelheid welke telkens ter marlt' wordt gebragt, ten einde de Kommissie, bijzonder daartoe benoemd en aangesteld, daarvan in deszelfs wekeiijksche opgaven aar. hec Mi nisterie van Financiën, een getrouw en met de waarheid overeen komstig, gebruik zal kunnen maken. Kennis bekomen hebbende dat door ingesloopeu misbruiken welke sedert de laatste tijdenter goede zoo wel als ter kwade trouw zijn ingesloopen, en hebbe'n plaats gehad. Het Reglement van order op de Granenwelke wekelijks binnen deze Stad worden ter markt gebragtvan den 23"-" 'September 1817,, en wel inzonderheid het io'le artikel ten boogken is veronachtzaamd geworden en geens- 2 us behoorlijk nageleefd. Overwegende dat niet zeldzaam als zoogenaamde leverancie goe deren worden opgegeven, Granen en Zaden welke daartoe niet he hooren om aizoo de betaling Van het marktgeld te ontgaan, of dat dezelve d'rartoe indedaad behooreudeniet doof de Stedelijke Koorn- werkers worden genieten en verwerkt, gelijk dit bij liet reglement is bepaald. In aanmerking nemende, dat bij het meergenoemde Reglement, de verandering der Oude Hollandsche Maten, in den Nederlandsche Maat zoo wel ais de daaruit volgende verandering van bepaalde sommen zoo voor belasting als boeten niet heeft kunnen worden ingevoerd, en dat ook daaruit onzekerheden zijn ontstaan. Hebben besloten en besluiten: BUITENLANDSCHE F R A N If. R B E R I G T E N. I# K. Bij voortduring worden te Parijster gelegenheid der ontdekking van de geheime buskruidfabrijk in de straat de l' Oursinelieden in hechtenis genomen. Men beweert thans, dat de jonge lieden, welke dit buskruid vervaardigden, daarvan een zeer sieclu gebruik wilden makenen dat hunne geheime pogingen in verband stonden met eene zaroenzweritig tegen het leven des Konings en tot omverwerping der bestaande orde van znkenwelke zamenspanuing van een uitgebrei- d-r en gevaarlijker aard Was, dan eene der vorige. Naar de menig vuldige huiszoekingen te oordeelendie de politie laat doen -moet zij hec bestaan eener geheime bewaarplaats van waperien vermoeden. Sommigen begroocen het aantal der te dezer zake gevatte personen leeds op honderd. Iets zekers is pmcrent de geheele zaïnenspanning nog niet bekend doch hetgeen men daarvan reeds weet is genoeg zaam voor de overtuiging dat men zich te vroeg met de hoop ge vleid heefc, dat men in Frankrijks hoofdstad geene nieuwe woelingen meer Z011 hebben te vreezen. IIINNENLAKDSCHE BERIGTE N. Alkmaar, den \<)den Mdart. In de Staats - Courant van gisteren, leest men het volgende: De stad Haarlem welke sedert eenige jaren verscheiden zeer aan zienlijke iabrijken in hare muren heefc zien danrstelien telt daaron der ook eer.e gazfabrijk waardoor de geheele stad zal verlicht worden. Reeds zijn de pijpen langs de voornaamste Straten en grachten gelegd geworden, en daar aan de fabnjk zelve de Werkzaamheden reeds ver genoeg gevorderd warén, heeft men den i4dcn dezer op de groote markt eene eerste proeve tïic.t deze verlichting genomen, Volgens de Haarlemsche courant heefc dezelve uitstekend voldaan, zoo ten aan zien van de kleur, als ten opzigre van de kracht des lichts. Het heeft Zijne Majesteit den Koning behaagd bij Kabinets Besluit den dezer i>°. 355, den heer' S. N. Dentz Hof-Tandmees- benoemen en amucscelien in de plaats van wijlen den heer it. Tandmeester van Z. M. den Koning. van ter, te M. Builot, R II O G R A M M A. Het Restaur der Akademie van Beeldende Kunsten, 1. Het iode artikel van het Reglement op de orde van de Koorn- markt vsu 23 September 1817, zal voortaan zonder de minste oog luiking worden ten uitvoer gebragt, zoodanig, dat de hoeveelheid van alle de'Granenwelke alzoo binnen deze Stad ter markt worden ge Het Bestuur der Akademie van Beeldende Kunsten, Betnv- Toeee-, bragtdoor SchippersoerhedenBouwlieden of andere bijzondere {'paste Werktuig- cji Zeevaaytkundeonder den naam: Minerva personen wie zij ooit zijnbij-het inkomen der poorten of het bren- -te Groningen, heefc, in deszelfs Vergadering van den 14 Fetmiarif gen aan de wal, dadelijk en vóór bet aangaan der markt, aan de See 1836, ingevolge Art. 18 van de Wet .dier AkaJemie, besloten- onder delijke Marktmeester en of aaif de Stedlijke Gommisen schriftelijk opgave van de daarbij vermelde onderwerpenaan Se'Binnenlandse'té moeten worden opgegeven, ten einde aar 1 - kunnen worden afgegeven, om tot hunne verantwoording té dienen bij het onderzoek hetgeen door Burgemeester en Wethouders daarop van tijd tot tijd zal kunnen en moeten geschieden; alles op de bij Let Reglement bepaalde boete. 2. Alle de zoogenaamde'als leverancie goederen opgegeven granen, zuilen uaativvkeurig worden onderzocht, of zij daartoe indedaad be-' hoören en in dat gevaldoor Se Stëdëlpe Koornwerkers overeen komstig den inhoud van het Re'glemeiicmoeten worden gewerkt. 3. liet 9de artikel van het nu dikwijls genoemde Ileglement, zal voortaan alzoo behooreu te worden verstaan en of aaij de Stedlijke Gommisen schriftelijk {'opgave van de daarbij vermelde onderwerpenaan de ZE geven, ten einde aan hun markebriefjes zuilen. Kunstoefenaars uit te loven de navolgende Prijken: In het vak der schilderkunst; voor het best geoordeeld wordende schilderij, geheel afgewerkt, hoog <Jobreed 50 Neder!. Dui men, voorstellende: Een ouderwetse.'/ Binnenvertrekter linker- zjde, bij een openstaand venster, eejie zittende Krauw, bezig met eentg handwerkter regter zijde een doorzigttiaar eene Keukep Eei'Getuigschrift en tien Vu}gulden- Stukken. i het vair Aar J„' i Iri het vak der tÉekenkunst'; voor dé best gekeurde Teekening in Kleuren, behoorlijk afgewerkt, hoog 40, breed 32 Nederl. DuimenvoorstellendeEen Cezigt binnen eenenaar den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1