N°. 25, O U R A N T. A0.1836, ALKMAARSCHE Den 20 jUNT. Van MAANDAG aanbesteding. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag iwr «fc Prijs van 6 Centen uitgegeven. Op Woensdag den 22«e" Junij 1836, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord Holland, of bij deszelfs absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Staten aan bet Locaal van het Gouvernement der Provincie", te Haarlem, worden aanbesteed: j. De leverantie van 748 Lasten zware STEÈNEN, tot onderhoud der Heldersche Zeewering. 2. Het doen eener bestorting mer 430 Lasten zware STEENEN, van den voet der Steenglooijing der Heldersche Zeewering. 3. De leverantie van 253 Lasten grove BRIK, tot onderhoud der Heldersche Zeewering. Het beplanten met HELM en STROO van de Duinen langs de Noordzee, van Zandvoort tot benoorden Calantsoog en bij de Kapen, ais ook tusschen Huisduinen en Kaaphoofd. 5. Het beplanten met HELM en STROO van de Duinen langs de Noordzee op Texel, C. 'Het doen van VERNIEUWINGEN en HERSTELLINGSWER KEN aan de Havenhoofden, beoosten ,het Oude Schild, op Texel. Zullende een ".Worden herbesteed, het VERSTERKEN van den Znidpolder Zeedijk bij Edam, waarvan de vroeger plaats gehad hebbende besteding om red'etien is moeten geimprobeerd worden. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De Bestekken op welke de bovengemelde Aanbestedingen zuilen •plaats hebben zullen ter lezing liggen boven en behalve aan het Locaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en Koflij huizenais: te Haarlem in de Toelastde Halve Maande Leeuwrikde Kroon en het Crootc Kopjhuis bij A. van Arendsbergente Altmaar iu den Kor,den Leeuw en in de Toelast aan den Helder in den Rooden Leeuw en in den Burg aan bet Nieuwe Diep; te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmereude in den Doe- )e>i; te Mu'deii in het Hof van Hollandte Amsterdam in het Turf schip van Breda, in het Noord - Hollandse'te Kopihuisin het Koffij- buis, genaamd Nobij Stadhuisbij A. Speerin het Aalsmeerder Veerhuisop don hóek van de B'oemmarkt en Wijdesteég, in het Rpffijhuis de Paradijsvogelin het Enkhuizcr Veerhuis, in het Onklaar Anker op het Droogbak n». 20 en bij de Weduwe Sas, in hee'sGra- velandsche Veerhuis, te Enkhuizen in de Valk; te Naarden in de KroonteWeesp in de Roskam; te Ameide iu de Sociëteit; te Edam, xe Mnnnickendam en te Texel, op het Raadhuis. Zullende acht dagen voor de Besteding de noodige aanwijzing in loca worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur P. T. GRINWIS «n den Ingenieur A. KOMMERS Pz. te Haarlemde vereischte inlichtingen te bekomen zijn. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. SPANJE. In een bijzonder berigt uit Rayon ne van den yden Junij !ee«t mer, bet volgende omtrent den aanval, dien de Carlisten den vorigen dag tegen de linien van generaal Evans 'nebben beproefden waarvan reeds in' het Frrnsche regeringsblad gewag was gemaakt (zie Staats courant ït°. 138). De Carli'ten hebben niet geschroomd, de geheeie linie der En- gelsch-Spaansche legerafdeelingofschoon ook door 14,000 man ver dedigd, die zich goed verschanst hebben en in de Engelscbe oorlog schepen een steun vinden, met 5 of 6000 man aan te tasten. Ten twee des morgens bedreigden de aanvallers mee drie bmilons de brug over de Antigua; een uur later zijn zij op de linien val Alza aange vallen, die zij mer verwonderlijke snelheid hebben vermeesterd, de Engelschen tot aan de brug van St. Catharina terugdrijvende. De E11- gelsche gewapende striombooten hebben echter dadelijk voor de brug post gevat, en zulks.een hevig vuur op de Carlisten gerigt, dat de ze met overhaasting hebben moeten terugtrekken. Een der beide atoom bomen is echter vooraf door een vierentwintigponder bescbsdi td. Hec verlies der Engelsehe bestond gisteren ten vier ure des avonds, uit 130 dooden en 214 gekwetsten, waaronder 15 officieren. Dac des vij- ands is ons niet bekendmaar uk de omstandigheden van het gevecht moet men opmaken dat hetzelve ten minste zoo groot als dat der Engelschen geweest is." Een nader berigt uit Bayonne, van den 8scen Junij, luidt aldus: De Carlisten die thans alle hunne pogingen tegen de Engelsehe hulpbenden schijnen te rigtenhebben derzelver linien gisteren (den ^den) op nieuw aangetast. Het gevecht is even hardnekkig geweest als den vorigen dag. Ook sedert dezen ochtend zijn de beide partijen weder handgemeen. Het is vrij onverklaarbaar, waarom de Carlisten, iu piaats van Evans en de Engelschendie zij toch niet uit hunne stellingen voor San Sebastian en Los Passages kunnen verdrijven vermits deze stellingen al te sterk zijn, en daarenboven door bet vreesselijk kanonvuur van hec smaldeel van lord |ohn Hay worden beschermdzich hiet liever tegen de linien van den Franschen gene raal Bernelie, tusschen Pampeltina en de Fransche grenzen wenden. Deze linien -hebben ccch eene uitgestrektheid van omstreeks zeven arenen de generaal Bernelie heeft slechts vijf of zes bacaillons om ze te verdedigen." U t Saragossa schrijft men onder dagteekening van den 4den Junij j Een bataiiion van de legerafdeeling van den Carlistischen partijgan ger Cabrera heefc zich den 3osten Mei in het dorp Bauon, hetwelk aan Calainocha grenst, vertoond, met het doel, om aldaar levensmid delen op te zamelen. In dat doel geslaagd zijnde, trokken de Carlis ten terug, doch op hunnen aftogc werden zij door 1200 Christinos onder aanvoering van den kolonel Valdes, aangetast, en al spoedig ge dwongen om voor de overmagt te wijken. Reeds hadden de Christinos zich van de door de Carlisten weggevoerde levensmiddelen meester gemaakt, toen zij zich eensklaps door vijf vijandelijke bacaillons voetvolk en 300 ruiters omsingeld zagen, en wel zoodanig, dat er voor hen geen uitweg hoegenaamd overbleef. Valdes is dus wel genoodzaakt ge worden om zich over te geven. Hij is met zijne geheeie afdeeling krijgs gevangenen gebleven, met uitzondering alleen van 12 lansiers, die aan de vlugheid hunner paarden hunne ontkoming ce danken hebben gehad." Waarschijnlijk heerscht in dit berigt wel eenige overdrijving. Men heeft ten minste andere tijdingen uit Arragon, volgens welke Valde* en eenige zijner officieren aan het gevaar, om in harden der Carlis ten te vallen, ontsnapt zoude zijn. Inttisschen wordt zelfs van eene der Christinos gunstige zijde vermelddat Cabrera en de met hem zamemverkende benden Carlisten in Neder-Arragon en Valencia meer en meer eene dreigende houding aannemen; zoo zelfs, dat hij reeds in staat zou zijn, om door in de rigting van Guadalaxara op Madrid aan te rukken eene belangrijke afwending ten voordeele der lioofd- magt van Don Carlos in Navarre te maken. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage den \n,den Junij 1836. Ten gevolge van een besluit des Konings van den Ssten dezer en vat: de daaruit voortgevloeide aanschrijvingen van den minister van Staatbelast met de generale directie voor de zaken der Hervormde kerdenz., alsmede van den directeur - generaal voor de Roomsch- Katholijke eerediensc, is gisteren in de kerken der verschillende gods dienstige gezindheden in deze residentie, aan de gemeente kennis ge gevendac Zijner Majesteits teeder beminde schoot/dochter, H. K. H. Prinses Frederik der Nederlanden, zicii in eenen gezegenden toestand uevmdteu ztjn tevens aldaar, in overeenkomst niet de daaromtrent: gedane uicnoodigmggebeden aanj den Aimagtige opgezonden voor den voortdurenden welstand en de voorspoedige bevalling dier Vorscin. '1 Gravenhage den 16den Junij. Uit Utrecht melde men, dac Z. K. H. Prins Frederik der Nederlan denin den namiddag van gisteren te Utrecht is aangekomen, om het tweede eeuwfeest van het bestaan der Hoogeschool bij te wonen. Da Utrec'itsche Courant geeft over de wijze, waarop de eerste dag van dac feest gevierd is geworden, hec volgende berigt: In de tempels van alle gezindheden alhier werd Zondag godsdiens tig aan Utrechts Hoogeschool gedacht, welker jubelfeest stond gevierd te worden. Professor Bouwman hield ter inwijding van hec feest eene leerrede in de Domkerk, waarin hij de geschiedenis der Hoogeschool dooiliep, en Gods verdere bescherming voor haar afsmeekte. Maan dag morgen ten 6 ure, wérd het feest met 20 kanonschoten aange kondigd. Dit gebulder bragt Utrechts ingezetenen iu beweging: van alle kanten werden vlaggen met kransen en het wapen van de acade mie uitgestoken overal werden de huizen met guirlandesbloemen en. kransen versierd; elk wedijverde, om hulde aan de academie te bren gen. Utrecht werd om 8 nre en gedurende den dag door het lui den der klokken en het carrillon verlevendigd. Oru 9 ure vergaderden de autoriteiten en allen, die in betrekking tot de academie staan, op hec stadhuis, alwaar door de stedelijke regering eene groote banier; door jonkvrouwen van Asch van PVijck tot dat einde geborduurdaan Curatoren voor de academie werd geschonken. Nadat de onderschei dene faculteiten derzelver banieren uit handen van den rector-magnifi- cus hadden bekomen, nam de plegcstacige optogc ten 10 ure een aan vang. Dezelve werd geopend door een detachement lansiers en een korps burgermuzijkantenen bestond 'uit Z. Exc. den Gouverneur der provincie; de beeren Gedeputeerde Staten derzelve; de Stads Rege ring; twee faculteiten van Studenten, ieder met hare banierde groo te banier voor de Academiede heeren Curatorende 111 het vorige i5ojsrig eeuwfeest more major urn gepromoveerden de heeren Rector magnificusHoogleeraren en Lectoren de drie verdere faculteiten van Studenten, ieder met hare banier. De trein werd door een detache ment lansiers gesloten. Om 11 ure kwam de trein door de deur van het fraaije nieuwe academiegebouw, in de Domkerk, onder hec geschal van bazuinen, professor van lleusde hield eene piegtige redevoering in de Latijn- sehe taal, welke omstreeks een ure eindigde, toen de trein in dezelfde orde, waarin zij gekomen was, naar het Stadhuis terug keerde; heeren Curatoren hebben dien middag eenen luisterijken maaitijd ge geven. De eerste dag'eindigde met eene illuminatie, zoo als wel nim mer in Utrecht zal hebben plaats gehad. De grijze Domstoren prijkte in den donkeren nacht prachtig verlicht verre in het rond. Straten grachten, publieke gebouwen, ja zelfs vaartuigen waren verlicht, Op onderscheidene plaatsen waren tempels, pyramiden en zuilen opgerigt, geillumineerd en met opschriften voorzien. Duizenden menschen hon, derden rijtuigen zag men door de stad, om deze fraaije illuminatie te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1