W A". 1836. 'AL K M A AR SC IIE COURANT. N°.2 Van MAANDAG Burgemeester en wethouders der stad Alkmaar, L 'Z'ï SW SBMtlMai rthr 1 ■"'*-« «V Den 20 MEI. Dete Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. brengen ter kennisse van de daarbij belanghebbenden; dat zij, welke naar aanleiding van art. 26, en 85, der wet op de Schutterij van u April 1827 en Z. M. besluit van 18 November 1831 n°. 30, opgrond van vier en dertig jarige ouderdom, of iojarige dienst, bij de Schut terij rnogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebbenen daarvan zoude verlangen gebruik te maken, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stadvoor den tpden Junij aanstaande met overlegging van "bewijsstukkenwaardoor het regtop het gere clameerde ontslagvoldoende bewezen wordt. Alkmaar, den J4',en Mei 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Van wege BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, wordt aan allen welke daarin eenig belang zouden kun- tien stellen bekend gemaakt Dat binnen die Stad een open TERREIN bestaat van eene aanzien lijke uitgestrektheid, hetgeen vóór de graving van het groot Noord- Ilollandsch Kanaal met huizen en gebouwen was overdektmaar daar na, naast dat kanaalledig is blijven liggen. Dat dit open Terrein zeer geschikt voorkomt om daarop eene Fa briek of andere Inrigting van eenige uitgestrektheid, te vestigen, en dat het niet moeijelijk zoude zijn over het beslaan Van dezen open grond, op gemakkelijke voorwaarden, in onderhandeling te komen. Alkmaarden I9dea Mei 1836. Ter Ordonnantie van Burgemeester in Wethouderen De DIEU FONTEIN VERSCHUIRSecretaris. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie* dat het Kohier der belasting van het Amortisatie - Fonds •Over 1836, ter visie van een iegelijk zai liggen ter Stads Secretarie van den 3o,ten dezer maand Mei, tot den 7'^» der maand junij aan staande, uitgezonderd des Zondagsvan des morgens 10, tot des namiddags 2 nre. Alkmaarden 26"®» Md 1836. Burgemeester eri Wethouders voornoemd FONTEIN V E R S C H U1R, Ter Ordonnantie var, Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. DUITENL AN DSC HE BE-lllGTEN. ITALIË* Uit Rome wordt van den 7den dezer gemeld: Dezer dagen heeft in onze nabijheid een voorval plaats aehaddat de algemeene verontwaardiging gaande gemaakt heelt. Twee zoo s van den Vorsc van Canino, Loeien Bonaparte, leefden op de goederen van bonnen vader en gaven door hun gedrag reeds isng aanleiding c0> me- nigvnldige' klagten, zonder zich aan eenige vermaning te storen. Voor eenige dagen schoten zij een boschwachter in het veld dood er. be roemden zich daarna openlijk op die daad. De regering gaf aan de bloedverwanten der Prinsen kennis van het gebeurde, en beval aa> de gewapende magthen in hechtenis te nemen. De officier der gen darmerie, die met de uitvoering van dit bevel belast was, en tot eene bekende aanzienlijke Romeinsc'ne familie behoorde vergezeld door een wachtmeester, vonden één der Prinsen in een koffijhins te Canino en vertoonde ham het bevel tot inhechtenisneming. Deze, i:i plaats van ecnig antwoord te geven, trekt den dolk. vel: den officier dood ter neder, kwetst den wachtmeester zoo, dat hij den voK.enrien dag be zwijkt, en lost zijn geweer nog op de toeschietende gendarmes, die hem echter overmanden en naar Rome in de gevangenis bragten. De andere broeder zou gelegenheid gevonden hebben om te ontsnappen en het Toscaansche gebied te bereiken. Geheel Rome is vervuld van deze misdaad en ziet den loop van het proces met gespannen verwach ting te gemoet. Niettegenstaande de bekende zachtheid onzer rege ring ten aanzien van in drift gepleegde moorden, zai toch waarschijn lijk ditmaal de zucht om de familie Bonaparte te believen moeten wijken voor de luide kiagten van de bloedverwanten der slagtoftèrs, en het is niet onmogelijk dat er een openlijk voorbeeld gesteld zal ■worden. Volgens loopende geruchten Zoude er in den loop van het onderzoek reeds eene reeks van misdaden aan den dag zijn gekomen die ieder met afschuw vervullen et; allen bihnen een zeer kort tijds bestek zouden gepleegd zijn." F R A N K R IJ K. Voor het Ilof van Cassatie is den 20Sten eene niet onbelangrijke regtzaalc behandeld. Zekere Luthersche predikant te Metz, Oster genaamd, heeft voor eenigen tijd aan de regering dier stad de magti- ging gevraagd, om, vermits aidaar geene kerk van zijne gemeente be stond aan zijn huis godsdienst - oefeningen volgens de Luthersche kerkleer te mogen houden. De stedelijke regering heeft die magtiging geweigerd, op grond, dat de prediker zich bij mónde en in geschrifte hevig tegen de Israëliten had uitgelatenen des aan een dee! der gtads-bewoners ergeois zou veroorzaken. De heer Oster is evenwel voortgegaan met te zijnen huize godsdienstoefeningen te houdenea dien ten gevolge, op grond van art. 294 van het strafwetboektot eene geldboete veroordeeld. Het daaromtrent geslagen vonnis is in hooger beroep door het Koninklijk geregtshof van Metz bevestigd. De heer Oster is van dat vonnis in cassatie gekomen, op grond, dat de toepassing van art. 294 te zijnen aanzienstrijdig was met de bjj de grondwet van 1830 toegestane volkomeue vrijheid van eeredienst* Het hof heeft den eosten den eisch tot cassatie verworpen, op grond, dat de magtiging van het plaatselijke bestuur altijd voor het houden van godsdienstige bijeenkomsten van meer dan 20 personen noodig was en dat de grondwet van 1830 een regt Van toezigt niet had gewijzigd hetwelk met de vrijheid van eeredienst geenszins strijdig was. De voorzitter Dupin heeft, als prokurcur - generaalin deze zaak het woord gevoerden gezegddat hijzijns ondanksdoor de let ter der wet gebonden op de verwerping van den eisch tot cassatie moest aandringen. Hij heeft échter nog dienzelfden dag in de kamer der Afgevaardigden zich openlijk over de weigering van het plaatse lijke bestuur van Metz in dezen beklaagdde nietigheid der gronden, waarop hetzelve het houden der godsdienstoefeningen had verboden trachten te betogenen de ministers aangemaandom dergelijke zij- delingsehe aanrandingen der vrijheid van eeredienst naar vermogen te gen te gaan. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage den lasten Mei. Volgens berigten uit Londen van den 2isten Mei des avonds, heeft Z. K. H. de Prins van Oranje dien dag te Woolwich, nabij Londen, eene wapenschouwing over de Koninkiijke artillerie gehouden. De Her tog van Wellington, Lord Iiiii en verscheidene andere Brusche op- per-officieren waren daarbij tegenwoordig, terwijl het schoone weder een groot aantal nieuwsgierigen had uitgelokt, om dit fraaije militaire schouwspel bij te wonen. Uit Axel meldt men ons, dat den i$den dezer van daar vertrok* ken is de kolonel J. Lebron de Vexela, gewezen bevelhebber der troepen in het 5de distrikt van Zeeland en der tste afdeeling mobile Overijsseische schutterijthans door den Koning tot do vervultïng eener andere betrekking geroepen. Een groot aantal officieren en bur gers hebben deze bevelhebber tot Terneuzeu uitgeleide gedaan en daar door een nieuw blijk gegeven van de algemeene achting, welke hij in die oorden verworven had, en van het leedwezen, dat men over zijn Vertrek gevoelt. Den vorigen dag Was hem door dé officieren der troepen in het 5de distrikt in bezetting, een prachtig afscheidsmaal gegeven* In de Amsterdamscht Courant Van den 25stcn Méi leest men het volgende: „Eergisteren namiddag heefc alhier een droevig ongeluk plaats gehad. Een brommer, waarin gezeten waren de persoon van J. Sandberg zijne vrouw en drie van zijne kinderen, benevens zijne beide zusters, Dina Hcinsiüs en de Wed. Essink, benevens nog 3 kinderen, van deze, is, bij het terug rijden naar huis, nagenoeg voor de woning van Sandbergop de Bootnmarkt bij het Spui, door een noodlottig toeval in het water gestort. Van alle zijden is dadelijk hulp toegesneld maar het is onmogelijk geweest allen te reddeneen der kinderen van de Wed. Essink, een elfjarig meisje, werd niet dan reeds bezwe.; ken, naar liet Gasthuis vervoerd, alwaar, in weerwil van alle in het werk gestelde zorgen, dè Wed. Essink zelve én de voornoemde D. Heinsius insgelijks overleden zijn. Sandberg heeft weinig letsel en heefc zelf zeer veel tot redding bijgebragt. Zijne vrouw is met een der kinderen van de Weduwe Essink in het nabijgelegen logement, het Wapen van Bernopgenomen en wordt daar thans ook nog verpleegd zijnde beide reeds genoegzaam her: tgld. Drie andere kinderentwee jongetjes, een van Sandberg, een yan de Wed. Essink, benevens een meisje van Sandberg zijn om de.'zelver toestandmede naar hec Gasthuis vervoerd, waar men zich dezen morgen met derzeivcr her- j stei dorst vleijen. Het jongste kind van Sandberg heeft hoegenaamd géén letsel gehad. De voerman is gered, doch gatisch niet buiten gevaar." De Javasche Courant van 13 Januarijbehelst het volgende: Batavia, den tden Januarij. Volgens herigt van den waarnemenden Resident van Baglen, zijn den eden dezer, omstreeks 's avonds 11 jurete Wonosobo tvVee he- I vige schokken van aardbeving gevoeldwelke echter, zoo ver bekend was, geene ongelukken ten gevolge hebben gehad. Op de hoofdplaats der Residentie (Pourworedjo)zijode eene afstand van 34 paiea van Wonosoboaan den voet vau de bergen Sendoro en Soensbittg gelegen was men van deze aardbeving niets gewaar geworden. In de Köllnische ZeitiiHg leest menNu en dan wordt door toe- 'val een nuttig middel ontdekteen en andermaal wordt het door nadenk ken gevonden, en niet zelden vereenigen zich toeval en nadenken te zamenom eene nieuwe ontdekking te doen plaats hebben. Het Ne- derrhijnsche landhuishoukundig tijdschrift maakt een nieuw ontdekt Voor behoedmiddel tegen eene der moorddadigste veeziekten, het miltvuur bekend, hetwelk, sedert het gebruikt wordt, gebleken is zeer krachtig te werken. Hetzelve werd op de volgende wijze ontdekt: Mea had

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1