rA°. 1836. ALKMAARSCITE c O U R A N t: 45* Van MAANDAG Ben 7 NOVEMBER. AANBESTEDING. 1* m '^ic^sSVi -a -. h ?.>r&s*i«if Vf*..'*—-'- -rv. Jl.' - iwaw s fc^sutr »s. Eeze Courant wordt gertgchl eens in de wee.'; en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Op Woensdag den 23»"» November 1836, des namiddags ten twee lire, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - Hollandof bij deszelis afwezen, door een der leden van ale Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat, in dezelve Provincie, aan bet Locaal van het Gou vernement te Haarlem, worden aanbesteed: liet afbreken van het verouderde en het daarstéllen van een nieuw KËRK- GEBOUW voor de R. C. Gemeente te Spaarnwoude. De Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De Bestekkenop welke de bovenstaande Aanbesteding zal plaats hebben zullen ter lezing liggen boven en behalven aan het Locaal van het Gouvernement van Noord - Holland, te Haarlemaan de Pas torij te Spaarnwoudeen bij den kastelein de Fries, op halfweg Haar lent en Amsterdamte Amsterdam 111 het Noord-Hollandse he Koffiihuis en bij Speer, O. Z. Voorburgwal het 2e huis van de Prinsenhof- steeg, in het Nabij Stadhuis; te Haarlemin het Noord-Hollandsche Koffijhuisin de logementen de Halve Maande Toelast, en de Kroon en te Alkmaar in den Toelast. Zullende op den i6de« November aanstaande, de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en bij den Heef Hoofd - Ingénieur en den Opzigter bij den Waterstaat H. II. DANS DORP te Haarlemde ver-j eischte inlichtingen te bekomen zijn. nemens was. om het hem toevertrouwde land langer eene schuilplaats van misdadigers te iaten blijven. Eene dezer maatregelen is het te gen den Kapitano Drossothannassie uitgesproken doodvonnis, over welke de Grieksche regering zich voortdurend te regt beklaagd had, wegens zijne vijandige handelwijze en het verleenen van bescherming aan de uit Griekenland verdrevene rooverbenden. Zoo gaan de be woners van Griekenland, van deze ramp en van de besmettelijke ziek te die gedurende den zomer gewoed heeft, met rasse schreden eene schoonc toekomst te gemoet." De Koning van Napels heeft onlangs aan den heer A. "J. Bayard de la Vingtrie de magtigiiig verleend, om, op diens kosten" en scha de, een ijzeren spoorweg van Napels naar Nocera, met eenen zijtak op Castellainare aan te leggen, en dien weg ook vervolgens tot Sa lerno, Avellino enz. te verlengenzijude dezelve tevens een werk van openbaar nut verklaard. BINNENBANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage, dtn 31 sten October. BUITENLANÜSCIIE BERIGTEN. FRANKRIJK. Zekere sapeur, Berthet genaamd, heeft onlangs een zeldzaam be wijs van moed en kracht gegeven. Terwijl hij namelijk den 23 ,en October, te paard gezeten, bij Romans, 111 het departement der A111, de rivier wilde oversteken, werd hij dóór een wolf aangevallen en bij den eersten schok van zijn paard geworpen. Hij herstelde zich echter spoedig, en ofschoon hij geen ander wapen had, dan zijne zweep en een stuk hout, dat hij vervolgens aan reepis net hem, ma eene lange worsteling, gelukt, om den Wolf te doodenzonder zeif eenig kwetsuur vau belang te hebben bekomen. Het dier <28 ponden. RUSLAND. woog Uit Leipzig schrijft men van 23 October: Handelreizigersdie binnen kort Rusland bezocht hebben kiageu uitermate over bet al daar hoe langer hoe meer verminderend vertier van vreemde fabrijk- goederen hetwelk zij voornamelijk toeschrijven aan de liooge regteu van in- en doorvoer, die aan de Russisehen fabrikant den alleenhan del verzekeren. iVTet name is, volgens hunne verzekering, het ge bruik der Fraosche zijden stoffen aanmerkelijk vermind dhetgeen echter niet zoo zeer bevreemden moet, daar de Russische manufac turen die zelfden stoffen in eene voortreffelijke qualiceit, maar zeker ook tot zuike hooge prijzen leveren, dat zij zonder ho>ge beseher. mende regten de mededinging met buitenlandsche fabrijken niet kun nen doorstaan." In berigten uit Moskzu van 6 October wordt daarentegen gezegd In de maand November des vorigen jsars reisden twee aanzien lijke kooplieden uit Tiflis (111 Georgie) genaamd Gabriel Schadinow en Gallus WarcanoflF, door onze stad naar Dnitschland0111 zoowel de missen te bezoeken, als dc Duitsche mamilac: 11 ren te leeren ken nen. Zij begaven zich eerst naar Berlijn, waar zij zich met hunnen tolk, den heer Gordon, die door zijne handels betrekkingen tot zelfs in Perzie bekend is, vereenigden. Gezamenlijk gingen zij vervolgens naar Hamburg en van daar naar Frankfurt aan den Oder, waar hunne komst veel opziens baarde, «Izoo de mitsen in die stad nog nooit door kooplieden uit Georgie bezocht waren. Van Frankfurt keerden zij naar Hamburg terug. Op raad van den heer Gordon bevrachtten i "ménscholen teAmsterdam zij aldaar het Deensche schip Junokapt. Iversen, hetwelk de reis naar Trebisonde in den korten tijd van n April tot 16 Junij geluk kig aflegde. Dit was de eerste proeve van dien aard; en'zij viel bo ven alle verwachting zeer tot genoegen der ondernemers uit, vermits zij dc aanzienlijke bosten van een zeer langdurig transport over land bespaarden, en de in Hamburg ingekochte waren in Taurus grooten bijval vonden. Deze omstandighedengepaard aan de onverwachte winst, die deze speculatie heefc opgeleverd, zal hen en hunne land- genooten tot meer dergelijke ondernemingen aanmoedigen Het schip Clara Margarethakapitein II. P. Dik, met steenkolen, van Sunderland naar Amstedam, is, volgens een brief van den Helder, van den aysten October, dien dag bij de groote Keet, in de gemeen- Calandsoog, gestrand en verbrijzeld; de stuurman is gered, doch de overige equipagie, bij hec breken van hec schip, verdronken. Denzelfden dag des namiddags ten drie ure, is eene Engelsche brik aan den Helder binnen gestormd en op het Oude Ilool'd vastge raakt. Bij het vertrek van den post, des avonds ten zeven ure, was nog niets naders dien aangaande vernomen geworden. Nog waren dien ovond op de kust aangespoeld een mast cn eene boegspried, waaruic men vermoedde, dat nog een schip zou verongelukt zijn. Te Noordwijk is den 28sten, des morgens ten 8 ure, gestrand de Fransche schooner, Engine, kapitein M. Ie Flochvan Honfleur naar Newcastle. De equipagie, uit 7 man bestaande, is door de red- dingbooc der Noord- en Zuid - Hollandsche Redding - Maatschappij gered. Men schrijft uit Petten van den 2Rscen October: Heden morgen, omstreeks 11 ure, heeft men hier van het strand een brikschip op ruimzee, in het noordwest van Petten, eensklaps zien zinken. Hetzelve lag, naar gis, anderhalf uur van strand, de onderzeilen bijhebbende: Sedert S ure w;^ het in het gezigc geweest, zonder dat hec eene poging deed om te stranden. Men veronderstelt dat het door de equipagie verlaten was." Denzelfden dag is op den Hindert verongelukt de Spnansche brfk S. Antonia Madelainekapitein Jose Antonio de Zobcrau, van Ber den naar Bilbao. De equipagie, uit 10 man bestaande, is met groo- ce moeite gered en te Rotterdam aangebragthet schip is weg. 's Gravenhase den iden November. Volgens een berigt uit Parijs van den 3osten October, heeft de heer Cousin den vorigen dag, bij de vergadering der Maatschappij voor de zede- en staatkundige wetenschappen aldaar reeds een frag ment voorgelezen van de beschrijving zijner jongste opvoedkundige reis door sommigé Nederlaudsehe gewesten die hij bezig is te ver vaardigen. Dit fragment was getiteld: Een bezoek van de kweekschool voor het lager onderwijs te Haarlem, in Noord - Holland. De leden der Maatschappij hebben deze voorlezing met levendige belangstelling aangehoord, en den heer Cousin verzocht van hun omtrent den uit- slag zijner reis meerdere mededeelingen te doen. De Hoogleeraar heeft zich dien ten ten gevolge verbonden om in de eerstkomende zitting der Maatschappij, die op Zaturdag den 5den November moet plaats hebben, een verslag wegens zijne bevinding iu de Stads. Ar- voor te lezen. In Leeuwarder Courant leest men: jExmorra den <17 sten October. Heden voor den middag trof onze gemeente het volgende ongelukSedert den nacht waaide er een stérke Z. W. wind, die, in hevighe.d toenemende, tegen 12 ure in hec N. VV. uitschoot, en eene zoogenaamde windhoos aanvoerde, Wij kun-i door wier buitengewone kracht de kerktoren van het muurwerk af- nen stellig verzekeren, dat er nog voor het eiutie dezes jaars een gelige en dus afgescheurd, met klok- en balkwerk, op eenige afstand aantal kooplieden uit Tiflis naar Duicschland zullen komen om aldaar van he: kerkgebouw ter neder geworpen werd. Iu diezeifde ramp deelde de watermolen van den landman Eerde Jans Feenscra, die me de omver geworpen en vernield geworden is. hunne iukoopen te doen." GRIEKENLAND. Gelukkig beeft er niemand letsel bij gehad, hetwelk te meer verwonderen moet, daar het voetpad over het kerkhof leidt, 011 da gelijks door vele begaan word." Müncbener bladen behelzen het volgende: Een courier, die dezer dagen uit Ancoua hier aangekomen is,' lieeft zeer geruststellende tijdingen uit Griekenland inedegebragc. De- Dezer dagen zijn de plaatselijke besturen uirgenoodipdcm ze Stmt genoot de volmaaktsre lustnergens hoorde men meer van voor zoo verre hierin niet reeds mogt voorzien zijn, onverwijld in rooverijen. en de krachtige maatregelen, door Emin-Pacha, den gou- overweging te nemen, of het niet doeltreffend zoude zijn, om, uit- verneur van Thessaiie genomen, dedeu verwachten, dat hij niet voor-hoofde vau de hier en daar plaats gehad hebbende diefstallen, eu ter ?fc - >-■ lV .3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1