A0.1836. ALKMAARSCHE N®. 29. COURANT. Van MAANDAG Den 18 JULY. AANBESTEDING. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Op Woensdag den 20»"» Julij 1R36, des namiddags ten twee ure, zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad. Gouverneur van Noord - Hollandof bij deszelfs absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Statenaan het Locaal van het Gouvernement der Provincie, te Haarlem, worden aanbesteed: Het AFBREKEN van het oude vervallen Kerkgebouw en het weder OPBOUWEN van een nieuw Kerkgebouw en Toren, met eenige VERNIEUWINGEN aan de Pastorie van de Her vormde Gemeente te Akersloot. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. zoo duidelijk heeft doen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt ir. deze te weeg gebragt kunnen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders voornoemd, den i2tlen Julij 1836. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENL ANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Het voorgevallene in de laatste zitting van het Hof der Pairs over de zaak van Alibaud houdtblijkens de thans ontvangene berigten uit De Bestekken, op welke de bovengemelde Aanbesteding zal plaats parijs van den roden Julij, de openbare aandacht sterk bezig. Meti hebben, zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het Locaal j herinnert zich, dat Alibaudnadat zijne advokaten hem niet zoo zeer van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste verdedigdals wel de goedertierenheid en het medelijden van het Hof Logementen en Kofiijhuizen, als: te Haarlem in de Toelast, de j voor hem ingeroepen hadden, een door hem zelf opgesteld geschrifc Halve Maan, de Lee uw rikde Kroon en het Grootc Koffijhuis bij A. 1 beèfc beginnen voor te lezen. Dit geschrift behelsde, voor zoo verre van Arendsbergente Alkmaar in den Ronden Leeuw en in de Toelast; j je inhoud daarvan bekend is, eerst een hevigen aanval tegen den aan den Helder in den Rooden Leeuw en in den Burg aan het Nieuwe procureur - generaal Martin, die, zoo als Alibaud beweerde, in Diepte Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende is den Doe- j akte van beschuldiging allerlei lasteringen omtrent het vroeger leerhuis, op den hoek van de Bloemmarkc en Wijdesteeg, in het) jyrutus gelijk te stellen. De redeneringen van den moordenaar over die koffijhuis de Paradijsvogelin het Enkhuizer Veerhuis, in het Onklaar j onderwerp werden door hem met groote drift en sterke verheffing van Anker op het Droogbak n°. 20 en bij de Weduwe Sas, in het 'sGra- j stem voorgedragen, en waren zoo stuitend, dat de voorzitter l'asquier, velandsche Veerhuis, te Enkhuizen in de Valkte Naarden in de nacjat Pairs reeds door een luid gemor hunne afkeuring hadden te r/ a tl r - m Ti L »- «k A 4 1 A C it o If I n m 1 n Kroonte Weesp in de Roskam; te Ameide in de Sociëteit; te Edam, te Monnicker.datn en te Akerslootop het Raadhuis. Zullende acht dagen voor de Besteding de noodige aanwijzing in hco worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur P. T. GRINWIS *n Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Akersloot, de vereisch- ce inlichtingen te bekomen zijn. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier Stad en Juris dictie, dat ;en gevolge van het Stedelijk reglement gearresteerd bij Z. M. besluit van den 4den Januarij 1824 11°. 110, een derde deel van het Kiezers - collegie móet aftreden, welke vacatures zoo wel als die, welke door overlijden zijn opengevallen, dit jaar zullea bchoo- ren te worden aangevuld. Burgemeester en Wethouders hebben te dien einde lijsten doen op maken zoo van die ingezetenen, welke ingevolge het voornoemde re glement de bevoegdheid hebben het stemregt uitteoeféisen als van de zoodanigen welke tot Kiezers kunnen worden benoemd deze lijsten zullen van den 19dei1 dezer maand af arm, gedurende acht volgende dagen ter lezing worden gelegd op de Stedelijke Secretarie, ten ein de aldaar door 'ieder één des morgens van tien tot één ure te kunnen worden geëxamineerd en de zoodanigen welke zoude oordeeler. daar op als nog te moeten worden gesteld, gelegenheid te geven, hunne reclames tijdig deswegens inteleveren. Alkmaar, den ude" Julij 1836» Burgemeester en Wethouders voornbemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dézelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. WAARSCHUWING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, breuken bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie van dien, en voorts van alle de genen welke zulks maar eenigzins zouden mogen aangaan. Dat te rekenen van Maandag den i8de« Julijtot den laatsten Au gustus dezes jaars ingeslotengecue Honden langs de straten wallen en wegen dezer Stad en Jurisdictie, zullen mogen losloopen in cem- «tr manier, ook zelfs niet gemuilband. Dat evenmin gedurende dien tijd, de Honden aan de stoepen or erven der huizen aan de straat zullen mogen vast gelegd worden. welke zullen kunnen worden gevan- kennen gegeven, ten laatste Alibaud issieite om zijne vooi lezing voort te zetten. l)e beschuldigde gaf daarna zijn geschrift aan zijnen sd- vokaat Ledru over, doch de Voorzitter vorderde, dat het aan heni overhandigd en bij de proces stukken gevoegd wierd. De adyokaac Led.u verzettede zich daartegen, en verzekerde, dat hij van die stuk geen onbescheiden gebruik zou maken. Op den herhaalden aandrang des Voorzitters, moest hij echter het geschift afgeven. De snelschrij vers der verschillende dagbladen haddei: intusschen. als naar gewoonte, alle de gezegden van Alibaud opgeceekend. Kort na den afloop der teregtzitcingen dus in den avond van den pden, heeft zich een com missaris van politie naar de bureaux der meeste Parijssche dagbladen begeven, en derzelver schrijvers aangemaand, om de meest stuitende gezegden van Alibaud niet mede te deelen, daar zij zich anders daar. door regtsvervolgingen zouden berokkenen. De dagbladschrijvers heb ben meerendeels aan deze aanmaning gehoorzaamd. De Messager heeft: zelfs in zijn nommcr van de ioden de ruimte, die de gezegden van Alibaud zouden hebben vervuld, door een open gelaten vak aange wezen. Slechts de Nationaldie geene waarschuwing schijnt te heb ben ontvangen, deelt alle de gezegden van Alibaud mede. De te dien aanzien van regeringswege gedane stap wordt intusschen door alle de dagbladen, en zelfs door de zoodanige, welke anders voor de rege ring ijveren, afgekeurd. Men ontkent daarin niet, dat het openbaar maken van gezegden, die geheel en al den heilloozei: geest van de mannen des flloeds van 1793 ademden, eenige ongelegenheid zou kun nen na zich slepen; maar vraagt tevens, wat bij zulk eene handelwij ze van de zoo stellige bepaling der grondwet van 1830 wordt, dat de eensuur nimmer kan worden hersteld* De Gazette des Tribitnaux merkt aan, dat in 1820, toen de censuur nog bestond, de dagbladen alle de gezegden, die Louvelde moordenaar des Hertogs van Berry, had uitgesproken, en welke oneindig bedenkelijker waren, dan die van Ali baud, hebben mogen mededeelen Natuurlijk taten de bladen, die der regering vijandig zijn, zich nog vee! heviger uit, en de reeds genoem de National merkt onderen aan, dat indien de censuur door de wil lekeur der Ministers hersteld was, de zaak toch belangrijk genoeg scheen, om in het regeringsblad eene waarschuwing daaromtrent, al was zij slechts van weinige regels, te doen plaatsen! De advokaat Ledru heeftna de veroordeeling van Alibaudaait dezen in zijne gevangenis een bezoek willen geven doch dit is hem van regeringswege beletzijnde deze veroordeelde buiten allen toe gang gesteld. Den ioden liep te Parijs reeds het geruchtdat deze misdadiger 's morgens vroeg was ter dood gebragt, doch dit gerucht is te voorbarig geweest. De studenten der geneeskundige school te Parijs hebben zich, in den avönd van den pden Julij, aan verregaande ongeregeldheden tchuidig gemaakt. Er moest bij die school een nieuw hoogleeraar iti de ontleedkunde benoemd worden en er was dien ten gevolge voor den verzamelden raad der faculteit, volgens de thans in Frankrijk Dat alle losloonende Honden gen en die welke aan de straat vastliggende worden gevonden,) dadelijk op eene verzekarde plaats zullen worden gebragt en al-1 daar "4 uren bewaard om aan de eigenaars, welke dezelven moeten gebruikelijke manier, een vergelijkendI onderzoek gehouden, hetwelk reclameren 'te worden teruggeven, tegen betaling van drie Guldendoor een groot aantal s tut en ten werd bijgewoond, joen echter de ren voordeèle van de Dienaren van Politie, terwijl zij, 11* verloop j Deken van den Raad (de heer Orfila) aankondigde, dat uit de me- vtn deze 24 uren zullen worden van kant gemaakt. j dedmpers de heer Breschet gekozen was zijn de studenten of hec Dat van elke Hond welke losloopende zal worden gevonden, en i meerendeel hunner in opstand geraakt. Zij hebben, r.a door cc» Burgèmeester en" Wethouders vermanen elk eigenaar of 'houder vanna hebben zij die zaal in den letterlijken zin des woords geplunderd. Honden om deze bepalingen en maatregelen van Politie stiptelijk de vensters stuk geslagen de deuren uit de hengsels geugtde toga naar te'komen en waarschuwen voorts een ieder, om de Dienaren der Hoogleeraren stuk gescheurd enz. Weiara was er eene talrijke van Politie welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn volksmenigte voor de school verzameld. Sommige lieden daaruit heb- remagtÜ tot hec opvangen of dooden der Honden, in genen deele ben de studenten in hun schandelijk werk van verwoesting bijgestaan, hinderlijk te zijn in de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks. Ten laatste heeft de gewapende magt de studenten en het volk ver ten 'oogmerk heeft om de goede ingezetenen dezer Stad en Ju i dreven. Enkele hoogleerarep zijn bij dit oproer ligt gekwetst geraakt, cisdictie, aan geeuè gevaren bloot te stellen welke de ondervinding Dadelijk zija eecigen der belhamels onder de studenten, ten geul*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1