n A0.1836. ALKMAARSCHE 43' COURANT. H, Van MAANDAG «flHraHMMMRMMii Den 24 OCTOBER. 'Üiij Deze Courant -wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. NEDERLANDEN. STATEN-GENERAAL. 's GravenHage, dm' 17den October. eden is de gewone vergadering der Staten - Geiieraai door den Koning geopend met de volgende aanspraak: Edel Mogende Heeren Bij liet overzien van de tijdkring, die sedert uwe jongste zitting is «erloopen, reken ik het een bijzonder voorregt deze vergadering te «penen met de erkenning, dat op nieuw vele zegeningen over het vaderland zijn uitgestort. De geboorte van eenen Prins, aan mijnen beminden tweeden zoon geschenkenheeft mijn Huis en de Natie met vreugde vervuld. Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden blijven op den. zelfden voet van vriendschap voortdurend. De bestendige zorg, door mij aangewend, om alle vraagstukken, ■welke zich in onze buiteiiiandsche staatkunde ter regeling aanbieden, aan de beginselen van regtbillijkheid en goede verstandhouding te toetsen, heeft de gewenschte vruchten gedragen. Voor als nog viel het niet in mijn bereik, om eene schikking ten aanzien van Beglie te helpen verwezenlijken. Het is moeijelijk te be palenin hoe verre de gesteldheid van sommige deelen van Europa kan geacht worden daartoe te hebben bijgedragen. Uit de mededeelin- gen welke mijnentwege aan Uwe Vergadering zullen gedaan worden zal aan U Ed«l Mogenden blijken, dat Ik op dit ontwerp al de aan dacht blijft vestigen, welke deszeifs gevvigt en naauw verband met de welvaart van Nederland vorderen. Het binnenlandsch bestuur heeft eene geregelde werking. De zee en landmagt beantwoord steeds op eene voldoende ivijze «an hare bestemming. Het is mij aangenaam aan U Edel Mogenden mede te deelen, dat «r bevelen zijn gegeven tot het ontslag van de ligting der nationale militie van 1817, en het verkenen van onbepaaid verlof, zoo aan de gewone, als aan de buiten - gewone ligting van 1831. Bij dc algemeene mededinging en overspanning in vele takken van nijverheid, is het bemoedigend te kunnen zeggen, dat Nederland voor uitgaat. De handel en scheepvaart nemen toe. Het fabrijkwèzen ont wikkelt en bevestigt zich meer en meer. Door verbetering der prijzen van sommige Velcj - producten en mi men oogsc van anderen, doet zich ook voor den landbouw een guns tiger verschiet op. De staat der visscherijen is voldoende. Bevredigend zijn, over het algemeen, de uitkomsten der onderschei dene deelen van het onderwijs. De wetenschappen en kunsten worden met ijver beoefend. Voor dijken en zeeweringen was het afgeloonen jasr niet onguns tig. De verbetering van vaarten en wegen blijft een voorwerp van oplettende aandacht. In onze Overzeesche bezittin en heerschen rust en goede orde. De maatregelen ten gevolge van vroegere rustverstoring op Sumatra ge tomen beloven een goeden uitslag. De nieuwe inrigtingen, in Neé'rlandsch Indie in werkitg gebrast, kebben steeds gewenschte gevolgen. 's Rijks geldmiddelen blijven beantwoorden aan de nitzigtenvroe ger aan U Edel Mogenden gegeven. De openingen welke daaromtrent mijnentwege, in deze zitting zullen worden gedaan, kunnen ten be wijs strekken, dat het openbaar vertrouwen, in welks bezit wij ons 'mogen verheugen, op hechte grondslagen is gevestigd. De tegenwoordige inkomsten dekken ruim de uitgaven en Ik ben In staat, 0111, onaangezien de omstandighedenwaarin wij, ten gevol ge van de Belgischen opstandblijven verkeerende lasten mijner Bemind# onderdanen trapsgewijze te verlichten. De wetten der begrooting, aan Edel Mogenden voor te leggen, «uilen doen zien, dat geene nieuwe middelen behoeven te worden gevraagdmaar dat integendeel de opcenten op onderscheidene belas tingen kunnen worden verminderd, en Ik voede de hoop, dat allengs het tijdstip nadertwaarop de gewone inkomsten genoegzaam zullen zijnom in de vaste behoeften van het Rijk te voorzien. De commissie van redactie der Nederlandsche Wetgeving zet de herziening van het Wetboek van Burgerdjke Regtspleging ijverig voort. De ontwerpen van wet, tot die herziening betrekkelijk, zullen waar schijnlijk nog tijdig in deze Zitting aan de beraadslagingen vail U Edel Mogenden kunnen worden onderworpen. Na de vaststelling van dat wetboek en van eene wet ter tijdelijke aanvulling der bepalingen omtrent de enkele en misdadige bankbreuk, zullen alle, alsdan tot stand gekomene deelen der Nederlandsche wet geving kunnen worden in werking gebragtterwijl er maatregelen zijn genomen, om hare geheele volledigheid, door eene wetgeving op het «trafregtte voltooijen. Edel Mogende HeerenDe opmerking van zoo veel goeds als de Voorzienigheid aan Nederland schonk, verlevendigt het besef der ver- pügting, om er een dankbaar gebruik van te maken, en het, onder opzien tot den Almagtigen, met inspanti'iig «an alle kracht, te beves tigen en te bestendiger. Hiertoe maak Ik staat op Uwe medewerking. Wederkeerig vertrouwen zij de ziel v«n ons gemeenschappelijk over leg, het heil des dierbaren Vaderlands, het doelwit van ons strevenI KOEMARKT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, zoo veel eemgzins mogelijk is zorge willende drageedat alle ver warring, en alle moeijeliikheden op de jaarlijksche groote Veemark ten worden voorgekomen en tegen gegaan. Hebben goedgevonden en besloten, met behoud van alle de maat regelen welke in dit opzigt hij het Reglement van Orde van 8 Sep tember 1829, zijn vastgesteld en bepaald geworden, het Kierde Artikel van voorjc'nreven Reglement te veranderen als volgt De open vakken welke door het verkoopen van Koeijen gedurende den markttijd ontstaan, zullen, zoo veel mogelijk door aankomend Veeworden aangevuldniemand zal met eenige Koeijen aan de hand te koop mogen staan anders, dan alleen op het kFaagplcin, aan het einde van de Koningswegof in de Spanjaardstraatop eene boete van Kijftig Centen voor ieder Koe, welke op eene andere plaats aait de hand te koop wordt gehouden. En zal deze alteratie van het Reglement, bij affixie ter kenniise worden gebragt, van ieder die dit zal aangaan, om zich daarna te ge dragen. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders der Stad Alk maar, d«n iidcu October 183d. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENL ANDSGHE EERIGTEN. 's Gravenhase den \$den October. Uit de Helder wordt, onder dagteekening van 17 October gemeld: Heden morgen ten elf ure is Zr. Ms. fregat Bellonagekomman- deerd door den kapitein ter zee Arriens en aan boord hebbende Z. K. H. Prins Frederik Plendrik, onder he: lossen van het geschut zee waarts gestevend gevolgd door Zr. Ms. brik de Snelheidkommandanc kapitein-luitenant Ferguson, en vergezeld door Zr. Ms. stoomschip Curafaokommandant kapitein-luitenant Le Jeune H. K. H. Prinses Albert van Pruissen is den iaden dezer in Berlijn aangekomen. fry fSt F/i 'S3 -T" r V ,-Vv* V -• 1 Staat van den landbouw en het veetnet betrekking tot de le vensmiddelen in de provincie Zuid - Hollandgedurende de maanden Juli/, Augustus en September 1836. De tarwe is zeer goed binnen gekomen, hetgeen veel goed doet aan de hoedanigheid, hoezeer, over het algemeen, deze minder is dan verleden jaar. De opbrengst per bundervoor zoo verre men nu reeds hiervan kan oordeelen, omdat er nog weinig gedorschc worde en alleen voor zaaikoren of wel kleine tiend-pachters, is redelijk; uit hoofde der lage prijzen was er minder tarwe gezaaid dan gewoonlijk. De prijs iets williger, van f 5.50 k f 5.80 per mud. De rogge is mede zeer goed binnen gekomenten gevolge van het zoo gunstige weder, tijdens den oogst. De rogge is van zeer goede qunliteit, en het beschot za! vrij ruim zijn. Daar de prijzen der rog- in evenredigheid hooger waren dan die der tarwe, is er over het al- gemeen vooral niet minder rogge geteeld dan in vorige jaren. De rog ge heeft schoon stroo opgeleverd. De prijs der rogge 4.60, f 4:80 I f 5.10 per mud. De garst, zoo wel de winter- als de zomer-, is ook zeer goed bin nen gekomen en geeft een goed beschot van goede hoedanigheid. Uit Voorue en Putten meldt men zeifs, dat dit jaar geen graan van zulk eene goede qualireit is, als de garst. De prijs, met bijna geene verandering, van f 117 k f 120 per last. De vroege haver is zeer goed geslaagdgoed en droog binnen ge komen en geeft een ruim beschot van zeer goede hoedanigheid; maar de Inte haver heeft zeer veel geleden door de aanhoudende regens, van de maand September, en zal dus van slechte qualitiit zijndie welke nog in het zwad ligt groeit aan elkander. De prijs: voeder haver 60 f 7 5[ h korte dito 70 k 90 De paarden- en duiven-bomen zijn nog meest op het ve!d, sommi» ge moeten zelfs nog gesneden worden beginnen te lijden van de aan- houdende regens, beloofden anders een uitmuntend gewas. Het zal dus nu van het weder afhangenof dez.e teelt wel of kwalijk zal 'uitvallen; want dezelve kunnen nog al veel nat verdragen, zonder te bederven, doch verlangen nu zeer naar droogte. De prijs der paarden en duiven-boonen rijzende, van ƒ135 k f 159 per last. De onderscheidene soorten van erwten zijn zeer goed geslaagden voor verre het grootste gedeelte voor de regens en dus zeer droog ingeöogst en van goede qusliteit. De prijsgraauwe erwten 5 k f 8 blaauwe dito 5 k 5.75) per mud. witte dito 5 k 6 j De vroege aardappelen zijn maar zeer matig geslaagd en hebben geen ruim beschot gegeven, behalve in Rhijnland, alwaar de vroege of zoogenaamde kromhouten zeer goed zyn uitgevallen en goed in prijs zijn gewee».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1