n* sta A°. 1836. ALKMAARSCHE COURANT. f iwmi? Van MAANDAG Den 15 AUGUSTUS. aanbesteding. BURGEMEESTER - WETHOUDERSder Sx -ALKMAAR beweging et, enke, in hoelangd« Lmsdsgch^i. Of deze goedgevonden hebbende den Heer J SCHOEHUI/LN aac stelten zeit g g M de zaak e,d ïrdmueTven,Ctkcr rite« vau wiens getrouvéhetd eu bekwaam- Frankrijk, slechts onveranderd b.yft, dau behoeft men voor het t». I ik vYV" A I %?tr% 4SS»t\ j£ **eviü.;9ï\ --u-i-nict'iR-ilf xfV-vV V*S-i ^-|,v|!^Ft| j^|* 'l tr! - E l!8*?FSrl Dese Courant wordt geregeld eens in d week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. beid zij zich verzekerd houdenaan het publiek aantebevelen. Alkmaar9 Augustus 1836. Burgemeester en IVethouders voornoemdt F O NTEIN VERSCHU1R, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLAND SC HE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. De Moniteur van den /den Augustus maakt een koninklijk bevel- VERSTERKEN schrift bekend, waarbij de minister van koophandel, de heer Pa>sy, van "et IJ door eene Steenglooi- met de tijdelijke waarneming van het ministerie van Finantien, ge- met'hêt Onderhoud dezer werken tot den isten Mei 1837.durende de oi'wezigheid van het hoofd van dat departement, den heer E)p Woensdag den i/"1™ Augustus 1836, des namiddags ten twee ure zat "onder nadere approhnt'e. goot den Staatsraad Gouverneur van Noord Holland, bf bij deszelfs absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Statenaan het Locaal van het Gouvernement der Provincie, te Haarlem, worden aanbesteed: 1 Het MAKEN van een Steen-Osverwerk voor een gedeelte des Oevers van het Legmeer bij tloeUsjanter verzekering van het zelve tegen verdere afneming, benevens het doen van eenige HERSTELLINGEN aan het bestaande Oeverwerk. S. Het doen van eenige HERSTELLINGEN aan de Bakens langs de boorden van de Zaan en liet' IJ, en het van een gedeelte des Oevers Local van het Gouvernement van Noord-Holland, in de voornaamste j cementen en Koffijhuizen, als: ts Haarlem in de Toelastde In het begin van Augustus i« bet eerste bataillon der hulpben- Mulve Maande Leeuwrikde Kroon en het Groote Koffijhuis bij A.- den, die onder de Fransche regemenren in het zu.den des lands, of ■Van Arendsbergttite A kmaar in den Rooden Leeuw en in de Toelast,- ook onder het landvolk aldaar, voor de dienst der Koningin-E egeme» aan den Helder in den Rooden Leeuw en in den Burg aan het Nieuwe j zijn aangeworven, uit Pau naar Spanje op marsch gegaan. Het zou Diep - te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende in den Doe- i weidra door een tweede bataillon worden gevolgd. Hoe sterk de on. /en te Muiden in het Hof van Holland-, te Amsterdam in hel Turf- derstand in manschap zijn zal, dien de Fransche regering 00 die wij- schik van Breda, in het Noord - HoUandsche Koffijhuisin het Koffij- ze aan de Koningin verleent, blijkt nog geenszins met genoegzame huis genaamd Nabij Stadhuisbij A. Speer, in het Aalsmeerderzekerheiddoch men beweert steeds, dat het nieuwe hulpkorps uic Veerhuis "op"den hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, in het j verscheiden duizenden manschappen zal zijn zamengestelddat het op K niiVuiis de Paradijsvogel, in het Enkhuizer Heerhuisin het Onklaar j zich zelve staan zalen dat de noodige ruiterij en artillerie daarbij is-her op het Droogbak n°. 20 en bij de Weduwe Sasin het 's Gra- zal worden gevoegd. De Sentinelle van Bayonne, van den aden Au- veiandsche Heerkuis, te Enkhuizen in de Valkte Naarden 111 (/ejgostns, laat zich over dit onderwerp aldus uit: 'Kroon; te Weesp in de Roskam; te Ameid'e in de Sociëteit; te Edam, .te Monnickendamte Texel, te Nieuwer-Amstel en te Zaandam, op het Raadhuis. Zullende acht dagen voor de Besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en hij den Hoofd - Ingenieur P. T. GRINWIS en den Ingenieur P. KOCK te Haarlem, de vereisclne inlichtingen te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, aan de eene-'zijde gaarne hunne volkomene toestemming gevendedat de verj-ardag van onzen geliefden Koning met vrolijkheid en met 0- penlekevenooïiiöger. van'blijdschap en tevredenheid van allerlei aard, rnec er'ichtingenvuurwerken enz. worden gevierd. Hébben aan "den anderen kant niet zonder schroomvalligheid gezien dat deze openlijke blijken van vreugdevooral bij jonge en onbedach te Inden, niét zeldzaam in uitsporigheden ontaarden waardoor de veiligheid en rust der ingezeteuen eu hunne bezittingen aan gevaar worden bloodijcstcld» t a Bur -emeestêr en Wethouders hebben met deze mêigten gemeend de eene zi-de wel te moeten toelatenzelfs aanmoedigen a.le zoo- blijken van vreugde, waardoor de ingezetenenop aan danige ope den 24"te" dezèr maand Koning welke ons regeert hunne liefde en eerbied voor den geliefden zullen willen aan den dag leggen daaronder he- verlichten hunner huizen en het afsteken van alle ^schadelijke vuurwerken welke alleen vrolijkheid en gejuich ten gevolge hebben, order anderen schrik aantejagen of te benadeelen. Maar zij hebben aan den andereu kart, na daarop te hebben tnge nomen hé advies van den Stedelijken Raad, noodtg gevonden óp het cnuui'Ste te verbieden op den evengemelden nstipnalen feestdag even. vee listen alle tijde, het maken, vevkoopen en afsteken van alie scha delijke vuurwerken waardoor mênschen of huizen zoude kunnen wor- den beschadigd or benadeeld, daaronder begrepen dte zware voetzoe- c!-'1 D eenigeu tijd worden gemaakt en afgestoken, met kers welke sedert eemgen bijzondere bepaling. Dat alle de zoodarigen welke die gevaarlijke vuurwerken en voet. verkocht of afgestokenhetzij dezel- Een overgrpot aantal onzer soldaten heeft zich reeds aangeboden, om"dienst te nemen bij het nieuwe hulp - legioen dat, ten gevolge der inagtigiiigdie de adjudant des ministers van oorlo de overste Pellion, hier heeft aangebragt, te Pan wordt opgerigc. Die ijver on zer krijgslieden laat zich gemakkelijk begrijpen; de bepaling, dat de bevordering; die zij gedurende dezen veldcogt maken, en die vdd- togt zelve hun in Frankrijk in rekening zullen worden gebra.t heeft alle aarzeling moeten doen ophouden, liet is nu sieciits te hopen dat de Spaansche opperbevelhebber een goed gebruik van deze keur benden zal weten te maken. Hunne medewerking kan aan den oorlog in Spanje eene beslissende wending geven. Maar men is nog niet ver geten hoe het Algerijnsche vreemden - legioen be'ïar.deld is. Toea dit in Katalonie ontscheept werd; was het sterk, krijgshaftig en uit muntende in goede krijgstucht, let doorkruiste dat gewest en Arragon met wonderbare snelheid, en bedekt; zich overal met roem. M.ar, nadat het eenmaal op het hoofdtooneel des oor logsin Navarre, was aangekomen, dacht men er niet aan, 0111 gelegenheid te geven om zich van dc geledeiie vermoeijenissen te hersrellen. Het bew ren der uitgestrekte linien van Borgueire tot san Pampeluna werd daaraan toe vertrouwd, en daar heeft dit legioen geheel alleen aan de honfdmagt der Carlisten weten tegenstand bieden, die te vergeefs getracht heeft, om het in een ernstig gevecht te wikkelen. Het was waarlijk als of Cordova onze dappere soldaten voorbedachtelijk aan hun lot overiiet, en als of hij niets anders beoogde, daa zich zoo spoedig mogelijk van hen te ontslaan. Het moedige gedrag van het legioen en deszelfs volharding te midden van zoo vele ontberingen was ook een voorc- durend verwijt voor Cordova's leger. Maar hoe zijn thans de rijen van het legioen niet gedund 1 En hoe weinige erkentelijkheid w rdt voor zoo vele hewezene diensten daaraan betoond! De tegenwoor dige afzending van hulpbenden bewijst intusschen dat onze reger rg aan het stelsel van zijdelingsche ondersteuning heeft vaarwel gezegd en, even als Engeland, dat der medewerking heeft omhelsd. Maar En geland heeft het schuint der bevolking zijner groote steden in batail lons vervormd en wij geven den bloem onzer krijgsbenden. De tijd zal leerenwat onze dapperen uitrigcen." - •nekers zullen hebben gemaakt- var cds schade en nadeel hebben ten gevolge gehad of niet, zullen va rtCÜ' - Gulden, boven en behalven de vnrheuren ieder eene boete van zes verbeur. b;. dg wM teyen het benadeelen. van anderen vastgesteld, terwijl bij bewezen dagen de 'betaling der boete herstelling beleedigen of kwetsen onvermogen eene gevangenis van twee Z3Ouders'1 en"meester zullen voor hunne kinderen en bedienden ver antwoordelijk zijn. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, op den ia*» Augustus 1834- Gerenoveerd ter Kamer van Bur- FONTEIN VERSCHUIR Wmbroders der Stad Ter Ordonnantie van dezelven De MBVFUNXELN VERSCHUIR. De Secretaris der Stad Alkmaar De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. ZWITSERLAND. Uit Zwitserland wordt van 1 Augustus gemeld Waar het met ons in Zwitserland heen moét, is thans moeüeHj- ker té voorzien dan ooit, en bepaaldelijk is bet zeer duister we'ke wending de zaken in het voorzittend kanton zullen nemen. Zoo veel is zeker, dac de zoogenaamde nationale partij aldaar tegenwoordig, i weder eene ongewone werkzaamhe d betoond en alle krachten inspant, om vijandige bewegingen tegen de regering te veroó-z k n. Om dac doel te bereiken worden derzelver laatste maa'regcl -u aan h 1 volk als het werk van vreemden invloed voorgesteld en over het algemeen de tegenwoordige staat van zaken in Zwitserland zoo afgeschilderd, 'als of hetzelve op het punt was van zijne onaf hanke ijkheid teverbe i zen en in handen van het buitenland te vallen. De Bernsche rege g heeft daarom voegzaam geacht een rondgaanden brief aan de overhe- j den in het kanton te zenden waarin zij tegen de haar gedane verwij- -- einden opkomt en verklaart, dat alles wac zij gedaan heefc uit eieen al3 b- ëdigd MAKELAAR ,b'nnen|hunue Stad.^hebb^ ^,!eit overisens de toestand van her" westelijk Eer, Pa dat is A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1