A9.1836, ALKMAARSCXIE N°. 3o. COURANT. Van MAANDAG Den 55 JU LT. WAARSCHUWING. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, (Ontvangen hebbende, eene resolutie van den Heer Scaatsraad, Ad ministrateur voor de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, gelet hebbende op deszelfs resolutie van lieden waarbij krachtens Zijner Majesteits besluit van den ^«n Juiij 1 R3f>n°. 58, wordt vastgesteld eene 169ste loterij, brengt bij deze ter kennisse van een ieder, die verlangen in gemelde loterij deel te nemen, dat ten aanzien van de zelve "zijn gemaakt de navolgende bepalingen De honderd negen en zestigste loterij zal bestaan uit vier en twintig duizend lotentwaalf duizend prijzen en twee en vijftig pre- tnien"overeenkomstig het plan aan deze gehecht; 2o. Ten behoeve van 's Rijks Schatkist zal worden ingehouden vijf. tien ten honderd van alle Prijzen en Premien van één honderd gulden daarboven en tien ten honderd tan alle Prijzen van zeventig gul- fourneerde loten, tegen den inlegprijs mogten verlangen, oplettend ge" maakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingen aan den Ontvanger - generaal der loterij is opgedragen ten wiens kantore men zich in persoon of bij gemagtigde zal moeten vervoegen ter verkrijging derzelve loten. Brengt de voorschreven bepalingenter kennisse van alle diegenen, die daarin belang mogten stellen. Haarlem, den i6den Jul] 1836. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, G'lezen de missive van den heer Onper-Houtvester voor de noor- Z eTdalrbe-ned n aue ZeriZdZ' de bi da ge van'"gulden Olijke Provinciën van den H- JuIij j, 4Q omtrent de ope- voór ieder tos,kaai lot, hetwelk voor de laatste klasse ve, wisse,d "'^Z^de^eSSen ^geSn^^S Staten van den W°3r°.C'De loten zullen in geene kleinere deelen mogen gesplist wor den dan in twintigsten 40. De toelating van splitters en debitanten zal moeten geschieden met'inachtneming van de bepalingen in Zijner Majesteits besluiten van den 51,sn November 1818, (Staatsblad n°. 37 0 '3 dito 1827, n°. 145, (Staatsblad n°. 50 en 146), en van den 6den jauuarij 1831 i5lle* dezer n°. 18. Gezien Art. 11 der wet van u Julij 1814, en het Koninklijk be sluit van 5 Julij 1823, (staatsblad n°. 26). Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbendendat de ope ning der Jagt op GanzenEenden en watersnippenwat de publieke jagt aanbelangt, op het water, langs de strandenoevers van meeren, -< - veenplassen en rivieren, mitsgaders op lagermoerassige landen, door ^11» voor dé inleg- ZLZ&IZSST 2Z 50, - prijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in de laatste klasse der i68e Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het beko men derzelven ten kantore van den Oiicvanger-geueraal der loterij te 's Gravenhageof, van een der Collecteurs, aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken na de opening der collecte 60. De collecte der ió9e Loterij, zal geopend worden op Maan dag den 8 ten Augustus 1836, en de sluiting van dezelve zal op Za- turdag den aosteu derzeifde maand plaats hebben. 70. De trekking van de eerste klasse der loterij zal p'nats hebben en geheel moeten afloopen, op Maandag, Ding.dag en Woensdag den eden, óden en 7den September 1836; die der tweede klasse, op Maandag, Dingsöag en Woensdag, den 19de», 20Sien en 21 sten der- zelfde maand; die der derde klasse, op Maandag. DingsdagCn Woens- dsiv, den 3den, 4den en 5den October 1836: die der vierde klasse, op^ MaandagDingsdag en Woensdag, den i7den, iSden en 19,1011 derzelfde maand, en die der vijfde of laatste klasse, op Maandag. Dingdag, Woensdag en Donderdag den 31 sten October, 1. 2,3, 7. 89, 10, 14, 15 16 17, 21, 22, 23 en 24sten November i836 terwijl de laatste 100 nommers op Vrijdag den 25sten derzelfde maand zuilen getrokken worden go. De co ecteurssplitters en debitanten zu'len bij het vehkoo- pen of verhuren van loten, niet meerder mogen vorderen dan: Bij verkoop van loten voor alle kassen of doorgefourneerde Geheele f 69.00. Halve 34.50. Vijfde 13,80. Tier.de d.90. Twintigste 3.45. Van de klassikale loten voor de eerste k'ssse Geheele loten 14.00. Halve ƒ7.00. Vijfde 2.80. Tendé ƒ1.40 T Voorde 'tweede klasse: Geheele loten ƒ26.00. Halve ƒ13.00, Vijf de fe, 20. Tiende ƒ2.60. Twintigste 1.30. Voor de derde klasse: Geheele loten 40.00. Halve ƒ20.00. Vijfde f800. Tiende ƒ4.00. Twintigste 2.00. i Voor de vierde klasse Geheele loten ƒ56.00. Halve 28.00. Vijfoe ƒ11.20. Tiende ƒ5.60. Twintigste 2.80. Voor de vijfde klas-eGeheele loten ƒ71,00. Halve ƒ35.50. VijTde 14.20. Tiende 7.10. Twintigste 3.55. Bij verhuring voor de eerste klasse: Geheele loten 4.00. Halve 2.00. Vijfde 0.80. Tiende 0.4c. Twintigste f 0.20» Voor de tweede klasse: Geheele loten ƒ8.00. Halve 400; Vijfde 1.60. Tiende ƒ0.80. Twintigste 0.40. Voor de derde klasse: Geheele loten 10.00. Halve ƒ500. \ijfde ƒ2.00. Tiende ƒ1.00. Twintigste 0.50. Voor de vierde klnsseGeheele loten f 14..00. Halve ƒ7.00. Vijlde ƒ2.80. Tiende ƒ1.40. Twintigje 0.70. t. Voor de eerste week der vijfde klasse: Geheele loten 18.00. Hal- Twinriirsre -fn on. klassikale deputeerde Staten, op den i»en Augustus aanstaande, bepaald is; maar dat dezelve bepaaldelijk gesloten blijft, in en langs de bosschenals mede on bouw- en weilanden, tot het gewone jagcveld behorende; wordende de kooil.eden bij deze tevens herinnerd, dat volgens Art. 3 van Z M. besluit van den i!te" December 1820, (staatsblad n*. 26) hunne Kooi - Eenden tot den i«ttn September moeten zijn opgesloten of gehokt, op de boete daarbij bepaald. Haarlemden 20sten Julij 1836. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd. Van T U Y L L. K E N N S C E HING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR biengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier Stad en Jurs- dictie, dat ten gevolge van het Stedelijk reglement gearresteerd^ bij Z. M. besluit van den 4den Januarij 1824 n°. 110, een derde deel van het Kiezers - collegie moet aftreden, welke vacatures zoo wel als die, welke door overlijden zijn opengevallen, dit jaar zuilen behoo- ren te worden aangevuld. Burgemeester en Wethouders hebben te dien einde lijsten dnen op. rrlukeh zoo van die ingezetenen, welke ingevolge het voornoemde re glement de bevoegdheid hebben liet stemregt uitteoefenen als van de /oodanigen welke tot Kiezers kunnen worden benoemd deze lijsten zullen van den i9de« dezer maand af aan, gedurende acht volgende dagen ter lezing worden gelegd op de Stedelijke Secretarie, ten ein de aldaar door ieder één des morgens van tien tot één ure te kunnen worden geëxamineerd en de zoodanigeilwelke zoude oordeelen daar op als nog te moeten worden gesteldgelegenheid te gevenhunne reclames tijdig deswegens inteleveren. Alkmaar, den 1 aden Julij 1836; Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse "an de ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie van dienen voorts van alle de genen welke zulki maar eenigzins zouden tnogdn aangaan. Dat te rekenen van Maandag den i8tieK Julij, tot den laatsten Au- gusuis dezes jaars ingeslotengeene Honden langs de straten wallen en wegen dezer Stad en Jurisdictie, zullen mogen losloopen in eeni- ger manier, ook zelfs niet gemuilband. Dat evenmin gedurende dien tiidde Honden aan cle stoepen of erven der huizen aan de straat zullen mogen vast gelegd worden. Dat alle losloopende Hondenwelke zullen kunnen worden gevan- ve 9.00. Vijfde 3.60. Tiende ƒ1.80. Twintigsre ƒ0.90. Diegenen, welke de hierboven bepaalde prüzen voor - bben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uitgegen en die weike aan de straat vastliggende worden gevonden, .rokkenin de klassen, waarvoor hetzelve genomen was. derzelver dadelijk op eene verzetsrde p.aats zullen worden gebragt en - •lu tit :i. 1i..U J J»-- - «f-ö.t orr» oin ri P- P1 l'c WClK? ClC?ZelVCll mO£tcH kooplotcn hebben betaald zullen Guhlen verloop t'ournissèment voor de volgende klasse kunnen voldoengelijk hetzelve daar M uren bewaard om aan de eigenaarswelke dezelven b beï plan is vastgesteld, name'ijkvoor geheele loten: reclameren, te worden teruggeven, tegen betaling van dne Bij de verwisseling: voor de tweede klasse 12.00; voor de derde j ten voordeele van de Dienaren van Politie, terwijl zij, na Wasse met f14.00; voor de vierde klasse, met 16.00; voor de van deze 24 uren zullen worden van kant gemaakt. vifde 'klaoe met f 15.00; en voor de gedeelte van loten naar even- t Dat van elke Hond welke losloopende zal worden gevonden, ei^ zedigheid van deze priizcnalles zonder verdere bijbetaling van eenigjniet, of niet gevoegelijk kan worden gevangen, door^den eigena (zal worden verbeurd eene boete van èénen Gutdenterwijl bovena.ea ÖPoo"'De prijs, waarvoor de loten, gedurende de verdere trekking alle losloopende Honden onmiddelijk zullen worden gedood, der 5. klalsèn zullen mogen verkocht en verduurd worden, zal na-j Burgemeester en Wethouders vermanen elk eigenaar-of houder van der voor elke week afzonder'!,k worden bepaald. Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Pohne P-elpk De collecteurs, splitters en debitanten zullen zich moeten gedraren'! r.aar te komen en waarschuwen voorts een ieder, om de Dienaren naar de vorenstaande bepalingen, welke, re dien einde, oVereenkötns- van Politie welke speciaal door Burgemeester en w«h°uders z'™ dg art. 3 van Zijner Majesteit besluit van 6 Januarii 183', n«. 68 gemSgngd tot het opvangen of dooden der Honden, f* genen deeie In de Nederlandsch Staats - Courant zullen worden geplaatst. hinderlijk re zyn in de uitoefening van derzelver pl.gc, daar zu kp Dien ten gevolge worden de ingezetenen, welke geheele doorge-' ten oogmerk heefc, om de goede ingezetenen dezer b.ad en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1