I i I 1 I I' I 6 I A*. 1836. ALKMAAR SCUE N° COURANT. eemm a$<y&?c Van MAANDAG r smfiiaiiHiinaiisiiiiitiin iiauiiH niï^ii 'ncnrin! Den 6 isg^i Burgemeester f.n wethouders df.r stad alkmaar, ,ër.' ufMnmï y,rtZ£&Nft - - Dtrst? Courant wordt geregeld eens in de week en Wel op Maar dag t voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. brengen ter kennisse van de daarbij belanghebbenden; dat zij, welke naar aanleiding van art. 26, en 85, der wet op de Schutterij van n April 1827 en Z. M. besluit van 18 November 1831 n°. 30, opgrond van vier en dertig jarige ouderdom, of' iojarige dienst, bij de Schut terij mogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebbenen daarvan zoude verlangen gebruik te makenzich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, voor den gden junij aanstaande, met overlegging van bewijsstukken, waardoor het regcop het gere clameerde ontslagvoldoende bewezen wordt. Alkmaarden i4li8D Mei 1836. Burgemeester en tveihouaèrs voórnoemd FONTEIN V E R S C H U I R Ter Ordonnantie van deze Ir en De DlliU FONTEIN VERSCHUIR. Van wege BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, wordt aan allen welke daarin eenig belang zouden kun nen stellen bekend gemaakc Dat binnen die Stad een open TERREIN bestaat van eene aanzien lijke uitgestrektheid hetgeen vóór de graving van het groot Noord Hollaudsch Kanaal met huizen en gebouwen was overdekt, maar daar na, naast dat kanaal, ledig is blijven liggen. Dat dit open Terrein zeer geschikt voorkomt Om daarop eene Fa briek of andere Inrigting van eenige uitgestrektheid, te vestigen, en dat het niet moeïjelijk zoude zijn, over het beslaan van dezen open grond, op gemakkelijke voorwaarden, in onderhandeling te kornet1.* Alkmaarden i9'leo Mei 1836. Ter Ordonnantie van Burgemeester en IVetkoudcren De DiEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. UUITENLANDSCHE BERIGTEN* SPANJE. In het Fransche Regeringsblad van den apsten Mei leest men: Cordova is den 2isten, aan het hoofd van drie legerafdeelingen uit Vittoria uitgetrokken. Na een gevechtwaar in hij de Carüsten naar de zijde van Onate heeft teruggedreven en hun een aanzienlijk verlies heeft doen ondervinden heefc hij de toppen van de Sierra óf bergketen van la Sau bezécbreidende zijne linien zich uit van Adrian tot Aranzazu. Simon de la Torre, die de Carüsten aanvoerde, is zwaar gekwetst geworden. Aan de zijde der Cbristinos zijn omstreeks s,oo man buiten gevecht gesteld. De brigadier O'Dönnel behoort on der het aancal der gekwetsten. Itt den nacht van den agsten heeft Cordova zich van de stellin gen van Arltban meester gemaakt; den 24Sten Was hij naar SalinSs [de Guipuzcoa] in aantogt." Deze berigten zijn als zeer belangrijk aan te merken. Het blijkt daaruit», dat de opperbevelhebber van het leger der Koningin, gene raal Cordova, die sedert eenen geruimen tijd eene zeer aanzienlijke magt in en bij Vittoria bijeen had doch desniettemin geheel werke loos bleef, zich niet slechts in beweging heefc gesteld, maar zelfs stellingen vermeescerd heefc, die als bolwerken van de door Don Car-» los en zijne hoofd magc bezette landstreek zijn aan te merken. Daar onder behooren de hoogten van Ariabandie door naruur en kunst zeer sterk zijnen welke Cordova gedurende den afgeloopen Winter vruchteloos getracht heefc in te nemen. Indien deze generaal werke lijk Salinas vermeescerd heefc en tot Onate, hetwelk slechts op zeer korten afstand van Aranzazu ligt, doorgedrongen is, zou zelfs de per soonlijke veiligheid van Don Carlosdie zich laatstelijk te Villa-Funca ophield, gevaar kunnen loopen. Opmerkelijk is hec voorts, dat Cor dova, wiens werkeloosheid zoo zeer in het oog liep, dot deze hem zelfs cog onlangs in plakschriften, die aan de hoeken der straten te Victo ria" te lezen waren, op zeer scherpen toon werd verweten, dadelijk na de optreding van het ministerie Isturitz aanvallender wijze is be ginnen te handelen. Het vroeger geuitce vermoeden, dac de generaal niet heeft willen handelenzoo lang de heer de Mendizsbal hec roer van S'aac in handen hield, wordt daardoor eenigzins bevestigd. Berigten uit San Sebastian van den 24scen houden in, dac de bevelhebber van hec Britsche smaldeel op de kust van Biscaije, lord Ilay. den vorigen dag met de stoomboot Phoenix voorbij los Passages was gestevend doch dat dit schip aldaar aan den grond was geraakt. De Carlisten hadden dadelijk begonnen met hetzelve te beschieten, doch waren, doordien lord Hay een goed aantal bommen in los Pas sages had doen werpen, gedwongen geworden, om hun vuur te sta ken. De Phoenix was sedert, mee hulp eener andere stoomboot, we der los geraakt. Generaal Evans had thans den 25sten Mei bepaald, ais den dagwaarop hij eenen algemeenen aanval op de linien der Carlisten bij Ernani zou doen. Volgens sommigen bevond Don Carlos Zich den 2isten in laatstgenoemde plaats. Hij heefc, onder dagteeke- ning van den ïSden, uit Villa-Franca een besluit uitgevaardigdwaar bij wegens den drang der omstandigheden de geheele bevolking van Navarre en de Baskische gewesten onder de wapenen geroepen wordt. - Men heefc thans langs den gewonen weg berigten uit Madrid tot den 22Sten Mei, waaruit blijkt, dat de heer Isturitz niet tot de ontbinding der Cortes is overgegaan, dan nadat de groote meerder beid der Procnradores zich regcstrceks tegen zijn ministerie had ver klaard. In de zitting dier afgevaardigden van den 2isten is namelijk een door 60 leden onderteekend voorstel ingediend, strekkende om te ver- Wij hebben thans ontvangen de tot nu toe achtergeblevene Tava- sche Couranten van den ióden tot den .posten December jl. In die van de laacstgemelde dagceekening leest men het volgend herigewaar van wij bereids in de Scaacs-couranc n°, 88 van den i3den April jl. voorloopig kortelijk melding maakten Batavia, den lasten December 1835. Met leedwezen berigten wij onzen lezers, dat een droevig on geluk de hoofdplaats van hec gouvernement der Moluksche eilanden heeft geteisterd. Nadat rnen in de maand October jl.. gedürende ruim drie weken, eene dikke, met zwaveldampen bezwangerde mist waargenomen had, deed zich op Amboina en de omliggende eilanden op den is-ten No vember jl.omstreeks drie ure in den morgen, eene buitengewoon hevige aardbeving gevoelen, weike nog tot op den 4den der gemeL de maanddoor verscheiden schokken gevolgd werd. Op Haroeko had de eerste beweging eer. vertikale strekking, de- zeive hield daar ongeveer 25 seconden aanop Amboina verze- kerde men, dat die schudding ruim 35 seconden duurde. Ofschoon deswege nog geen de minste berigten zijn ontvangenis het zeer waarschijnlijk dat eene uitbarsting van den brandenden berg van hec eiland Banda plaats heeft gehad, en, te oordeeien naar hetgeen op Amboina ondervonden is, Iaat hec zich ligtelijk bevroedendat in zoo- i danig geval, het lot van Banda allertreurigst zal geweest zijn. I Op Amboina heeft de aardbeving verschrikkelijk verwoestingen aangerigt Achc-en-vijftig mannen, yrouwen en kinderen hebben, door de instorting van een der kazernes binnen het lore Victoria, het le ven verloren. Zes-en-zestig personen zijn gekwetst geraakt, de Gou- vernements gebouwen hebben vee! geleden, de meeste dreigden nog ia te storten, eene der kerkeu was bezweken en de andere zwaar klaren, dac de tegenwoordige ministers het vertrouwen der kamer niet bezaten. De minister Isturitz heeft vergeefsche pogingen gedaanóm het in overweging nemen van dit voorstelhetwelk hij voor strijdig met alle vormen hield, te beletteu. Ook sommige leden, zoo als de grsaf de las NaVas en de heer Castel, hebben met kracht hec voor stel bestreden, ook op grond, dat de regten der Koningin, die da ketenen der Spanjaarden verbroken haddaardoor werden aangerand dat tegen de nieuwe ministers geene enkele wezenlijke beschuldiging was in te brengendat de kamerdoor zoodanig te handelen haren goeden naam van gematigdheid en hartscogteloosheid gehepl zou verlie zen enz. Daartegen is door de heeren CaballeroLopez en anderen aangevoerd, dat men te regt de nieuwe ministers wantrouwde van te gen de door hunne voorgangers ontworpene of aangevangene hervor mingen [ook ten aanzien van de gehèele afschaffing der kloosters?] gestemd te zijn; dac de daling der openbare fondsen en de te Madrid heerschende gisting genoegzaam bewezen, met welken weerzin hec volk hunne optreding had aangezienen dat de aanneming van hec voorste! noodzakeiijk was, om Spanje voor vreesselijke rampen te bewaren. Hetzelve is nog in diezelfde zitting met 79 tegen 29 stem men aangenomen. Dertien afgevaardigden hebben zich van de stemming onthouden. Twee dagen later is het besluit toe ontbinding der Corres gevolgd, waartoe de heer Isturitz de Koningin-Regentes slechts met veel moeice schijnt te hebben overgehaald. Den 22sten had men te Madrid nog geene tijding van in andere steden plaats gehad hebbende onrustige tooneelen doch de vrees, dac de revolutionnaire partij daartoe zou aanzetten, was nog geenszins geweken. Men sprak van het voornemen der Proceres, om aan de Koniugin-Regentes hunne éigene goederen als waarborg voor eene te sluiten geldleening aan te bieden. De nieuw benoemde minister van van oorloggeneraal Seoaneen de voorloopig aangestelde minister voor de geldmiddelen Egeahadden de hun opgedragene waardighe den geweigerd aan te nemen. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Groningen 27 Mei. Hoewel de vraag voor binuenlandsche verzending van bijna alle granen zeer beperkt is, blijven de meeste arikelen door onbelangrijke aanvoeren, bij meerdere vraag voor consumtie en speculatie, lang zaam rijzende. Men schijnt te vreezendat de aanhoudende droogte nadeel aan sommige graangewassen toebrengt. Zulks is echter bij de vroegere zeer vochtige gesteldheid van den grond nog weinig het ge- va!, zelfs niet op de zomergewassen, met name de haver, die, voor zoo verre dezelve reeds boven den grond is, nog de beste kleur heeft. De weinige zoo ver gevorde boekweit en het zomerzaad leed den voorlaatscen nacht door de voor het saizoen strenge vorstzeifs eenige stukken waren daardoor zoo duidelijk verloren dat men dade lijk tot de omploeging overging, om nog den herzaai te beproeven. Voor de algemeen later uitgezaaide boekweit en liet zomerzaad en de nog niet opgekomene haverzoude eenige regen zeer wensciieüjk zijn. Hoewel men niets behoeft terug te nemen van het vroeger gezeg de, omtrent de geringe hoeveelheid stukken met koolzaad, welke zijn blijven staan valt hetzelve in den tegenwoordigen bloeitijd niets af dc laatste koude is daarop voordeelig geweest door de vernietiging van de worm die in de eerste bloei reeds menigvuldig gevonden werd. Aveelzaad heefc genoegzaam uitgebloeidis ruim met peul be vrucht, en zal meer opleveren dan in eenige jaren het geval was echter maar voor een zeer klein gedeelte in het te kort van het kool zaad kunnen te gemoec komen. üf| aki oS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1