Nc. 36. V:- A". 1836. ALK MAAR SCIIE COURANT. mmm te- z°. Van MAANDAG "IffiÜiP »!a!aMMPi.m,ii!i SEPTEMBER I, I 1 MBte wmmm te STAASRAADGOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Gezien de missive van den Heer Opper-Houtvescer voor de Noor delijke provinciën van 29 Augustus II., n®. 38. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten van he den n°. 29. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden t°. Dat achtervolgen* de door den Heer Opperhoutvester, voor noemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling, de groote jagt met den i2ien dezer, wordt geopend, onder deze bepaling echter, dat niet zal mogen worden gejaagd, op grondenwaar de oogst nog niet is afgeloopen alsmede op bouw- en weilanden niet tot het gewoon jagtveld bchoorende. Dat de lange Jagt, slechts driemalen 'sweets zal mogen worden uitgeoefend, en wel bepaaldelijk des Maandags, Vrijdags en Za- turdags, terwijl hec getal Hazen dat met die jsgt op eenen dag zal mogen gevangen worden uiterlijk op bepaald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd, dat de onderlinge afstand van jagtpalen bij are 16 der wet van 11 fulij 1814, n°. 29, ^staatsblad n°. 79) bedoeld bepaald is op vijf honderd ellen. O K' Y KO Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uit ge e\ hooren tegen het 3de baraillon dierzelfde garde, hetwelk te' Madrid gebleven was thans langs den weg stond geschaarden in d. oogen der bovendrijvende partij de groote misdaad heeft bedreven van tot den einde toe aan de bevelen van den ongelukkigen Quesada te heb oen geho r. zaamd. Weldra kwam hec van woorden tot daden; het gevidu werd moorddadig; de van alle kanten aanrukkende troepen scheidden echter weldra de strijdende soldaten van een. Maar gednrei de het gewoel hadden de manschappen van het 3de bataillon den kreet van: Leve de constitutionele Renin gin dien hunne tegenstanders deden hooren, met dien van: Leve de alleenheerschende Koningin! beantwoord. Dit gal aanleiding, dat zich als een loopend vuur het gerucht verbreidde dat hec 3de bataillon Don Carlos had uitge roepen. De overheid had den tijd nog niet gehad, om "nare stem te doen hooren; geenerlei order was vat: de zijde der bevelhebbers van de bezetting van Madrid openbaar gemaakt; en ecluer stroomden reed» de soldaten van allerlei wapen naar de kazerne van bet derde batail lon omzoo als zij het noemdende verraders te straffen. De sol daten van het derde bataillon hadden zich in hunne kazerne zoo goed mogelijk verschanst, en weldra ontstond er een levend g geweervi ur tusschen hen en de krijgsliedendie deze kazerne stormenderhand wil den innemen. Ten zes ure nadenmiddag was het gevecht begonnen en toenanderhalf uur laterde soldaten zich nog krachtig verdedig den werden vier stukken getchut voor de kazerne gesleept, en Ure- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, gen de artilleristen den last, om de poorten open te schieten. Tot brengen bij deze ter kennisse van de ingzetenen I verscheidene malen toe werden deze kanonnen losgebrand. Eindelijk Dat naar aanleiding eener bekomen inagtiging van het Gouverne- I vertoonde zich de kapitein-generaal (Seoane, de opvolger des ver. ment. 'ten aanzien van het voltrekken van Huwelijken, met alteratie Q.1es9(,0 door «enen enkelen adjudant vergezeld, voor de kazerne, van het geen tot dus verre heeft plaats gehad, is bepaald en vastge- j deeti no8 twee «"dere stukken in eene naburige straat plaatsen 1 ateiden maande de belegerden aanom zich over te geven. Haarlem 1 September 1836 De StaatsraadGouverneur voornoemd Van TUYLL, 1°. De gewone dag en uur, waarop wekelijks de huwelijks voltrek kingen door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand zullen plaats hebben is bepaald op Zondagdes voormiddags om half twaalf uur. B°. Aan de geenenwelke op eenen buitengewonen dag or buiten gewoon uur verlangen te trouwen, zal daartoe dc gelegenheid worden gegeven, mits zij zulks tijdig genoeg vooraf aan tien Ambtenaar van den Burgerlijken Stand verzoekenmet wiens overleg den tijd en het uur als dan zal worden bepaa'dvoor welke toestemming zij vooraf zullen moeten betalen, eene som- ma van 10,— ten behoeve der Moederlijke Sociëteit binnen deze Stad gevestigd. aiju gcwuiiicu. Un iee.se wem werKeinit in den ochtend van den roden Leden van gering fortuin zullen daartoe gratis worden toe- gevierd. Van liet 3de bataillon zijn dertien manschappen, en van het gelaten, na dat zij onder voLomen goedkeuring van den Amhte 4de bataillon veertig manschappen gesneuveld of gekwetst aar van den Burgertaken Stand zullen hebben aanirerr.„n/j ,t„ 6 B *usl' De 700 soldaten, die zich vrij lang in de kazerne tegen de gehele bezetting der hoofdstad hadden verdedigd, begonnen werkelijk te da- digen. Zij legden de wapenen neder, na verklaard te hebben, dat zij even grondwetsgezind waren, als hunne krijgsmakkers, maar geweid met geweld hadden willen te keer gaan. Het volk en de soldaten stroomden thans de kazerne binnen en roofden alles weg, wat zich daarin bevond. Die plundering duurde ecluer slechts een oogenblik. In den laten avond vroegen de soldaten van het 3de en. 4de ba taillon de magtlging van den kapitein-generaal, om door een veibroe» deringsfeesc te bewijzendac het bun leed deed van handgemeencc zijn geworden. Dit feest werd werkelijk in den ochtend van den 19'den i T Os W A r 4 T An 1./la a J I— til 1 o van nun aiutuc raar van den Burgerlijken Stand zullen hebben aangetoond, dat daarvoor redenen van gewigt voor handen zijn, en dsc zij bui ten staat zijnde gevorderde recognitie te betalen. Alkmaarden 23'w> Augustus 1836. Burgemeester en iVethouders "onrmrmd FONTEIN VERSCHüI R. Ter Ordonnantie van dezelver. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Van weee Heeren BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, word: ter kennisse van de daarbij belanghebbenden gebragt Dat het Locaal voor den Ijk, voortaan niet meer zal zijn in de Doelenstraat, maar overgebragt is, in een der Gebouwen van het Gasthuis, gemerkt wijk B, n°. 515. Alkmaarden 2/iiCn Augustus 1835. De Secretaris der Stad Alkmaar* De Ü1EU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLAND SC HE BERIGTEN. SPANJE. Gedurende bet gevecht heerichte in de hoofdstad de groote on gerustheid. Het buideren van hec geweervuur, het ge-c -reeuw der 8 c: 10,000 soldaten die naar dc plaats van hec gevecht henen snelden, cn hec heen .veder rennen v*n hec volle was ook wel in staat012 aan de vreedzame burgers schrik aan te jagen. Het verlies der 'beide bataiilons zou nog veel aanzienlijker hebben kunnen zijn. De oilic e- ren hadden de grootste moeite, om de door sterken drank verhitte soloaten in toom te houden. Mee hoe veel verbittering men gestreden had, kon men den ipden daaruit opmaken, dat op de muren der ka zerne do sporen van een groot aantal geweerkogels en van viiftiz kanonkogels te zien waren.4' 6 Het nieuwe Spastische ministerie was den sisten ro.7 geenszins vol. tallig. De heer Arguelle», aan wien de portefeü lie van Buitenlandsche zaken1 is aangeboden, heeft, zoo men zegt, die thans zob moegelijke betrekking niet op zich willen nemen, en arch met den zwakken staat zijner gezondheid verontschuldigd. Overigens hebben de nieuwe bestuurders reeds aan de Koningin-Regentes eenige besluiten doen 1 e- tnen. die genoegzaam bewijzen, in welken geest zij voornemens zijn te handelen. 7.00 is bij een beslu.c der Koningin de wet van 18/2 die aan de drukpers eene groote mare van vrijheid veileent, weder ia werking gebragt. Voorts is generaal ftolil tot bevelhebber van bet leger van het Noorden benoemd, en dus de generaal Sarsfieid welke in die betrekking nog niets had uitgevoerd, reeds wed r afgetreden, lot bevelhebber van het leger van hec midden of reservc-'dger is de generaal Evariste San Migue! verhevendezelfde, die te Sarogos^a zich in het begin dezer maand dade ijk anti het hoofd vsn den gewaperden opstand heeft gesteld. Qniroga is kapitein-generaal van Grenade geworden. Al verder is het besluit, bij hetwelk de Koningin sommige leden van de kamer der Procurndoresdie in de jongste zitting der Cortej Men heeft thans berigten uit Madrid tot den sisten Angnjtus. Een bijzondere brief van daar deelt wegens het in die hoofdstad den i8den plaats gehad hebbend gevecht het volgende mede In den loop van den iRden hebben de troepen der bezetting van San Ildefonso derzelver zegevierenden intogt te Madrid gedaan. Aan "c uer rrucumaoresme m de jongste zitting der Co-tej liet hoofd dezer manschappen, en wel bepaaldelijk van de gewestelijke eenen vijandigen geest tegen hec ministerie Istruritz, hadden doen blij- smlitie, welke zich bij den dwang, die de Koningin-Regentes is aangedaan, ken v«" hunne posten had ontzet, door dezelfde Vorstin weder in liet meest heeft onderscheiden, reed de generaal Rodü. Naast hem getrokken. Omtrent de bijeenroeping der Cortes is nog geenerlei be- vertoonde zich. mede te paard, dienzelfden sera-earn nar™ an.. sluit openbaar gemaakt. De Madridsche Beo del Commercie beweert echcer, dac het ministerie reeds voorbereidende maatregelen genomen heeft, ten gevolge waarvan de verkiezingen voor de nieuwe Cortes ia twee maanden zullen kunnen afloopen. Bij de zeer otnslagtige wiize van verkiezing, welke de staatsregeling van 1812 voorcchriiftis dat Mi.inorlr uoornib Ar nr... J I JJ_ 1 1 1 O aUCU1 vertoonde zien, mede te paard, dienzelfden sergeant Garcia, die het soldaten.oproer te San Ildefonso heeft bestuurden reeds wegens T.ijne, aan de zaak der vrijheid bcwezene diensten, tot groote erge. nis van vele oude krijgslieden, tot den rang van kapitein verheven is Alle de soldaten hadder. hunne hoofddeksels met breede groene linten l)H[ de kleur der scaatsregelmg van 1812, versierd. Men kon het hun aan- tijdperk voorzeker noodig; doch hec vaic in hec oo.r dat de uitvoe ren, dat het gevoel van de helden van den dag te zijn, de wijze,! ring der bepalingen daaromcrenc in den tegenwoordigen toestand van waarop men hen onder weg ontvangen had, en de wijn, die zij reeds Spanje, slechts zeer onvolledig zal kunnen zijn. Hoe zal bijvoorbeeld ter eere der nieuwe staatsregeling hadden gedronken, hen zeer had de bepaling volgens welke de verkiezingen beginnen met de benoe- opgewonden. mjng van kiezers in den eersten graad, welke benoeming slie meer- Gedurende den oprogt veroorloofden zich sommige manschappenÖeijk Sonde" I!" f w"! wij 1 k0nin "jke garde' die te San I'defonso me- komen" than, in N.varre Biscaye en zoo vele Andere gewesteï kun de eene noofdrol hadden gespeeld, om tergende spotternijen te doen uen worden uitgevoerd? Welligc zal men echter het verkiezingstelze'l _i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1