IP r< A°. 1836. ALKMAARSCHE N°. 32. COURANT. Pi "i - Van MAANDAG Ilj!iaii!^ Den 8 AUGUSTUS. AANBESTEDING. WAARSCHUWING. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wei op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Op Woensdag den i'prden Augustus 1836, des namiddags ten twee ure, zal,'onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - Hollandof bij deszelfs absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Statenaan liet Locaal van liet Gouvernement der Provinciete Haarlem, worden aanbesteed: i. Het MAKEN van een Steen-Osverwerk voor een gedeelte des Oevers van het Legmeer bij Hoeksjan ter verzekering van het zelve tegen verdere afneming, benevens het doen van eenige HERSTELLINGEN aan het bestaande Oeverwerk. a. Het doen van eenige HERSTELLINGEN aan de Bakens langs de boorden van de Zaan en het IJ, en het VERSTERKEN van een gedeelte des Oevers van het IJ door eene Steenglooi- jing, met het Onderhoud dezer werken tot den iMen Mei 1837. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod, j ran Politie welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn De Bestekken op tvelke de bovengemelde Aanbestedingen zullen j gemagtigd tot het opvangen of dooden der Hondenin genen deele plaats hebben, zullen ter lezing liggen, bover, en behalven aan het j hinderlijk te zijn, in de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks Locaal van het Gouvernement van Noord-Hollandin de voornaamste j ten öogriierk heeft, om de goede ingezetenen dezer Stad en Ju- Logementeti en Kolh'jlmizenals: te Haarlem in de Toelastde j'risdiccieaan geene gevaren bloot te stellen welke de ondervinding Halve Maan, de Leeuwrikde Kroon en het Groo/e Koffijhuis bij A. zoo duidelijk heeft dóen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim erven der huizen aan de straat zullen mogen vast gelegd worden. Dat alle losloopende Honden, welke zullen kunnen worden gevan. gen en die welke aan de straat vastliggende worden gevonden, dadelijk op eene verzekerde plaats zullen warden gebrsgt en al daar 24 uren bewaard om aan de eigenaarswelke dezelven mogte» reclameren te worden teruggeventegen betaling van drie Gulden ten voordeeie van de Dienaren van Politie, terwijl zij, na verloop van deze 24 uren zullen worden van kant gemaakt. Dat van elke Hond welke losloopende zal worden gevonden en niet, of niet gevoegelijk kan worden gevangen, door den eigenaar zal worden verbeurd eene boete van éénen Guldenterwijl bovendien alle losloopende Pionden onmiddelijk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen elk eigenaar of houder van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie stipceiiik r.aar te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Dienaren van Arendsbergente Alkmaar in den Rooden Leeuw en in de Toelast; aan den Helder iti den Rooden Leeuw en in den Burg aan hec Niemve Diepte Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende 111 den Doe lente Muiden in het Hof van Holland; te Amsterdam in het Turf schip van Breda, in het Noord - Hollandsche Koffijhuis, in het Koffij huis, genaamd Nabij Stadhuis, bij A. Speer, in het Aalsmeerder Veerhuisop den hoek van de Bioemmarkt en Wijdesteeg, 111 het Koffijhuis de Paradijsvogeliw het Enkhuizer Veerhuis, in het Onklaar Anker op het Droogbak n«. 20 en bij de Weduwe Sas, in het 's Gra- yelandsche Veerhuis, te Enkhuizen in de Valk; te Naarden in de Kroon; te Weesp in de Roskam; te Ameide in de Sociëteit; te Edam, te'Monnickendainte Texel, te Nieuwer-Amstel en te Zaandam, op het Raadhuis. Zullende acht dagen voor de Besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur P. T. GR1NWIS en den Ingenieur P. KOCK te Haarlem, de vereischte inlichtingen te bekomen zijn. BEKENDMAKING. Het HOOG GEREGTSHOF te 's GRAVENHAGE Gezien het requisitoir van den Heer PROCUREUR-GENERAAL, hetrekkèlijk het daarstellen der ksmer van vakantie van den 29ste" liilij tot en met den 30"™ September 1836-, Gezien de rrtikelen 40, 41 42, 43 en 44, van het Dekfeet van den 3o,,en Maart 1808, en dc artikelen 29, 30 en 32, van het De. kreet van den 6den Julij 1S10; Heeft na voorgaande deliberatie goedgevonden te bepalen zoo als bepaald wordt bij deze, dat de kamer van vakantie in d.t jaar beur telings zal worden gepresideerd door de Hee-en M". Hendrik vrtn der Burgh en Corne'is CarhastmPresidenten in dit Hof, en voorts be staan uit de Heeren Mr'. Nico/aas TVilhelm Ardesch, Jacobus Douw LokeEvert Rein van Nes ''an Meerkerk, Jonkheer Marinus Willem de JongeAdriaan Gillis SpoorMaarten httah Pauw en Jonkheer Jacob Petrus Tvo Diert van Melissant, Rade: Dac deze Kamer hare teregczictingen zal houden tweemaal ter week en wel D'npsdag den 3osten Augustus, Vrijdag dei 9den September, van pligc in deze te weeg gebragt kunnen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders voornoemd, den i2llea Julij 1836. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie Van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad, dar het Kohier der Person tele belasting, dienst 1830/37, op den 25ste» juli) 11., door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ont vanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen. einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaarden aden Augustus 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd De SONNAVILLE, Ter Ordonnantie van Dezelven Bij afwezen va» den Secretaris S. C. S. IJ O L L A N D. Maandag den istei> Augustus Dingsdag den 2 den dito Saturdag den iodeü dito, Maandag den I2dert dito, Dingsdag den 13'lcn dito, Vrijdag den 23stSB dito Saturdag den 24"^" dito Maandag den 26stcn diro en Di'igsd den 27ste" derzelfde maand Vrijdag den i2den dito, Saturdag den i3den dito, Maandag den I5deu dito, Dingsdag den i6den dito, Vrijdag den c6iten dito, Saturdag den 27sten dito, Maandag den 29stcn dito, Zullende de eerste Civiele Kamer hare zittingen weder beginnen op Maandag den derden Octoberen de derde Civiele Kamer op Don derdag den zesden dier maand. En zal een afschrift dezer aan den Heer PROKUREUR - GENE RAAL worden ter hand gesteld, ten einde hieraan de noodige publi citeit te geven. Gedaan in algemeene vergadering van het Hoog - Geregtshof voor noemd, den aostcn julij 1836. Bij absentie van den Heer Eerste Prcsid. De President Gezien door mij Prokureur-Gene- H. v. d. BURG II. raai bij bovengemelden HoveIn kennisse van mij Eerste Griffier: A. W. P H I L I P S E. J. H. S P E 1 R M A N. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen 'jij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad, dat het kohier der Patenten, dienst 1836/37, op den 29!ten Julij 11. door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland is executoir verklaarden op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten welke daarbij belang heeftwordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaarden 3dan Augustus 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De SONNAVILLE. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BÜITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. De viering der Julij - feesten is den 2psten Julij te Parijs afgeloo- penzonder dat de rust gestoord is géworden. Die feesten zijn an ders dit jaar wegens verschillende oorzaken, somber en treurig ge weest, en zells de tolken des bestuurs gewagen niet van daarbij ge- heerscht hebbende geestdrift, maar spreken er alleen van, dat er geC- nerlei ongeval heeft plaats gehad, en dat te Parijs de diepste kalmte heeft geheerscht. Het ongunstige wederdat in den namiddag van dea 29sten is begonnen, heeft de volksspelen én andere vermakelijkheden waarvoor in de Camps - Elysées toebereidselen waren gemaakten de verlichtingdie daar en eiders zoude plaats hebbenbelet. Op de brug de la Concorde is een vuurwerk afgestoken dat niettegenstaande dea regengoed is gelukt. Ook de gaz-illuminatie aan de zegeboog bij de barrière de TEtoile moet fraai geweest zijn. Dat gedenkceekeu van den vroegeren roem der Fransche legers, hetwelk, indien mea BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie van dien, en voorts van alle de genen welko zulks maar geene vrees voor oproerige aanslagen had gekoesterd, in teger.woor- eenigzins zouden mogen aangaan. digheid des Konings en van de geheele nationale garde zon zijn inge- Dac te rekenen van Maandag den i8del: T«'ij, tot den laatsten Au- wijd, is thans eenvoudig, in den vroegen ochtend van den 29Sten, gustus dezes jaars ingeslotengectie Honden langs de straten wallen van het linnen, waarmede het bedekt was, ontdaan. Twee der rainis- eu wegen dezer Stad en Jurisdictie, zullen mogen loslóopen in öeni- ters, de heefen Thiers en d'Argout, en een klein aantal nieuwsgieri ger manier, ook zelfs niet gemuilband. gen waren daarbij tegenwoordig. liet gedenkceekeu schijnt vrij goed Dat evenmin gedurende dieu tijd, de Handen aan de stoepen of te bcvaileu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1