€1 p nfe pcJn :S I A0.1836. ALKMAARSCH N°. 46. COURANT.! ff& -4 S BR*— mcv. r-2 \r Van MAANDAG m f Den 14 NOVEMBER. Va rj Sgrffi f''} i •ill Tr VV ft» f >V - A -• c b-1 Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 C e n t e 11 uitgegeven. AANBESTEDING. Op Woensdag den ?3«en November 1836, des namiddags ten twee erezal, ondc-r nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - Hollandof bij deszelfs afwezen, door een der leden van 41e Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd - Ingenieur van «den Waterstaat, in dezelve Provincie, aan het Locaal van het Gou vernement te Haarlem worden aanbesteed Het afbreken van het verouderde en het daarstellen van een nieuw KERK-GEBOUW voor de R. C. Gemeente te Spaarnwoude. De Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De Bestekkenop welke de bovenstaande Aanbesteding zal plaats 'hebben, zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan "het Locaal van het Gouvernement van Noord - Hollandte Haarlemaan de Pas torij te Spaarnwoudeen bij den kastelein de Friesop halfweg Haar fem en Amsterdam; te Amsterdam in het Noord-Hollandse'ie Koffijhuis, en bij A. SpeerO. Z. Voorburgwal her 2e huis van de Prinsenhof- steeg, in het Nabij Stadhuis; te Haarlemin het Noord-Hollandsche Koffijhuisin de logementen de Halve Maan, de Toelast, en de Kroon en te Alkmaar in den Toelast. Zullende op den i6de« November aanstaande, de noodige aanwijzing jn loco worden gedaan, en bij den Heer Hoofd - Ingenieur en den1 Opztgter bij den Waterstaat li. II. OANSDORP ce Haarlem, de ver- ïi&chte inlichtingen te bekomen zijn. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND Ontvangen hebbende, eene resolutie van den Heer Staatsraad, Ad ministrateur voor de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, gelet ■•.ebbende op deszelfs resolutie van heden waarbij krachtens Zijnet Majesteits besluie van den 4^n Ju ij 183d, u°. 58, wordt vastgesteld «ene 170ste loterij, brengt bij deze ter keunisse van een ieder, die verlangen in gemelde loterij deel te nemen, dat ten aanzien van de zelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen l°. De honderd zeventigste loterij zal bestaan uit vier en twintig duizend lotentwaalf duizend prijzen en twee en vijftig praaien overeenkomstig het plan aan deze gehecht 2°. i.en benoeve van s Rijks Schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten hónderd van a ie Prijzen en Premien van één honderd gulden en daarboven en tien ten honderd van aüe Prijzen van zeventig gul- jden en daarbenedenalles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt 3°. De loten zullen in geéfte kleinere deelen mogen gesplist wor den dan in twintigsten; 4°. De toeiaimg van splitters en debitanten zal moeten geschieden met inachtneming van de bepalingen in Zijner Majesteit- besluiten van den 5ds" November 1818, (Staatsblad n°i.37,) 13 dito 1827, 11». 14s, (Staatsblad n°. 50 en 1,46)en van den (den January 1831, n°. 68 (Staatsblad n°. 2), vervat; 5». De klassikale loten voor de eerste klasse zullen voor de inleg prijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, d.e in de laatste klasse der iÖ9e Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het belto men derzelven ten kantore van den Ontvanger-generaal der loterij te *s Graventiageolvan een der Collecteurs, aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken 11a de opening der coilecté; 6°. De voornoemde Ontvanger-generaal zalbij de Opening der col lecte voor de ijoe loterijvoorloopig een getal van duizend drie hort dertl loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan ingeze een van het Rijk, geene locerijhandelarendoch hem bekend zijnde, ais loten, voor eigen rekening te willen spelen mitsgaders aan zooda nige personen, welke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen hier te lande, aanspraak daarop kunnen maken en hem daar toe bijzonder door de Ministers zullen kunnen wor .en aangewezen, geheeie loten tégen den inlegprijs te knnnén afgeven, zoo lang de voorraad strektmits de prijs van de alzoo afgegeveae loten aan hem in s voor alle klassen, voldaan worde; 70. De Ontvanger - generaal meergenoemd zal van de uitgifté der voorgenoemde loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden 8°. De collecte der 170ste loterij zal geopend worden op Maan dag den 5den December 1836, en de sluiting van dezelve op Zater dag den i7den d.rzelfde maand. 9°. De trekking van de eerste klasse der loterij zal plaats hebben «n geheel moeten aflöopen, op Maandag, Dhigsdag en Woensdag den 2den 3den en 4den Janusrij 1837; die der tweede klasse, op Maan dag, Dingsdag en Woensdag, den ïöden, i7den en iSden derzelfde maand; die der derde klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den sosten en sisten Jannarij en 1 February 1837;'die der vierde klas se op Maandag, D.ngsdag en Woensdag, den I3den, 14de» en isden Febrnarij 1837, en die der vijfde of laatste klasse op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 27steu 28sten Februarij1, 267, 89, 1314.15 162021 22 en Q3sten Maart 1837; terwijl de laatste 100 nommers op Vrijdag tien 24sien derzelfde maand zullen getrokken worden io°. De collecteurs, splitters en debitar.ten zii'leri bij het verkoo- pen of verhuren van loten, niet meerder moge® vorderen dan: Bij verkoop van loten voor allé klassen of doorgefourneerde Geheeie 69.00. Halve 34.50. Vijfde ƒ13.80. Tiende f 6.90. Twintigste 3.45. Van de klassikale loten voor de eerste klasse: Geheeie loten 14.00. Halve ƒ7.00.- Vijlde 2.80. Tiende ƒ1,40. twintigste 0.70. Voor de tweede klasseGeheeie loten ƒ26.00. Ilalve ƒ13.00. Vijf de ƒ5.20. 1 lende 2.60. Twintigste 1.30. Voor de derde klasseGeheeie loten ƒ40.00. Halve ƒ20.00. Vijfde ƒ8.00. Tiende ƒ4.00. Twintigste 2.00. Voor At vierde klasse: Geheeie loten ƒ56.00. Halve ƒ28.00. Vijfde 11.20. Tiende ƒ5.60. Twintigste 2.80. Voor de vijfde kias-eGeheeie loten ƒ71.00. Halve ƒ35.50. Vijfde ƒ14.20. Tiende 7.10. Twintigste ƒ3.55. Bij verhuring voor de eerste klasse: Geheeie loten 4.00. Halve 2.00. Vijfde 0.80. Tiende 0.40. Twintigste ƒ0.20. Voor de tweede klasse: Geheeie loten 8.00. Halve ƒ4.00. Vijfde ƒ1.60. Tiende ƒ0.80. Twintigste 0.40. Voor de derde klasse: Geheeie loten 10.00. Halve ƒ5.00. Vijfde ƒ2.00. T.ende 1.00. Twintigste 0.50. Voor de vierde klasse: Geheeie loten ƒ14.00. Halve ƒ7.00. Vijfde ƒ2.80. Tiende ƒ1.40. Twintigste 0.70. Voor de eerste week der vijfde klasse: Geheeie loten 18.00. Hal- ve 9.00. Vijfde ƒ3.60. Tiende ƒ1.80. Twintigste ƒ0.90. Diegenenwelke ;de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooploten hebben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uïtge- j trokken, in de klassen, waarvoor hetzelve genomen was, derzeb-er fournissemenc voor de volgende klasse kunnen voldoengelijk hetzel- j ve bij het plan is vastgesteldnamelijkvoor geheeie loten, j Bij de verwisselingvoor de tweede klasse, met ƒ12.00; voor de derde klassemet 14.00; voor de vierde klasse, niet 16.00; voor de vijfde klasse, met ƒ15.00; en voor de gedeelte van loten naar even- redigheid van deze prijzenalles zonder verdere bijbetaling van eenig j opgeld. 'i°. De prijs, waarvoor de loten gedurende de verdere trekking der 50 klassen zullen mogen verkocht en verhuurd wordenzal nader voor eike week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurssplitters en debitanten zullen zich moeten gedragen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien eindeovereenkoms tig art. 3 van Zijner Majesteit besluit van 6 January 1831, n°. 68 111 de Nederlai cLche Siaats-Courant zullen worden geplaatst. Dien ten gevolge worden de ingezetenen, welke geheeie doorge fourneerde loten, tegen den inlegprijs mogceu verlangen oplettend ge maakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingen, aan den Ontvanger - generaal der loterij is opgedragen ten wiens kantore men zich in persoon of b$ gemsgtigde zal moeten vervoegen ter verkrijging derzeive loten. Brengt de voorschreven bepalingen ter kennisse van alle diegenen, dié diarin belang niogten stellen. Haarlemden iodgn November 1836. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ITALIË. 2. II. de Raus is den 22Sten October van Casccl Gaiidolfö te Rome teruggekeerd. Van Ancona had men het berigt ontvangen dat da cholera aldaar had opgehouden, ten gevolgen waarvan bepaald was, dac, zoo de gezondheids - toestand aldaar tot op het einde der maand even voldoende bleef, de gemeenschap op den isten November her steld zou worden. Langs de Adriatische zee en de Napelsche gren zen werd de quarantaine met alle gestrengheid gehandhaafd. Te Na pels alwaar de cholera schijnt uitgebarsten te zijnofschoon zij daar nog met den naam van twijfelachtige ziekte" bestempeld wordt^ bad, volgens berigten van 22 October, groote ontevredenheid geheerschc over de buitengewone maatregelen Van voorzorg welke genomen waren. Zoodra in een huis slechts iemand zich ecu weinig ongesteld gevoel de, werd hetzelve dadelijk afgesloten en de zieke, zonder onderscheid van stand of vermogendoor geheel vennonde geleiboeven naar hec algemeen hospitaal gebragt. Stierf iemand in zijn huis, aan welke ziekte ook dan werden de huisgenootefi terstond naar het eiland Ni- ,-ira overgebragt en in het hóogstöngezonde quarantainegesticht opge sloten. Dc geneesheeren mouten geene ziekenbezoeken, dan var. liet hoofd tot de voeten in eenen mantel van gewaste taf gehuld, waarin voor de oogen een paar kijkglazen gemaakt Waren. Met een woord hec geheeie pest-reglement was in werking gebragt geworden, en do vrees voor de ziekte daardoor bij den grooten hoop ongemeen coege- ti om en. Ten laatste bad mea dan tochom de menigte gerust te stel len deze maatregelen eenigzins verzacht, maar nu was ssdert twee dagen een gedeelte der stad in rep en roer, doordien onder liet ge meen het gerucht in omloop was geraaktdat de levensmiddelen dooi? de aanzienlijken waren vergiftigd geworden. De Koning, hiervan 011- derrigt, had terstond die wijken, waar de gisting het hevigst was, bezocht, zich in eenige bakkers winkels begeven en het brood geproefd, en eindelijk ook het hospitaal der verdachte zieken in oogenscbouw genomen, 0111 zich te overtuigen, dac voor hunne behoeften behoor lijk gezorgd wierd. Deze handelwijze des Konings had een goeden indruk gemaakt en de menigte eenigzins meer gerust gesteld. Te Potnpeji was onlangs eene merkwaardige ontdekking gedaan. Men had aldaar een ziiver tafelservies opgegraven, bestaande uit 44 borden, eenen schotel, drie vazen twee lepels en vier vorken. Alle deze voorwerpen, waarvan eerlang eeue breedvoerige beschrijving zou worden uitgegeven, weren in de koninklijke verzameling vau oud* heden te Porcici geplaatst. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1