N°. jC A". i S36. 'ALK MA AR SC IIE te J C O U R A Van MAANDAG /gr V-\ jMiiigiüBüliüSüiiiilji:^:asi;ii<?.!-uapi!agl.!W Den 19 SEPTEMBER. p^-'t V. r" v' kennisgeving. Burgemeester en wethouders der. stad alkmaar, PUBLICATIE. T)e%! "Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad, dat het Kohier der Patenten, eerste suppletoir dienst 1836/37, op den J0den dezer door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Hol land is executoir verklaarden op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder iugezetenwelke daarbij belang heeftwordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaarden I5d8n September 1836. Burgemeester en JVethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NOTIFICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van alle de genen welke daarbij belang- hebbenen aan het regt van Patent onderworpen zijn dat zij zich in Persoon ter bekoming van derzelver Patent, voorzien van het door den Ontvanger der Directe beiastingeti binnen deze stad van den ontvang van het billet van aangifte, afgegeven refuaan de Ste delijke Secretarie zullen behooren te vervoegen alwaar tot dat einde dagelijks van Maandag den isdt" dezer tot en met Maandag den 3d«» October 1836, (uitgezonderd des Zondags) van des voormiddags 10. tot des namiddags één ure, zal worden gevaceerd. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zoodanige Patentpligtiyendat na het verloopen van dezen bepaalden termijn de onafgehaalde Patentenkrachtens M. besluit van den i7d=a Oc tober 1820, door der. Deurwaarder der Directe belastingen aan de huizen der belanghebbenden zullen worden rondgebrsgt tegen betaling van tien centen voor ieder patent. Alkmaar, den ióden September 1836. Burgemeester en JVethouders Voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR cretarie dezer Stad ter visie ligt een Programma tot mede dinging naar den prijsvraag betrekkelijk een ontwerp voor eene HERVORM» DE KERK, te Apeldoorn. Haarlem, den ï_7l'"-'u September 1836. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. De thans ontvangene Londensche bladen tot den loden September behelzen onderscheidene redeneringen over de Spaansche zaken. De Morning-Chronicledie gescht wordt onder de tolken van het Britsche ministerie te behooren, beschuldigt Koning Lodewijk Philips van de geheime bedoeling, om zich aan de verpligtingen van het viervoudig verbond geheel te onttrekkendoch voegt er evenwel bijdat die Vorst zülks niet durft doen. Hetzelfde blad beweert half spottende p dat de keus van den graaf Molé tot eersten minister van Frankrijk, zeer gelukkig is, daar geen Fransc'n staatsman zoo geschikt en gezind is, als hijom de afgebrokene vriendschapsbetrekkingen tusschen hec Hof der Tuilerien en de Groote Mogendheden van het vaste land we der aan te knoopen. De Times daarentegen treedt eenigermate als ver dediger van Koning Lodewijk Philips op, die, naar het inzien van dit blad, te regt zich niet in de verwarde Spaansche zaken wil mengen. De staatkunde van lord Palmerston ten aanzien van Spanje wordt te gelijk door de Times allerhevigst gegispt. Dit blad beweert, dat de jongste finantiële besluiten der Koningin, in een land als Spanje, waar men steeds den hoogsten weerzin tegen het opbrengen van buitenge wone belastingen koestert, en alwaar in verscheidene gewesten hec gezag der Koningin niet eens erkend wordt, onuitvoerbaar is. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS df.r Stad ALKMAAR, kennis bekomen hebbende dat de Inspectie over de met onbepaald verlof zijnde onder-officieren en manschappen van het sc bataillon der je afdeeling mobieie Schutterij, op Dingsdag den 4^ October 1836, des morgens om 10 ure, zal worden gehouden voor de Groote Ka zerne te Haarlem. Brengen zulks bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, met last, om zorg te dragen, op gemeld tijdstip voorzien van al hunne kleeding en equipementstukken ter bovenvermelde plaatse ver schijnen ten einde aldaar te worden geinspecteerd. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder belanghebbenden aan deze oproeping te voldoen, ten einde zich voor de onaangename ge volgen, welke nalatigheid zoude veroorzaken, te beveiligen. Alkmaar, den 17den September 1836. Burgemeester en JVethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, kennis bekomen hebbende dat de Inspectie over de met onbepaald verlof, binnen deze Stad aanwezige onder-officieren en manschappen, van he't iste bataillon der 2de afdeeling mobiele Schutterij, waartoe de schutters dezer Stad behoorenop Donderdag den 6dcB October J836, des namiddags ten één ure, door een Officier van gemeld ba taillon zal worden gehouden. Brengen zulks bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebben den, met last, om zorg te dragen, op gemeld tijdstip in Groote tenue gekleed, en gewapend, voorzien van alle de veld- en equipement stukken te verschijnen op het plein der Nieuwe Doelenbinnen deze Stad, ten einde aldaar te worden geinspecteerd; zullende alsdan bij zonder worden gelet op degradatien aan kleeding en wapening, door venvaarloozing veroorzaakt. Burgemeester en Wethoudersvermanen ieder belanghebbenden aan deze oproepiug te voldoen, ten einde zich voor de onaangename ge volgen welke nalatigheid zoude veroorzaken, te beveiligen. Alkmaar, den I7dea September 1836. Burgemeester en JVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Aan de daarbij belanghebbenden wordt kennis gegeven, dat ter Se- Den 8sten September is te Londen eene algemeene vergadering der deelgenooten in de onderneming tot het graven van den Tunnel of onderaardsehen gang onder den Theems gehouden. De daarbij gege ven inlichtingen wegens den voortgang dezer reusachtige en bewon derenswaardigs onderneming waren zeer voldoende. De geheele lengte van den gang zal, indien bij volbouwd wordt, 1,300 voeten beloopen. Daarvan waren in 1828, toen men wegens het indringen van het wa ter en gebrek aan fondsen den arbeid moest staken599 voeten vo.l- tooid. Toen men eenige jaren later den arbeid hervatte, heeft mén zich in den beginne vooral ook moeten bezig houdenom het reeds afgemetselde gedeelte van den gang, na droog gepomp te zijn, tegen het indringen van het water te beveiligenen ö;n hét kolossale ijze ren schild, onder hetwelk de werklieden arbeidente vernieuwen. Bij de bijeenkomst der deelgenooten in Maart van dit jaar, was men nog slechts eenige duimen verder, dan in 1828 gevorderd. Thans daaren tegen is het afgemetselde gedeelte van den gang 670 voeten lang, en is tr.en dus daarmede cot over de helft gevorderd. Ir, den harsten tijd heeft de voortgang aan het werk elke week vier voeten bedragen en daar men meer en meer in eenen beteren en vasteren grond komt, vleit men zich, dat men weldra wekelijks negen voeten zal kunnen vorderen. De architect Brunei leidt nog altijd deze onderne ming met onbezweken ijver. Ook de geldelijke toestand daarvan iï vrij voldoende. De Britsche regering heeft zeer onlangs weder een onderstand van 10,000 ponden sterlings daarvoor verstrekt, en men hoopte binnen weinige weken nog eene gelijke som te zullen ver werven. Ook vermeerderde het aantal bezoekers van den Tunnel steeds, en daar men, om dien gang te bezigtigen, hoofd voor hoofd aan de bestuurders een Engelschei; schelling betalen moet, had men uit dien hoofde, gedurende acht eerste maanden van di: jaar, 1500 pond sterlings 18,000) ontvangen. De luchtreizen schijnen thans in Engeland aan de orde van den dag te zijn. De heer Graham wiens echtgenoot nog niet hersteld is van den val dien zij bij het nederdalen van eenen luchtbol, waarmede zij te gelijk met hertog Karei van Bronswijk was opgestegen, heeft gedaan, heeft den 6den September te Hinckley, in bet graafschap Lei- cester, weder eene luchtreis ondernomen, en is eenige uren vandaar behouden op de aarde gekomen niettegenstaande het gedurende zijnen togt vrij zwaar onweerde. Den gsten September heeft de beroemdé luchtrijziger Green eenen zoodanigen togt van nog veel meer belang ondernomen. Hij hsd daarvoor eenen luchtbol doen vervaardigen, die 80 voeten hoog [was en 157 voeten in omtrek had. Niet minder dan 2000 Eng. ellen zijde waren tot het vervaardigen daarvan verbruikt; Deze luchtbol is op genoemden dag des middags ten 6 ure 20 minu ten uit Vauxhall - gardens te Londen, in tegen woordijheid van dui zenden menschenopgelaten. Niet minder dan negen personen hadden in hei daanaan gehechte schuitje plaats genomenwaaronder de echt- genoote eu de zoon van den heer Green zich bevonden. Onder het gejuich der menigte rees de bol pijlsnel in de hoogte en verdween weldra in de wolken. Hij is anderhalf uur later, op twee Eng. mij len afstand van Rochester nedergekomenen nog dienzelfden nacht is de heer Geen te Londen teruggekeerd. F R A N K R IJ K. Volgens berigten uit Parijs van den 9den September, heeft de heer Gisquet, die sedert een geruimen tijd de moeijelijke betrekking van j prefekt van politie in de hoofdstad heeft vervuld, zijn ontslag geno men. Die post is aan den heer Gabriel Delessert, thans prefect te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1