Burgemeester en wethouders der stab alkmaar, i I 1 f li .h 1 1 A°. 1836. ALKMAARSCHE iSftj COURANT. K» CEVOOV i ld rr Van MAANDAG Ptos»ii!!Bii«SiKi:i H Den 16 MEI. PUBLICATIE. m yah V'f - t 1 -f n u>nifii,S "*n -'ir. t- ffli MIMliri nrrfft tr-*-* ■-■■■ "—rii-.-«•-•*.-** Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Gezien Z. M. besluit van 21 Maart 1828 (Staatsblad n°. 6) hou. dende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schut terijen van den uden April 1827, (Staatsblad n<>. 17,) in verband ge- fcragt met art. 67, 8 en 9van gezegde wet. Gezien de dispositie van den lieer Staatsraad Gouverneur van Noord- Holland, dd. 11 April 1828 n°.j$g (Provinciaalblad n°. 41) omtrent de executie der wet op de Schutterijen. Roepen bij dezen op alle Manspersoneningezetenen dezer Stad en lurisdictie, welke op den eefsten Januarij 1836 htin 25stea jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1811 zijn geboren, als°mede de zoodahigen welke, ofschoon in andere gemeenten inge schreven sedert de laatste Inschrijving binnen deze stad zijn komen wo nen en op den istcn January II, hun 34e jaar nog niet hebben volein digd, en alzoo geboien zijn in de jaren 1810, tot en met 1802 in geslotende vreemdelingen van denzelfden ouderdomdie sedert de faatste inschrijving in de termen gevallen zijn - om, volgens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingezeten te worden beschouwd be nevens de gepasporteerde militairen welke hebben behoord tot de lig- ting van 1S26, ten einde zich in de daartoe gereedgemaakte regis ters te doen inschrijventevens te kennengevende Dat de inschrijving zal beginnen met 15'=» Mei aanstaande, en ge heel zal moeten zijn afgeloopen op den eersten Junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd op Woensdag den i8tIea, Donderdag aangaat, de uitvoering van deze maatregel zoo veel mogelijk bevor- delijk te willen zijn. Alkmaarden 3de» Mei 1836. Burgemeester en JVethouders der Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. den 19' ,dcn Woensdag den 25!ten en Donderdag den 26ataa Met aanstaande, telken dag van 's namiddags 4 t> t 6 ure. En ten einde voortekomen, dat iemand, in de termen der ifi«ehrii ving vallende zich door onwetenhe.d aan pligtverzuim schuldig maakt, heeft het Gemeente bestuur nocdig geoordeeld een ieder bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende bij de wet van 11 Annl 1827. (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid of hij mogt vermeenen al of niet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgestotenen te beboeren verpli'gt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verbiijfhouden, <if den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eenc dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten, alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, zc'i te doen inschrijven in de gemeente, alwaar zij voor de persmeele beia.t. 2ijti aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambts halve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat de genen welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen wor den ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van de meeschreve- nen om van hunne juisten ouderdom nader te doen binken. En dat eindelijk zijwelke bevonden worden c 1 met voor dei jaten junii te hebben doen inschrijven, door het Plantseliik bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen worden, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen uo d ingelijfd, indien het zal blijken dar. er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien be-ro den. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder meegerert de zer Stad en Jurisdictie, welke het aangaat, om zich tijdig van een geboorte Extract te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen juis ten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijf tig zal moe ten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker rijd tot de inschrijving aantemciden ten einde de straf wegens nalatigheid vast gesteldvoortekomen. Alkmaar, den 3dcn Mei 1835. Burgemeester en JVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, hebben nodig geoordeeld hun, die daarbij belang mogten hebben, kennisse te geven Dat op den eersten Vrijdagdat is den 3den der maand Junijnog ééne Vlasmarkt op de gewone plaats en het gewoon uur, zal wor den gehouden en dat vervolgens deze markten zullen zijn gesloten toe op den èeiscen Vrijdag; dat is den 2den der maand September, wan neer dezelve wederom tot aan Kersmis van veertien tot veertien da gen, zullen plaats hebben. Dat inmiddels een nieuw Reglement op het houden van deze zoo belangrijke markt zal worden opgemaakt, en tot kesnisse van allea dien het aangaatworden gebragt Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, op den 6den Mei 1836. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen ter kennisse van de daarbij belanghebbenden; dat zij, welke naar aanleiding van art. 26, en 85, der wet op de Schutterij van 1 A -ril 1827 en Z. M. besluit van 18 November 1831 n°. 30, opgrond van vier en dertig jarige ouderdom, of iojarige dienst, bij de Schut terij mogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebbenen daarvan zonde verlangen gebruik te'maken, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie d zer Stad, voor den 9dcn junij aanstaande, met over e .gme van bewijsstukken, waardoor het regcop het gere- c anieerde ontslag, voldoende bewezen wordt. Alkmaarden i4deB Mei 18364 Burgemeester en JVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. ÏIINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Grave.nhage den 10den Mei. M?n meldt uit Londen, onder dagteekening van den 7den Mei: liil. KK. Illl. de Prins van Oranje, de Erfprins van Oranje en Prins Alexander der Nederlanden hebben gisteren aan HH. MM. de Koni' g en Koningin op het paleis van St, James, eetl bezoek gegeven. Na het middagmaal, hetwelk de Prinsen II. Donderdag bij HH. MM. hebben eeh ud n, hebben dezelve de Koningin naar den Schouw burg King's Theatre') vergezeld. De Pruisen hebben dezen ochtend Mivarfs Httel, alwaar zij hunnen intrek hadden genomen, verlaten, ten einde zich naar Wind sor te hegevenen aldaar het gastmaai bij te wonen hetwelk de Ko ning dezen avond aan de ridders der orde van den Distel geven zal. In den loop van gisteren hebben de Nederlandsche Prinsen bezoe ken bij de Land-Gravin van Hessen-Homburgde Prinses Augusta en de Hertogin van Glouchester afgelegd." BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, i In overweging genomen hebbende, dat het sedert de invoering van het Kadaster, voor de ingezetenen kan geacht worden van belang te zijndat de gebouwde perceelen worden gemerktmet de S c ie en het Nummer waarmede dezelve op de Kadastrale plans voorkomen,1 het welk vooral ten aanzien der eigendoms overgangenmaar ook 111 veele andere opzigten van groot nut zal zijn. Overwegende dar, evenwel nog niet geheel en al kan afgeschaft worden, de oude verdeeling, der Stad in wijken, als in verband staan de met administrative verordeningen welke alvorens daartoe overte gaanzoude behooren te worden gerevideerd. Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dat eerdaags van hunnent wege onder behoorlijk toezigt zal worden overgegaan tot het merken der huizen, met de Letter der Sectie, waarin dezelve gee gen zijn, en de Nummers der Kadastrale plans en zulks met eener. donker groenen kleur, tot onderscheiding, van de oude wijken en ziummers waaromtrent nader zal worden gedisponeérd. Burgemeester en Wethouderstrerzoeken eca iegelijk welke het Bij Koninklijk besluit van 3 Mei 1836 {Staatsblad No. 17), is het met Hg'Oiieene stemmen genomen besluit der buitengewone vergade ring v" siemgeregtigde deelhebbers in de Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij gevestigd te Rotterdam, op den 7den April 1836 aldaar gehouden, goedgekeurd en bekrachtigd. Dienvolgens zal het maatschap pelijk kapitaal, thans groot zeven honderd vijftig duizend gulden ver deeld in 1500 aandeden ieder groot vijf hónderd gulden, met eene som van negen honderd vijftig duizend gulden vefgroöc worden en alzoo vastges;e|d ziju op een mitiiaat ze-en honderd duizend gulden, verdeeld in 3400 actiën van vijf honderd guldens ieder. Van deze 3400 nieuwe nctien, weke met honderd ten honderd zullen moeten voldaan \yorden; en alzoo met de oorspronkelijke gelijke regten en verpiigtingen heb ben zullen, zal aanvankelijk niet meer dan de helft worden uitgege ven; zullende dc uitgiften van de wederhelft worden uitgesteld, toe dat de uitbreiding der onderneming zulks bij vervolg zal blijken te verebchen. Het bedrag der dsdèlijk uit te geven aandeden, zal voor of op den 1 sden December .1836 moeten'worden aangezuiverd. Ue verdere bepalingen der stauten van de Nederlandsche Stoomboot- Maatschappijen van het Koninklijk besluit van goedkeuring en be krachtiging daarvan, in dato 10 November 1823 n°. 50, blijver, van kracht en waarde. In de Amsterdamsche Courant leest men het volgende berigt uit Terschelling Terschellingden ylen Mei. Heden zeilden op den zoogenaatn- den rijg van het oude Terschellingef zeegat aan den grond, eerstelijk, een k-(schip, Arendina Henninakapitein II. J. Hazewinkelgeladen met zaad, van Kiel naar Zaandam; ten tweede-een tjalkschip, ld$ lw -1 fff 1 M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1