l^issaw? I w. A". 1836. ALKMAARSCHE N°. 30. COURANT. 1 'i O Jl li OI-*»wS Van MAANDAG J7 tas# Den s5 SEPTEMBER. UtM 'yülff Jr-S»-73k Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. J X STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Heeft de eer ter kennisse van alle daarbij belanghebbenden te bren gen datvermits eenige belangrijke reparation, aan de Vlothrug op bet Groot Noord-Hollandsche Kanaal, nabij de Texelschenoort te Alk- jniar te doen, de overtogt over dezelve gedurende 12 dagen zal zijn gestremd, en dat alzoo de passage langs den Grooten weg der ic klas se n°. 4 van Alkmaar, naar het Nieuwe Diep, aan de gemelde brug, van den 3de» tot den is^" October aanstaande zal zijn afgesloten en verlegd van af de meergenoemde Vlotbrug, iangs de oostzijde van Het Kanaal, tot aan de dubbele draaibrug, nabij de Westvriescliepoort te Alkmaar, en de overtogt over het kanaal alsdan daar zal geschiedeni Haarlemden 22sten September 1836. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. NOTIFICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze. ter kennisse van alle de genen welke daarbij belang- hebbenen aan het regt van Patent onderworpen zijn dat zij zich ia Persoon ter bekoming van derzelver Patent, voorzien van het door den Ontvanger der Directe belastingen binnen deze stad van den ontvang van het billet van aangifte, afgegeven refuaan de Ste delijke Secretarie zullen behooren te vervoegen alwaar tot dat einde dagelijks van Maandag, den i9de« dezer tot en met Maandag den 3de" October 1836, (uitgezonderd des Zondags) van des voormiddags "10. tot-des namiddags één ure, zal worden gevaceerd. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zoodanige Patentpligcigendat na het verloopen van dezen bepaalden termijn, tie onafgehaalde Patenten, krachtens Z. M. besluit van den tpden Oc tober 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen aan de huizen der belanghebbenden zullen Worden rondgebragt tegen betaling Van tien cer.ten voor ieder patent. Alkmaar, den 1 ódci1 September 1836. Burgemeester en Wethouders, 'voornoemd FONTEIN VERSCHÜI R, Ter Ordonnantie van Dezelven De Dl EU FONTEIN VERSCIIUIR. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, kennis bekomen hebbende dat de Inspectie over de met onbepaald verlof zijnde onder-officieren en manschappen van het oc bataillon der je afdeeling mobiele Noord-Hollandsche Schutterij, op Dingsdag den 4<ten October 1836, des morgens om 10 ure, voof de Croote Kazer ne te Haarlem zal worden gehouden. Brengen zulks ter kennisse van de daarbij belanghebbendenmet Jast om zorg te dragen, op gemeld tijdstip voorzien van al hunne Meeding, wapening en equipementstukken ter bovenvermelde pUats te verschijnen ten einde aldaar te worden geïnspecteerd. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder belanghebbenden aan deze oproeping te voldoen, ten einde zich voof de onaangename ges volgen, welke nalatigheid zoude veroorzaken, te beveiligen. Alkmaar den 1 /tien September 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd F O N T E I N V E R S C H U 111, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. compagnie, op Vrijdag den October J836, des morgen» ten <3 ure zal 'worden gehouden op het Doeleplein te Hoorn. Brengen zulks ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, met last, om zorg te dragen op gemeld tijdstip gekleed zoo als bij vroe gere inspectie, voorzien van alle veld en equipementstukken, ter bo venvermelde plaats te verschijnen, ten einde aldaar te worden geïn specteerd. b Burgemeester en Wethoudersvermanen ieder belanghebbenden aan deze oproeping ce voldoen, ten einde zich voor de onaangename ge volgen welke nalatigheid zoude veroorzaken té beveiligen. Alkmaar, den 24"" September 1836. Burgemeester en Wethouders'voornoemd. FONTEIN VERSCIIUIR. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, PUBLICATIE. BURGEMEESTER èn WETHOUDERS der Stad ALKMAAR i kennis bekomen hebbende dat de Inspectie over de met onbepaald verlof zijnde onder-officieren en manschappen van het 2e bataillon der 3e afdeeling mobiele Noord-Hollandsche Schutterij op Donderdag dett jjden October 1831?, des morgens omjuire zal worden gehouden voor de Groott Kazerne te Haarlem. Brengen zulk ter kennisse van de daarbij belanghebbendenmet lastom zorg te dragenop gemeld tijdstip in groot tenne gekleed en gewapend, voorzien van alle de veld en equipementstukken, ter bovenvermelde plaats te verschijnenten einde aidaar te worde geïn specteerd. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder belanghebbenden aan deze oproeping te voldoenten einde z;ch voor de onaangename ge- volgen welke nalatigheid zoude veroorzaken te beveiligen. Alkmaarden 24,:cn September 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. A T I E. PUBLIC BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der STAD ALKMAAR. Vennis bekomen hebbende dat de Inspectie over de met onbepaald verlof, binnen deze Stad aanwezige onder-officieren en manschappen, van het icle bataillon der 2fié afdeeiing mobiele Schutterij, waartoe de schutters dezer Stad behooren, op Donderdag den &t<:a October 1836, des namiddags ten één ure, door een Officier van gemeld ba taillon zal worden gehouden. Brengen zulks bij deze ter keniilsse van de daarbij belanghebben den, met last, om zorg te drncen op gemeld tiidstip in Croote tenue gekleed, en gewapend, voorzien van alle de veld- en equipement stukken, te verschijnen op het plein der Nieuwe Doelenbinnen deze Scadten einde aldaar te worden geinspecteerd zullende alsdan bij zonder worden gelet op degradatien aan kleeding en wapening, door verwaarloozing veroorzaakt. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder belanghebbenden aan deze oproeping te voldoen, ten einde zich voor de omngename ge volgen welke nalatigheid zoude veroorzaken, te beveiligen. Alkmaar, den September 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Aan de daarbij belanghebbenden Wordt kennis gegeven, dat ter Se cretarie dezer Stad ter visie ligt een Programma tot mede dinging naar den prijsvraag betrekkelijk een ontwerp voor eene HERVORM DE KERK, te Apeldoorn. Alkmaar, den I7den September 1836. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCIJE BERIGTEN. HamBurii den 7den September. Men houdt zich hiér thans bezig met eene ondernenming, die voor den handel dezer Stad van het grootste belang is, namelijk met de daamelling van eer.e telegrafische linie van hier naar cuxhaven. Hierdoor zal men bijna onmiddelijk tijding kunnen krijgen van de aan- komst of van het vertrek van schepen aan den mond van de Elbe; als ook van plaats gehad hebbende ongelukken, en van de maatrege len die volgens omstandigheden moeten genomen wordenwaardoor dan ook in zulke gevallen spoedig hulp kan worden aangebragt. De Assurantie Maatschappijen zullen het meeste voordeel trekken van deze onderneming die de gemeenschap, vooral gedurende de win termaanden, verbeteren en verlichten zal, wanneer dezelve door hec ijs dikwijls geheel gestremd wordt. De afstand van Cuxhaven naar Hamburg is van 24 mijlen men hééft plan om zes telegrafische station# daar te stellen en men heeft reeds met de voorloopige werkzaamhe den een' aanvang gemaakt, ten einde de gunstigste localiteit te zoeken. De nóodige fondsen zullen gemakkelijk gevonden worden door eene leening, en bijna al de handelhuizen dezer stad zuilen zonder moeite de kosten dekken, als ook den interest van het kapitaal, door eene j geringe jaarlijksche bijdrage. Daardoor zullen zij verscheidene malen iederen dag tijding krijgen van de aankomst of afvaart van schepen en zelfs van staatkundig nienws, dat door verschillende stoombooten wordt aangebragt, hetwelk vooral nuttig zal zijnwanneer de vaar# op de Elbe in den winter gestremd is. Men heeft reeds de verzekering verkregen, dat de gouvernemen- ten van HanovCr en Denemarken de noodige autoriiatie niet zullen weigeren tot het oprigten der stations op hun grondgebied. BINNENLAND SC HE BERIGTEN. UBLICATIE. 's GravenHaqe den 1 'jden September. BURGEMEESTER en WETHOUDERS df.r Stad ALKMAAR, kennis bekomen hebbende dat de Inspectie over de met onbepaald Den t.jden dezer, des nachts, is in het V!ie gestrand het kofschip verlof zijnde onder-officieren en manschappen van het ie bataillon der S. Anthonykapitein H. A. K'ein, met lijnwaad, van Memel naai afdeeling mobiele Noord-Hollandsche Schutterij, aumede de artillerie Rotterdam de equiptgie ia gered gewoiden. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1