A0.1S3 6. ALKMAARSCHE mmmaamM N°. 52. COURANT. Van MA/INDAG Hfaisiiiiiiill Den a 6 DECEMBER. PUBLICATIE. 5°". 5°*. J. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. - I STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-MOLLAND Gelezen de missive van den lieer Opper.Houtvester voor de Noor delijke Provinciën van den 14^1) dezer, n°. 13, betrekkelijk de sluiting der Groote Jagt. Gelet op deliberatien vau Heeren Gedeputeerde Staten d.d. heden r.®. 9. Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat achtervolgens de bepalingen van den Heer Opper - Houtvester voor- noemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten vastgesteld, de groote jagt, met den laatsen dezer loopende maandzal zijn gesloten. Haarlem, den 22scen December 1836. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden dat de uitgelotene AANDEELEN in de Negotiatie ten laste van de Provin cie Holland, (Noordelijk gedeelte) zijnde de nommers, 8, 15, 17, 19, 3347. 49, 5i. 66, 85, 87, 95- 122 128 en 143, met de ■verscheenen interessen, van af primo januari) 1837, 7ul|en worden uitbetaald ten Kantore van den Heer Administrateur van *s Rijks Schat kist te Amsterdam, dagelijks van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren (Z011- en Feestdagen uitgezonderd) gelijk mede de interessen van de uog onuitgelotene Aandeelen alles overeenkomstig art. 5 en 6 van het plan van geldleeoing, goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van den 3o»ten October 1828, n°. 7. Haarlem, den ao!ten December 1836. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van T U IJ L L. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ingevolge art. 30 der Wet van den 8 Januarij 1817, n°. 1, verlangende het contingent dezer gemeente in de Nationale Militie voor den jare 1837, zooveel mogelijk aautevullen mee Vrijwilligerswelke zich onder het genot der daartoe gestelde premie zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne mede ingezetenen op zich te nemen. Btenaen bij deze ter kennis van alle de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, welke dit maar eenigzius zouden tr. ogen aangaan Dat ingevolge art. 31 der voorz. Wet als Vrijwilligers kunnen wor den aangenomen alle ingezetenen, welke op den is"n januarij 1837 ongehuwd hun i9de jaar zijn ingetreden, en hun 30s" nog niet hen beu volbragt(ten ware dat zy reeds in dienst der Nederlandsche Ar- tnée of Nationale Militie hadden gestaan in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten, en de noodige ge schiktheid hebben, welke tut den dienst wordt vereischt, als ook minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodanigen zal kun nen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks; {uitgezonderd de Zon- en Feestdagenvan den 27,ien der maand December van des voormiddags tien toe des namiddags één ure tot en met den 20,ten Januarij aanstaande ingesloten. Gedaan te Alkmaar, den iodcn December 1836. Burgemeester en Wethouders voornoètHd F O N T E I N V'ERSCHUIR, Tet' Ordonnantie van D ezel ven Df. D1EU FONTEIN VERSCHUIR NATIONALE M I L I T 1 PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dér Stad ALKMAAR, gezien art. 21 der Wet up de Nationale Militie van den 8 Januarij 1817 n». t waarbij is bepaald dat zich jaarlijks vóór den 5 |aiuiarij aan het Plaatselijk' bestuur in geschrifte moeten adresseeren de bij de Na tionale Militie voor zich zelve dienende manschappen, die in den loop van het laatst vtrledene jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder, weduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende regterliike Separatie of echtscheiding der Ouders, of einde lijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op Vrij stelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen, en bun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien de missive van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord "Holland den 12 December 1836, waarbij voormelde 21 art. speciaal wordt herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zelve bij de Nationale Militie0, dienende manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevol ge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van vrijstelling hebben verkregen, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde voor den vijfden januarij aanstaande schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adressecren en daarbij overleg gen de noodige bewijzen, ingengc overeenkomstig de voorschriften hij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestarueerdtot welke aan vrage om ontslag even zeer de manschappen zelve, als ookderzelver Ouders, Voogden, Curators en gemagtigden bevoegd zijn. Gedaan tt Alkmaar, den 19dtrl December 1836. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven Dfc D1EU FONTEIN VERSCHUIR. DUITENLANDSCIJÈ BERIGTEN. DUITSCIILAND. Verscheidene Dnitsche bladen geven het volgende berigc uit Gort» van den 5den dezer. I11 een tijd dat de aandacht van Europadoor de ijlhoofdige pogingen van den jongen Lodewijk Napoleon te Strasburgweder bij zonder op het Napoleontische geslacht gevestigd is, kan de mededee- ling van het volgende beschouwd worden als eeue niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis van den aard der leden van die familie. De gravin Camarra, geboren Prinses Bacciochi, eene nicht van Keizer Napoleon, beeft bij de begrafenisplegtigheid van Karei X zich op eene wijze gedragen die algemeerie ergenis gebaard heeft. Terwijl de pleg- tige optogt zich reeds in beweging gesteld laadkwam zij van haar landgoed Canalehetwelk een uur hier ligt, in de stad, stapte mid den in het gedrang aan een logement af; daar plaatste 2ij zich aan een venster en zag met eené pelsmuts op het hoofd den stoet voor bijtrekken. Toen ging zij in eenen modewinkel, kocht daar eenen met veelkleurige linten versierde hoed, dien zij terstond Opzette, en begaf zich zoo uitgerust naar Domkerk. Hiér waren Voor de dames van den adel plaatsen opengehoudenwaarheen zij doordrong en mid den onder eene in zwaren rouw gehulde vrouwenschaar ging zitten, regt tegen over de hertogen van Angoniéme en van Bourdenux zonder zich aan de algemeenë Verontwaardiging in het minst te sto ren. Men weet niet wat deze dame rot zulk eene handelwijze be wogen kan hebben, maar herinnert zich dat de Hertog en de Her togin van Angoulëme eenigen tijd voor de komst van Karei X te Görtz, de omstrekeu der stad bezoekende, en ook de fraaije tuinen bij hec slot Canale weiischende te bezigtigenop last der gravin Cainarrè afgewezen zijn geworden." STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. 7aturdag 17. Dec. 1836. 's morg. ten 8 ure 41°, en ia ure 48®. Rondas 18. 99 99 99 99 99 45°, 99 99 99 48 Maandag t9. 5» 99 99 99 99 99 99 99 99 52"- Dingsclag 20. If 9% 9» 99 99 99 49% 99 99 f 5>a- ■Voensdag 21. 99 99 99 99 46% 99 99 99 48*. Oonderdag2i 99 99 99 99 99 99 99 99 99 njda. 23. 99 99 n 99 99 99 42'» 99 99 99 44°' Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol landstjt Kanaal, van den 16 tot dén 22 December 1836; Ned. kof. Vrouw Hendrika Dito dito, Edams Welvaren, Noords, schoner. Svansen Amcr. bark. O. brik. Vict Ned. kof. Dlio dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Pruiss. galjas. K. de Weerd v: Suriname n; f. Meijer dito E. Elgerluizen* Newyork PomonaN. Brewer duo principe de Metterttich, A. Garossole* Sniirua Geer din a Antonia Francind, Courier de Jonge Louisa de Vrede, Tugend H. W. Stuit Bayoniie T. Lutje „Bourdeaux, P. de Best dito T. M. Mulder„ Cardiff R. W. Vos „Newcastle, C. T. Zielke Cuxhaven Amstrf dito. dito. dito. dito. dito;' dito. dito. dito. dito. dito. J. Thorsen Drammen Spijkb. Noords, hark. Vest a Ned. fregat. Sophia Maria, Dito ditö. Noord - Holland Dito galjoot, de Jonge Jan, Dito dito. Hillcgonda Ida, Dito dito. West - Indien Duo brik. Astrea Dito ltofi Elisabeth, Dito dito. Gezusters, Dito brik. Havana Packet, Amer. bark. Mason Hamei] NT3p. brik. II De ine Valero Russ. duo. Richard Brand, Ned. kof. Vrede en Hoop, Dito dito. Jan de Wit Ditö dito. Neêrlakdsch WelvarenO. Hansen Dito dito. EolusG. Zwanenburg* dito Dito dito. Hoop en VerwagtingJ Haasnoot dito Bourdeaux, Dito dito. Hillegina GeerdinaR. R. Roe!ofsma„ dito Newcastle, j Dito dito. Zes Gebroeders, J. S, Okkes „A!km.„ dito. Andersen J. K. Ruijl B. T. Theunissen, H. A. Hendriks, J. Boon A. de Lange P. Pijbes E. IJ. Post L Visser "j. Bird D. Aesunte Amst 11 dito dito dito dito diro dito dito dito dito dito J. Detloss duo T. G. Mellema dito R. F. Mellema* dito Suriname, dito. dito. dito. dito. dito. dito. Berbice» Havana, Newijork. Napels. Odessa, dito. Genua, dito Marseille. Lisbon. Eng- schoner. Stedfast Deens. dito. Lud' ine Maria Russ. bark. Ernst en GustaV Hanov. «chon. Anna Maria Dito galjas. Frtdrika Deens, sloep. Maria Zweeds, brik. Providentia (X Smith „Purm.„ London. H. Cosinus „Amsc.„ Berwick. E. Lann dito Bremen. C. lias Hagen* dito dito, J. N. van Porten* dito dito. J. Jurgesen dito „Kopenhagen. A. Nerst dito Stokholm. De Regtbank van eersten aanleg, zitting hebbende te Alkmaar, Gehoord het requisitoir van het Publiek Ministerie. Gezien de stukken, betrekkelijk de benoeming, bij besluit van Z. M. den Koning, in dato 16. November 1836. n®. 68. en den afge leiden eed voor het Hoog - Geregtshof te 's Gravenhage van Jonkheer Mr. W. A. van HOGENDOllP. Heeft heden gemelden Heer erkend eu geïnstalleerd, als Subs;itu:„

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1