A0.1836. ALKMAAR SC HE m N®. 16. COURANT. fr*. Van MAANDAG Den 18 APRIL. 5°% Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbende gega digden dat Z. Exc. de Minister van Financiën op Woensdag den 4o"e" dezer maand, des namiddag ten twee uren in een der vertrekken van het Locaal van het Ministerie van -Financiën te 's Gravcnhageonder deszeifs nadere goedkeuring in het openbaar aan de niinstschrijvenden zal doen aanbesteden, de Leverantie van eenigè PAPIER-SOORTEN, ten behoeve van het algemeen Zegel-kantoor te 's Gravenhagete za- jnen naar onderscheidene grootte en gewigt, uitmakende Zeven dui zend Vier honderd en Vijftig Riemen. Mitsgaders dat de voorwaarden, waarop deze aanbesteding zal ge schiedenin de Bureaux van het Gouvernement van Noord - Holland ter lezing liggen, alsmede de Monstcrvellen aldaar ter bezigtiging zijn en den gegadigden, omtrent de hoedanigheid die het te leveren Pa pier moet bezitten, nadere ophelderingen mede aldaar, dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, zullen gegeven worden. Haarlem, 11 April 1836. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van T U IJ L L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kentiisse van de Ingezetenen dezer Stad en ju risdictie, dat het Kohier van de belasting voor Weg-, Straat- en Bruggelden over 1836, gedurende acht dagen ter visie van een iege lijk zal liggen ter Stads Secretarie en wel van den 1 i<lei1 tot en met den i84ea dezer maand, dagelijks (uitgezonderd des Zondags}, van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure. Alkmaarden April 1836. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUUR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, jnet leedwezen vernomen hebbende dat nog altijd door sommige inge zetenen de heilzame gevolgen der Koepok inenting worden in twijfel getrokken, of wel dat ten minsten aan de noodzakelijkheid dezer ope rade niet met genoegzame aandacht en oplettendheid word gedacht, met dat gevolg dat het gebruik daarvan bij de kinderen op eene on verantwoordelijke wijze word verwaarloosd, en zooveel in Hun ver irrogei: is, tot de maatregelen ter bevordering der Vaccine willende medewerken, welke door het Gouvernement, met zoo veel wijsheid er belangstelling is bevolen geworden. Hebben goedgevonden en verstaan, niet alleen de goede burgerij cn ingezetenen op deze hoogstnelangrijke zaak, op nieuws opmerk raam te maken, maar ook dezelve kennis te geven, dat Fleeren Re genten der onderscheidene gesubsidieerd wordende Ambtenaren reeds voor lang met nadruk zijn aangeschreven en gelast gewordenóm zender, oogluiking hoe ook genaamd aan geen huishouden eenigen Onderstand van welken aard ook te verleenenten zij aan II. E. ten duidelijkste zal zijn gebleken dat de kinderen daarvan, door een der bekende Heeren Doctoren of Heelkundigen zijn gevaccineerd geworden. Alkmaar, den 1 iic': April 183(1. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. geschikt Loksal voorhanden is Dat in hetzelve, te beginnen met de maand September, des Vrij dags morgens om de 14 dagen Markt wordt gehouden tot Kerstijd toe vervolgens alle Weken tot aan den i« April en Vier weken daarn* nog éénmaal dat het Vlas aldaar Word aangevoerd en gewogen, Dat daarvan wel is waar aanzienlijke partijen worden aangebragt, maar dat deze markt 200 weinig algemeen schijnt bekend te zijn, dat meest altijd Koopers ontbreken, zoodanig, dat geheele partijen dik wijls onverkocht van de markt worden terug gevoerd of wel dat de prijzen, door de zeer weinige lieden, welke eigenlijk niet kunnen worden gezegd in dit artikel handel te drijven maar hetzelve alleen op speculatie koopenzoo laag worden gestelddat daarvan geen voordeel van eenig belang, voor den aanbrenger overschiet. Burgemeester en Wethouders alles willende doen wat In Hun ver mogen is, om den staat der landlieden te verbeteren en hun ten mins ten eenigzins de lage prijzen te kunnen doen dragenwelke alle de voortbrengselen van hunnen arbeid en ijver thans helaas opbrengen, waardoor zij met zooveel leedwezen het verval en het gebrek ondef den boerenstand welke de Stad omringtdagelijks zien toenemen. Hebben geoordeeld dat het niet zonder nut zoude kunnen zijn va* deilaudiChe handelaren op dezen tak van handel, voor zoo verre zij j binnen Huil Stad gedreven wordt opmerkzaam te makenwaarvan zij hopen dat het gevolg zal zijndat meerdere kooplieden zich op hun- i ne Vlasmarkten zullen laten vinden en daardoor het aantebrengen Vlas, niet alleen nimmer onverkocht terug zal worden gevoerd maar daarin tegen, daarvoor de prijs besteed, welke op andere in dit opzigt meer bekende markten van het vaderland, daarvoor word betaald terwijl Burgemeester en Wethouders zich verzekerd houden dat alzoo de Vlasteelt, waarvoor gelijk de ondervinding van vorige dagen dit be wezen heeft, een groot gedeelte van den omringenden oord zoozeer is geschikt, zal worden aangemoedigd en verbeterd en daardoor voor di-n landman nieuwe uitzigten zullen geboren worden op middelen va« bestaanwelke in de laatste jaren bijkans geheel verloren zijn geraakt in het ongelukkig oogenblik dat zijdezelve het meest nodig hadden^ Alkmaarden I4dc' April 1836, Burgemeester en Wethouders votrnoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der S-tad ALKMAAR, Hebben geoordeeld de goede ingezetenen van Hun stad te moeten kennisse geven Dat zij aan de ongelukkige Weduwe van Willem Gadéonlangs door het breken van een ladder waarop hij stond en waarvan hij op eene groote hoogte was afgevallen zoodanig is geWond geworden dat hij weinige oogenblikken daarna is overleden zijne weduwe en kin deren in hoogst armoedige omstandigheden overlatende hebben toe. gestaan om van eenen der Stads Bodes vergezeldeene Colletie te doen, bij de goede burgerij en Ingezetenen. Burgemeester en Wethouders twijfelen geen oogenblik of het ge voel van medelijden voor het lot van deze ongelukkige dewelke door het overlijden van hem die met zijne handen voor zijne vrouw en kinderen het brood won, geheet buiten alle middelen van bestaan is ge raakt zal genoegzaam zijn om de goede burgerij en ingezetenen om, bij deze gelegendheid wederom een nieuw bewijs te gevenhoezeer de oud Hollandsche deugd Van hulpvaardigheid en mededeelzaamheid altijd in hunne -harte woont, terwijl Burgemeester en Wethouders! gorge zuilen dragen dat de alzoo bijeengebragte ondersteuning, op de meest nuttige wijze voor het onderhoud der ongelukkige weduwe en kinderen worde aangelegd. Alkmaar, den i*."11-'11 April 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bp deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad dac het Kohier der Grondbelasting over den jure 183Ó, op den April 1836, door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord- Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invor dering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zoidea voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar, den 14^» April 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd De SONNAVILLE. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 11INNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, den \6clen April. Men leest in de Staacs-Courant van 13 April II., het volgende i Uit Zeeland wordt gemeld, dat ten gevolge var. de milde bijdra gen welke van alle kanten ingezonden zijn ten behoeve van den jon gen kanonnier van der Bol, die in Mei 1835 te Vlissingen door het springen van granaten beide zijne voorarmen en een oog verloren heeft, deze ongelukkige, met hec Rijks pens.oen, niet alleen in zij nen stand onbezorgd zal kunnen leven, maar dat hij ook eene aanmer kelijke verzachting in zijnen toestand verkregen heeftdoor de hulp van den heer J. F. Breit, beeldhouwer te Vlissingen. Deze is er na melijk na vele aangewende pogingenin geslaafdom den zoo deer lijk verminkten jongeling, een paar kunst - voorarmen met handen re bezorgen welke bij naar welgevallen kan bewegen en hem in staaft stellen om bij de noodzakelijkste verrigtingen zoo als eten ziehaan- kleeden, ealfs schrijven enz., de hulp van anderen te kunnen ontbe. ren. Men schrijft, dat dit kunstwerk van den heer Freit de bewon dering tot zich trekt van ailen die hetzelve gezien hebben." STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal Tan Fahrenheit. Zondag ro. Maandag iï. Dingsdag 12. Woensdag 13. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, hebben noodig geoordeeld allen welke daatbij eenig belang kunnen hebben, kentiisse te geven; Donderdag 14. Dit binnen Hun Stad een VLASMARKT bestaat, waartoe een zeerVrijdag 15. April 1836. 's niorg. een 8 ure 5o°. en 2 ure 58®. 99 99 99 99 99 54% 99 99 99 99 99 99 49°» 99 99 57% 5» 99 99 99 99 99 48', 99 99 58% 99 99 99 99 99 5»% 99 99 5<>% J» 99 99 99 99 99 49% 99 99 53% 99 99 99 99 K 99 49% 99 t» SS%

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1