A". 1838. ALKMAARSCIIE N°. 1. COURANT. Van MAAND Den 1 JAN Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. l^E STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbendendat de uicgelocene Asndeelen in de Negotiatie, ten laste van de Pro vincie Holland, Noordelijk gedeelte:) zijnde de nommers 6, 18, 29, 52, 72, 75, 78a i°8a no, 115, 116, 120, 123, 133 en 144 met de verscheenen Interessen, van af primo jan na rij 1838, zullen wor den uitbetaald, ten kantore van den Heer Administrateur van 's Rijks Schatkist te Amsterdam, dagelijks van des morgens 10 tot des namid dags 2 uren Zon- en Feestdagen uitgezonderd:), gelijk mede de Interessen van de nog onuitgeloteue aandeelen, alles overeenkomstig art. 516 van het plan van geldleening, goedgekeurd bij Zijner Ma- jesteits besluit van den icdei> October 1828, n°. 7. Haarlemden 22,ten December 1837. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. De RAAD der MOEDERLIJKE WELDADIGHEID, heeft noodig geoordeeld alle de ingezetenen van deze Stadwelken dit kan aangaan, kennisse te geven; Dat hare gewone Veertiendaagsche bijeenkomsten vooreerst en tot nadere advertentie, des Dingsdags 's middags van 12 tot 3 urein de plaats van des avonds zullen gehouden worden, waarvan de eerste zal zijn Dingsdag den 2dea Januarij 1838, uithoofde van den inval lenden Kersdag. Alkmaar den 19dci1 December 1837. NATIONALE militie. PUBLICATI E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS df.r Stad ALKMAAR gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8 januarij 1817 r.°. 4, waarbij is bepaald, dat zich jaarlijks vóór den 5 januarij aad her Plaatselijk bestuur in geschrifte moeten adresseeren de bij de Na tionale Militie voor zich zelve dienende manschappendie in dén loop van het laatst verledeue jaar, het zij door overlijden van eenen Va der ofwel eener Moeder, weduwe zijnde, of door plaacs gehad heb bende regterlijke Separatie of echtscheiding der Ouders, of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op Vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij art 91 ep 94 gemaakt, hebben ver kregen en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien de missive van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, de dato 15 December 1837, waarbij voormelde 21 art. peciaal wordt herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zelve bij de Nationale Militie, dienende manschappenwelke na hnmie inlijving, ten gevol ge vail art. 2! der voormelde Wet, redenen van vrijstelling hebben verkregen en verlangen uit den dienst ontslagen te worden dat zij Zich tot dat einde voor den vijfden januarij aanstaande schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseeren en daarbij overleggen de r.oodige bewijzen, ingerigc overeenkomstig de voorschriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestarueerd tot welke aanvrage nm ontslag even zeer de manschappen zelve, als ook derzelver Ou ders VoogdenCurators en genragtigden bevoegd zijn. Gedaan te Alkmaarden 2ostC!1 December 1837. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN V E R S C II U IR, Ter Ordonnantie van deselven De Dl EU FONTEIN VERSCHUIR. en Jurisdictie hebbende, welke op den eersten januarij 1838, hun negentienden jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle jongelingen, gebo ren in bet jaar 1819, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorsz. wet, in bet daartoe gereedgemaakte register tot de ligting der Nati onale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle mansper sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk konien te vestigen, en als ingezetenen moeten worden beschouwdten einde zichvoor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks, voor gemelde tijdstip, ter inschrijving aantegeven in dat register waartoe zij vol gens hunnen ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen met Dingsdag den 2deu Januarij 1838, en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 2o'r-en daaraanvolgende» Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 8, n, 15 en 18 januarij aanstaande, des na middags van 5 tot 7 ure. En ten einde voortekomendat iemand in de termen der inschrij ving vallende zich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig make, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld.de ingeze tenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet ge maakte bepalingen Dat, welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermeenen te hebben wegens gebreken, of ar.derzins, dezelve des niettegenstaande gehouden is, zich doen inschrijven, gelijk mede daaronder begrepen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat, Ouders, Voogden en Regenten, verpiigt zijnhunne Kinderen of Pupillen in persoon of door iemand daartoe door hun schriftelijk geraagtigdte doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende, zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van volstrekt on vermogen, met gevangenis worden gestraft, onverminderd, dat zoo- j danjge Kinderen of Pupillen, evenals alle andere jongelingen, welke ziëh aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geeue redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengenin eene boete en bij onvermó- gen tot gevangenis worden verwezen. Dat de wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij over lijden van beiden, die van den eerstbenoemden Voogd, voor de ge- huwdtn, de plaats alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl die genen, welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten wor den ingeschreven ter plaatsen alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de inge zetenen van deze Stad en Jurisdictie van dien, welke dit aangaat, om zooveel mogelijk in eigen persoon voorzien van een Geboorte- Ex ract, en eene nota van de wijk en nummer der woonplaats, doch bij volstrekt noodige afwezigheiddoor een hunner Naastbestaanden >f Voogden, aan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoen, en daardoor voortekomen, dat zij niet als onwillige wor den aanzien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid iet gevolg zoude zijn. Gedaan t* Alkmaarden ao,ten December 1837. burgemeester en M othouders voornoemd FONTEIN V E R S C H U 1 11. i. Ter Ordonnantie van Dezelven De DILU FONTEIN VERSCHUIR. NATIONALE MILITIE. PUBLICATI E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR ingevolge art. 30 der Wet van den 8 januarij 1817, n°. 1, verlangende het contingent dezer gemeente in de Nationale Militie voor den jnre 1838 zooveel mogelijk aantevulleti met Vrijwilligerswelke zicli on der het genot der daartoe gestelde Premie zullen aanbiedendezen dienst voor hunne mede ingezetenen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennis van alle de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, welke dit makr eenigzins zouden mogen aangaan: Dat ingevolge arr. 31 der voorz. Wet als Vrijwilligers, kunnen wor den aangenomen alle ingezetenen, welke op den i«tcn Januarij 1838 ongehuwd hun- i9de jaar zijn ingetreden, en hun 3ostc nog uiet heb ben volbragt(ten ware dat zij reeds in dienst der Nederlandsche Ar mee of Nationale Militie hadden gestaan) in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten, en de noodige ge schiktheid hebben, welke tot den dienst wordt vereischt, ais ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodanigen za! Itun- ren geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks (uitgezonderd de Zon- en Feestdagen) van den 2istc* dezer maand December van des voormiddags tien tot des namiddags één ure, tot en met den 2Qstli11 January aanstaande ingesióte\ Gedaan 3e Alkmaar, den 20steu December T837. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelveni De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER sn WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Hebben geoordeeld aan de goede burgerij en Ingezetenen te moe ten te kennen «even Dat, wederom even als in vorige jaren, eenige hunner medeburgers zich uit eigene beweging en met goedkeuring van Huu Ed. Acbtb. hebben beiast, met bet inzamelen van viijwtllige giften voor het fonds van uitdeeling van gezonden spijzen aan behoeftige»en met de uit reiking daarvan Burgemeescer en Wethouders zullen niet noodig hebben de ingeze tenen met de details deze hoogstnuttige inngting bekend te ma ken, maar willen alieen aan hun herinneren, dat dezelve binnen deze Stad, sedert een reeks vsn Vijf-en-twintig jaren, onafgebroken heeft bestaan en telken jare een vernieuwd bewijs heeft opgeleverd, dat deze instelling voor onze behoeftige medebnrgeren huogstweida- dig is geweest, en dat dezelve bij eene ruime deelneming, dit bij voortduring blijven kan. Alkmaar, den 28«*n December 1837. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot Noord-Hol' landsch Kanaal, van den 15 tot den 21 December 1837. Ned. fregat. Theodora Sara, Dito kof. HarmonieA Dito dito. II en Z. Eng. brik. Sinn, Ned. kof. Maria Dito diro. Nepthunis, Dito dito. Efizab th, NATIONALE PUBLIC MILITIE. A T I E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR gezien de Circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord Holland, de dato 15 December 1837, waarbij is bepaald, dat de werkzaamheden der Nationale Militie, voor den jare 1838, bin nen de Steden en Gemeenten dezer Provincie, eenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Januarij 1817 n°. 1, omtrent de inrigting der Nationale Militie, bij deze op, alle mans personen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad Dito ijaik. op'Hoop van Fortuin Dito smak. de Vr. Annegina Dito dito. Maria Johanna, J Eng. schoner. Stedfast Ned. bark. Dina Maria, [Het J. Schut van Batavia naar Amst. van der Meijde Suriname dito. S. K. de Vries Havana dito. R. Cliffon Cgphaionia dito. G. Wurtelboer„ Bordeaux dito; G. K. Sipsma dito dito. H. Pothoff Marennes dito. A. H, Visker Duinkerken dito. A. Boicen Huil dito. H. Kraanstoiver Sunderland dito. O. Smith London duo, A. Ahlers „Amst. n: Suriname. Vervolg hierna."] Op Vrijdag den 22,tcn December 1837, is in het Stads Logement re Alkmaar, des' avonds te vijf ure, geveild, en op Vrijdag, den 29ste» December daaraanvolgende, finaal verkocht, de navolgende perceelenj I. Een hecht, sterk en weldoortimmerd Winkelhuis en Erve, aan de noordzijde van de Langesrrast, op den hoek van de Houd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1