A0.1836. N°. 37. ALKMAARSCHE COURANT. M MfU SiSïte» Den 12 SEPTEMBER. Van MAANDAG (W- TX STAASRAAD, gouverneur van noord-holland, bt%r.,"d.. ü«dw~i. «.««7»»" t SrUSpl 4 *r' s v* ZVse Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven "Gezien de missive ran tien Heer Qpper-Houtvester voor de Noor- deb'jke provinciën van 29 Augustus II., n°. 38. Gelet op de deliberatien van Ileeren Gedeputeerde Staten van he. écn 29» Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden 10. Dat achtervolgens de door den Heer Onper,.Houtvester, voor noemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling, de groote"ïagt met den i2tlen dezer, wordt geopend, onder deze bepaling echter, dat niet zal mogen worden gejaagd, op grondenwaar de oogst nog niet is nfgeloopen alsmede op bouw- en weilanden niet tot het gewoon jngtveld behoorende. i°. Dat de lange Jagi, slechts driemalen 's weeks zal mogen worden uitgeoefend, en'wel bepaaldelijk des Maandags, Vrijdags en Za- turdags, terwijl het getal Hazen, dat met die jsgt op een en dag zai mogen gevangen worden uiterlijk op Vijf bepaald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd, dat de onderlinge afstand van jagtpalen', bij art 16 der wet van 11 jiilij 1814, n°. 29, (staatsblad n°. 79) bedoeld, bepaald is op vijf honderd ellen. Haarlem 1 September 1836. De Staatsraad, Gouverneur Voornoemd, V a N T U Y L L. BUITENLANDSCHE BER1GTEN. S r A N I E. In bet Journal des Débat; leest men den volgende brief, die van den aósteu Augustus is gedagteekend De bijzonderheden omtrent het hier (te Madrid) op den iSden voorgevallen gevecht tusschen de gewestelijke militie en het 3de re. hë ra ent der garde zijn algemeen bekend. Dsn dag daarna zeide men, dit het 3de regement was afgedankt. Het zou een verstandige maat- rèffêl "geweesc zijn, en vermits men hier tot zoo iets niet ligt over- «nat bleef hij achter. Daarentegen rigtte de kapitein-generaal Seoane, de opvolger van den vermoorden Quesada, eene proclamatie aan de «roepen der bezetting Waarin roet zoo vele woorden te iezen stond dar de Koningin en "het vaderland aan deze dappere krijgslieden door ziincn mond de erkentelijkheid betuigden, die zij door hun edel ge- d-»2 verdiend hadden. Dit edel gedrag bestond daarin, dat de soidaten bnnne officieren bedreigd, en de bevelen van deze in den wind ge- hadden alsmede dat zijzonder eenige noodzakelijkheid ver- cp feidenen hunner makkers hadden gedood of gekwetst, en zulks op r oo-enbbk. dat de benden van Basitio Garem zich op twintig uren «fstznd.\«n Madrid bevonden en de gemeenschap stremden! ne soldaten, de toegefelijkheid van den kapitein-generaal bemer- V en de begrepen, dat zij ?ich die ten nutte moesten maken. Den volgenden dag weigeren zij hun commiesbrood, en e.schen zq witte- brood Men voldoet aan dien eisch en de Regering laat openbaar Dr ,:,-n Hit d" Koningin, „door hare onuitpTittelijke dankbaar- «n de soldaten zou worden uitgerekt. Waarschijnlijk bad men hoop,( om zich den zevenden dag van deze troepen te kunnen bevrijden naar men behoefde daarvoor niet eens zoo lang te waciiten. De on- Tu«i"e geest van deze nieuwe Praetoriaansche lijfwacht begon aan d ge'oede bewoners van Madrid bezorgdheid in te boezemen en daar zij wisten, dat het der Regering aan geld ontbrak, om te te TL iv<"i rekken bra-uen die ingezetenen vrijwillig de daar voor noo- dhfe fondsen hFeèn. Een deel der bezetting trok uit; maar daarmede tf, de zaak P£geëindigd. De soldaten vorderen weldra met groot geschreeuw dat de kapitein - generaal zich aan bun hoold stelle; hij vo'doet aan dien eiseh. Maar nog was de kolonne m de nabijheid van M drW toen de soldaten reeds weigerden, om verder voort te rukken J.r v'nnrwendsel dat zij ieder slechts veertig patronen by z.cn hadden en dat men hen dus in eenen toestand van weerlo isheid liet hatl7"' „ijan£i wilde laten verdelgen. Ook was men hnn nog geld t"htS Teriilen dadelijk de betaling daarvan. Zij bragten uo. twee of di ie andere grieven te berde, waardoor zq hunne wei- ine volkomen meenden te regtvaardigen. De generaal Seosna deed fwe" of drie reizen naar Madrid, om hen te doen verwerven wat zq Un^eu en daar zij gedurig met nieuwe redenen om op hunne IchrecTen terne te komen te voorschijn kwamen verklaarde hq hun lindebfk met veel vastheid van ziel, dat zij hem konden vermoorden j e l In 1 nu mesremmen om hen naar Madrid terug 1 Overigens schijnt de omwenteling der vorige week reeds eene bijna vergetene zaak te zijn. De regering geeft geen teelten van leven. Aan den eenen kant kan zij over geen enkelen penning beschikken en aan den anderen kant deinst zij terug voor het gebruik maken van revolutionnaire middelen, om zich geld te verschaffen. Het bestuur volharde dus in eene algeheele werkeloosheid, die zeer grondwettig kan zijn, maar juist niet tot ontmoediging der Carlisten strekt, die lninne stroopcogcen voortzetten en thans, voorde tweede maal in nchc dagen, den uit Frankrijk komende postbode hebben opgeligt. Geen j schaduw van volksgeestdrift laat zich bespeuren. Madrid isever, als te voren, ingesluimerd. Alleen heeft zich onder de regementen vtn het leger eene soort van geheime verbroedering gevormddie den naam van Junta van Padilla draagt. Het is dit genootschapdat de i troepen tot verkrachting der krijgstucht aanzet. j „Vat men alles bijeen, denkt mer. aan de zaden van ontbinding, [die het nieuwe bestuur in zich bevat, aan het geldgebrek, bet gemis 'van krijgstucht bij het leger, de onverschilligheid van den groocen hoop en de moeijelijklieden waarin men zich door de aanstaande al- gemeene volksverkiezingen wikkelen zal, waardoor de persoonliike eerzucht van sommigen en de hartscogten van anderen zullen worden opgewekt, dan valt liet in het oog, dat Don Carlos, indien hij sterk ware, binnen drie maanden te Madrid zou kunnen zijn, is hij daar entegen, zoo als men verzekert, et! zoo als ik werkelijk geloof, van den langdurigennutteloozeu strijd vermoeid en uitgeputdan vervalt Spanje zeker in eenen voorbeeldeloozen staat van regeringloosheid waarvan het einde niet te voorzien is. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage Jen p,den September. Den 3den dezer is in Texel van Batavia binnengekomenhet sc' ip Admiraal de Ruiter, Kipitein E. var. Duin, hetwe.k den sden Fc. bruarij jl. uit Texel derwaarts vertrokken was, en dus de uit en t'huis reis naar Batavia in 6 maanden en 29 dagen volbragc heelt. In de thans ontvangen Javasche Couranten van 9 April11. en 14 Mei, vindc men de volgende berigten Batavia, den Ssten April 1836. Alhier ii de droevige tijding ontvangen, dat het Nederlandsch In. disch schipJadul Karitnden 8$ten januririj jl,, op een al-tand van 25 Engelsche mijlen van liet eiland Kangean, op eene rots heeft ge. stoten en verbrijzeld is; dit schip was van Soerabatja bestemd naar Amboina, aan boord hebbende 309 mannen, vrouwen en kii deren, waaronder een groot getal Inlsndsche militairen voor de bezetting op de Moluksche eilanden. Ds schipbreukelingen hebben getracht zich met vlotten te redden doch het is slechts gelukt met een derzelve, waarop zich 63 perso- reu bevonden, waaronder da kammanden: van het detachement, kspi- piteiu de Fiqueltnont11a acht dagen op zee te hebben rondgezwor ven, liet land te bereiken, terwijl het te vreezen is, dat de over.ge 246 mensehen, ten gevolge van den storm, welke hen overvallen is eti die 3 ii 4 dagen heeft aangehouden, verdronken zijn; immers is er van hen tot dus verre niets vernomen. Dadelijk 11a het ontvangen van deze tijd ng te Soerabaiiaziin van daar drie gouvérnemeius schoeners, tot zoo veel mogelijke hulp en redding gezonden." Batavia, 10 Mei 183^ Volgens ontvangen berigten is onlangs door den gezagvoerder J. Hoskiar, van bet brikschip Dorothea, eene tot dus ver onbekende klip in het vaarwater tusschen Beiikuelcn en Padengontdekt. Ten dienste der zeevaart laten wij hieronder een extiacc uit het sc'neeps-joiïmaal van gemelden gezagvoerder volgen On den middag hadden 20 50' znider breedte, en 101 10'lengte O. vau Greenwich, stuurden N. '»V. ten W. io Engelsche^ mijlen tot 5 uren 40 min, na den middag ds wind Z» en Z. Z. flaauwe koelte, hadden alle zeilen bij. rindeliik met veei vanucu yn,j -■ maar dat hij er nooit in l Ten 5 «re 40 min. passeerden eene klip zoo digt ^w| er het lood OD konden werpen, en bevonden 6 voet water op dezelv-e. j Toen de klip ongeveer 20 vadem achter uit was, hadden wij mee 80 vadem op en neer geen grond. De boomen van hst lage land wa ren even zigtbaar van het dek; de kiip scheen niet grooter te zijn dan eene kleine sloep. 'HeleYden- Eerst toen kwamen de soldaten tot inkeer, en zetleden 2ij hunnen marsch voort Honderd kleine trekkendie allen ten bewijze strekkendat de lirhffs'ucht bij het leger meer en meer verloren gaat, zou ik hierbij kunnen voeo-en. De'waarheid is, dat de officieren thans de zeer ne- derire dienaren humicr soldaten zijn, die, nu zij de vrijheid hebben -rtseroepen niet» meer van orde of tucht willen hooren spreuen. Zul ke «ezezden schenen overdreven; doch men moet zich hier bevinden om overtuigd te worden, dat de vrijheid, welke de massa des volks begeert, niets heeft van die wettige, op het regt en den eerbiea voor bec bescaande gegronde vrijheid, waarop men C'ders prijs stek, ï-ei is de vrijheid van baldadige schoolkinderen; de vrijheid om g!a- zen in te werpen en zijne officieren met den kolf van het geweer weg te stoocen. Ik plaatste dezelve op 1° 42' znider breedte, 12 Eng. mijlen van 'het land van Trusan Buiigo. Wij wierpen naderhar-d herhaalde malen liet lood, doen hadden met 90 vadem geen grond." Batavia, 13 Mei 183d. Men schrijft van Sumanap, dat door den buitengewone» hevigen re-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1