s°. A°. 1836. ALKMAARSCHE COURANT. 42, Van MAANDAG •MMf jraite Vi;;i-r; ;u!;;ib::::.' :üni;i-;':M!i';ii;:;rii;!';!i!!j{:;;'!ir:;rA 1 Den 17 OCTOBER. AANBESTEDING. boven de zetcmg verkocht 5°- or iginslf% Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ?p Woensdag den e6'ten October 1836, des namiddags ten s ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - Holland, of bij de.szelfs. afwezen, door een d.'r leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaacin dezelve Provincie, aan het locaal van het Gouverne ment te Haarlem worden aanbesteed: Het VERGllOOTEN en VERNIEUWEN van de R. C. Kerk te Berkenrode. De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekkenop welke de bovenstaande aanbesteding zai plaats hebben, zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het Locaal van het Gouvernement van Noord - Hollandte Haarlem, en aan de Pastorij re Berkenrode; te Amsterdam en te Haarlem in het Noord- Holtandsche Kvfftjhuiste Alkmaar in den Toelastbij .7. Feijc, in Land- zigt en bij de Weduwe /l. Lense, in het Schippershuisbeide ouder Heemstede. Zullende op den r9den October aanstaande, de noodige aanwij zing in loco worden gedaan, en bij den Heer Hoofd - Ingenieuren den Opzigter bij den Waterstaat H. H DANSDORPte Haarlem, de vereischte inlichtingen te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende een extract uit het register der deliberatienvan Hun Edel Groot Acbtb de Heeren Gedeputeerde Staten dezer Pro vincie, van den oa»ten September il.waarbij is goedgekeurd het Ta rief der kosten welke in Schutterlijke regtszaken door den Bode va,1 de Schuttersraad mogen gevorderd worden, zijnde van den volgenden inhoud: TARIEF van gere GTS kosten, welke duur de Bode van den Schutters raad te Alkmaarzullen mogen worden gevorderdvan de be keurde en veroordeelde Leden van de Schutterijingevolge de wet van 11 April 1827 en Z. M. beduit van 25 Mei 1820. De Bode van den Schuttersraad zal-mogen vorderen en 111 rekening nren- s(en voor de volgende aan hem bij d; wet opgedrageue werkzaam -eden: Voor eene dagvaarding voor den Schuttersraad ij. 1 de beteekening van een vonnis 15. s, bekeuring - 15. oproeping van getuigen15. een bevel tot lijfsdwangi5. iedere i=, 2= en 30 sommatie15. Ingeval de voorsz. dagvaarding, beteekening, bevel of sommatien, moeten worden gedaan aan de leden van - de Schutterij, welke buiten de Stad woonachtig zijn, zal de Bode daarvoor mogen vorderen - 25 Voor de uitvoering van een vonnis bevel tot medebreng ng Ingeval van uitvoering of bevel aan leden van de Schutterij, welke huiten de Stad wonen, zai d-arvoor gevorderd mogen worden75. Opgemaakt 11a ingewonnen advies van den Schuttersraad, overeen komstig Zijn Majesteits besluit van den 27ste» December 1835, (Staatsblad n°. 40,) en voorgedragen aan Hun EcL Gr. Achtb. de Hee ren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, door het Stedelijk Bestuur der Stad Alkmaar, den i8dc" Ju.ij 18,6. (get.) F O N T E I N V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van Uezelven (get.) De DTEU FONTEIN VERSCHU1R. Gezien en goedgekeurd door de Gedeputeerd-- S.aten van Nouid- IHolland ingevolge de resolutie van 22 September 183d, n°. 50. In kennisse van mij. De Griffier der Staten van Holland (get.) W. A. BILL E R A. Brengen hetzelve bij deze ter kennisse van de daarbij belangheb bende ingezetenen van hunne Stad. Alkmaar, den I idco October 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd F O N T E IN V E R C 11 U I R Ter Ordonnantie van d> zeiven Df. ÜIEU FONTEIN VERSCHUIR. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR» den dag van heden, de prijs 31. Ct. per Nederl. Pond. 25. 21. 23J 09, 13, 3. 1 M® O >9 i. <5- 05. 99 4' 33 12§. 99 6. '9* 99 8. n 33 25. I. 99 25. 99 2. 2 05. I. 99 3» 33 23§. 6. 99 33 33 54' 3 5°- bepalen bij deze, datte rekenen zal zijn van Het fijn Wit Tarwenbrood |^c 5°°" liet grof Bollenbrood Het ongebuild Tarwenbrood Het Roggebrood en dat mitsdien de prijzen en het gewigt" van het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt i Pond. Once. Lood. Fijn Wittebrd of regels i« soortmoet wegen Fijne Witte Broodsbol idem Gebuild Tarwebrood idem lcjem idem Gebuild Tarwebrood ae soort Bollen8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood j Roggebrood- j Zullende alles gaar gebakken mogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaar, den 13dcn October 1836. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. B INNEN LANDSC FIE BERIGTEN. Alkmaar, den 13den October. In de Staats - Courant van 11 October leest men: in liet laatst der voorgaande maand heeft de Fransche hoogleer- aar Cousin ook de hoofdstad Amsterdam bezocht, ten einde, naar den last van zim gouvernement, ook daar den itaat van het onderwij» gaue te slaan. Van gouvernementswege alhier, is den heer Cousin de heer Sch/euder toegrvoegd geweest die als voormalig directeur der kweekschool voor onderwijzers te Lier, en bovendien door zijne veel vuldige betrekkingen bijzonder in de gelegenheid wasden geleerden reiziger in het bereiken van zijn doei behulpzaam te zijn. Te Ams terdam 1111 door den heer Cousin onderscheidene scholen bezocht, onder anderen, de grootste armenschool, waar «enige honderden ar- meukinderenmet de meeste orde en vrucht, onderwijs genieten; ook de Nedcrdwitsche burgerschool, eriz. Met dén meesten lof heefc de heer Cousin zich Uitgelaten en herhaaldelijk zijne bewondering te kennen gegeven over de doelmatige wijs, waarop in die scholen hec onderwijs aan de jeugd gegeven wordt. De boogleerasr heeft van an dere openbare instellingen te Amsterdam, ook nog het Museum b®- /oent en is van daar vertrokken, om nog andere steden in ons vader end te bezoeken. Dezelve is op zijne terugreis naar Frankrijk reeds door Belgie gekomen." KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dorzeiver Stad, dat het Kohier der Personcele belastingsuppletoir Inc. A dienst 1836(37, op den i2d,n dezer door den Heer Staatsraad Gouverneur van Nooid- llolland is executoir verklaard, en op heden door 11. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invor dering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk achtte geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar, den 15dt'B October 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezehen De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Persoon van DIRK KOPPEN, Schutter bu het ie battSiltotl van de 3» nfdeeling, mobiele Noord - Hoiland«che Schutterij, wordt verzocht zich onverwijld ter Secretarie der stad Alkmaar te vervoegen. In de Staats - courant vindt men het volgende artikelin antwoord op de in ons n°. 41, uit de Staats - courant overgenomene mededee- ling van den heer Pons: De heer P. Pons heeft dezer dagen een berigt voor den land bouw publiek gemaakt, hetwelk zoo wel eene proeve van 's mans ijver voor eene zoo hoogst belangrijke zaak als de landbouw in ons vaderland is, oplevert, als tevens getuigt van zijne onbaatzuchtige uit oefening derzelve. Welgelukte proefnemingen worden wel eens ver zwegen, en nuttige uitvindingen als geheime bewaard. Dit mag in som- viige zaken geoorloofd zijn, wier monopolie daardoor enkele verrijkt, omdat het allen heilzaam isdoch in eene zaak als de landbouw is die onmogeli'k en daarom af te keuren. Eere daarom aan allen, die niet uit roembejag maar uit liefde tot de wetenschap en de menschheid de resultaten hunner liberale oefeningen het Hebt doen zien. die de han den durven slaan aan verouderde stelzelsdie iets nieuws, dat beter en te gelijk uitvoerbaar is, aanwijzen, en dat met grondige proeven, en berekende vergelijkingen, als de vruchten van ervaring en onder zoek staven en aanbevelen. Dit moet allen patronen van den landbouw, en vooral allen land bouwers hoogst welkom zijn. Genoemde landbouwkundige heeft be. proeft! deze gewigtige dienst te bewijzendoch zijne proeven schij nen niet proefhoudend genoeg, zijne middelen niet van algemeene toe passing te zijn. Onze landbouwers volgen hierom den aangewezen weg nog niet, omdat zij niet kunnen of mogen. De kortelings medegedeel de proef, om den winter koolzaad te zaaijenhoe goed ook in die jaar gelukt, beveelt zich aan hen geenszins ter navolging aan om de zelfde rede. Zij vragen vooreerst of men in alle winters doen kan, hetgeen men deed in den aFgeloopenen; die eene uitzondering maakte, en of hierop iets geldigs voor 't vervolg kan gebouwd worden? Zij vragen vertier of men tiit de proef vsn geheele bezaaijing, zoo als de genomene is, tot de bijzaaijing of inslechtir.g tusschen bestaande plan ten besluiten, en op gelijktijdigen oogst rekenen kan, hetgeen als stel lig wordt opgegeven zonder genomene proef, maar slechts bij gevolg trekking? Zij vragen vervolgens om eene kenteeken, waaraan men in den wmter kan Bemerken of de planten bevroren zijn of niethetgeen zich eerst in de lente ontdekt? D<t in dep winter bemerkte is biislech- tiug eerst raadzaam. Eindelijk '.veten zij het uit de ondervinding dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1