N°- '9; -'ad :V'ii A0.1836. ALKMAAR SC TIE COURANT. Van MAANDAG tuéy^ Den 9 PUBLICATIE. Burgemeester en wethouders der. Stad alkmaar, A* v v A .'i s ^mllilffii!ll!liil!l!l1Hit!iilli!l!iiliiliSi'!{)ll!ii|jl':tMSlii':!!;!i| Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Gezien Z. M. besluit van 21 Maart t8a8 (Staatsblad n°. 6) hou dende reglementaire bepalingen tor invoering der Wet cp de Schut terijen van den nden April 1827, ('Staatsblad n°. 17J in verband ge- tragt met art. 6, 7, 8 en 9, van gezegde wet. Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord- Hollanddd. 11 April 1828 ti°. (Provinciaalblad n°. 41) omtrent de executie der wet op de Schutterijen. Roepen bij dezen op alle Manspersonen, ingezeténen dezer Stad en iprisdictiewelke op den eersten Januarjj 1836 hun 25"^ jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1811 zijn geboren, alsmede de zoodanigen welke, ofschoon in andere gemeenten inge schrevensedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn komen wo nen en op den istcn January hun 34» jaar nog niet hebben volein digd, en alzoo geboren zijn in de jaren 1810, tot en met 1802 in geslo'ten, de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laafste inschrijving in de termen gevallen zijn, om, volgens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingezeten te worden beschouwd be. nevens de gepaiporteerde militairen welke hebben behoord totdelig- tiag van 1826, ten einde zich in de daartoe gereedgemaakte regis ters te doen inschrijven; tevens te kenneugevende Dat de inschrijving'zal beginnen met is"*1" Mei aanstaande, en ge heel zal moeten zijn afgeloopen op den eersten Junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de iü- schrijving zal worden gevaceerd op Woensdag den i8<'c«Donderdag den I9den, Woensdag den a5"eK en Donderdag den ad"*" Mei aanstaande, telken dag van 's namiddags 4 tot 6 ure. En ten einde voortekomen, dat iemand, in de termen der inschrij ving vaiiende zich door onwetenhe.d aan pligtverzuun schuldig maakt, heeft het Gemeente bestuur noodig geoordeeld een ieder bekend té maken meten te herinneren aan de navolgende bij de wet van 11 April 1S2/. (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid of hij moge vermeenen a! of riet onder de bij de wet vrijgestelden of tiitgesloterien te behooren verpligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf houdenof den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschriiving verpligt zulien zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien ir, die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat -, z ch te doen Inschrijven in de gemeente, alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen, en de ambténaren in die gemeente, alwaar zij ambts halve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat de genen welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het Plaatselijk bestuuf Zullen wor den ingeschrevenonverminderd de bevoegdheid van de ingeschreve nenom van hnnne juisten ouderdom nader te doen blijken. Er dat eindelijk zij. welke bevonden worden zich niet voor den jisen jiinii te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur zuilen worden ingeschreven, en 111 eene geldboete verwezen worden, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schuttern zulien wptdei. Ingelijfd, indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. e Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de zer Stad en jurisdictie, welke het aangaat, om zich tijdig van een geboorte Extract te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen juis ten ouderdom kan verzekeren en hecwelk bij de inschrijving zal moe ten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijke^ tijcj tot de inschrijving aantemeiden ten einde' de straf wegens nalatigheid vast gesteldvoortekomen. Alkmaar, den 3clen Mei 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCI1UIR, Ter Ordonnantie van Dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. aangaat, de uitvoering van deze maatregel zoo veel mogelijk bevör- delijk te willen zijn. Alkmaarden 3tlc» Mei 1836. Burgemeester en Wethouders der Stad A'.ktt, aar FONTEIN V E R S C II U III. Ter Ordonnantie van Dezehen De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDER.S der Stad ALKMAAR, In overweging genomen hebbende, dat het sedert de invoering van het Kadaster voor de ingezetenen kan geacht worden van belang te zijn, dat de gebouwde perceelen worden gemerkt, met de S c ie en het Nummer waarmede dezelve op de Kadastrale pians voorkomen het welk vooral ten aanzien der eigendoms overgangenmaar ooit in veels andere opzigcenvan groot nut zal zijn. Overwegende dat, evenwel nog niet gehee^ en al kan afgeschaft worden, de oude verdeeling der Stad in wijken, als in verband «taan de met administrative verordeningen welke alvorens daartoe overte- gaanzoude behooren te worden gerevideerd. Stengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dat eerdaags van hunnent wege onder behoorlijk toezigt zal worden overgegaan tot het merken der huizenmet de Letter der Sectie waarin dezelve gele gen zijnen de Nummers der Kadastrale plans en zulks met eener. éonker groenen kleur, tot onderscheiding, van de oude wijken én ouinmers waaromtrent nader zal worden gedisponeerd. Burgemeester eu Wethoudersverzoeken een iegelijk welke het BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, hebben nodig geoordeeld hun, die daarbij belang mogten hebben, kennisse te geven Dat op den eersten Vrijdag, dat is den 3d" der maand Junij, nog ééne Flasmarkt op de gewone plaats en het gewoon uur, zal wor den gehouden en dat vervolgens deze markten zullen zijn gesloten tot op den eersten Vrijdagdat is den 2de" der maand Septemberwan neer dezelve wederom tot aan Kermis van veertien toe veertien da gen, zullen plaats hebben. Dat inmiddels een nieuw Reglement op het houden van deze zoo belangriike markt zal worden opgemaakt, eu tot kennisse vin allea dien het aangaat, worden gebragt Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, op den 6de" Mei 1836. FONTEIN VERSCIIUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven D» DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. NOORD - AMERIKA. Volgens de jongste berigten uit de Vereenigde Staten die tot den 6den April loopen, is het waarschijnlijk, dat, nog gedurende de te genwoordige zitting van het Congres, het Noord-Atnerikaansche Bond genootschap met twee nieuwe Staten, namelijk Michigan en Arkansas, zai worden vermeerderd. Beide die landstreken vormden tot nu toe zoogenaamde distrikten doch daar derzelver bevolking thans tot over de 60,000 zielen gestegen is, hebben zij, in overeenkomst met de Nöord-Amerikaansche staatsregeling, het regt verkregen, om als on- sfbankelijke Staten in het Bondgenootschap te worden opgenomen. Michigan, hetwelk thans reeds 100,000 zielen telt, ligt tusschen hec van dien naam en het meer Huron, en grenst aan de Britscbe bezit ting Ópper-Canada. Arkansas ligt ten westen vati de Missisippi. De wet tot toelating der beide Staten is, na eene levendige beraadslaging in den Senaat doorgegaan. De tegenpartij wilde de toelating van Mic higan verschuiven tot dat dit land uit deszelfs afzonderlijke staatsre geling de bepaling zou hebben doen verdwijnen, volgens welke aldaar ook vreemdelingen, die nojj niet het volgens de algemeene wetten voor de naturalisatie bepaalde aantal jaren in het land gewoond heb ben aan de stemmingen over staatsaangelegenheden kunnen deel ne men en zelfs tot de benoeming van den Voorzitter van het Geraee- nebest en van de leden van het Congres mógen medewerken. Bij de meerderheid der senatoren heeft deze zwarigheid echter niet gewogen. In Arkansas wordt de landbouw gedeeltelijk door negerslaven gedre ven, en na de opneming der beide landen, zal dus het aantal der Sta- tenwaarin de slavernij bestaataan dat dergenewaarin enkel vrijs lieden wonen, voortdurend gelijk blijven. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's GravenMage den \den Mei Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Veldmaarschalk is, met Hoogst- deszelfs beide oudste zonen en gevolg, heden ochtend ten half elf ure uit deze residentie naar Rotter-daui vertrokken, ten einde van daar met de stoomboot de Batavier naar Engeland over te steken. In de Bredasthe Courant leest menonder dagteekening van des 3den Mei Gisteren is 111 onze vesting aangekomen en in het hotel den Cou- dek Leeuw afgesapt Z. D. H. de Hertog Bernard van Sauen-Weimar Opperbevelhebber der ade divisie van het leger te veldeten einde inspectie te houden over de alhier in bezetting liggeude isde afdee. Iing infanterie." In de Amsterdamsche Courant leest uien mede onder dagteekening van .Mei Heden middag zijn met bet beste gevolg van stapel geiaten Aan de werf de Nachtegaalin de.groore Bikkerstraat, liet drie- deks koopvaardij fregatschip Fltvogebouwd door den heer J. Nu veen, voor rekening van den reeder, den heer./. Hart sen, en zullende hetzelve gevoerd worden door den kapitein H. F. Ams'oerg. Bij den heer C. E. Duifts, aan de werf het Roopaardop de hoogte van den Kadijk, het barkschip Gouda Susannareeder den heer If. Angelkot Willink en kapitein li. MulderDit schip is |S- heel afgetimmerd te water gelitw." 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1