alkmaar sc he A". 1S3 6. N". 48. - O R A N T. Van MAANDAG n»up ffisMi. i. Den 28 NOVEMBER. Burgemeester en wethouders der sTa» alkmaar fontein verschutr, °9i- 3* 10. °5 4* 8- n °5- de zetting verkoch Deze Courant wordt geregeld eens in de week'en wel op Maandag voor brengen eer aenmsse van de belangl,ebbendendcc op dén' !.,den ';v cember aanstaandedes middags ten 12 ure, op het Raadhuis de-r Stad, de DERDE UITLOGING «I plan» hebben vaa VlTF Aan deelen ieder van iooó:— van de NEGOTIATIE van i/s ten behoeve der Legcaafplaacsbeuevens de VIERDE UiTI OOTr'lNTr bestaande in TWEE Aandeden ieder van ƒ,000:- van de \'i;ro' TIATIE van 24000:- welke in het /ar ,83e heeft pfuts geh2ï Alkmaar, den 22*len November 1835. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar ret Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. de Prijs van ÓCent e 11 uitgegeven. 33- 26'. O O.' 2» 25. TING. der Stad ALKMAAR dag van heden, de prijs Ct. per Neder!. Pond. BRO OD-ZET BURGEMEESTER en WETHOUDERS bepalen bij deze, datte rekenen van den zal zijn van Het fijn Wit Tarwenbroodl L tt f #2 oUUTl Het grof Bollenbrood Het ongebuild Tarwenbrood Het Roggebrood ffiS! prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze fitau en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. soortmoet wegen idem idem ide!n 7"idem Gebuild Tarwebrood 2e soort'l Bollen, 8. voor 5. Cents Roggebroodg Zullende alles gaar gebakken en nier boven löogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaar, den 25!ten November ,8311. FdNTEIN wettelijk verbod ook van deze te bepaald en gestreng, dan dat heM zelve stnffeloos zou mogen overschreden worden; en men gelooft Fijn Wittebrd of rebels ie Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood 1- 5- i3- 6. I9|. - 2 61, 2 6L. 2. 2 n 5 7- De V E R S C H UIR Ter Ordonnantie van Dezelven DIEU FONTEIN VERSCHUIR BUITENLANDSCIIE BER1GTEN. ITALIË. De NapeRche m'nister van Oorlog, de heer FardeÜóis den öden dezer te Napels aan den braakloop overledenwelke ziekte aldaar hevig schijnt ce woeden. In de officidle lijsten welke deswege worden Uitgegeven maar volgens verschillende berigcen geenszincs het juiste aantal der zieken bevatten, was vermeld, dat tot den 4den dezer 12k8 van de 2312 ziciten overleden waren. De handel, die geheel stil ge- waan had, begon zich weder een'weinig te verlevendigen. Van de Itnüaansche grenzen wordt onder dagteekening van den loden dezer geschreven Omtrent de ontdekking van fevolutionnaire aanslagen in TUrin en Genua weten wij nog altijd niets bepiaids. Zooveel is zeker, dat dezelve ditmaai geenen aanhang bij het leger hadden, maar, vreemd genoeg, order de kooplieden, gencesheereh en geestelijken, waarbij zich eenige advAacen gevoegd hadden. Onder deze standen hebben talrijke in hechtenis nemingen plaats gehad en naar het schijnt moet de zamenzwermg zie ook tot Zwitserland en Frankrijk uitgestrekt Lebben alwaar gelijktijd.g op verschillende plaatsen een opstand moest Uitborsten. Voor de uitvoering van de. aanslag was de jaarmarkt van ïVionealiere bij Turin, op den 28s;en October, bestemd, als wanneer vele duizenden inwoners van a He klassen zich in de nabrheid der hoofdstad vereenigen; en dus de bijeenkomst aldaar van de zsamtre- zworeneu geene verdenking kon baren. In Turie en Piemont zijn «en dertigtal personen gevat en naar vestingen gebragt." DUITSCHLAND. Tn brieven nir Berlijn van 15 November wordt gemeld: Bii een kabinetsbevel van Z. M. wordt aan de provincialeStenden - vergade ringen toegestaan om in geval zij klagten tegen eeiien minister heb ben m te irengendezelve onmiddeüjk aan den Koning door den opperpresident der province voor té leggen, met bepaling dat tevens c .n atsphntt van het adres aan den beklaagden minister moet gezon- ^'gei',be't0!!d t!eze vr'jheid volstrekt niet; voor eeni 'S ,dezeIve a,leen te" opzigte van den minister van Binnen- h/'-en riH, tw;; estaan u™" menigvuldige botsingen en klagten hebben thans tot de uitbreiding daarvan aanleiding gegeven. „In Breslau heefc men onlangs weder geheime verbintenissen on. hehhpr Stnent' °"tdekt' welke v°c velen treurige jèvolgen Zullen „n vereemgingen waren wel van geen staatkundigen aard, ai ecu zoogenaamde lamismans - gezelschappenimusschen is het Men heeft thans eemge nadere, doch nog altijd zeer onvolledige bcrigtcn wegens de groote luchtreis, die de heer Green, met zijne beide togtgenootende heeren Monck Mason en Holland, met zulk eenen bewonderenswaardige!) uitslag heeft volvoerd In den ochtend van den 8sten November, tusschen 7 en 8 ure, en dus 18 uren na de oplating van den luc.itbol in faux hal-gardens te Londenzag men die groote gevaarte over l.ec Nassausche stadie Weilburg henenzwe- ven doch eerst verscheidene uren later, en wel tegen 2 uren naden middag is hetzelve bij de zoogenaamde Lechinüble, in het district Niederliausenop anderhalf uur afstands van Weilburg, nedergeko- men. IJee schijnt dat de luchtreizigers vrij wat moeite hebben gehad, om veilig op den grond neder te komen. Reeds bij Moncabaur, het welk nog zes duitsclie mijlen ten Hoesten van Weilburg ligt, haddetv zij den bol doen dalen en een vrij zwaar anker uitgeworpen, hetweik echter niet wilde vatten. 1 oen zij eemuaai den vasten grond had len bereikt, hebben zij den bol op eene kar geladen en zijn daarmede nog denzelfden dag te Weilburg aangekomen. Na hun verhaal moeten zij gedurende den nacht geenszins «nauwkeurig hebben geweten, in weike rigting zij voortgedreven werden. Zij hadden, daar de lie tbol vrij hoog was gestegen, zeer veel vaa de koude geleden, en zich door het werpen van spir tus op ongebluschten kalk eenigermate cracti- teu te verwarmenhetgeen echter natuurlijk slechts weuug had gebaar. Een der reizigers, de heer Monck Mason, een Britsch zee-ohicier, gevoelde zich dan ook, ten gevolge eener verkoudheid, ongesteld. De rc-izigers hebben als een bewijs der echtheid van hun schier ongc- iooie ijk chijntnd verhaat, den 8sten te Wei-burg nieuwspapieren ver toond, die den vorigen dsg te Londen waren gedrukt Den leden de zer verwachten men te Koblenzdat de heer Green en zijne togtge nooten weidra, met hunnen iuehtbol en verder toescei, aldaar zouda aankomen. Men zegtdat de geheeie luchtreis het gevolg is van eene zeer aanzienlijke weddingschap. Een duitsch blad maakt de opmerking, dat de beroèmde luchtreu ziger Bitncliardhij gelegenheid, dat hij te Franklurt was opgestegen, nagenoeg op hetzelfde puntais thans de heer Green is uederge» daald. bleu weet, dat deze Bianchard de eerste luchtreiziger is ge weest, die het thans weder gelukte waagstuk, om het Kmaal tusl jschen Engeland en Frankrijk in eenen Ine tbol over te s eken vol voerd heefc. Hij steeg den 7den Januarij 1785. in gezelschap van den Amerikaan Jeffriesaan den Engeische kust op. en daa de ander half uur lacer aan de Fransdie kust neder. Hij erlangde daarvoor'van Bodewijk de XVI eene gijc van 12000 en een jaargeld van 1200 li- vres. In dat zelfde jaw echter vond Piintre de Rozier, de eerste die het ook nog gewaagd had, om met eenen lucht!,ol op te stijgen' terwijl hij daarmede van Frankrijk naar Engeland wilde reizen door Het in biand vliegen vim den bol, een jammerlijk uiteinde. Ofchoonzoo ver wij weten, nog nimmer zulk eenen grooten af stand 100 eenen luc'itool is afgelegd, als thnns door d,en van den heer Green, hebben vroegere luchtreizigers toch insgelijks groote reizen gedaan. Zoo herinnert men zie 1 onder anderen dat'een lucht reiziger, e c ter gelegen,icrd van het huwelijks-feest van Napoleon in 1810, te Parijs was opgestegen, te Simineim, in de nabijheid van Koblenz is nedergekomén. De bovengemelde er. oce luchtbol van den heer Green, isdenipdea dezer te Co»!enz aai tckoineona gedurende eenige dagen te Weilburg in de Hertogelijke rijschooi te zijn ten toon gesteld geworden. De lucntreizigers zijn te Wcuburg" het voorwerp der algemeene aandacht en nit nwsg Tijl.e .1 geweest, en met beieeldheden overladen. Zij wer den den oosten dezer' te Cobiéncz verwacht. B 1 N F L ANDSCHE BEHIGTE M. s Graveniiace den lasten November. In de Middelburscbe Courant leest men, onder dagteekebïng van 21 November: 5 Zijner Majesteits stoomjcliip Cerberusonder bevel van den ka. pitei'i-ltiitenanc van Frank, is sedert eergisteren onderscheidene malen van Vlissingen ter proefvaart uitgevaren. Aan boord van gemeld stoom schip bevindt zich de heer schout-bii-nache A. C. Twent, tot bijwo ning dier proeftogtenin de vorige week, met 's Konings stoomjagt, te Vlissingen aangekomen.'4 Alkmaar, c'en 24"»» November 183(5. Ter vervulling der vs- fcature, veroorzaakt door het overlijden van den Wel-Eerw. zeer ge leerden Heer A. Piersonis door de breeden Kerkeraad'der Her vormde Gemeente te Alkmaar dit Twaalftal van Pred kanten gefor-i meerd: H. A. van der VenPred. te Driebergen L. ProesTh. Dr. te f Y° nni%i' ^ottin& 9 re Helder, J. D. SteMe^oggere Valkenburg, J. A uijs, te Warmer, J. Bolding, te |isp, IV. P. R. Boumante Sassenheim, .7. Stuiken. Th. Dr. ce Ilaaften, C. Hooijerte Zalt- Ijömmel, JV. .7. van der Msndelete Ëgmonci aan Zee, M. A G. Vorstman, Th. Dr. te Katwijk aan den Run, R. J. Koning, te Litn, ïueiio

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1