B, A". ALKMAARSCME NM4.' COURANT. 1836. Van MAANDAG tez. Den 22 AUGUSTUS. WAARSCHUWING. t- Dexe Courant wordt geregeld eens in de week en we! °p Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 1 URGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR., aan de eene zijde gaarne hunne volkomene toestemming gevende, dat de verjaardag van onzen geliefden Koning met vrolijkheid en met o. penlijke vertooningen van blijdschap en tevredenheid van allerlei aard, jnet verlichtingen, vuurwerken enz. worden gevierd. Hebben aan den anderen kant niet zonder schroomvalligheid gezien idat deze openlijke blijken van vreugde, vooral bij jonge en onbedach te liedenniet zeldzaam in uitsporigheden ontaarden waardoor de veiligheid en rust der ingezetenen en hunne bezittingen aan gevaar worden bloodgesteld. Burgemeester en Wethouders hebben met deze inzigten gemeend aan de eene zijde wel te moeten toelaten, zelfs aanmoedigenalle zoo danige openlijke blijken van vreugdewaardoor de ingezetenen op den 24,k'1 dezer maand hunne liefde en eerbied^oor den geliefden Koning welke ons regeert, zullen willen aan den dag leggendaaronder tót verlichten hunner huizen er. het afsteken van alle onschadelijke vuurwerken welke alleen vrolijkheid en gejuich ten gevolge hebben, goeder anderen schrik aantejagen of te benadeelen. Maar zij hebben aan den anderen kant, na daarop tc hebben inge- wmen het advies van den Stedelijken Raad, nóodig gevónden op het •rustigste te verbieden op den ever,gemelden nationalen feestdag, even zeer als ten alle tijde het maken verkoopen en afsteken van alle scha delijke vuurwerken, waardoor menschen of huizen, zoude kunnen wor den beschadigd of benadeeld, daaronder begrepen die zware voetzoe kers welke sedert eenigen tijd worden gemaakt en afgestokenmet bijzondere bepaling. Dat alle de zoodanigenwelke die gevaarlijke vuurwerken en voet zoekers zullen hebben gemaakt, verkocht of afgestokenhetzij dezel ve reeds schade en nadeel hebben ten gevolge gehad of niet zullen verbeuren ieder eene boete van zes Gulden hoven en behalven de herstelling der schade en de straffen bij de wet tegen het benadeelen, beleedigen of kwetsen van anderen vastgesteldterwijl bij bewezen onvermogen eene gevangenis van twee dagen de betaling der boete zal vervangen. Ouders en meester zullen voor hunne kinderen en bedienden ver antwoordelijk zijn. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, op den I2de» Augustus 1834. Gerenoveerd ter Kamer van Bur- FONTEIN VERSCHUIR gemeester en Wethouders der Stad Ter Ordonnantie van dezelven. Alkmaar, den 9^" Augustus 1836. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. pe Secretaris der Stad Alkmaar, Pe DIEU FONTEIN VERSCHUIR. j BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie van dien, en voorts van alle de genen welke Zulks maar •enigzins zouden mogen aangaan. Dat te rekenen van Maandag den 18deK Julij, tot den laatsten Au gustus dezes jaars ingesloten geene Honden langs de straten wallen «n wegen dezer Stad en Jurisdictie, zullen mógen losloopen in eeni- ger manier, ook zelfs niet gemuilband. Dat evenmin gedurende dien tijd, de Honden aan de stoepen of erven der huizen aan de straat zullen mogen vast gelegd worden. Dat alle losloopende Hondenwelke zullen kunnen worden gevan. gen en die welke aan de straat vastliggende worden gevonden, dadelijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebrast en al daar 24 uren bewaard om aan de eigenaars, welke dezelven mogten reclameren, te worden teruggeven, tegen betaling van drie Gulden, ten voordeele van de Dienaren van J'olitie, terwijl zij, na verloop vs» deze 24 uren zullen worden van kant gemaakt. Dat van elke Hond welke losloopende zal worden gevonden en niet, of niet gevoegelijk kan worden gevangen, door den eigenaar zal worden verbeurd eene boete van èinen Gulden, terwijl bovend.en alle losloopende Honclen onmidt'elijk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen eik eigenaar of houder van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie Stipceliik raar te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Dienaren van Politie welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn gemagtigd tot het opvangen of dooden der Honden, in genen deele hinderlijk te zijn, in de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks ten oogmerk heeft, om de goede ingezetenen dezer Scad en Ju risdictie, aaa geene gavaren bloot te stellen welke de ondervinding Eoo duidelijk heeft doen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt in deze te weeg gebragt kunnen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester eu Wethouders voornoemd, dan i2dïB Julij 1836. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad dat het Kohier der Personeele belasting, litter A n° tdienst 1830/37, op den !5d,n dezer door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Hol land ia executoir verklaard, en op heden door II. E. A. aan den Heer [s"overgegeven D'recte belastin£en binnen deze Stad ter invordering Ie,daer 'ngezeten welke daarbij belang heeftwordt alzoo vermaand op de voldoeiung van zijnen aanslag behoorlijk achc te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijeu te ontgaan. Alkmaarden 20«" Augustus 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd De SONNAVILLE. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. •BINNENLANDSCHE BERIGTEN. '1 Gravenhace den 11 den Augustus 183d. Dexer dagen zijn de plaatselijke besturen van wege het westelijke gouvernement, omtrent de toepassing van liet* b. van Z. M. besluit van 5 julij j. 1.ten aanzien der onwettig bestaande godsdienstige vereenigingenonder andereosderrigtdat het aldaar bepaalde niet anders kan worden opgevat, dan dat, voor zoo ver de personen, op wier adres dat besluit is genomen, of sommige hunner aanhangers aanvankelijk verlangen mogten, boven het getal van twincig als bij zondere personen, in eene stille afzondering, binnenshuis, blootelijle tut hunne godsdienstoefening zamen te komen, aan dezelve alsdan daartoe de vergunning kan worden verleend, naiu die zamenkomscea in geenerhande opzigten de kenmerken, het aanzien of den vorm heb ben van de uitoefening van eene eeredienst, zoo als die bij de be staande kerkgenootschappen plaats vindt, onder het bestuur van per sonen van erkende kerkelijke hoedanigheid, in ambtsgewaad optetre- dende, ot dat daarin de bediening van doop en avondmaal kan ge schieden; in één woord dat het bepaalde bh ütt* b van het bedoelde besluit niets meer behelst dan de aanwijzing van eenen weg, langs welken die personen zich kunnen hoeden voor de toepassing van art, apt van het strafwetboek, en vrijheid kunnen verkrijgen, om aan vankelijk met meerderen tot onderlinge godsdienstige stichting te za men te komen, zonder dat daarbij eenige openlijke kerk-of eere-dienst, ot wat als zoodanig zou kunnen worden beschouwd, uitteoefenen dat zal worden toegezien, dat de bedoelde stille godsdienst - oefenin gen geene aanleiding geven tot ongelegenheid of verstoring van d« godsdienst der erkende kerkgenootschappen dat, indien de be doelde bijeenkomsten aanleiding geven tot verstoring der goede orde en openbare rust, of indien tegen de bovenbedoelde voorwaarden der vergunning gehandeld raogt worden, deze vergunning zal worden in getrokken. Vóórts zijn de plaatselijke besturen uitgenoodigdom t« zorgen, dat gemeld koninklijk besluit, in den aangeduiden zin, wor de toegepast, en om zich daartoe met de betrokkene regterlüke en policie-ambtenaren te verstaan. Naar men verneemtheeft de algemeene Synode der nederduitsche hervormde Kerk, in hare onlangs gehoudene bijeenkomst, onder an dere den tegemvoordigen toestand dier Kerk beschouwd en gemeend dat die toestand algemeene bepalingen noodzakelijk maakte, ten aan zien van de handelwijze, die gevolgd behoort te worden, omtrenc aanzoeken van dezulken, die, van de gevestigde hervormde Kerk zich willende afscheiden, roijement uit het lidmaten - boek of ook voor hunne kinderen uit het doop-boek verlangen. Te dien einde is door de Synode onder andere bepaald, dat geen aan2oek tot afscheiding zal mogen woiden aangenomen, ten zij hetzelve behoorlijk gerigt zij aan den kerkenraad of aan den voorzitter des kerkenraad! dit de ker kelijke behandeling van die aanzoeken slechts door den kerkenraad 111 eene wettige vergadering, zal moeten plaats hebben; - dat ia geen geval roijement uit de doop- of lidmaten-boeken zal worden toe gestaan dat niemand als werkelijk gescheiden zal beschouwd wor denten zij aan den kerkenraad ten volle gebleken zij, dat zoodanig persoon vrijwillig en duidelijk verklaard heeft, die afscheiding te be- geeren; dat, ingeval van zoodanige verklaring, d« kerkenraad, al vorens iemand als afgescheiden te beschouwen en aanteekenenzich ernstig beraden zal, of er, en, zoo ja, welke middelen te beproe ven zijn, om den dwalende te regt te brengen; dat in peen gevat openhare afkondiging van da namen der afscheidenen, noch van de afscheiding zelve, zal mogen plaats hebben. *S GraVenhaGe den 14den Augustus. Met Nederlandsch koopvaardijschipe Indiakapitein Vis, hetwelfe van Batavia komt en aan boord waarvan zich de heer Baud, Oud Gouverneur-Generaal ad interim van Nederlandsch Indie, bevindt» is gisteren aan het gat van Goereé aangekomen en door eene rijks* stoomboot naar Hellevoetsluis gesleept, alwaar dit schip gisteren-avond in den besten toestand is aangekomen. De heer Baud wordt heden in deze residentie verwacht. De heer Mr. Paulus Hubert Martini Buys, vice-president van de regtbank van eersten aanleg te Amsterdam, is den loden, dezer, in den ouderdom van ruim 71 jaren, overleden. Het was een alge meen geacht man, die sederc vele jaren in de hoofdstad des Rijks in onderscheidene regterlijke betrekkingen was werkzaam geweest. Men schrijft uit Nijmegen, dat thans voor de zoogenaamde hei- densche kapel op het valkhof aldaar, het opschrifc hersteld is, het welk op diezelfde plaats in vroegere jaren te lezen was, ter herinne ring van den moedigen strijd van Claudius Civilis tegen de Romeinen van Wien men veronderstelddat bijna den slag bij Xantennaar de hoogten, waarop naderhand het Valkhof is gebouwd, is terugge«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1