A°. 1836. ALKMAARSCHE N°. 17. COURANT. Van MAANDAG 1 YïF 1 layili&iSI W tK&tnr&m -^m: 'aar SI Den 25 APRIL. AANBESTEDING. Dese Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. C~)p Woensdag den 4dc" Mei 183d, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - Hollandof bij deszeifs absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Staten aan het Locaal van het Gouvernement der Provincie te Haarlem worden aanbesteed j. Het VERSTERKEN van den Zuidpoider-Zeedijkbij Edam. 2. Ilec VERSTERKEN van den Katwouder - Zeedijk. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving én opbod. De Bestekken, op welke de bovengemelde Aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggen boveu en behalve aan het Locaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: te Haarlem in de Toelastde Halve Maan, de Leeuwrik, de Kroon en het Groolc Koffijhuis bij A. van Arendsbergente Alkmaar in den Ronden Leeuw en in de Toelast aan den Helder in den Roodcn Leemv en in den Burg aan het Nieuwe BURGEMEESTER ÈN WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Diep; te Hoorn in het Ongemaakte Schipte lammerende in den Doe- 'hebben no.id.g geoordeeld allen welke daarbij ecnig belang kunnen Jen; te Muiden in het Hof van Holland; te Amsterdam in Het Turf v"ahK"" schip van Bredain het Noord - Hollandsche Koffijhuis, in het 's Gra- velandsche Veerhuisin het Aalsmeerder Veerhuis, op den hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, in het Koffijhuis de Paradijsvogel en belangstelling is bevolen geworden. Hebben goedgevonden en verstaan, niet alleen de goede biir°-erü en ingezetenen op deze hoogstbelangrijke zaak, c.p nieuws opmerk, zaam te maken, maar ook dezelve kennis te geven dat Heeren Re. genten der onderscheidene gesubsidieerd wordende Armbesturen reeds voor lang met nadruk zijn aangeschreven en gelast geworden, om zonder oogluiking hoe ook genjamd, aan .geen huishouden ecnisen onderstand van welken aard ook te verleenenten zij aan H. E. ten duidelijkste zal zij., gebleken dat de kinderen daarvan door een der bekende lleeren Doctoren ol Heelkundigen zijn gevaccineerd geworden. Alkmaan, den 12dc» April 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. hebben, kennisse te geven Dsr binnen Hun Stad een VLASMARKT bestaat, waartoe een zeer ge-elnkt Lokaal voorhanden is; Dat in hetzelve, te beginnen met de maand September, des Vrij. dags morgens om de 14 dagen Markt wordt gehouden tot Kerstijd toe vervolgens alle Weken tot aan den ie Apnl en Vier weken daarn* nog éénmaal dat het Vlas aldaar word aangevoerd en gewogen. 1 Dut daarvan wel is waar aanzienlijke partijen worden aangebragt, Blaar cat deze markt zoo weinig algemeen schijnt bekend te zijn, dac (11 Hftcr n f 1 .3 I.' nwk - 1 t in het Er.khuizer Veerhuis en in het Onklaar Anker, op het Droog bak n°. 20; te Enkhuizen in de Valk; te Naarden in de Kroon; te Weesp in de Roskam; te Ameide in de Sociëteitte Edam en te Mon- nickendara op het Raadhuis. Zullende acht dagen voor de Besteding^ de noodige aanwijzing in o *Vu, u-l loco worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur P. T. GRlNWlS rteett KooperS ontbreken, zoodanig, dat gebèele partijen dik- cn den Ingenieur A. KOMMERS Pz. te Haarlem, de vereischte wl|ls onverkocht van de markt worden teruggevoerd of wei dat de inlichtingen te bekomen zijn, piij/eu, door de zeer weinige lieden, welke eigenlijk niet kunrnn - 11 worde gezegd in tilt artikel handel te drijven, maar hetzelve alleen BURGEMEESTER en WETHOUDERS d/r Stad ALKMAAR, ('v 'v,';Culati8 kooFen200 iaag worden gesteld, dat daarvan geen Gezien art. 13 van het reglement op den Herijk der Maten c, Ce'- Vt'ulljeel van eenig belang, voor den aanbrenger overschiet. wigtenin Noord-Holland, getirresceerd den 3isten Januari) 182 I "l:Ige^cester en Wethouders alles willende doen wat in Hun ver- Gezien art. 2 der Notificatie van H. E. G. A. de lleeren t.Jdepu-Iin 0,11 den staac cler landlieden te verbeteren en hup ten mins- teerde Staten van Noord-Holland, in dato den 20"™ Februari] 18'3 1lcn ecD,ë2ms de !aSe P'W-en te kunnen doen dragen, welke alle de r,°. 25 (Prov. blad 110.24.) voortbrengselen van hunnen arbeid en ijver thans helaas opbrengen, waardoor zij met zooveel leedwezen het verval en het gebrek onder van den i6de" SeDtember 1R2A. n«. tK. rPmv ki„i ho {den boerenstand welke de Stad omringt, daaeiiiks ziei: toenemen. kunnen zijn va- 1 yjv. uiau u~. i 1 _.Vi vu ijwx luaua uciy Gez/en de Publicatie van welgemelde Heeren Gedeputeerde Staten waafd"or Z!i met zooveel leedwezen het verval en het an den i6den September 1824, n<>. 16, (Prov. blad 11°. 161.) Her' boerenstand welke de Stad omringt, dagelijks zien Brengen bij deze ter kennisse van alle Winkeliers, Nenn. d<vmie f !leolie'1 geoordeeld dat het niet zonder nut zonde ku 'den en andere belanghebbenden, dat door den Arrondissement* IT e, j dtl'"i dche handelaren op dezen tak van handel, voor - M,,v IUIVV.UV,I a X M v. 1 t tl U I I v M lilden en andere belanghebbenden, dat door den Arrondissement* IRe: alhier, tot den Herijk van alle de thans in gebruik zijnd- Maten en Gewigtendaaronder ook begrepen de Vochtmaten voor den ban del in het grootin het gewone Locaal zal worden gevceerd gedurende de maand April aanstaande, de vier eerste werkdagen dei weekdes morgens van negen tot twaalf én des namiddags - an drie tot zes ure met uitzondering van het Medicinaal ei- GW en Zil-er Cewigtwaartoe speciaal zal worden gevaceeid, gedurende g'zegde maand, des Vrijdags namiddags van drie toe zes ure. Herinnerende Burgemeester en Wethouders alle voormelde V.' be liefs, Neringdoende lieden en andere belanghebbenden aan de puMi eatie van H. E. Gr. A. de Gedeputeerde Staten van Noord.-I lolland van den ióde" September 1824, houdende: Dat alle door hun in gebruik zijnde; Maten en Gewigtcn, in»e volge de bepalingen daarbij vermeld jaarlijks behooren Herijkt te worden en dat aile die hierin nalatig tnogten zijn, of verzn.m-11 hunne Maten er, Gcwigten jaarlijks naar behooren tot den Herijk aan te bieden, zich aan de paenaliteiien blootstellen welke vasige- "steld zijnmet verdere informatie, dat de daarbij gecorc-pe rde Ambtenaren op nieuws aangeschreven zijn, om alle de a ngen omtrent deil Herijk der Maten en Gewigten, met verdubbelde ijver te handhaven, en tegen de overtreders dier bepalingen, behoorlijk te waken." Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de belanghebbe- den Zich de voorsz. tijdsbepaling voor den Ijk bestemd, zich zullen ten Jintte makenom hunne Maten en Gewigteningevolge de bestaande verordeningen, te doen herijken, ten einde zich te waarborgen tegen de bepaalde pcenaliseiten tegen nalatigen vastgesteld, terwijl een iege lijk wordt opmerkzaam gemaakt, dat de Kalk, Olij en Ttennatenbij de aanbieding tot den Ijk behoorlijk zullen moeten'zijn schoongemaakt, ten einüe den Arrondissement» Ijker tot eene behoorlijke verificatie in staat te stellen. En opdat niemand biervan onkundig zoude zijn, zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd, mitsgaders in deze Stads - Courant wor den geïnsereerd. Alkmaarden epskn Maart 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR,' Ter ordonnantie van dezelven r zoo verre zij binnen Hun Stad gedreven wordt opmerkzaam te makenwaarvan zij honen, dat.het gevolg zal zijn, dat meeidere kooplieden zich op hun ne Viasmarkten zuilen laten vinden en daardoor het aantebrer.gen Vlas* ii.er alleen nimmer onverkocht terug zal worden gevoerdmaar daarin te en daarvoor de prijs besteed welke op andere in dit opzigt meer nekende mailtten van het vaderland, daarvoor word betaald terwijl Bi rge mee ster en Wethouders zich verzekerd honden dat aizuo de v lasteen, waarvoor gelijk de ondervinding van vorige dagen dit be wezen heeft, een groot gedeelte van den omringenden oord zoozeer is geschikt, zal worden aangemoedigd en verbeterd en daardoor voor d. ii landma t nieuwe uitzigteu zullen geboren worden op middelen va* v.v.nan welke in de laatste jaren bijkans geheel verloren zijn geraak: 11 het ongelukkig oogenbiik, dat zij, dezelve het meest nodig hadden. Alkmaarden I4d*« April 1836, Burgemeester en Wethouders voornoemd, F ONTEI N V ERSCHU1 R, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Persoon van LOUR ENS LOUWEN, dienende bij het regiment iinss-aren Nu. 6, thans met onbepaald verlof, wordt'verzocht zich ter Secretarie dezer Stad te vervoegen. BUITENLANDSCHE B E R I G T E N. D U I T S C II L A N D. De Koning van Beijeren is den 1 jden Aprildes namiddags, van ziine reizc naar Griekenlandin zijne n.oofdstad Mïuichen teruggekeerd', c-11 aldaar met de levendigste bewijzen van vreugde outvangen. Ge heel de stad was met eerepootter:bloemkransen en vlaggen versierd, overal zag men toepasselijke opschriften en zinnebeeldige voorstellin gen en de huizen der aanzienlijken waren met tapijten behangen. Toen de Koning, door zijne gemalin ver;;ezt-ic(die Zijne Majesteic een eind weegs te gemoe: was geredenonder het gelui der klokken en liet geschal der mozijk, zijne intrede in de stad deed, daverde de grond van het vreugdegejuich der van alle zijden zaamgestropmdame- j "igte. Het was," leest men in een der brieven uit Mü/chen, als De DIEU FONTP [N VP K sf i linr? een vader tot zÜne kinderen wederkeerde en als of deze geen au. _f___ VLRSCIiUIR. eter gevoel, dan dat van vertrouwen en liefde kenden. De Koning had j een gezond en opgeruimd voorkomendoch was blijkbaar ontroerd dnnr PPm3 7nn hliinV nnruomref ixrn^r..on A 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Inqt leedwezen vernomen hebbende dat nog altijd, door sómmige inge zetenen de heilzame gevolgen der Koepok inenting worden in twijfel getrokken, of wel dat ten minsten aan de noodzakelijkheid dezer ope ratie niet met genoegzame aandacht en oplettendheid word gedacht, met dat gevolg dat het gebruik daarvan bij de kinderen op eene on verantwoordelijke wijze word verwaarloosden zooveel in Hun. ver mogen is, tot de maatregelen ter bevordering der Vaccine willende o - r n >wvnwulkli wua uiijauadi wgliucici door eene zoo blijde ontvangst, waarvan de herinnering niet ligt uit het gemoed van allen, die haar bijwoonden, zal worden uitgewischt." L .t Weenen schrijft men van den pden April, De Aartshertogin Therese is, zoo men zegt. tot abdis van het vrouwenstift te Piaag benoemd, om in die betrekking bij de krooning der Keizerin, als Koningin van Bohemen te kunnen optreden. Die krooning zalte gelijk met die onzes Keizers, in September dezes janrs te Praag plaats hebben. liet zal dan aldaar zeer levendig zijn, vermits niet slechts «edewerken, welke door het Gouvernement, "met zoo veel wijsheid hergëheefe'Hofen de 'v7elm de" gezanten^'Wr ook verscheidene bui

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1