A*. 1836. ALKMAARSCIIE N« i|. COURANT. I m h« k Van MAANDAG Den 4 APRIL. kennisgeving. - -"van,. -- .7. 5; it w->- Ci-HisQ Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven is geplaatst geworden Mejufvrouw MARIA FRANCINA BOOGAARD dewelke aan liuu is voorgekomen genoegzame blijken van bekwaam* heid en ondervinding in hgt vak van opvoeding te hebben gegeven, om te durven verwachten, dat zij reet eer, aan deze hare bestem ming zal voldoen. Dat iu haar Institbut, behklven alles anders wat tot de Opvoeding van jonge Dames behoort, op redelijke Voorwaarde grondig Onder wijs zal worden gegeven in de FranscheEngehche en Hoogduitscht jf3uRGEMF,ESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien art. 13 van het reglement op den Herijk der Maten en Ge wi*ten, in Noord-Holland, gearresteerd den 31"™ januari) 1822. tdezien art. 2 der Notificatie van H. E. G. A. de Heeren Gedepu teerde Staten van Noord-Hollandin dato den 2ostcn Februarij 1S23, 25 (Prov. blad n°. 24.) ao Gezien de Publicatie van welgemelde Heeren Gedeputeerde Staten Talenterwij! onafgebroken zorg zal worden gedragen voor de goede van den iödei1 September 1824, u°. 16, (Prov. blad n°. 161.) j manieren en het betamelijk gedrag van alle de jongelieden, welke aan Brengen bij deze ter kennisse van aila Winkeliers, Neringdoende j hare leiding zullen worden toevertrouwd, lieden en andere belanghebbenden, dat door den Arrondissements Ijker Burgemeester en Wethouders zullen op deze inrigting hun gestadig alhier, tot den Herijk van alle de thans in gebruik zijnde Maten en 1 toezigt houden en bevelen dezelve in de gunst en bescherming va» Gewigten, daaronder ook begrepen de Vochtmaten voor den han-1 ai|e de zoodanigen welke daarvan gebruik zouden kunnen en wille» del in het groot, in het gewone Locaal zal worden gevaceerdj maken. gedurende de maand April aanstaande, de vier eerste werkdagen der Alkmaar, den vesten Maart 1836 week, des morgens van negen sot twaalf en des nammdags van i/ne r,r Ordonnantie van Burgemeester en tot zes ure met uitzondering van het Medicinaal en Goud eu Zilver- Wethouders voornoemd Cewigt, waartoe speciaal zal worden gevaceerd, gedurende gezegde DIEU FONTEIN VERSCHUIR. maanddes Vrijdags namiddags van drie toe zes ure. Herinnerende Burgemeester en Wethouders alle voormelde Winke liers, Neringdoende licd'eii en andere belanghebbenden, aan de Publi- catie van H. E. Gr. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Iloiiand nader kennis bekomen hebbende dat de inspectie over de binnen dez® van den i6de" September 1824, houdende: 1 Stadaanwezige onder-officieren en manschappen van het i"5 battail- Dat alle door hun in gebruik zijnde Maten en Gewigteninge jon ,jer 2de afdeeling mobiele Noord-IIollandsche Schutterij, eerst i» volge de bepalingen daarbij vermeld,^ jaarlijks behooren Herijkt te gei) j000 cjer nlaand October aanstaande zal plaats heoben breuge* worden en dat alle die hierin nalatig mogten zijn, ot verzuimen zn)hs tef kennisse van de daarbij belanghebbenden; zijnde hierdoof hunne Maten en Gewigten jaarlijks naar behooren tot den Herijk ge publicatie van Hun Ed. Achtb. van den 24sten dezer maand rakende aan te bieden, zich aan de poenaliteiten blootstellen weffie vastge- ,^e [e houdene Inspectie op den 5d<m der maand April aanstaande, steld zijnmet verdere informatiedat de daarbij geconcerneerde vervailen. Ambtenaren op nieuws aangeschreven zijn, om alle de bepalingen BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, omtrent den Herijk der Maten en Gewigten, met verdubbelde ijver te handhaven, en tegen de overtreders dier bepalingen, behoorlijk te waken/* Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de belanghebbenden, ziéh de voorsz. tijdsbepaling voor den Ijk bestemd, zie» zullen ten nutte maken, om hunne Maten en Gewigten, ingevolge de bestaande verordeningen te doen herijkenten einde zich te.^aarborgen tegen de bepaalde poenaliseiten cegen nalatigen vastgesteld? terwnl een iege lijk wordt opmerkzaam gemaakt, dat de KalkO lij en He malen, bij de aanbieding tot den Ijk behoorlijk zuilen moeten zijn schoongemaakt, ten einde den Arrondissements Ijker tot eene behoorlijke verificatie Sn staat te stellen. E11 opdat niemand hiervan onkundig zoude zijnzal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd, mitsgaders in deze Stads - Courant wor den geïnsereerd. Alkmaar, den 29ste° Maart 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F O NTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van deze "cr, De DIËU FONTEIN VERSCHUIR. Alkmaar, den 2Ö,ien Maart x83f» Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DffiU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR mot het grootste ongenoegen vernomen hebbende Dar de nieuwe Plantagien, welke onlangs zijn, en no» dnaeluks op, en langs de Stads wallen tot verfraaijing worden aangelegd 4 worden vernield en omgevroet door het losloopen van KalkoenenHanen en Hennen enz. Hebben noodig geoordeeld de Ingezetenen vooraf ten overvloede te herinneren aan de Kcure, waarbij het losloopen van alle di/.e en diergelijke beesten op poene van 15 Centen per stuk, telkens te ver beuren wordt verboden, en aan de Waarschuwing van den i9deo Au- gustus '1766, waarbij wordt bepaald, dat boven en behalve» de voor jchr. boeten, alle losloopende Hanen, Hennen en Kalkoenen enz., door' de Dienaren der Politie zullen worden doodgeslagen ofdoodge schoten of op andere wijzen geruineerd. En hebben Burgemeester en Wethouders op nieuw gestatueerd ge- lijk zij doen bij dezen Dat aan de Dienaren van Politie en alle Stedelijke geëmployeerden de meest gestrenge orders zullen worden gegeven, om, te beginnen met Dingsdag den 29'"" dezer maand Maart, overal rond te gaan en bo ven en behalven de bekeuring hier boven gemeld, alle de losloopende Kalkoenen, Hanen en Hennen binnen de Stadspoorten overal, waar dezelve «vonden worden op te vangen, weg te nemen of dood te slaan, gens de omstandigheid, dat de ontvlugte priesters door een lid van op hunne verantwoordelijkheid. hen regeringsraad onderrigt zijn geworden van het tegen hen uitvaar- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, geven kennis aan ieder een, welke daarbij belang heeft: Dat bij den Heer LOURENS VEER, even buiten de Heilooër- poort alhier, zijn geplaatst TWEE HENGSTEN uit de Koninklijke Stoeterij te Borculo. Dat ieder een zijne Merriè'n op gelijke voorwaarden als voorheen, aldaar kan doen dekkenen daardoorzoo tot zijn eigen voordeel als verbetering van het inlandtóhe Paardenrasmedewerken. Alkmaar 2 April 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ZWITSERLAND. Uit Bern wordt van den 2»sten Maart gemeld De bewegingen in de Jura schijnen nu Wel weder gestild te zijn maar alle vrees is toch nog niet geweken. Want voorzeker Zou de regering de naar die streken gezonden troepen reeds terug geroepen hebben zoo er aldaar geene vonken meer in het vuur schuilden. Men gelooft dat de vier districten nog eenige maanden bezet zullen blijven. De soldaten hebben wel over het algemeen veel gehechtheid voor de bestaande orde van zaken aan den dag gelegd maar hier en daar heefc z ch toch onder hen eene min gunstige stemming geopenbaard. Te Pruntrut moet het zelfs tot botsingen tusschen soldaten en zoogenaam de patriotten gekomen zijn. Men hoopt dat de door den bisschop uitgesprokene suspensie tegen de ontvlugte geestelijken in hunne ker spelen eene goede uitwerking hebben zal. Het is aan geen twijfel onderhevig of de onlusten zijn het gevolg geweest van eene bestaan hebbende zamenspanningofschoon men vreest dat het begonnen on derzoek niet tot eene volledige kennis van den juisten zamenhang der zaak zai leiden. Alles wat men dienaangaaudè verhaalt, berust enkel op gissingen. Zelfs bet door den grooten raad bevolen onderzoek wc- lid Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Op nieuw gepubliceerd en ge- Burgemeester en Wethouders voorn., affigeerd den 22 Maart 1836. op den 13 Maart 1821!. De Secretaris der Stad Alkmaar, FONTEIN VERSCHUIR, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, geven bij dezen kennisse aan allen welke daarin eenig belang kunnen «tellen. Dat bij besluit van den Raad, aan het hoofd van het Stedelijk IN STiTUUT van opvoeding van jonge Dames vau deu beschaafden stand digen van een bevel tot in-hechtenis-nemingzal Wel tot geene uit komst leidenhoewel men zich geenszins ontziet om den naam van dat lid in het openbaar te noemen." De groote raad van het kanton Zurich heeft den 21 sten een ont werp van wet aangenomen waarbij de administratie der goederen van het klooster Rbeinau aan door de regering te benoemen beambten op gedragen en het aannemen van nieuwelingen in hetzelve verboden wordt. Omstreeks dertig leden hebben zich bij de gelegenheid voor de dadelijke algeheele opheffing van dat klooster verklaard. GRIEKENLAND. De Allgemeine Zeitung geeft thans in eenen brief wit Triest herig, ten uit Griekenland van 3 Maart. De aanhef van die» brief luide aL -WLt y*® *Z\, •<--4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1