A0.1S36. ALKMAARSCHE N°. 2r. COURANT. Van MAANDAG Ben -3 PUBLICATIE. KENNISGEVING. Dexe Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. J")t GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD-HOLLAND, Brengen bij deze rer kennisse van alle Autoriteiten en belangheb benden dat in plaats van den bij Z. M. besluit vin den <5dea Maart 1836, n°. 88 tot lid van den raad van state benoemden heer '.nP. C. G'. Copes van Hasseltbij Hoogstdeszelfs opgevolgd besluit van dert jgden April 1836, n°. 46, tot griffier der Staten van Holland benoemd- den heer mr. IV. A. Pilleraop heden ten overstaan van H. E. G. A. door den heer StaatsraadGouverneur is beëedigd en geïnstalleerd. En worden de bedoelde autoriteiten en belanghebbenden mits deze uitgenoodigdom den nieuw benoemden heer griffier in dejse zijne qualiceit naar behooren te erkennen. En zal deze in het provinciaal blad, alsmede in de Atnstgrdamsche, Haarlemsche en Alkmaarscbe couranten worden geplaatst. Haarlem, den 13'1"1 Mei 1836. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van T U IJ L L. Ter 'Ordonnantie van dezeiven De Griffier der Staten van Holland, P. TEE DING tan BERKHOUT, L. G. Du STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Herinnert bij deze ten overvloede een iegelijkdie zulks zonde mogen aangaan, aan de bepalingen der wet van 8 November 1815, n°. 36, (staatsblad n°. 51), volgens welke alle Schuldvorderingen, ten laste van het Rijk, over de dienst van 1835, moeten zijn inge diend, vóór den istea Ju lij aanstaandewordende alle autoriteiten of ambtenaren bij deze te kennen gegevendat zij personeel verantwoor delijk zijn, voor het niet ter bepaalden tijd indienen van alle Schuld vorderingen, welke zij, ambtshalve, behooren intezenden, Ha ar lom, 13 Mei 1836. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd- Van T U Y L L. geboorte Extract te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen juis- ten ouderdom kan verzekeren en hetwelk bij de inschrijving zal moe-, ten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de ihsc irijving aantemeldenten einde de straf wegens nalatigheid vast gesteld, voortekomen. Alkmaarden 3d=a Mei 1835. Burgemeester en Wethouders voornoemdf FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezeiven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen ter kennisse van de daarbij belanghebbenden; dat zij, welke naar aanleiding van art. 26, en 85, der wet op de Schutterij van 11 April 1827 en Z. M. besluit van 18 November 1831 n°. 30, opgrond van vier en dertig jarige ouderdom, of xo jarige dienst, bij de Schut terij mogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebbenei* daarvan zoude verlangen gebruik te makenzich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, voor den 9d»n jurfij aanstaande, I met overlegging van bewijsstukkenwaardoor het regtop het gere clameerde ontslagvoldoende bewezen wordt. Alkmaar, den I4de* Mei 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezeiven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER in WETHOUDERS der Stad ALKMAAR. Gezien Z. M. besluit van 21 Maart 182-1 (Staatsblad n". 6) hou dende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schut terijen van den nden-April 1827, (Staatsblad n°. 17,) in verband ge- bragt met art. 6,7, 8 en 9van gezegde wet. Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord Hollanddd. it April 1828 n°. (Provinciaalblad n°. 41) omtrent 4? executie der wet op de Schutterijen. Roepen bij dezen op alle Manspersoneningezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den eersten Januarij 1H36 hun 25stc» jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1811 zijn geboren, abmede de zoodanige» welke, ofschoon in andere gemeenten inge. schreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze stad zijn komen wo nen en op den i,ten januarij II, hun 34* jaar nog niet hebben volein digd, en alzoo geboren zijn in de jaren 1810, tot en met 1802 in gesloten, de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen ziin. om, volgens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingezeten te worden beschouwd, be 1 vens de gepasporteerde militairen welke hebben behoord tot de lig- ting van 1826, ten einde zich in de daartoe gereedgemaakte regis ters te doen inschrijven; tevens te kemiengevende Dat de inschrijving- zal beginnen met 15dc" Mei aanstaande, en ge heel zal moeten zijn afgeloopen op den eersten Jtinij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd on Woensdag den iS''®», Donderdag den i9den, Woensdag den 25s"11 en Donderdag den 26stc* Mei aanstaande, telken dag van 's namiddags 4 tot 6 ure. E11 ten einde vooitekomen, dat iemand, in de termen der inschrij ving vallende, zich door onwetenheld aan pligtverzuim schuldig maakt, heeft het Gemeente bestuur noodig geoordeeld een ieder bekend te Braken met, en te herinneren aan de navolgende bij de wet van 11 April 1827. (Staatsblad n°, 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijkzonder onderscheid of hij mogt vermeenen al of Biet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verpligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf honden, of uien zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving v.erpligc zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten, aileen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in de gemeente, alwaar zij voor de persongele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambts halve verpiigt zijn hun verblijf te houden. Dat de genen welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het Plaatselijk Pestuur zullen wor den ingeschrevenonverminderd de bevoegdheid van de ingeschreve nen om van hunne juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zij, welke bevonden worden zich niet voor den r"*" junii te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur ïsullen worden ingeschrevenen in eene geldboete verwezen worden, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zuilen worden ingelijfd, indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving! geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden.' Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de zer Stad ea jurisdictie, welke het aangaat, om zich tijdig van eenj BURGEMÈESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Ontvangen hebbende eene dispositie van H. E. G. A. de Gedep 1- teérde Staten van Noord - Holland in dato 21 April 1836, n°. 1 (prov. blad n°. 56)betrekkelijk het publiekmaken der lijsten vau Bevoegde Géneeskunst Oefenarenvan de onderscheidene takken van Geneeskunde Brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stsd en Sile andere belanghebbenden, dat de voorsz. lijsten, van heden af, gedurende veertien dagen en mitsdien tot den 7den der maand Junij aanstaande, ter visie voor een iegelijk zullen liggen, ter Secretarie dezer Staduitgezonderd des Zondags dagelijks van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure. Alkmaar, den x<jde» Mei 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie vat.Dezeiven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Van wege BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAARwordt aan allen welke daarin eenig belang zouden kun nen stellen bekend gemaakt Dat binnen die Scad een open TERREIN bestaat van eene aanzien lijke uitgestrektheidhetgeen vóór de graving van het groot Noord- Hollandsch Kanaal met huizen en gebouwen was overdekt, maar daar na, naast dat kanaal, ledig is blijven liggen. Dat dit open Terrein zeer geschikt voorkomt om daarop eene Fa~ briek of andere Inrigting van eenige uitgestrektheid, te vestigen, en dat het niet moeijelijk zoude zijnover het beslaan van dezen open grondop gemakkelijke voorwaardenin onderhandeling te komen. Alkmaarden J9tIen Mei 1836. Ter Ordonnantie van Burgemeester en Wethoudercn De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad dat het Kohier der Personctle belasting Zesde suppletoir, dienst 1835/36, op den x6den Mei 1836, door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland is executoir verklaarden op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stadter invordering is overgegeven. Ieder ingezetenwelke daarbij belang heeftwordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventer, einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaarden ai,teu Mei 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd De SONNAVILLE. Ter ordonnantie van dezeiven Bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. UUITENLANDSCHE BF.RIGTEN. DUIT..SC li L A N D. Berlijn, 12 Mei. De hertogen van Orleans en van Nemours zijn gisteren namiddag alhier aangekomen. Onze Staats - Courant meldt daaromtrent het volgende Terstond na hunne aankomst ia het konink'.jjlce siocontvingen zij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1