strin s as z. ntsssi sh h m c O u R A N T^Sf Sïs z;ii\:z7e7gJ!rbedrag van de vragt zai - s =r, "r»«T!"TdSStfe: di'f b«™ v t». A0.1836. t',rwo<* r? a %wlr-vr ALKMAARSCHE II M"M g j S™svTnii-T pKrbop ««YifTïIï; i 1 t Sf (i n Nw. 26. wL*m Van MAANDAG T *8 s'flf ,f,VV-' V.vt* Den JUNT. deDafschdeidsVb0e°zrir he!'ben de fransche prinsen' van~dS föd^jinf gemald0:C0"lanC W°rdt uit Appingendam Srgo.' 1 n 4i £r „3 y - iiHi;!W'l|!!!'!:!,!iiai!li!j!li;!ii!!;!i'i;'^^'!1 Hese Courant wordt geregeld eens in de week en weI op Maandag voor de Prijs van 6 Centen De STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Brengt door deze ter kennisse van alle daarbij belanghebbenden dat vermits aan de Vlotbrug op het Groot Noord - Hollandsch Kanaal te Scheorldameenige belangrijke herstellingen moeten worden uitge voerd, den weg van Alkmaar naar het Zand, van den 27"^ Junij "tot den 8steH Julij eerstkomende zal gesloten zijn s eu verlegd worden over den Sehulpdijk van Geestmer Ambacht. Iiuartem, den i8tls* Junij 1836. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van T U Y L L. uitgegeven. D U I T S C H L A N Frankfort, den iSdcn Juni]. D. BU1TENLANDSCHE N K R F R A B E R I G T E N. IJ K. Uit Toulon schrijft men van den i4deii Junij, dat de beide Fran sche linieschepen Nestor en la ville de Marseille, die Fransche trod- 1 sens onder degenen pen naar den mond der Tafna op de noordkust van Afrika hebben over- vuldige aanraking 7 gebragt, na den i3den aldaar terug gekomen te zijn, door middel van deze zonen vaii° den relefraanh hpvpl JiphhAm nnmonrran 1 i j - 0 uv. Aiju uuui ujiuaei van den telegraaph bevel heboen ontvangen om zich gereed te maken ten einde op het eerste sein weder uit te zeilen. Men vermoedde steeds, dat zij naar de Levant bestemd waren en tot het aldaar te verzame- len bransche smaldeel onder den admiraal Hugon zouden behooren. Ook het linieschip Scipiondat den i4den voor Toulon het anker ge worpen heeftscheert naar de Levant bestemd te zijn. Tc Toulon vreesde men steeds voor ernstige verwikkelingen in het Oosten. vVeeten) iitbblLl fjL'IA T hr" verbllit Cd"* schrijft men uic woners" PP**! Z2SÜS& 2 graten Hnn v'fT hebben zij eene aangename herinnering achter- zijn hoed i! a. 1 beantwoorden door in het openbaaê ruldme L"" |eS,f°"'l"ï ln ga<.c slechts ééne stem op ten voordeele van -- Lk.11 vuuiuccic van Koning Lodewjk Philips. De echt vorstelijke hou- itne muiuppfln <».i Ja ,.it~ i J diner Hp l' cnuips. ne eene vorscelij. bij Ven hertogvl X'"6" e'' d,e ,u,tSebrtide kundigheden worden iv,lg 0rkans hoogelyk geroemd; bij den hertog va,- feZZ Tti on*edw°»Senheid. - Het is in 't oog geloopen Z werd nin ff'""1' S" F- ,jiar"b die reeds, sedert lang venvacht l tijdens het verblijf der fransche prinsen te Weenen is se is valV e" engelsche gezant Fox te Baden op zijn landverblijf is geblevenen slechts eenmaalbij de voorstelling van het corn! >n ^ne:ilA^rii;:d«!r.dafen uic P^s haar Brest vertrok- de ÏÏÏJSSÏ'Th •huwc!ijk'v8n den KoninS gerucht^ vastgestétd." V0,gens het '00Pe^ leen, alwaar eene Fransche korvet hem wacht, om hem naar India ovei te brengen. Men weet, dat deze generaal, na in de school van Napol.ou te zijn opgekweekt, bij den val van dien veroveraar zijne onnüJLvli. "kL6 'S gM" zoeken5 dat bijna velerlei lotwisselingen, 1 n r V>nnhet 'eger va" R«»j«-S'ng, den Koning van Lahore, in Opper-lndie, is geworden; en dat hij voor eenige maan- M«i'c" .m"' nj 'S, ter"S gnomen0111 zijn vaderland weder te zien. de h7 "°k d00r Koning LodewiJk '''"hps, met veel on- derscheidmg behandeld, en vertrekt thans met den titel van Franscli zaakgelastigde by1 het Hof van Lahore. Hij naemt een grooten voor- IJ mJ Jl' krlJgskund'ge mode'len en andere geschenken voor prkeuPiiiX n ia deFransci.e regering, gedeeltelijk ook uit erkentelijkheid voor de fraaije verzameling van Indische gedenkpen ningen welke hij haar ten geschenke heeft gegeven, te zijne- be- schikking heeft gesteld Ook heeft hij in last, om aan den Koning ï'l','!Tnvr'e met diamanten omzette doos, waarin de beeltenis van 3-odewijk Phihps zich bevindt, ter hand te stellen. Het Journal des Jjeoats behelst een artikel van eenen vriend des generaals Allardover diens vertrek, waarin men het volgende leest: ln vroegeren trd zou de half-officiële zending van den generaal Allard, 111 Engeland misschien eenige achtecdAdht hebben opgewekt: maar thans zal zij dezen stap der Fransche regeringwaaraan men overigens geen overdreven gewigt moet hechten met genoegen zien De mededinging van Frankrijk is uit een handels-oogpunt voor de En gelsche Oost - Indische maatschappij wel niet zeer'te vreezen hoe naijverig die maatschappij overigens ook ten aanzien van den a'lleen- hsi.de., welken zij in het wezen der zask in haar uitgestrekt rijk uit- ocfent, moge zijn. Calcutta is eene vrijhaven, eu de vaart Op de In dus. langs welke rivier onze voortbrengselen naar Lahore zouden moe ten worden gezonden, wordt tegenwoordig door de maatschappij zeer aangemoedigd. E11 wat de staatkundige betrekkingen betreft, kan men beweren, dat de maatschappij, in plaats van met leede oogen aan te zien dat de Franschen in Lahore invloed uitoefenen veeleer het toe nemen van dien invloed wenschc; want bij de tegenwoordige betrek kingen ttisschen Engeland en Frankrijk is het verblijf te Lahore van een Fransch generaal en Franscli zaakgelastigde, die over een leger van 60,000 man bevel voert, in een land, dat aan alle zijden afgeslo ten is en eene strijdbare bevolking beeft, de beste buitenwacht, die oe maatschappij hebben kan tegen aanrandingen van eene zekere zi;- wa'roP alle hare aandacht en alle hare ijverzucht tegenwoordig gevestigd zijn. Er is daarenboven eenige reden orn te gelooven dat «g Dricsche O. I. Maatschappij daaromtrent veel meer weet, dan'ik." Overigens blijkt uit dit artikel, dat men van den generaal verwacht dat hij naauwkeunge narigten omtrent de wijze van vervaardiging de^ Kostbare shawls van cachemire zal overzenden, en ook het vervoer T' cn °,5g.escoo™e vrolijkheid verhoogde der uitstekende wol van Punjaub (een der gewesten van LahoreA naar hetwelk onderscheidene vereeTigingen var. Frankrijk bevorderen zal. Het Fransche Instituut heeft aan den gene- n"'r""'r0n TJ °pfdr:lge"' eene poging tot het ontdekken der bronnen van den Indus ,e doen. Hij heeft zijne echigenoote, die in Indië geboren en zijne vijf kinderen in Fiankrijk, en wei in des penerfnlc o-p v Saint Tro,.ez,d,m8 Je.'dij Si I tT wSSSTM? TS ...0f.!°e„l.ng:-7:°"den kl!nnei1 ontvangen. Ook is een aangenö Nid?!'.!aniea.de.va«" van Rotterdam herwaarts'dus fe BINNEN LANDSCHE BERIGTEN. «Gravenhage, den 1 galen Junij 1836, Naar men verneemt, is de vergunning van den aanleg van een iizé ren spoorweg van Amsterdam naar Haarlem verleend, oo voor" a de dat de ondernemer, zich zullen houden aan een daarby ovTrgeieed bestek, b«treffende dien aanleg, de verschillende voorzieningen in houdende, welke te dien. aanzien in acht zullen moeten worden ge* nomdö. Bij dit bestek wordt bepaald, dat het werk binnen 'twéé jaren zal moeten zijn voltooid; dat de weg zal moeten worden an gelegd benoorden de trekvaart, en bestaan, met uiizondering v n h^ vak van Halfweg, uit twee dubbele sporen. - Bij de verlunnin! wordt de onderneming aangemerkt als strekkende ten algemeen ut pe, per,pon i .ij centen pel IOOO nederfpoS po/deï n 1>e dernemers zullen op hunnen sDonrwoo- hor goeaeren. De on- goederen door stoomkracht mogen bewerkstellen^ nnn>PerS?"en e" te keuren bepalingen, en zulks"ook^Te^&g v.?^i 'Zt grootQ6 rnentgte van dit volksfeest, onder begunstigine van 1, >r' u ter b'<woninS alle oorden van deze provinefe en !an elTer. r "E 7eder' uic zettede aan dezen wedloop een meer r! Za'nen geko.raeneiï de daartoe aanee^evene paarden haH^P.iVriRen scer Nadac het bestuur uitgeloofd bestaande pr*JS rfoor toebehoorenM.M doó, em Z,l, geimoid)toebeboorendo i>„ dm iip jjjjjj' Z'"?""1, 'j R'"s d» bd„d„ doo, den pit™ A. rdveren rabski-tomfpordoor e.j broSS r, genaamd) benoorende aan den heer H Tor - Ia de Nijmeegsche Courant leest men vin den aisten- nAbn,f in X0"deriieid verdt'c"c vermeld te worden dat de nieuwe TiDOOt 111 hut OPnrrv/ppp m.-i-oUa., m «muien omvangen, uoit is een aangenö I men zoon van Ri.njet-Singdie de generaal uit Indië heeft medege- gen t!cr00fnneeU a%elegd inS-Jure, iets, wat tot nn toe"o'nvêh"nh7,ï brigc, te Parijs achtergeolevenalwaar hij op kosten der Fransche iLJ !'e 2.^0fr dezen ®°rgen, ten 6 ure, van Rónterrfam er. lig reeds ten half drie ure alhier aan de' wal"' lo de Rottcrdamseiie Courant leest men regering zaï worden opgevoed. Overigens verlaat de generaal weik eene schitterende betrekking hij ook in Indië vervult, thans s'choor i voerende en slechts om zijn aan Rnujet-Sing gegeven woord na te komen, zijn vaderland. Hij vleit zich van daarin binnen weinige jaren V ?et Am£rikl Imogens, te Hellevoettiuis binnengekomen, met een aiddelamige# 1 Jr» I -A-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1