A°. 1836. ALKMAARSCIIE wmp N°. 41. COURANT. O, Van MAANDAG mess '^3:, TE'SlfflHSMSSÉffl&ThsBacL '«an» p»; Ren OCTOBER. aanbesteding. fontein versciiuir. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 'p Woensdag den s6,ten October 1836, des namiddags ten 2 tire, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - Hollandof bij deszells afwezen, door een der leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofri-Ingenieur van den 'Waterstaat, in dezelve Provincie, aan het locaal van het Gouverne ment te Haarlem worden aanbesteed Het VEROROOTEN en VERNIEUWEN van de R. C. Kerk te Berkenrode. De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekkenop welke de bovenstaande aanbesteding zal plaats lebben, zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het Locaal van bet Gouvernement van Noord - Hollandte Haarlem, en aan de Pastorij re Berkenrode; te Amsterdam en te Haarlem in het Noord- Hollandsche Koffijhuis te Alkmaar in den Toelastbij J. Feijein Land- zigt en bij de Weduwe A. Lense, in het Schippershuisbeide onder Heemstede. Zullende op den 19^" October aanstaande, de noodige aanwij zing in loco worden gedaan, en bij den lieer Hoofd - Ingenieur en den Opzigter bij den Waterstaat H. li DANSUORP, te Haarlem, j de vereischte inlichtingen te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR,' Geven bij deze aan de goede Ingezetenen dezer Stao te kennen dat op heden, door het Kies - Kollegie tot Leden van den Stedelijken Raad zijn benoemd, de Heeren Mr. Hendrik Baron Collot d' F. sen rij JVP. Adriaan Jan Cornells Maas, en Jacobus Theodoras Hoorn. Alkmaarden 6deu October 183(1. Burgemeester en Wethouders voornoemd Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VEKSCUüIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR. 'Ontvangen hebbende eene dispositie van Hun Ed. Groot Achtbaien dc Heeren Gedeputeerde Staten van Nooid - Hollandva 1 den !i,te" September 11., houdende de mededeeling dat Z. M. bij Hoogstdes zelfs besluit van den 2Östen Augustus 1!.. het eerste gedeelte va ar tikel 9. van het reglement op de paarden - fokkerij 111 Holland, te doen vervangen door de navolgende bepaling: Ieder afgekeurde Hengst zal moeten gesneden worden binnen 5, veertien dagen, na de gedane afkeuring, op eene boete van vijf-en-twintig Gulden. Deze geldboete zal verbeurd worden door den genen die den Hengst ter keuring heeft aangeboden, of doen aanboden indien hij in gebreken blijft binnen drie dagen na het verioopén van den voornoemden termijn aan de Commissie van Landbouwon. der welke hij behoort, ten genoegen van dJz-iv: Comm -se te doen blijken, dat de Hengst; binnen bet voorsztijdperk wer kelijk gesneden is." Brengen zulks bij deze ter kennisse van de ingezetenen van deze Stad. Alkmaar, den 2>!en October 183d. Burgemeester er Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCIIUIR, Ter Ordonnantie "an dezeb'en De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BUITENLANDSCI1E BERiGTEN. F R A N K R IJ K. Den sgsten September heeft de correctionele ree tb ank te Parijs vonnis geveld in de zeak van den student Geniu bij w en men voor eenigen tijd een vrij aanzienlijken voorraad buskruid kogels en pa tronen heeft gevonden. Twee andere studenten die tot de vervaar- d.ging der patronen hadden medegewerkt, waren insgelijks in deze zaak betrokken. De beschuldigden hebben zich trachten te verdedi gen door te beweren dat de bedoelde krijgsbehoeften door hen wa ren bneengehragtom naar Spar.je aan de voorstanders der staatsrege ling van 1812 te worden gezonden; doch ten processe zijn bewijzen genoeg te berde gekomen, dat zij tot een geheim genootschap van Fransche republikeinen behoorden, voor wie dan nok wel de patro nen bestemd zullen zijn geweest. De regtbank heelt Genin tot eene gevangenisstraf van 15 maanden en eene geldboete van 500 franken, en de heide overige beschuldigden tot 12 en 4 maanden gevangenis, alsmede 500 en 300 franken boete veroordeeld. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, den 3den October 183d. Imgerigte vertrekken in de eene vleugel van het Raadhuis dezer Stad. Nadat de Heeren Burgemeesters en Wethouders, Leden van den vrederegcersAdvokaten en Prokureurs zitting hadden Deno- men benevens een aantal Heeren in Civieie en Militaire betrekking en Leeraars der Godsdienstige Gezindhedenbegaven zich de leden der Regtbank benevens de plaatsvervangers, Officier en SubsistJtuc- Oihcier, als ook de Griffier en Coinmis Griffier naar de Aud-ëntie- Z'"ing, en het talrijk publiek, hetwelk zich m net por. taal oevondwerd binnen gelaten. De Heer Mr. J. A. Kluppel, Voorzitter der Reg bank opende deze plegtigheid, en verleende daarop het woord aan den Heer ;Vjr G van Leeuwen Officier van Justitie, die in eene redevoering aanwees, hoedanig reeds Van de vroegste tijden af, en onder verschillende Pol ken de Regterlijke magt in waarde en eere gehouden was herinnerde aan de Voorzitters voibragte vijf-en-twintig jirige betrekking m Reg. tenijke tünctiën binnen deze Scad, en besloot zijne rede met de Regt. tank welkom te heecen in deze nieuw ingerigce Zaal. De Voorzitter daarna het woord genomen hebbendeschetste de zeet gebrekkige plaatsen, in welke deze Regtbank, meer dan het vierde eener eeuw hare werkzaamheden had moeten verrigtenen het geluk, dat thans aan dezelve te beurt viel, van zich 111 betere en voldoende vertrekken geplaatst te z.en becuitende, zoo aan den Heer Staatsraad, Burgemeester dezer Stad, die daaraan zoo veel had to-gebragt, als aan HeeFen Wethouders en de Leden der StedMijke Regeering voor de geldelijke opofferingen van Stads wege, den dank der ingezetenen van het Arrondissement Alkmaar, met erkentenis te vens gedenkende aan hec Provinciaal Gouvernement, hetwelk zijne goede zorg wel heeft aangewend, om ook, zoo wel wat de vertim- mering, als het meublement betreft, daarin voor een (.root gedeelte te voorzier., eindigende met aanspraken, aan de Heeren Bur.e. meesters en Wethouders, aan zijne Ainbtgenootenen aan de Heeren Advokaten en Prokureurs. De Officier van Justitie wijders gereqtiireerd hebbende de voorle zing van eenige stukken, betrekking hebbende tot de handhaving der goöde orde, is daaraan door den Griffier, den Heer Mr M. H. Wel- dijk voluaau, en vervolgens deze Zitting door de Voorzitter gesloten. Uit de Staats - Courant nemen wij het volgende over: BERIGT VOOR DEN LANDBOUW. De ondergeteekende, verlangende om de goed uitgevallen proeven f welke van tijd tot tijd door hem 111 het landbouwkundig vak worden genomen, ten dienste zijner medemenschen.ee doen strekken, ver meent, dat de bekendmaking van het onderstaande vele landbouwer* van nut zal kunnen zijn. Rij de schier algemeenen mislukking vati het in Julij en Augustus '835 uitgezaaide koolzaad, besloot ik eene proel te nemen om die thans voor den landbouw zoo voordeehg gewas in het midden van den winter te zasijen znodra het mogelijk zijn zou om dn zaad, wegens den regen ol vorst, in te slechten; doch geen gebraakt en dus voor koolzaad geschikt land meer voorhanden hebbende, kon dit niet an ders dan op zuik land geschieden, hetgeen in 1835 vruchten had gel dragen; ik zocht dan daartoe een stukje uit van circa 250 oude roe, dv.11, waarop tarwe had gestaan, doch hetgeen goed opgeploegd en ge mest was, en bezaaide dit op den 30-ten [anuarij 183d, bij mooi we der, met gewoon winter koolzaad. Tot het laatst van Maa-t zag ik daarop niets; doch 111 het begin van April vertoonde zich een groene wasem op de oppervlakte, en den i5den April stond dit stuk genoeg zaam vol met kenbare koolplanten, die reeds vroeg in Mei konden geweid en verdund worden en (hetgeen mij hierin hec meest verwon derde) te gelijk me: ander winter-kooizaad hetgeen van Julij tot Sep tember 1835, en dus vier a zes maanden vroeger, gezaaid of gepoot was, kon gesneden en gedoucht wordenwaaruit ik dezen voor den landbouw gunstigen uitslag dier proef ane'dciedat men nu in het ver volg geen koolzaad, hetwelk slecht is opgekomen, of bij goede op komst, door de springers is opgegeten (hetgeen dit j: ar weder hij ve len hec geval is), meer behoef: uit te rijdenmaar dat men hetzelve kan laten liggen, en daarop, bij den eersten mooijën dag in bet mid den van den winter, gewoon koolziad bijsRchten hetwelk dan, ge- j lijk nu de ondervinding heeft geleerd, toch gelijk 111 t de planten welke zijn blijven staan, rijp zal worden; teiw I d.rzelfde middel kan 'gebezigd worden, wanneer soms in den voorwinter het koolzaad be- vrozen is. Opgemeld voor koolzaad oncoebereid stukje leverde nog ruim zeven mudden allerbest koolzaad, en dus, volgens de koopprijs a 14 de mudde, meer waarde dan eenige andere vrucht had kunnen opleveren Middelburg, 28 September 1836. P. P o u s. Alkmaar den Sisten October, In de Staats-courant van 7 October leest men. Als een tegenhanger van het bovengemelde berigt van ckn Land bouwdoor den heer P. Pons, omtrent liet zaaijen van winter - kool- Zaad in den winter, vermeent de ondergeteekende den belangstellen- «V-I» «unvi J rvi uivotil viw V/llUW 1 t 1L. C Cl 1 U L. Uwll 1>L II LIJ» Heden namiddag ten één ure hield de Regtbank van eersten aanleg den geene ondienst te doen, met het berigt, dat ook door hem de*, a.hier eene buitengewone Zitting, overnemende de voor haar nieuw wege eene proeve ii genomen, welke geene minder voldoende uit»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1