courant: I i a i -1 A0.18 c? 6. ALKMAARSCIIE i N°. 49. JP A- i 15 Van MAANDAG T£ spspta& IbënI n en 5 DECEMBER. Burgemeester en wethouders der Stad alkmaar De dieu Fontein verschuir. boven de zetting verkocht NEDERLANDEN. Anne Antoniuszoontje van Thomas Joha en Johanna Frederics W-.v# ^4. '--«Wi* !lCTii!!ii(!!!!ailli!Mtf ."ÏMBliRl v --s - '1 a Deze Courant wordt gereed eens in de week en wel op dag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. brengen ter kennisse van de belanghebbenden, dnc op den 1* De cember aanstaande, des middags ten j2 ure, op het Raadhuis dezer Stad, de DERDE UITLOOTING zal plaats hebben van VIJF Aan deden ieder van 1000:— van de NEGOTIATIE van 1R-8 ten behoeve der Begraafplaatsbenevens de VIERDE UITLOOTING bestaande in TWEE Aandeelen ieder van ƒ1000:van de NEGO TIATIE van ƒ24000:— welke in het jaar 1832 heeft plaats gehad. Alkmaarden *2s;2a November 1835. Burgemeester cn Wethouders der Stad Alkmaar FONTEIN V E R S C II U I R Ter Ordonnantie van dezelven KENNISGEVING. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad, da't het Kohier der Personele belastingsuppletoir litt. A, n«. 4, dienst 1836/37, "P den 2ïsten November 11. door den Heer Staatsraad Gou-j verneur van Noord - Holland is execntoir verklaard, en op heden door II. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen de ze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten welke daarbij belang beefcwordt aizoo vermaand 1 op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen oinde alle geregteiijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaarden is£ca December 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VER SC HUI 11, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Ban Jannetje Jonker weduwe van Johannes van Zijl, wonende binnen éeze Stad toegestaan hebbende om op Woensdag den 7dc" dezer maand vergezeld van een der Stads bodens aan de huizen der ingezetenen èene COLLECTE te mogen doen tot het weder herscellen van ba ren woning welke bij de storm van der. 2t>ste» November II. geheel is ingestord, beveelt gemelde ongelukkige Weduwe aan de mensch- lievenheid cn mededeelzaamheid van hare mede-ingezetenen aan voor een doelmatig gebruik van de bijeen verzamelde gelden zal de noo- dige zorg worden gedragen. Alkmaar, den 3de» December 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCIIUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwenbrood Het grof Boilenbrood Het ongebuild Tarwenbrood Het Roggebrood en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt ie soort 2= soort 33|. Ct. per Nederl. Pond. 2.5, 10. Pond. Once. Lood. 99 3- f— 10. 99 1. 5- 05 99 4- 91 99 13l« 99 6. «—IP,. 99 8. 27- I. 99 99 99 27. 99 2. 2 ,9 05. 6. 77 99 99 fo- 'J" ------ *vö*" Fijne Witte Broodsbol idem Gebuild Tarwebrood idem idem idem Gebuild Tarwebrood ie soort Bollen 8. voor 5. Cents Roggebrood Alkmaarden 27stea November 1836. FONTEIN VERSCIIUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIF,. Alkmaar, den posten November 1836. De vreesselijke storm, welke gister uit bet W. Z. W. heeft ge- Woed, heelt in deze stad en omstreken onberekenbare schade ver oorzaakt bijna alle huizen in de stad zelve zijn meerder of minder beschadigd een ontzettend aanral schoorstenen is afgewaaid verschei dene gevels nedergestortverschillende huizen of geheel of gedeelte lijk van derzelver dakpannen ontbloot. wonekienen °r?L»n ,v'n CW a!mtal van de naarste boomen onc- dezen omtrek P a,le de dorpen en in alle de polders in dezen omtrek is de schade niet minder aanzienlijkverschillende huis manswonmgen zijn zoodanig geteisterd en sommige zoodanig uit een dez';lve l,!J,ia onbewoonbaar zijn geworden en een aantal een gerort e" en elder' geheel omvergewaaid of in Op het dorp Petten en den naburigen Hazenpolder was de vrees voor eene doorbraak van dei Hondsbosiche zeewering algemeen ver scheidene ingezetenen rlugteden naar eiders, en niet zonder r'eden want ingeval de wind, die een oogenblik bij het bedaren van den storm, uit het N. W. woei, uit dien hoek had blijven waaijen, zou de eene inundatie van bijna geheel Noord-holiand zeer zeker het ge- volg zijn geweest. De evergemelde zeewering heeft dan ook weder eene hoogst aanmerkelijke schade geleden en zal niet dan met zeer bunengewone kosten weder tot eene zekere sterkte kunnen worden terug gebragt, en evenwel is alles aldaar nog oneindig minder nadcc- iig uitgevallen, dan men met de meeste zekerheid vreesde voor uic te zien. Des avonds tusschen 6 en 7 ure is de herbergstaande aan hec zuidemde van het dorp Schermerhorngeheel afgebrand gelukkig heeft men, met inspanning van krachten, de belendende huizen behouden. Op dien zeilden noodlottigcn dag isin den vroegen morgeneene boerderij, aan den Driehuizerweg in de Schermecr, almede totaal afgebrand. Uit het bevorens gemaakte Twaalftal heeft de Eerw. breeden Ker- keraad der Hervormde Gemeente alhier 11. Donderdag den i"cn De cember gebragt op het Zestul: Dl). L. I'roesTh. Dr. te Doorn; W. P. R. Bouman, Pred. te Sassenheim C. 1 looi erPred. te Zalc- Bommel; J. L. Rotting, Pred. te Helder 5 J. Bolding, Pred. te Jisp cn .7. Ru ijsPred. te Wormer, En op het Drietal: DÜ. Proes Bouman en Rotting. STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. Nov. 1836. 'smorg. ten 8 ure 36', en is nre 38*. 52% 99 99 9» 99 99 99 5<5% 58*. 54% 58% n 5°% n 54°. 'aturdag 26. Zondag 27. Maandag 28. Dingsdag 29. Woensdag 30. Donderdag j. Dec Vrijdag 2. 4°% n n 99 4 6'. 48 50°7 Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-hlol landsch Kanaalvan den 25 Nov tot den 1 Dec. 1836. Ned. schoner, de Jonge JacobV. H. Kramer van St. Thomas naar Amst. Dito kof. Catharina, G. Huisman Demerarij dto. Dito dito. Nijverheid, P. II. Puister Sc. Davis dito. Duo dito. Jantina AnnrginaH. G. Sap Sunderland dito. Duo smak. NepthunisC. H. Kraanstuiver,, Huil d to. Dito kof. Jtremias, G. Stellingwerf Drammen d to. Dito dito. de Wisselvalligheid, L. B. de Jong„ dito Purm; Dito dito. Maria TherestaH. Uil „St. Petersburg,, Amst. Dito smak. Gezina, P. K. de Boer Memel dito. J. J. Posthumus,, Wismar dito; G. Ugeri Dantzig d to. P. L. Peters „Amst. n: Sr. Thomas; L. P. Boma dito Newyork. H. !<latter„ dito Newcastle. O. Norren dito duo. P. F. Fredrichs„ dito 'Huil. J. Wood dito London. J Gladstone dito dito. VV Smith dito dito. J. Pedersen „Spijkb„ Osterrisoer. D. de Hardt „Amst. Bremen. Dito d'to. de Jonge Jeltje Dito kof. Catharina Dito dito. Louisa, Zw. schoner. Maria, Ned. smak. het Vertrouwen Zw. fregat. Harmonie, Hnnov. kof. Fr au Maria Eng. brik. Edgar, Dito schoner. Elbe, Dito dito. Undine, Noords, brik. Commercien Brem. fregat. Sophia, Woensdag den 7. December 1836. des avonds ten 5 ure zal in de Kapel het jaarlijksche VERSLAG van den Staar des Nederland sche Bijhetgenootschaps cn der Verrigtingen van de A/kmanrsche Af- deeling op eene Godsdienstige wijze plaats hebben; tot bijwoning van welke piegtige zamenkomst alle bijbelvrienden worden uitgenoodigd, HUWELIJKS - FROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 4 December 1836. Eerste Geüod. Piet-re Guillaume Struekengeboren te Kaidenkirchenwonende alhier en Hendrika Mullerheboren en wonende alhier. Tweede Gedod. Pieter van Twiskgeboren en wonende alhier en Elisabeth Kolt- ning, geboren en wonende te Deift. 1 11 n Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaor van den 28 November tot den 3 December «836. ij I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1