Or A°. 1836. ALKMAARSCIIE NEDERLANDEN. 3- 1 6. °5- 4. 12f- 6. 8. °5- 54- Het ongebuild Tnrwenbrood 24T Het Roggebrood09. t Van MAANDAG Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 's Graveniiagkden i6sten October. 'p heden heeft eene bezending uit de beide Kamers der Staten- Getieraal het navolgend antwoord op 's Ronings aanspraak tot opening der tegenwoordige zitting, aan Z. M. overgebragt. Sire Wijachten ons gelukkig, als Vertegenwoordigers des Nederland- schen Volks, van nieuws aan Uwe Majesteit de hulde »an onzen eer bied en liefde openlijk te mogen toebrengen, en onzen dank aan Hoogstdenzelven te betuigen voor de mededeelingen bij het weder openen onzer vergadering ontvangen. Rekende Uwe Majestit het een bijzonder voorregtdaarbij de ze geningen te erkennen door het vaderland in den tijdkring sedert onze jongste zitting genoten, niet minder waardeeren wij dezelve met beta melijke gevoelens van dankbaarheid. Met de gansche Natie deelden wij in de regtmatige vreugde van Uwer Majesteits Huisover de geboorte van den Prins aan Uwer Majesteits beminden tweeden zoon geschonken en bieden thans aan Uwe Majesteit onze welmeenende gelukwensehen deswegens plegtig aan. Met belangstelling hebben wij de verzekering ontvangen van Uwer ■Majesteits voortdurende betrekkingen op denzelfden voet van vriend schap met de vreemde Mogendheden. Wij hopen dat dezelve bevor. derlijk mogen zijn voor het welzijn van het vaderland. Wij juichen de zorg toe door Uwe Majesteit aangewendom de ■vraagstukkendie zich in onze buiteulaiidsche staatkunde ter regel ng aanbieden, aan de beginsels van regtbillijkheid en goede verstand houding te toetstenons verheugende in Jloogstdeszelfs raededeeling dat die zorgen de gewenschte vruchten hebben gedragen. Gaarne hadden wij tevens vernomen, du eene zaak van zoo veel gewigt en welke in zoo naatuv verband staat met de welvaart van Nederlandals de regeling onzer aangelegenheden ten aanzien van Belgie, op eene voor het vaderland tervolle wijze tot stand had kunnen worden gebragt. Met genoegen zullen wij de mededeelingen ontvangen waarin Uwe Majesteit ons de blijken toezegt dat Hoogst- deszelfs geheele aandacht op dit, voor de Natie zoo belangrijk, on derwerp gevestigd blijft. Aangenaam is het ons, de zee- en landmngt bij voortduring op eene voldoende wijze aan hare bestemming te zien beantwoorden. Het ontslag aan eene, en het onbepaalde verlof aan eene andere ligting der nationale militie, reeds verleend, strekken ons ten waar borg dat dit ontslag door Uwe Majesteit, voor zoo verre en zoo spoedig de omstandigheden dit slechts eenigzins zullen gedogen, in iet belang der Natie, meer en meer zal worden uitgebreid' Met genoegen vestigen wij het oog op de geregelde werking van het binnenlandsch bestuur, en op het geen onze binnenlsndsche toe stand voldoenends oplevert, zoo ten aanzien van toenemende handel, scheepvaart en nijverheid, s!s van den staat der visscherijenhet be houd van dijken en zeeweringenen de verbetering van vaarten en wegen. Wij vleijen ons dat de gunstiger tiitzigten aan den landbouw geo. ,pend, bij de betere prijzen van sommige voortbrengselen en den rui mer oogst van andere, verwezenlijkt zuilen worden. De goede inrigting van het openhaar onderwijs en daardoor bevor derde oefening van kunsten en wetenschappenis eene de gewigtig- ste on2er binnénlandsche aangelegenhedenwaarvan wij de bevredi gende uitkomsten steeds op hoog'en prijs schatten. Met de meeste belangstelling ontvingen wij Uwer Majesteits mede deelingen omtrent de rust en orde in onze overzeesche bezittingen, en omtrent de goede gevolgen der nieuwe inrigtingen in Neërlandseh Indie. Naauw is de band, welke de welvaart dier bezittingen aan die van het moederland hecht. Wij honen dat, waar vroegere rust verstoring plaats haddezelve spoedig voor de genomen maatregelen geheel zal wijken. Opbeurend zijn de verzekeringen ons door Uwe Majesteit voorloo- pig gegeven, aangaande 's Rijks geldmiddelen, en de daaruit te ver wachten vermindering van lasten. Wij zullen de, dmrmede in ver band staande, wetten der begrooting, zorgvuldig en naaiuvgezet over- Wegen, ten einde met Uwe Majesteit, tot al wat lasten der Natie kan verligter.en het openbaar vertrouwen bevestigennaar ons ver mogen mede te werken. 'Terwijl Uwe Majesteit onze aandacht op de naderende, en zoo zeer verlangende voitooijing en invoering der Nederlandsche wetge ving bepaalt, vinden wij ons daardoor des te meer aangemoedigd, om onophoudelijk met gelijken ijver voort te gaan, in het onderzoek van ailes, wat ons daartoe betrekkelijk, nog staat aangeboden te worden. Uwer Majesteits rerwachtitlg, welke op onze medewerking' staat maakt, zal niet falen. Ook Wij gevoelen de dure verpligting, om het goede, door de Voorzienigheid aan ons geschonken, dankbaar, onder opzien tot den Almagtige, aan te wenden tot bevestiging en besten, diging van Neêr'ands welvaart en geluk. Daartoe willen wij alle krach ten inspannen, daartoe met gemeenschappelijk vertrouwen en overleg werkzaam zijn, daartoe ons het heil des dierbaren Vaderlands voor atellen, als het eenig doel ven alle onze handelingen. tenworden voorgekomen en tegen gegaan. Hebben goedgevonden en besloten, met behoud van alle de maat regelen welke in di: opzigt hij het Reglement van Orde van 8 Sep tember 1829, zijn vastgesteld en bepaald geworden, hèc Vierde Artikel van voorschreven Reglement te veranderen als volgt De open vakken wélke door bet verkoopen van Koeijen gedurende den markttijd ontstaanzullenzoo veel mogelijk door aankomend Vee, worden aangevuld, niemand zal met eenige koeijen aan de hand te koop mogen staan anders, dan alleen op 'het W'aagplcin, aan het einde van de Koningswegof in de Spanjaardstraatop eene boete van Vijftig Centen voor ieder Koe, welke op eene andere plaats aan de hand te koop wordt gehouden. En zal deze alteratie van het Reglement, bij affixie ter kennisse woiden gebragt, van ieder die dit zal aangaan, om zich daarna te ge dragen. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders der Stad Alk maar, den udeu October 1836. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 99 0 99 1. 99 99 99 19- 99 99 2;. I. 99 99 25. 99 2. 2 I. 99 99 24. 6. 99 99 KOEMARKT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, zoo veel eenigzins mogelijk is zorgc willende dragen, dat alle ver- Warring, en alle moeijeliikhedeu op de jaariijksche gtoote Veemark- BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwenbroodi S°°" Ct' per Nederl- Pond- J 2V soort 25» - - Het grof Bollenbrood 21L en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deztf' Stad en jurisdictie, zullen zijn als volgt Pond. Once. Lood. Fijn Wittebrd of regels i° soort, moet wegen Fijne Witte Broodsbol idem Gebuild Tarwebrood idein idem idem Gebuild Tarwebrood 2e soort, Bollen 8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood Zullende alles gaar gebakken, en niet I mogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaarden 28,Een October 1836. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelvcn. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. SPANJE. De berigtën van de Spaansche grenzen, die tot den ipden October loopen maken gewag van eenige onbeteekende schermutselingen die .a c.en omtrek van Euence la Reyna gehouden ziin. Zij vermelden të- vens, dat den ïóden alle de generaals van Don Charlos, die zich in .Navarre eu Guipuzcoa bevinden, ten getale van veertieneenen krijgs raad hebben gehouden, waarbij ook de opperbevelhebber Villareal en de Vorst zelf tegenwoordig waren. Naar men meende, was daarin besloten, om eenen nieuwen krachtdadigen aanval te beproeven op de versterkte lmien, die de generaal Evans, met eenige Spaansche troe pen en zijn Britsche legioen ttisschen San Sebastian en los Passages bezet, i en gevolge daarvan waren in den avond van den i8den drie bataiilons Navarrezer. onder Guibejaidp te Ernani aangekomen. Som migen meenden, dat eerlang ook de opperbevelhebber Villareal mee eene aanzienlijke magt zich op dat punt zon bevinden. lit P.irijsche dagblad la Paixdat onder den invloed der bnhngt nfgetredetidene Fransche ministers geschreven wordt, beweert thans, liet Fransche vreemdenlegioen in Spaansche dienst op eene onver schoonbare wijze aan het nakomen van de letter van liet viervoudige verbond wordt opgeofferd en veel beter op zijne plaats zou zijn in dien het naar de kust van Afrika gezonden wierd 0111 Constantine te helpen veroveren. Ten bewijze dézer stelling deeit dit blad het vol gend uittreksel van eenen bijzonderen brief mede, waarin echter eeni ge overdrijving schijnt te heerschén. Men laat het vreemdenlegioen aan brood, andere levensmiddelen, soldij en de noodzakelijkste kleedingstukken gebrek lijden. De officie ren lijden evenveel als de soldaten. Geene uitdrukkingen zijn sterk genoeg, om de ellende, waaraan deze braven ten prooi zijn, af te malen en indien de Fransche regering, zoo als maar al te zeer te vreezen is, zich met hun lot niet inlaat, zullen zij, niet figuurlijk, maar in den letterlijken zin des woörds, van honger er. ellende om komen. De Engelsche bezitten nog het hulpmiddelom San Sebastian uit te plunderen, zoo als zij den geheelen omtrek dier vesting gedaan hebben hier bestaat niets dergelijks. Personen die van de laatste ge vechten in den omtrek van San Sebastian getuigen geweest zijn. ver zekeren dat al wat men van de onbekwaamheid des generaais Evan» en van de ordeloosheid van zijn legioen gezegd heeftnog niet sterk genoeg gekleurd is. De overgroote geldsommenwelke men vooï

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1