ALKMAAR SC HE COURANT. A0.1830. I N°. 18. Van MAANDAG Den 2 M E t. AANBESTEDING Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Op Woensdag den 4<*«n Mei 1836, des namiddags ten twee ure, rai'onder nadere approbatie door den Staatsraad Gouverneur van Noord - Hollandof bij deszelfs absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Staten aan het Locaa! van het Gouvernement der l'rovinciete Haarlem, worden aanbesteed: 1. Het VERSTERKEN van den Zuidpolder-Sjeedijk, bij Edam. 2. Het VERSTERKEN van den Katwouder - Zeedijk. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De Bestekken, op welke de bovengemelde Aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggen boven en behalve aan het Locaal j van het Gouvernement van Noord - Iloilandin de Logementen en Koflij hu izenals: te Haarlem in ldulve Maande Leeuwriktie Kroon en het Crootc Koffijhuis hij A. van Arcndibergente Alkmaar in den Ronden Leeuw en in de Toetast; Dat binnen acht dagenna de uitreiking van voormelde billetten dezelve ingevuld van de woningen der ingezetenen, door of vanwe ge den Ontvanger zullen worden afgehaald. Da. zijwelke bij het bezorgen der billetten of ook bij het terug halen van dezelve, mogten zijn overgeslagen, zich in geen geval mogen beroepen op zoodanig verzuim, maar in tegendeel gehouden zijn, om de vereischte en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den ló^" Mei eerstkomende intedienen, ten kantore det Ontvangersalwaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar zul len zijn. Jb Dat een ieder gehouden is, de te doene aangifte met zijne hand- teekeuing te bekrachtigen, of 111 geval iemand betuigd niet te kun. jt voornaamste i''r'1 "c'"^vei1» ^eze invulling in deszelfs naam door den Ontvanger de Toelast, de °i Z'J'! £emagtigden ce doen bewerkstelligen, met vermelding der re- Kofdihuis bii el. t'enen waarom, hetwelke zal moeten geschieden in tegenwoordigheid van een derde persoon welke de aangifte na voorafgaande voorlezing san den Helder in den Rooden Leeuw en in den Burg aan het Nieuwe mcf, Ontvanger of desze fs gemagtigde zal teekenen. Diep; te .Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Purmereude in den Doe- l5"r£emeestcr en Wethouders verwittigen voorts naar aanleiding vati ie tite Muiden in het Hof van Holland; te Amsterdam in het Turf- ,ietgedeelte van 5 van art. 30 der voorsz. wet, de belang- schip van Bredain het Noord - ITollandsche Koffijhuisin het 's Cra- le%1 e? e" velandsche Keer huisin kef Aalsmeerder Keerkuisop den hoek "uclri als tegcn-schatters ingevolge 2 van art. 29 zijn be- van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, in het Koffijhuis de Paradijsvogel in het Enkhuizcr Keerkuis en in het Onklaar Ankerop het Droog bak 11", 20; te Enkhuizen in de Kalk; te Naarden in de Kroon; te Weesp in de Roskamte Ameide in de Sociëteitte Edam en te M011- nickendam op het Raadhuis. Zullende acht dagen voor de Besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur P; T. GR1NWIS Cornells Crolh I Cornells Koeman, Willem Hamer. j en Hulskamp. en dat de bevo>ki g dezer Stad, voor zoo veel dezelve tot maatstaf van de belasting 'an sommige groi.dsiageu dienen moet, bedraagt eeu getal van 9436 z elen. Burgemeester en Wethouders vermaren ieder hunner ingezetenen, om met de meeste naainvkeurigheid en binnen den bepaalden termijn de invulling I-tinner beschtijvings - billetten te bewerkstelligen, tea eirde de orde en geregelde afloop der beschrijving te bevorderen, en ui tevens te beveiligen, tegen het nadeel, het welke, een g - BURGEMEESTER en WETHOUDERS dep. Stad ALKMAARI „n2o,l,<Ie, Va" ée to'jssinS der boeten en pcenaliteitenwelke van meer dan eene zijde klagten ontvangen hebbende, t T. va,»c'1,'tlcl nauwkeurigheid der invulling zijn vastgesteld- Dat sommige ingezetenen, vooral herbergiers en anderen, welke I w~!' niemand hieromtrent onwetenbeid voorwende, zal deze dó straten voor Stedelijke markten ingerigt wonen, van gevoelen j c 'tn tads Courant geplaatst worden terwijl afscfirifc zouden zijn, dat zij het regt hebben, dat gedeelte der markt hetgeen'™' z dadelijk vóór hunne huizen is gelegen open ct? houden of ten minsten en den Ingenieur A. KÖMMERS Pz. inlichtingen te bekomen zijn. te Haarlemde vereiselne ■daarovervóór anderen vrij te mogen beschikken. Hebben nodig geoordeeld alle de inwoonderen die dit kar. «ngSati te kennen te geven, dat hunne vordeting is ongegrond. Dat de geheele straat welke tot marktplaats is geschikt, geheel en ai zonder uitzondering daartoe behoord, dat de lijnen waaraan de beesten worden vastgemaakt in ééns door zonder afwerken zubeu moeten worden doorgetrokken en vastgemaakt en daarna alles ter be schikking van Marktmecsteren gesteld. Dat Burgemeester en Wethouders wel wilien vergeven: hetgeen tot dusverre dien ter contrarie, zelfs met belediging van Marktmees- tcren is geschied, maar dat zij dezelve Marktmecsteren op het e tigste hebben gelast, voortaan niet toe te laten dat diergoli ke mis bruiker) plaats hebben, maar daarvan des noods dadeliik aan de Heer Kommissaris van Politie zullen kennisse geven, welke verpligt zai zijn daarop order te stellen. Burgemeester en Wethouders, hebben bij deze zelfde gelegendheid nodig geoordeeld, Marktmeesteren opmerkzaam te maken, op de wan orde welke op de openlijke markten het gevolg isdaarvan, d >t som- nuge landlieden welke hun Vee ter markt brengen daarmede aan de hand blijven rondwandelen, liever dan hetzelve aan de geschoren liinen vast te maken, Marktmeesteren gelastende, dit misbruik met verder toe te laten maar ieder een dewelke eenig Vee ter markt brengt te verpligten, hetzelve aan de geschoren lijnen vast te maken, alles op de poenen en boeten bij de Markt-Keuren tegen diergelijke overtree dingen bepaald en vastgesteld. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, den 2óscen April 1830. Burgemeester en PKethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. medegedeeld aan den Ontvanger der Directe belastingen informtie. Alkmaarden i6steu April 1831?. Burgemeester en PKethouders voornoemd FONT E IN VERSCHUI R, Ter Ordonnantie van Deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Ontvangen heboende eene dispositie van den Heer Staatsraad Gou. verneur van Noord - Hollandvan den i4den April 11, houdende bepa ling omtrent de tijd der uitgiften van de verklaringen van aangifte'voor de personee'e belastingen over den dienst van 1836/37. Gezien are. 30 2 der wet van 29 Maart 1833, (Staatsblad n°. 4 Maken aan de iugezetenen dezer Stad en jurisdictie bekend: BtltGEMEEStËTt en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Door de Comm.sswelke zich ce Egmoud aan Zee heeft belast,met ,Jt imzflwé'en van liefdegiften voor de nagelatene Weduwen en Kin deren van de manschap der visschers Schuit welke door de onlangs gewr 'fed hebbende storm is veronluktverzocht zijnde, om binnen deze S'.nH voor die in armoede gedompelde ongtdakkigen een Collec te te mógen doen, brengen ter kennis vaa de ingezetenen, dat dit vefzo' k >s toegestaan en dien ten gevolge op Woensdag den 48" Mei aanstaande, aan de huizen, tot bovengemeld einde, eene Collecte zal Hans hebben. Burgemeester en 'A'ethouders beveie deze öngclukkigen bestaande uit 5 Weduwen, waarvan twee, in zwangeren toestand, met derzel- Kind" eb te zamen eön gdca! van dertig hulpbehoevenden uitmakendë, aan de mededeelzaamheid van de ingezetenen, en zij twijfelen geeu- zins of dezelve zullen ook bij deze gelegenheid op nieuw gaarne medew 'kentot verzachting van de treurige en kommervolle om standighedenwaarin dezen, door het verlies hunner Mafinsn en Va-- ders waarvan ook het verlies van alle hunne middelen van bestaan het gevolg is, zhn gestort geworden. Alkmaar30 April 1836. Burgemeester en PKethouders der Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR- Buitenlandsche S P A N J B F. R I G T E N. E. Dat de Ontvanger der Directe belastingen, binnen deze Stad aan J°. De Huurwaarde. 2°. Deuren en Pensier!. 3". Haardsteden. In de Londensehe bladen vindt men breedvoerige brieven uit San tander van den 13de» en uit Bilbao van den tóden April. Zij beves tigen al!e;!ms de overgave van Equeycio aan de C'arlisten, waarom trent trouwens geen redvlnke twijfel kon overblijven doch de schrij vers daarvan drukken tevens in sterke bewoordngen hunne verontwaar diging uit o-er de lafhartigheid of trouweloosheid van den Spaausche bevelhebber dier plaats, die, zoo hij zich nog slechts eenige uren derzelver woningen te beginnen met Maandag den 2ie" Mei aai staan de en vervolgeus, zai doen bezorgen een beschrijvings-billethetwelk inhoudt eene coue schets vaa de grondslagen der voornoemde be lasting, zijnde: nr l 'langer verdedigd badvan den zeekant, door middel van Engelsche •V Dienstboden en PKcrkboden. stoomboten, eene aanzienlijke versterking zoude hebben erlangd. Men Baarden. vaart tevens in deze brieven uit over de onbegrijpelijke zorgloosheid bil we.ii billet, waarin deszelfs verpl.giing jegens s Rijks Sciatkist, var» der. Si aan«chen generaal Leo Iriarte, die in eene plaats als Le- qn ytioW- ke thans gebleken is, z.ch slechts korten tijd kon met betrekking tor de belasting zal worden opgegeven, aan ,eder ur ge- isn de noodige vragen dien aangaande tei beantwoording, zullen verdedigen- zulk een aanzienlijken voorraad kn.igs en mondbehoeften vijn vOorgesie.J, ten ett.da hetzelve met ue meeste uaauwkeurigheid i18r) oogestaueld. Daar men, 11a het gebeurde, ook voor het verlies MBvr.i,vgn 8nt]ere plaatsen op de zeekust beducht was, heeft de bevelheb.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1