ALKMAAR SC HE N°. 50. COURANT. A°. 103& t Van MAANDAG Mli'flitiMWWa Dtn 11 DECEM 10. 5° - Vete Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. X. GEDEPUTEERDE STATEN Van NOORD - HOLLAND Willende dat de goede Ingezetenen bij den aankoop zoo van nieuwe als van oude Nederisndsche Maten en Gewigcen, in de gelegenheid worden gesteld, zich zelve te verzekeren of die voorwerpen al dan «iet den Ijk of Herijk nog moeten ondergaan, en hen niet alleen voor onwillekeurige overtredingen behoeden, maar ook voorkomen da: die genen, welke ter kwader trouw handelen, geene onwetenheid van den aangenomen jaarletter zouden kunnen voorwenden; Brengen ter kennisse van allen die zulks zoude kunnen aangaan dat de Herijk der Lengtematen en Gtwigten voor het jaar rk'37, zal beginnen in de Stad Amsterdammet den adè« January en eindigen den 3osteii April aanstaande dat die Voor Ae Inhoudsmaten voor droge- Varen en van Gouégewigt aldaar, z«l plaats hebben in de maand Mei, en die der Vochtmatenvoor den handel ir. het groot en klein in de maand Junii, terwijl de Herijk voer alle de maten en gewigten in het Arrondissement Amsterdam en in de overige Arrondissementen Haarlem, Hoorn en Alkmaar, ral beginnen met den i«»n April en eindigen met den laagten Julijiilgp, en eindelijk dat de letter, waar mede in 1837 moet worden geijkt en herijkt S zal zijn. Wordende de belanghebbenden bij deze aangemaand, zich de aan gewezene tijdperken ten nutte te maken, ten einde onaangenaamheden en daaruit voorcvloeijende kosten voortekomen. Haarlemden x"*u December 1836. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van T U Y L L. Ter Ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland, W. A. P I L L E R A. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen ter kennisse van de belanghebbenden, dat op den De cember aanstaande, des middags ten 12 ure, op het Raadhuis dezer Stad, de DERDE UiTLOoTING zal plaats hebben van VIJF Aan-1 deelen ieder van 1000:van de NEG TIATIE van 1828, ten behoeve der Begraafplaats; benevens de VIERDE UITLOOTING, bestaande in TWEE Aandeelen ieder van f 1000:van de NEGO- TIATIE van 24000welke in het jaar 1832 heeft plaats gehad. Alkmaar, den J2,te* November 1836. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU F NTEIN VERSCHUIR. geankerde schepen. Vier derzelvedoor de toenemend!: kracht vaa vloed en golven van de ankers geslagenstrandden omstreeks vier tire aan de schorren van den Adriaan-en Anna-polder. Een schipper Klein- jan genaamd, van Sluis, vond zijn dood in de golven, zijn lijk is nog niet gevonden. De schipper Otte, van Middelburg, trachtte, met zijn zoontje in de armen, benevens de knecht, bij het zinken van zijn vaartuig, het vedge leven in den mast te redden. Terwijl hulp steeds onmogelijk bleef, vermeerderde de vallende duisternis het gevaar in hunnen akeligen toestanden intusschen zag de ongelukkige vader zijn kind, door koüde en nat verstijfd, in zijne armen den geest geven, en moest weldra ook zelfs het dierbare overschot aan de baren prijs laten. Vele burgers beijverden zich de redding te beproeven, terwijl het noodgeschreeUw der ongelukkigenin den donkeren avondhec punt aanduidde waar het schip zich bevond. Het gelukte omstreeks 9 ure des avonds, aan den dijkbnas Blok en diens broeder, het vaartuig te ontdekken en met veel moeite de schipbreukelingen te redden. De schippers Roest van Sluis en de Klijvan Amsterdam, hadden zich, bij het vroeger strandenvöór dat de vloed nog de schorreu over dekte, met hunne knechts weten te redden." BROOD-EET ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS per Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van ,1 i' soort 34. Ct. per Nederl. Pond. Het fijn Wit TarwenbroodJ soon Ijet grof Bollenbrood Het ongébuild Tarwènbrood Het Roggebrood en dat mitsdien de prijzen en het gejvigt van het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als vblgt 27. 24. 26. toL Fijn Wittebr1 of regels ie soortmoet wegen Fijne Witte Broodsbol idem Gebuild Tarwebrood idem idem idem Pond. Once. Lood. 2. 1. 4- 6. n 6. 2. 05 Ui- 20'. *7- 27- °5- <5 3- Gebuild Tarwebrood 2e soort Bollen 8. voor 5. Cents - Roggebrood Zullende alles gaar gebakken, en niet boven de zetting "verkocht mogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaar, den 9dea December 183(1. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Vezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR j I I I 11 I- 11 11 nm. BINNENLANDSCIIE BERIQTEN. Alkmaar, den Cden December 1836. Heden is de geboortendag van Z. K. H. den Prins van Oranje, door het uitsteken van vlaggen en het houden eener parade, binnen deze Stad plegtig gevierd geworden. 's Gravenhage den 7den December. In de Middeiburgsche Courant leest men onder dagteekening van 5 December Den volgenden brief uit Kortgeen, ons eerst gisteren geworden, meCnen wij niet te moeten terughouden, als behelzende nadere bij zonderheden van hetgeen reeds gedeeltelijk is gemeld: De orkaan van den zpsten Novemberis behalve vele meerdere en mindere verwoestingenzoo ir. deze gemeente als in het geheele ei land aan schuren en andere gebouwen veroorzaakt, waarbij tevens een aantalen daaronder zeer zware hoornenzijn ontworteldook nocdlotiig geweest voor eenige der, voor deze plaats, op dien dag Eiland Urk, 3 December 1836. Bij den zoo verschrikkelijken stortii van 29 November heeft deze gemeente op nieuw deerlijk geleden, als zijnde drie woonhuizen in een oogenblik tijdsdoor den felien wind geheel omverre geworpen, terwijl nog een aantal andere op onderscheidene wijzen grootelijks zijn beschadigd geworden. Ook zijn bij dien storm »i van de voornaam ste visschers vaartuigen, bemand met meer dan 100 personen, welke allen ter uitoefening van hun gewoon visschers bedrijf zich op zee hadden begeven, in zoodanigen reddeloózen staat gebragt, dat zich tien van dezelve genoodzaakt hebben gevonden, zieh hier en op de Overijsselsche kust op strand te zetten, terwijl de anderen door hec verlies van masten, zeilen, ankers en touwen, nagenoeg onbruikbaar zijn geworden. De schade aan deze vaartuigen en aan de huizen ver oorzaakt, wordt berekend, eene zoodanige som te bedragen, dat hec voor velen onmogelijk is aan het herstel daarvan te denken. Ais eene bijzondere weldaad mag men nog hier opmerken dat geen bewoner van dit eiland, bij dien storm is omgekomen. De Burgemeester van Urk, P. Neutje s." Zaturdag 3. Zondag 4. Maandag 5. Dingsdag 6. Woensdag 7. Donderdag 8. Vrijdag 9. STAND van Jen Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. 3. Dec. 1836. 's morg. ten 8 ure 50", en is ure 52*. n n 99 4 6 M 99 99 51 m H 99 M 99 99 5f. H 99 99 49'» 99 99 99 53-- 99 f9 n 48 99 99 99 54'. H r 47J. 99 99 99 53'. 99 44"» 99 99 4Ö'. Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot Noord-Hol landsch Kanaalvan den 2 tot den 8 December 1836. Ned. fregat. Dito dito. Dito bark. Dito schoner. Dito galjoot. Maria Fredrika, F. H. Zylstra van Batavia naar Amst. Ons Genoegen, VV. Landzaad dito d to, de VriendschapW. H. de Boer„ dito d to. Van SpeykJ. Visser Havana dito. de HerstellerC. van de Wind v: Buenos Ayros„ d to. Hano. scliorir. Hertog van Cambridge, J. J Dirks„ Bilbao Ned. kof. de OndernemingJ. Englenberg qq.„ Lisbon Dito dito. de drie Vrienden, E. T. ten Cate„ Newcastle Dito dito. de Weldaad Eng. schoner. Paragon Dito dito. Stedfast Nea. kof. Vrouw Petronélla Hanov. kof. Vrouw Hilke Dito dito, Zeelust, Ned. kof. de Vrouw Margrctha IIanov. dito. Maria en Anna Ned. kof. Jeannette Dito sloep. de Hoop Dito kof. de Onderneming dito. d'to. dito. dito. dito. Purm. Amst. dito. Ii. E. Boll dito J. Amess dito O. Smith London II. Scheuring,, dito J. H. Bonjer„ Croonstad H. J. Brovig „St. Petersburg,, dito. A. T. StelfensM Riga dito. M. J. Kiazen Memel dito. T. Bodeman Amst nSuriname. K. Haasnoot dito Lisbon. Z. J. Prins dito Newcastle. ADMINISTRATIE der DOMEINEN, in het 2d« Ressort. AGENTSCHAP ALK MA A R. HOUT VEILING. Op Maandag den 19'^n December 1836, zal de Agent van het Do mein te Alkmaar, als daartoe gemagtigd, ten overstaan van den Bur- gemeester der Gemeente Schoorliu de Herberg de Roode Leeuw al daardes voormiddags ten 11 ure, in het openbaar ter verkoop pre senteeren Het HAKHOUT, staande in de Wildernissen aan de Duinen van Schoor!; van af de Banscheiding van Bergen, tot aa Groet; in Zes perceelen. De conditiën liggen ter lezing bij den Burgemeester der Gemeente Schoorlen op de meest gebruikelijke plaatsen. De Agent van het Domein H. COLLOTd'ESCüRJJ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1