alkmaarsche A°. 18^6. Van MAANDAG Kennisgeving. lÖKi Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. T)e STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, One vanTcn hebbende, eene resolutie van den tleer Staatsraad, Ad tninistrateur voor de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, gelet hebberde op deszelfs resolutie van lieden waarbij krachtens Zijner Maiesteits besluit van den 3d™ Maart 183d, no. 69wordt vastgesteld eene 168ste loterij, brengt bij deze ter kennisse van een ieder, die verlangen moge in genoemde loterij deel te nemen, dat ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen o De 168ste loterij zal bestaan uit drie en twintig duizetid vijf hor der d Loten elf duizend zever, honderd vijftig Prijzen en twee en l},fti<r Premien overeenkomstig het plan aan deze gehecht. W0Ö -fen behoeve van 's Rijks Schatkist zal worden ingehouden vijf. tien 'ten honderd van alle Prijzen en Premien van één honderd gulden en daarboven en tien ten honderd van alle Prijzen van zeventig gul Jen en daarbenedenalles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld; "°,f' do loten zullen in geene kleinere deelen mogen gesplist wor- j den 'dan in twintigsten .0 De toelating van splitters en ciebttanten zal moeten geschieden, met inachtneming van de bepalingen in Zijner Majesteits besluiten van den 5den November 1818, (Staatsblad n°. 37 0 '3 clico ,827» n°!i45, (Staatsblad n°. 50 en 146), en van den 6den Januarij 1831, n° 68. (Staatsblad 11°. 2), vervat. c<>. De klassikale loten voor de eerste klasse zullen voor de inleg- prijs"verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in de laatste klasse der i6ze Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het beko men derzelven ten kantore van den Ontvanger - Generaal der Loterij te 's Grsvenhage, of van een der collecteurs, aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken 11a de opening der collecte <50. De collecte der i6Se Loterij, zal geopend worden op Maan dag den uden April 1836, en de sluiting van dezelve op Zatprdag den 23sten derzelfde maand, 7°, De trekking van de eerste klasse der loterij zal plaats hebben en geheel moeten afloopen, op Maandag, Dingsdag en Woensdag den oden, roden en nden Mei 1836; die der tweede klasse, op Dings dag 'woensdag en Donderdag den 24ste!), 25sten en 26sten derzelfde maand; die der derde klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 6den, 7den en Ssten Juuij 1836; die der vierde klasse, op Maan dag Dingsdag en Woensdag, den 20Sten 21 sten en 22sten derzeifde maand, en die der vijfde klasse, op Maandag, Dingsdag. Woensdag, en Donderdag den 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 14-i !8, 19 20 ai i25, 26, 27 en 28 Julij 1836; terwijl de laatste 100 nommers op 'Vrijdag den 23sten derzelfde maand zullen getrokken worden. 8° De collecteurs, splitters en debitanten zullen bij het verkoo- pen 'of verhuren van loten, niet meerder mogen vorderen dan: Bij verkoop van loten voor alle klassen of doorgefourneerde Gcheele 69.00. Halve 34.50. Vijfde f 13.80. Tiende 6.90. Twintigste f 3.45. Van de klassikale loten voor de eerste klasse Geheele loten 14.00. Halve ƒ7.00. Vijfde 2.80. Tiende ƒ1.40. ^Voof'tïe tweede klasse: Geheele loten 26.00. Halve 13.00. Vijf de 5 so. Tiende ƒ2.60. Twintigste 1.30, Voor" de derde klasse: Geheele loten 40.00. Halve ƒ20.00. Vijfde ƒ800. Tiende ƒ4.00. Twintigste 2.00. Voor de vierde klasse: Geheele heen ƒ56.00. Halve 28.00. Vijfoe ƒ11.20. Tiende ƒ5.60. Twintigste 2.80. Voor de vijfde klas e Geheele loten ƒ71.00. Halve ƒ35.50. Vijfde 14.20. Tiende 7.10. Twintigste 3.55. gij verhuring voor de eerste klasse Geheele loten 4.00. Halve 2.00. Vijlde 0.80. Tiende 0.40. Twintigste f 0.20. Voor de tweede klasse: Geheele loten 8.00. Halve ƒ4.00. Vijfde 1.60. Tiende ƒ0.80. Twintigste 0.40. Voor de derde klasse: Geheele loten 10.00. Halve ƒ5.00. Vijfde ƒ2.00. Tiende ƒ1.00. Twintigste ƒ0.50. Voor de vierde klasse: Geheele loten 14.00. Halve ƒ7.00. Vijfde ƒ2.80. Tiende ƒ1.40. Twintigste 0.70. Voor de eerste week der vijfde klasse: Geheele loten iS.oo. Hal- ve ƒ9.00. Vijfde ƒ3.60. Tiende ƒ1.80. Twintigste ƒ0.90. Diégenen, welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooploten hebben betaald, zullen, indien hun loc niet wordt uitge- Tokken, in de klassen, waarvoor hetzelve genomen wasderzelver fournissement voor de volgende klasse kunnen voldoen gelijk hetzelve bij het plan is vastgesteld, namelijk, voor geheele loten: Bij de verwisseling: voor de tweede klasse 12.00; voor de derde klasse, met 14.00; voor de vierde klasse, met 16.00; voor de vrfde klasse, met 15.00; en voor de gedeelte van loten naar even redigheid van deze prijzenalles zonder verdere bijbetaling van eemg De prijs, waarvoorde loten, gedurende de verdere trekking der klassen zullen mogen verkocht en verhuurd worden, zal na der voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurs, splitters en debitanten zullen zich moeten gedragen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien eindeovereenkoms tig art. 3 van Zijner Majesteit besluit van 6 Januarij 1831, n«. 68 in de Nederlands'ch Staatscourant zullen worden geplaatst. Dien ten gevolge worden do ingezetenen, welke geheele doorge- fourneerdd lotentegen den iulegprijs mogcea erlangenoplettend ge maakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingenaan den Ontvanger - generaal der Locerij is opgedragen. De genen, die begeeren zouden dergelijke loten te verkrijgen, zul len zich derhalvein persoon of bij gemagtigde moeten vervoegen ten kantore van den heer Ontvanger - generaal der Loterij, te sGra- venhage. Brengt de voorschreven bepalingen ter kenaisse van alle diegenen* die daarin belang mogten stellen. Haarlemden i4den Maart 1836. De StaatsraadGouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR' nader kennis bekomen hebbende dat de inspectie over de binnen dezs Stad, aanwezige onder-officieren en manschappen van het i"e battail- lon der ade afdeeling mobiele Noord-HoilandsChe Schutterijeerst in den loop der maand October aanstaande zal plaats herbenbrengea zulks ter kennisse van de daarbij belanghebbendenzijnde hierdoor de Publicatie van Hun Ed. Achtb. van den 24®"" dezer maand rakende de te houdene Inspectie op den 5dan der maand April aanstaande, vervallen. Alkmaarden 2Óstcn Maart 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd s FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, geven bij dezen kennisse aan allen welke daarin eenig belang kunnen s.ellen. Dat bij besluit van den Raad, aan het hoofd van het Stedelijk IN STITUUT van opvoeding van jonge Dames van den beschaafden stand is geplaatst geworden Mejnfvrouw MARIA FRANCINA BOOGAARD dewelke aan hun is voorgekomen genoegzame blijken van bekwaam heid en ondervinding in het vak van opvoeding te hebben gegeven om ce durven verwachten, dat zij met eer, aan deze hare bestem ming zal voldoen. Dat in haar Instituut, behalven alles anders wat tot de Opvoeding van jonge Dames behoort, op redelijke Voorwaarde grondig Onder wijs Zal worden gegeven in de FramcheEnge/sche en Hoogduitsché Talenterwijl onafgebroken zorg zal worden gedragen voor de goede manieren en het betamelijk gedrag van alle de jongelieden, welke aan hare leiding zullen worden toevertrouwd. Burgemeester en Wethouders zullen op deze inrigting hun gestadig toezigt houden en bevelen dezelve in de gunst en bescherming van alle de zoodanigen weike daarvan gebruik zouden kunnen eu willen maken. Alkmaarden 25,tcn Maart 1836. Ter Ordonnantie van Burgemeester en Wethouders voornoemd De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzeiver Stad, dat het Kohier der Patenten over het dienstjaar 1835/36, 3a kwartaal op den i8den Maart 1836, door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord Holland is executoir verklaarden op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. leder ingezeten welke daarbij belang heeftwordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voorcvloeijen te ontgaan. Alkmaarden 26'"'" Maart 1835. Burgemeester en Wethouders voornoemd De SONNAVILLÊ. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. K ENNISGEFING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, met het grootste ongenoegen vernomen hebbende Dat de nieuwe Plantagiën, welke onlangs zijn, en nog dagelijks op, en langs de Stads wallen tot verfraaijing worden aangelegd, worden vernield en oingevroet door het losloopen van KalkoenenHanen en Hennen enz. Hebben noodig geoordeeld de Ingezetenen vooraf ten overvloede te herinneren aan de Kcure, waarbij het losloopen van alle deze en diergelijke beesten op poene van 15 Centen per stuk, telkens te ver beuren, wordt verboden, en aan de Waarschuwing van den ;9d"> Au gustus 1766, waarbij wordt bepaald, dat boven en behalven de voor- schr. boeten alle losloopende HanenHennen en Kalkoenen ,enz. door de Dienaren der Politie zullen worden doodgeslagen of doodge schoten of op andere wijzen geruineerd. En hebben Burgemeester en Wethouders op nieuw gestatueerd ge lijk zij doen bij dezen Dat aan de Dienaren van Politie en alle Stedelijke geëmployeerden de meest gestrenge orders zullen worden gegeven, om, ce beginne*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1