A*. 1836. ALKMAARSCHE N°. 35- COURANT. %^s£Lèp' Va a MAANDAG f3 V^'%. »s Den 29 AUGUSTUS. NEDERLANDEN. f i H J u! iiiküliilili'i: v. 1^" ^)F^nïfin^S^P?in^:ttï;ifr?^}5U!UlUI^Ji«Ks ::'":i:f;T'^"^ 'iitsl-»./«Nth.Z.\*SZcAtA>rir£r r.ruo^vje ■"~V,jifrl »j-' i,'.i.'Al-„ZA* Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel °p Maandag voor dt Prijs van 6 Centen uitgegeven. j X STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, Ileeft, met de meeste te vredenheid en genoegen, zoo vele blij ken vso vrolijken ijver, vergezeld van de hoogst" mogelijke betame lijkheid, gezien waarmede zijne mede-burgers, inwoners van die stad den laatsten verjaardag van onzen geliefden Koning, geheel uit ei gene vrijwillige beweging, hebben gevierd. Hij heeft daarin nieuwe bewijzen gevonden van hunne te vreden heid met de bestaande orde van zaken van dankbaarheid voor den onafhankelijker) staat van vrijheid en maatschappelijk gelukwelke zij aan de wiize maatregelen van dat geëerbiedigd Hoofd der Vader- landsche Regering te danken hebben. Hij verheugt zich deze gelegenheid te kunnen nemen ctn openlijk te verklaren Dat hij zich ten hoogsten gelukkig gevoelt van, nagenoeg eene hal ve eeuw, onafgebroken in belangrijke betrekkingen' te hebben dndr provinciale militie, omstreek 500 man sterk, in zijne kazerne in op. stand; het deed de kreecen van: Leve de Constitutie l Leve Isabella II! hooren en rukte gewapend op het paleis la Granja aanonder net opzingen van het lied van Riégo, De sAldaten van het 4de rege» ment garde-infanteriedeze bende ziende aankomen, voegden zich bij haar. Alle de officieren, zonder uitzondering, bleven vreemd aau hes oproer. De ruiterij der garde nam daaraan geenerlei deel. 11 Bij de aannadering der opstandelingen bad men de toegangen tot het paleis gesloten. De opper-commandantgraaf de San Roman, en de getrouw geblevene officieren deden vergeefsche pogingen, om de soldaten tot bedaren te brengen men luisterde niet naar hunne aan. maningen. Zelfs mengde zich het geschreeuw van; De dood aan San Roman ouder dat vanDe dood aan Quesaja eebragt met deze zijne mede-burgeren van alle Standen in de Maat- j j f8r Rayneval [de Fransche gezant] was op het oogenbiik^ schappij, van alle godsdienstige geloofsbelijdenissen, aan dewelke hij! '"c. 6 t,Bim£ jCr gebeurtenissen zich verspreidde, gedwongen zij- het volkomen regt doet van re erkennen dat hij Hun allenmet bijl f !le nmer te houdenmaar de heer Bois le Comte [een buitengewoon kans geene noemenswaardige uitzonderingen, in zoo veie verschil- yran>Cl> ZJ'' gelsstigdej die eerst sedert weinige dagen te San 11de- lends in zoo moeijelijke oogenblikken welke hij met hen heeft S 'onso wa] aat,gekomen en de heer Villiers, de Engelsche minister, doorgeleefd, ten allen tijde volkomen gereed heeft gevonden om naa9tcen ZIC. om zich nsar liet paleis te begeven. Het was hun ech- met hem mede te werken tot bewaring der rust en goede orde, tot I Ü5r ol;mo8clljk, om daar binnen te komen. De besphoiiken soldaten, noodig was daar- e toegan8e,! £0t het Paie|s versperden, weigerden hen door tc gehoorzaamheid aan de wet zonder dat het immer not zelfs vrijheid te widen verlniogenden openlijken geest door trouw-',et8®ei: 'iei? noodzaakte, oin zich te verwijderen loozen raad, zochten te bederven en tot hunne boze oogmerken te! ,usse'n hielden de kreeten en het moordgescheeu w aan. Reedj verleiden. Waren de opstandelingen er in geslaagdöm eeue kleine deur open Dit gevoel vermeerdert zijnen ijver, zijn hartelijk verlangen, om den korten tijd, welke hem nog te leven overschiet, zoo veel maar eenigzms in zijn vermogen is, te besteden tot bevordering vnii den ■welvaart en den voorspoed van Alkmaar en de goede burgerij van die stad, en aan dezelve stad blijken te geven *an de liefde en gehecht heid welke hem voor dezelve bezielt. Alkmaarden 26"™ Augustus 1836. De Staatsraadburgemeester der Stad Alkmaar FOiMTElN VERSCHU1K van HEILOÜ enz. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, bréngen bij deze ter kennisse van de ingezetenen Dat naar aanleiding eener bekomen magciging van het Gouverne ment. ten aanzien van het voltrekken van Huwelijken, van het geen tot dus verre heeft plaats gehad, is bepaald en vastge steld 1». De gewone dag en uur, waarop wekelijks de huwelijks voltrek kingen door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand zullen plaats hebben, is bepaald op Zondag, des voormiddags om half twaalf uur. fi°. Aan de geenen welke op eenen buitengewonen dag'oT buiten gewoon uur verlangen te trouwenzal daartoe de gelegenheid worden gegeven mits zij zulks tijdig .genoeg vooraf aan den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand verzoekenmet wiens overleg den tijd en het uur aU dan zai worden bepaald, voor welke toestemming zij vooraf zullen moeten betalen, eene som ma van 10,ten behoeve der Moederlijke Sociëteit binnen deze Stad gevestigd. Lieden van gering fortuin, zullen daartoe gratis worden toe gelaten, na dat zij onder volkomen goedkeuring van den Ambte naar van den Burgerlijken Stand zullen hebben aangetoond dat daarvoor redenen van gewigt voor handen zijn en dat zij bui ten staat zijnde gevorderde recogait.e te betalen. Alkmaar, den 23s"-'11 Augustus 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd F O N T E f N V E R S C II U 1 R. Ter Ordonnantie an dezeb'en De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. te loopeudie echter gelukkig niet naaf het binnenste van het paleis leidde. Men begon de hoofdpoort te rammeijen, die weldra scheen te zuilen wijken; geweerschoten deden zich hooren; en men sprak er van om kanon aan te voeren en 0111 alles in het paleis te vermoorden, zoo de Koningin de staatsregeling van 1812 met aannam, „De Koningin-Regentes, die te midden van den algemeenen schrik eene bewonderenswaardige standvastigheid deed blijken, gaf bevel, om twaalf der oproerige soldaten in hare tegenwoordigheid toe te la ten. Zij vroeg hun wat zij wilden het antwoord wasde staatsre geling van 1812 en de vrijheid. Er ontstond eene langdurige woor denwisseling, waarbij de Koningin aan de soldaten trachtte ouder het oog te brengen, dat zij niet ee> 9 een juist begrip hadden van hetgeen zij vroegen, en waarbij de soldaten toegaven, dat zij werkelijk den inhoud der staatsregeling van 1812 niet kendenonder bijvoeging ech. met alteratie Iterclat hun Sez«gd had, dat die staatsregeling uitmuntend goed ^as, dat door hare invoering hun 'toestand zou verbeteren, dat de prijs van het zout daardoor zou verminderen enz. enz. Onder deze verklaringen die op eenen vrij aanmatigenden toon werden gedaan mengden zich betuigingen van trouw aan de beide Koninginnen. Een der tegenwoordig zijnde Officieren, die zich omtrent de be. palingen der staatsregeling van 1B13 bedroog, of zulks veinsde, be toogde aan de soldaten, dat die staatsregeling Don Carlos, met uit sluiting zijner nicht, op den troon riep, Wat Don Carlos betreft', antwoordden ziidien willen wij r.ict als Koning: het is een dvingè- land. En wat be teekend hetof de staatsregeling der beide Koningin- nen verwerpt De natie wil haar als zoodanigen zal haar wel we. ten te ondersteunen. Ten twee ure des morgens, na vijf uren lang wederstand te hebben geboden, gaf de Koningin eindelijk toe aan den nai.dran4 van alle de haaf omringende personen, N,ets kon haar echter bewegen om den eed op de staatsregeling van 1812 af te leggen; zij verklaar! de plegtig, dat zij tot dien stap niet zou overgaan, die toch ook al leen In tegenwoordigheid der vergaderde Cortes van waarde kon zijn. Men kon 'niets meer van haar verwerven, dan dnc zu hare handtee! kening plaatste op een geschrift van dezen inhoud: De Koningin mag', tigt den genet aal San Roman otn aan de soldaten den eed op de staats- regeling van 1812, die tot aan de bijeenkomst der Cortes van kracht zal zijnte doen afleggen. Dadelijk daarop keerden de soldaten naar hunne kazernes terug. Ten vijf ure des morgens W3S de rust herstald. Ten tien ure, bij het afzenden van jien renbode, die deze tijdingen heeft overgebragtwas verder niets bijzonders voorgevallen. De toegangen tot het paleis wa. ambtsbetrekkingen waar, en de minister van gratie en justitie, de eenige der ministers, 'die zich te San Ildefonso bevond, gaf aldaar bevelen.'* Van wege Heeren BURGEMEESTER en WETHOUDERS der - Stad ALKMAAR, wordt ter kennisse van de daarbij belanghebbenden i rul vrlJoverheden namen voorrdurend hunne 0 vxtnnr Pn na» niimcrpr tran irrorio Mn mmrin gebragt Dat liet Locaal voor den Ijk, voortaan niet meer zal zijn in de Doelenstraat, maar overgebragt is, in een dar Gebouwen van het Gasthuis, gemerkt wijk B, n°. 515. Alkmaar, den zjncn Augustus 1836. De Secretaris der Stad Alkmaar De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. EUITENLANUSCHE SPAN] B E R I G T E N. E. 's Graveniiage den 23sten Augustus 1836. Ilare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Frederik der Ne- derianden is gisteren avond ten half tien urovoorspoedig bevallen van een Prins. IJ. K. H. en da jong geboren Prins waren beiden naar omstandig heden wel. In het Fransche reeeringsblad van den 20?ten Augustus leest men: s Graveniiageden eesten Augustus. De regering heeft heden ([den ipden) kennis bekomen van de j Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Frederik der Ne- volgende bijzonderheden omtrent de gebeurtenissen die in den nacht derianden heeft in den nanacht eene goede rust gen ooten en is naaf tusscben den iaden en i3den te San Ildefonso hebben plaats gehad, den tijd zeer wei, Den inden, ten acht ure des avonds, kwam het regement den De jonggeboren Prins is welvarend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1