1 I A0.1836. ALKMAAR SC HE /§fa\UEMi^ N!- 47- c O U R A N T. Y. 1 'f 1 jé T f f5*a£3p8} Jr. Van MAANDAG Ren 21 NOVEMBER. Bi brood-zetting. V:A JU: 4 li I h Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. den dag van heden, de prijs 32. Ct. per Neder!. Pond. 09. 55 3. I. ÏO. 55 1. 5. -^05 55 4. 55 55 13. r> 6. 55 55 19- y> 8. 55 55 - 251 I. 55 ■y» 55 -251 55 2. 2 55 05- 6. 55 55 55 54* IURGEMEESTRR en WETHOUDERS nrn Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, datte rekenen van zal zijn van liet fijn Wit Tarwenbrood! 'c Het grof Bollenbrood Het ongebuild Tarwenbrood Het Roggebrood en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad en jurisdictie, zuilen zijn ais volgt Pond. Once. Lood. Fijn Wittebrd of regels ie soortmoet wegen Fijne Witte Broodsboi idem Gebuild Tarwebrood idem idem Gebuild Tarwebrood 2C soort Bollen8. voor 5. Cents Roggebrood Zullende alles gaar gebakken, en niet boven de zetting verkocht mogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaar, den I9de" November 183d. FONTEIN VERSCHUUR, Ter Ordonnantie van Dezelven. De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. De beroemde luchtreiziger Green, door den gunstigen uitslag zij- r.er vroegere togcen aangemoedigdheeft den pden dezer een nieuw en stoutmoedig' waagstuk ondernomen. Hij heeft namenlijk widen be- j proeven, of hij met zijnen groeten luchtbol, die, zoo ab men weet,! met gaz opgevuld zijnde, eene hoogte van 80 voeten en 157 voeten' 111 den omtrek heelt, niet van Londen af, over de Noordzee heenJ de kusten van Frankrijk of Nederland zou kunnen bereiken. Hij hsd du oogmerk geheim gehouden, omdat hij niet, -bij het oplaten van den luchtbol, door eene te grnote volksmenigte wilde belemmerd wor den. Daar het weder op den 7den te Londen voor deze onderneming allezins gunstig was, begon men dien dag, des morgens ten zeven ure in Faux hall - gardensalwaar de bol bewaard werd, met het vullen daarvan, onder het opzigt va:i den heer Green. Ten een ure naden middag was de bol. die uit omstreeks 2000 Eng. ellen zijde ts zamen- gesteldzoodanig met gaz opgevuld, dat hij naar het oordeel van des kundigen, voor een en togt van vele uren, ja zelfs .van eeni.e dagen, geschikt was. In het aan den bol gehechte schuitje werden omstreeks een ton ballasteen groote voorraad levensmiddelen en vele andere benoodigdheden die tot gerief der reizigers of rn hunne beveiliging tegen de koude konden dienen geladen. Ook hadden zij zich van kleine vuurwerken en üchtkogeis voorzien, om indien de reis niet voor het vallen der duisternis was afgeloopen te worden opgelaten en zoo doende de streek, waarboven zij zici bevonden en het geschikte punt voor hunne nederdaling te verkennen. Twee andere mannen, J ^le héeren Monck Mssoti en Holland, haa'deji zich bereids getoondj om met den heer Green do reis te doen. Zij waren onder anderen J nog van passen Van dc Fransche en Nederlandscbe Gezantschappen te Londen voorzien. Nadat de drie luchtreizigers van hunne vrienden afscheid genomen en zich in het schuitje geplaatst hadden, werden de touwen los gemaakt en ten een ure 26 minuten steeg de bol statig in de hoogte. De lucht was toen buitengewoon helder en er woei eene frissche koelte u;t het noordwesten. Men maakte daaruit op, dat de bol de rigting naar Ostende zou nemen. Tegen drie ure des namiddags werd echter de wind noordelijker, zoodat men tóen te Lon den begon te vermoeden, dat de bol naar de Fransche kust tusschen Calais en Boulogne zou worden gedreven. Den 9den November 's mor gens vroeg wist men te Londen omtrent het lot dezer vermetele, maar toch belangwekkende luchtreizigers nog niets naders, dan het geen in een berigt uit Dover vervat was. Daar tu>d men namelijk op den 7dendes namiddags ten vijf ure, zeer duidelijk de luchtbol door i de lucht en zeewaarts in zien zweven, In de nabijheid van Dover was de bol zoo digt bij de aarde gekomen, dat de landlieden de luchtrei zigers met groot gejuich hadden begroet, en dezen, ten bewijze,-dat zij zulks vernamen, kleine vlaggen hadden rondgezwierd. Ten acht ure des avonds had men bij den Mayor (burg'meeste*) van Dover een briefje van de luchtreizigers gebragt, hetwelk zij door middel van een valscherm naar beneden hadden gelaten, en in den omtrek was nedergekomen. Het luidde aldus: Uit den luchtbolin de luchtden jden Novemberten 5 ure na- middags. De h'eereu Green, Monck Mason eu J. Holland doen aan den M yor van Dover hunne groete toekomen, e.i zullen zich aan hem ZPer verpligt rekenen, indien hii hunne vrienden wil verwittigen, dat zij thans op het punt staanomop hunnen weg naar het vaste land, bet Kanaal over te steken. Zij hebben Fauxhall-gardens kort na een ure verlaten, togen omstreeks vier ure over Canterbury heen, en hopen nog dezen avoi d in veiligheid Fs ank rijk te bereiken." Toen de luchtreizigers z ch reeds boven de zee bevonden, heeft me«i liau te Dover een klein vuurwerk zien afsteken, doch daar het steeds eene frissche koelte woei, waren zij weinige minuten na vijf ure uit ailer oog verdwenen. De thans bij 011s ontrangene Parijssche berigten van den Sisten en de Belgische bladen van den roden maken van het nederkomen van dezen luchtbol nog geene melding. De luchtreis, die de heer Green, door de heeren Monck Ma son en Holland vergezeld met zijne kolossalen luchcbol heeft onder nomen, is gelukkig afgeioopen, en de stoutmoedige reizigers hebben daarbij eenen grooteten afstand afgelegddan nog immer op die wij ze te voren het geval is geweest. De luchtbol waszoo als hier boven vermeld is, den gden November ten 1 ure 26 minuten in Fauxhall-gardens te Londen opgelaten. Hij is, volgens een berigc uit Koblentz, den 8sten dezer maand, omstreeks 8 ure des morgens, nabij Weilburg, in het Nassausche, nedergekomen Het luchtschip heeft dus, in een tijdvak van omstreeks 19 uren, in eene regtelijn, eenen afstand van omstreeks r8o uren doorkliefd. Zoodra de" Engel- sche reizigers te Weilburg waren ar.ngekomenhebben zij een ren boden naar Koblentz afgezonden, om van daar de tijding van hunne aankomst aan hur.ne vrienden over te brieven. Verscheidene ingeze tenen van Koblentz, die in den vroegen morgen van den 8sten nabjj Neuheuse! en Montabaur ter jagt waren, hadden de luchtbol zeer dui delijk boven hunne hoofden zien zweven. Hij is onder anderen over het stadje Westerburg heen gevlogen en schijnt toen slechts een paar honderd voeten van de aarde verwijderd geweest te zijn, zoodat die geheele stadje, alwaar het ondernemen vaif deze hoogst opmerkelijke luchtreis natuurlijk nog geheel onbekend was, bij het voorbij zweven van dit kolossale gevaarte, in rep en roer is geiaakc. Men ziet mee belangstelling nadere berigten van de reizigers te gemoet, die, zoo ais uwn zich herinnert, gemeend hadden, ergens op de kusten vaiï Nederland of Frankrijk te zullen nederdalen en dus in eene Zuidoos telijke rigting veel verder zijn weggevoerd, dan zij hadden verwacht. F R A N K R IJ K. Bij voortduring wordt nog van enkele in - hechtenisnemingen mel ding gemaakt, dte een gevolg der jongste oproerige bewegingen tö Straatsburg zijn. Zoo is den loden zekere gravin de Brucdie in deze zaak betrokken schijnt, te Parijs gevat, terwijl eenige dagen te voren, een Fra< scb hoofd-officierPrice gehcetenop het oogenblik, dut hij over de Fransche grenzen wilde gaan om zich naar Zwitser land te begeven, aangeboden was. De hertogin van St. Leu, moeder van den jongen Lodewijk Napoleon, is, zoo als men thans van meer dan eeue zijde verzekert, in het geheim te Parijs aangekomen, ten einde van de Fransche regering eene gunstige behandeling voor haren zoon at te smeken. Zij moet dadelijk van den eersten minister Molé de verzekering hebben ontvangen, dat het leven van den jongen Prins hoegenaamd geen gevaar liep. Koning Lodewijk Philips en zijne mi nisters schijnen het overigens aan deze vrouw niet euvel te hebben geduid, dat zij, uit liefde voor haren zoon, de wet, die haar, te ge lijk met alle de leden van haar geslacht, voor altijd uit Frankrijk ver bant, zonder eenige voorafgaande magtiging heeft overtreden. Overi gens verneemt men weinig naders wegens het regterlijk onderzoek ten aanzien van het soldaten-oproer te Straatsburg, Alleen heeft de luite nant-generaal Voiroldie aldaar het opperbevel voert, in de dagbla den het berigt tegengesprokendat hij dezen zomer te Baden - liadcn door Lodewijk Bonaparte over diens onderneming zou zijn gepolsd. De generaal heeft zich echter werkelijk voor eenige maanden in dié badplaats bevonden. Volgens bijzondere berigten uit Parijs van den i4den Novem ber, des namiddagswas aldaar toen de stellige tijding van het over lijden van Koning Karei X ontvangen die door zijnen geneesheer Bou- goii was overgebriefd. De Koning had naar men verzekerde, den dag van den 4den November, zijnen naamdagin zijne tegenwoordige ver blijfplaats Görtzin Illyrienog in volkomen welstand te midden van zijn gezin doorgebragt, doch was den volgenden dag door eene ont steking in de ingewanden aangetast, waaraan hij den 6den November was overleden. Men zegt, dat een zijner volgelingen, dadelijk na zijn overlijden, het gewone Oud - Fransche formulier: de Koning is dood-, leve de Koning! heeft uitgesproken. Karei X was den 9den October 1757 geboren en dus thans ruim 79 jaren oud. Hij is den TÖden September 1824 zijnen broeder Lodew*k XVIII als Koning van Frankrijk opgevolgd, en heeft den aden Augustus 1830 de kroon aan zijnen kleinzoonden Hertog van Bourdeaux opgedragen. Iets offici eels is ons wegens het overlijden van Karei X nog niet bekend. SPANJE. Volgens berigten uit Madrid van den jden November was aidsar toen niets naders omtrent den togt van Gomez bekend. Dc bladen dier stad deelen alleen eenen brief van den Alcade van Almaden del Azogue aan een der Intendanten van het hoofdkwartier des generaals- Ilodil mede; welk stuk op nieuw bewijst, hoe onberekenbaar groot de schade is, die de volgelingen vail Gomez op hunnen doortogt aan hunne tegenstanders en aaa de Spanjaarden in het algemeen toebrengen. De brief luidt aldus Almaden den 2oster. October 1835. Ik heb de eer van u te berigten, dat het mij onmogelijk is, om de tien duizend rantsoenen brood, wijn en vleesch, die gij mij bij uwen brief van lieden vraagt, ter uwer beschikking te stellen; want Gomez heeft zichin weerwil van den dapperen tegenstand der nati onale garde en der onder het bevel van den brigadier Flinter staande troepenvau onze stad meester gemaakt. De stad is door de opstan. Il fi V* J 'i," f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1