m D, A°. 1836. ALKMAAR SC TIE COURANT. Van MAANDAG <1 SKifltjiiiini1 Hi'iiii^(';n!'tij^i!^i?rtt-r,v;i;:r!V!ni!i'''ai~^n!il Den 4 JULr. 10 O O? - *Jhe-~aGSgr Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Je S TAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND Brengt door deze ter kennisse van alle daarbij belanghebbenden dat Yermits"aan de Vlotbrug op het Groot Noord - Hollatidscli Kanaal te Schoorldameenige belangrijke herstellingen moeten worden uitge roerd, den weg van Alkmaar naar het Zandvan den 27sce,: Junij tot jen ijstea Julij eerstkomende zal gesloten zijn, en verlegd worden over den Schulpdijk van Geestmer Ambacht. Haarlem, den i8dsn Junij 183d. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van T U Y L L. Het telegraphisch perigt behelst geene andere bijzonderhedenen wij kunnen er dus niet" bijvoegendat meerder licht over deze zaak zou kunnen verspreiden. Even als Parijs zal gheel Europa verontwaar digd zijn te vernemen, dat er in Frankrijk nog monsters gevonden worden, die het lot van Fieschi niet heeft afschrkt, en die ontzind genoeg zijn om te gelooven dat Frankrijk zich eene regering zou laten opleggen door eene partijwelke zich aan sluipmoord en Konings moord heeft schuldig gemaakt." Volgens een ander berigt zou de aanslag gepleegd zijn op der. weg van Parijs naar Neuilly, op het oogenblik dat de Koning met zijn ge zin en vorst Leopold, voorbij reed, zich naar laatstgenoemde plaats begevende. KENNISGEVING. Men heeft te Parijs de volgende nadere berigten ontvangen om. BURGEMEESTER en WETHOUDERS deïi Stad ALKMAAR, t/ei't de verrigtingen van den generaal Bugeaud, na zijne aankomst in de legerplaats aan de Tatna. Dezelve zijn gedagteekend uit Oranvan den i6den Junij j „De afdeeling is den nden des avonds uit het kamp aan de Tafna vertrokken. De voorhoeden op den iaden Abd-el-Kader ontmoet heb- brengeti bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad dat het Kohier der Patenten4 suppletoir, dienst 1835/36op den 22"*" dezer door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland is «xecutoir verklaard, en op heden ddor H. E. A. aan den Heer Ont vanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is bende, deed de generaal terstond de noodige maatregelen voor detl overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden v'oortvloeijen te ontgaan. Alkmaarden 28®tea Junij 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd De SONNAVILLE. Ter Ordonnantie van Dezelven De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bréngen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad, dat liet Kohier der Stedelijke belasting voor het Amortisatie-Fondsover den dienst van het jaar 1836, op den 23ste" junij li., door'H. G. A. de Gedeputeerde Scaten van Noord-Holland is executoir verkiaard. en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger van voorsz belasting binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Wordende ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft, vermaand ©p de voldoening van deszelfs aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar, den !7!ten Junij 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezolven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER Eik WETHOUDERS der SfAD ALKMAAR, Door de Commissie welke zich te Egmond aan Zee heeft belast met het inzamelen van liefdegiften voor de nigelatetie Weduwen en Kinderen Van de manschap der Visschers schuit welke onlangs in de nabijheid van dat dorp is verongeluktverzocht zijndeom binnen deze Stad voor die in armoede gedompelde ongelnkkigeneen Col lecte te mogen doen, brengen ter kennisse van de ingezetenen, dat dit verzoek is toegestaan en dien ten gevolge op Woensdag den 6de» Julij aanstaande, aan de huize tot bovengemeld einde, eene COL LECTE Zal plaats hebben. Burgemeester en Wethouders bevele deze ongelnkkigen bestaande uit 18 Weduwen en Wezen aan de mededeelzaamheid van de ingeze tenen, en zij twijfelen geenzins of dezelve zullen ook bij deze gele genheid op nieuw gaarne medewerkentot verzachting van. de treu rige en kommervolle omstandighedenwaarin dezendoor het verlies hunner Mannen en Vaders zijn gestort geworden. Alkmaar, den aden Julij 1836. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN, F R A N K R IJ K. aanval nemen, Daar de vijand onbekend was met den weg, dien het Fransche leger nemen zouhad hij op dit punt slechts 800 ruiters en 4 of 500 man voetvolk vereenigd. In het denkbeeld verkerendedat wij naar Tremezene zouden trekken, gelijk iu het kamp, waar hec niet aan spionnen ontbreekt, was verspreid geworden, had hij ia die rigting een gedeelte zijner magt afgezonden om ons van voren aan te vallen, terwijl hij zelf met zijne ruiterij ons in de flank wilde verontrusten. Dit plan was niet kwaad ontworpenen over het ge heel bespeurt men, dat hij dagelijks vorderingen in de krijgskunde maakt. Daar intusschen het leger den weg naar Qran had ingeslagen was zijn ontwerp verijdeld. Men heeft hem door onze Arabische hulp troepen doen aauvalieu die steeds de voorhoeden uitmaken en de bende van Abd - el -Kader aan het wijken bragcen. Deze, de over- inagt onzer afdeeling ontwarende, heeft terstond bevel tot den terug- cogt gegevendie in groote verwarring plaats had. Op den verdere togt naar Oranalwaar de Fransche generaal den isden met zijne ruiterij is aangekomen, heeft men gene vijan delijke troepen meer gezien 5 slechts eenige weinige Arabieren kwa men van ter zijde en op onze achterhoede nu en dan een geweerschot lossen, naar de gewoonte der Bedumen. In het gevecht op den I2den, waaraan alleen de ruiterij van onzen vriend, den dapperen Mustapha, heeft deel genomen, zijn aan de zijde van Abd-el-Kader slechts 10 man gedood, en aan de onze slechts 4 gekwetst geworden. De infanterie is eerst den i6den des morgens te Oran aangeko men, uitgeput van vermoeijenisvooral het 62ste regement van linie hetwelk eerst kort geleden ontscheept zijnde, nog niet aan de ver- moeijenissen iti deze brandende luchtstreek gewoon is. Van hetzelve zijn een aantal manschappen ziek gewordenterwijl anderen op den weg achtergebleven en door de Arabieren vermoord zijn geworden. 1 In het kamp zijn omstreeks 2000 manonder bevel van den ma joor der genie Perrot, achtergelaten, om hetzelve te bewaken en den arbeid aan de versterkingswerken voort te zetten. De generaal Bugeaud wil den rpden of nosten weder uit Ora15 vertrekken, om alsdan den weg naar Tremezene in te slaan. Misschien evenwel Zal hij zich vooraf nog naar het kamp begeven bepaaldelijk zoo hij, ten gdvolge van gevechten of vermoeijenissenzieken of ge kwetsten onder zijne troepen mogt hebben. De Arabieren hebben zoo weinig tegenstand aan de onzen gebo den dat de generaal het kanon niet tegen hen heeft willen laten ge bruiken, ten einde hen nog nader te lokken. Het smaldeel van den admiraal Hngon bestaande uit de Jena, de Santi Petri en de Hermitiièkruist voor Oran. Men wil dat het zelve bij den terugkeer des legers van bier zal wegzeilen." DUITSCIILAND. Uit Roveredo Ceen stadje in Tyrol, op den weg tusschen Trente en Verona) wordt het volgende gemeld Den i8den dezer, 's namiddags tegen vier ure, kwamen de Her togen van Orleans en van Nemours, uit Bolzen hier aan. De vreug de der menigte, die van alle kanten was toegestroomd, om deze Ko ningszonen te zien, werd verbitterd door het spoedig verbreide ge rucht, dat de Hertog van Nemours aan eene hevige keelontsteking leed, en zich dadelijk naar bed had begeven. Op hooger order snelde Het Brusselsche dagblad- Indépendantbehelst bet volgende, on- onze bekwame kreits-heelmeester Aberle dadelijk naar hem toe, en vond der dagteekening van 27 Jnnij: i het noodig, om een aanzienlijk getal bloedzuigers bij den Vorst aan Voor de derde maal heeft de Voorzienigheid een vreesselijk on- j te zetten. Daar dit de gewensclite werking nog met deed, moest Onze avond-editie reeds gedrukt en uigegeven was, hebben wij het j worden, zoodat de zieke den nacht van den ipden op den 20Sten ta- melijk rustig heeft doorgebragt. Heden neemt de Vorst in beterschap toeen men heeft hoop van hem weldra geheel hersteld te zien. De Hertog van Orleans, die den 18 en 19 het ziekbed zijns broeders volgende celegraphische berigt ontvangen Parijs26 Junij1 ure des morgens. „„De Koning der Franschen is op nieuw aan een dreigend gevaar niet verlaten had, is heden naar Veropa weggereisd om daar den Si ontsnapt. Een persoon heeft op Zijne Majesteit geschoten, die Koning van Napels en den Prins van Salerno te ontmoeten, in wier echter niet getroffen is. De moordenaar is gevat. Parijs is ver- gezelschap hij vermoedelijk heden avond naar Roveredo zal terug- ontwaardigd. Overai heersc'uc orde." keercu."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1