A". 1838. ALKMAARSCHE COURANT. Van MAANDAG Den 8 JANUARY. PUBLICATIE. PUBLICATIE. 45% Deze Courant wordt geregeld eens in de week er. we! op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS df.r Stad ALKMAAR ingevolge art. 30 der Wet va-i den 8 januari} 1817. n°. 1, verlangend het contingent dezer gemeente in de Nationale Militie voor den jare ,>>38 zooveel mogelijk aantevullen met Vrijwilligers, '.velke zich on der het genot der daartoe gestelde Premie zullen aanbiedendezen dienst voor hunne mede ingezetenen 00 zich te nemen. Brengen bij deze ter kennis van alle de ingezetenen dezer Stad er. Jurisdictie van dien, welke dit maar eenigzius zouden mogen aangaan: Dat ingevolge art. 31 der voorz. Wet als Vrijwilligers, kunnen wor- den aangenomen alle ingezetenen, welke -op den jarraarii 1838 ongehuwd hun I9de iaar zijn ingetreden, en htm 3ps« nog niet heb ben vnlb-agt: (ten ware dat Zij reeds in dienst der Nederlandsche Ar- tnée of Nationale Militie hadden gestaan) in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten, en de noodige ge schïktheid hebben, weike tot den dienst wordt vereischt, als ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodanigen zal kun nen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks (uitgezonderd de Zon- en Feestdagen) van den 27ste» dezer maand December van des voormiddags tien tot des namiddags één ure, tot en met den 20Nsn Januarij aanstaande ingesioce Gedaan te Alkmaar, den 2osten December 1837. Burgemeester en IVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUJR. Ter Ordonnantie van Deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. lenben belast, met het inzamelen van vrijwillige giften voor het fonds van uitdeeling van gezonden spijzen aan behoeftigen en met de uit reiking daarvan: Burgemeester en Wethouders zullen niet noodig hebben de ingeze tenen met de details deze boogstmutige inrigting bekend te ma ker maar wdlen alleen aan hun herinneren, dat dezelve binnen deze Stad. sedert een reeks ven Vijf-en-iwmtig jaren, onafgebroken heeft bestaan en telken jare een vernieuwd bewijs heeft opgeleverd, dat deze instelling voor onze behoeftige medeburgereu hoogstwelda- dig is geweest, en dat dezelve bij eeue ruime deelneming, dit bij voortduring blijven kan. Alkmaar, den 28"cn December 1837. Burgemeester en IVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NDSCHE BERIGTEN. 2den Januarij 1838. ftï^f-'«we$e$5p 'df&ii Hoog Wei-Geboren Heer Jonktr*1. wmat,Kommandeur van de Orde van de j NederlaiaScfie i-Èeéij^.^^dllkï jijn het Legioen van Eer, Lid van de I Ridders(§iap*?Va^ M&fi&ttj^Smtsraad in buitenge wonen dienst, Lid van NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien de Circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord Holland, de dato 15 December 1837, waarbij is bepaald, dat de werkzaamheden der Nationale Militie, voor den 'are 1838, bin nen de Steden en Gemeenten dezer Provincie, eeneu aanvang zullen nemen met den eersten januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 januarij 1817 11°. t, omtrent de inrigcing der Nationale Militie, bij deze on, alle mans personen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad ei Jurisdictie hebbende, welke op den- eersten januarij 1838, hun negentienden jaar z.iin ingetreden en mitsdien alle jongelingen gebo ren in het jaar 1.819, cen einde zich ingevolge art. 59 der voorsz. vee, in het daartoe gereedgemaakte register tot de ligting der Nati anale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. <5 van de wet van 27 April 1820. alle mansper sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen, en als ingezetenen moeten worden beschouwd, ten einde zich, voor 7.1.0 verre zij nog iu de jaren der Militie vallen, insgelijks, voor gemelde tijdstip, ter inschrijving aantegeven in dat register waartoe zij vol gens hunnen oude'dom behooren. De inschrijving zal beginnen met Dingsdag den 2den januarij 1838, en zal geheel en al moeren zijn afgefoopen den 2o'ten daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 8, li, 15 en 18 Januarij aanstaande, des na- irnddags vair. 5 tot 7 ure. En ten einde voortekomendat iemand in de termen der inschrij ving vallende zich door onwetenheid aan pjigtverznim schuldig make, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld de ingeze tenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet ge maakte bepalingen; Dat, welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermeenen te hebben wegens gebreken, of anderzins, dezelve des niettegenstaande gehouden is, zich doen inschrijven, gelijk mede daaronder begrepen zijn de gehuwden en afvvezenden. Dat, Ouders, Voogden en Regenten, verp'ligt zijn hunne K inderen of Pupillen in persoon of door iemand daartoe door hun schriftelijk gemagtigdte doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende, zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van volstrekt on vermogen, met gevangenis worden' gestraft, onverminderd, dat zoo danige Kindereu of Pupillen, evenals alle andere jongelingen, welke zich aan de inschrijving hebber, onttrokken, indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, ir. eene boete, en bij onvermo gen tot gevangenis worden verwezen. Dat de wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bii over- linien van beiden, die van den eerstbenoemden Voogd, voor de ge- huwdende plaats alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl die genen, w-'lke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten wor den ingeschreven ter plaatsen alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de inge zetenen van deze Stad en jurisdictie van dien, welke dit aangaat, om zooveel mogelijk in eigen persoon, voorzien van een Geboorte Extract, en eeue nota van de wijk en nummer der woonplaats, doch bij volstrekt noodige afwezigheiddoor éen hunner Naastbestaanden ot Voogden,, aan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoen, en daardoor voortekomen, datzij met als onwillige wor den aanz.en en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigeue nalatigheid het gevolg zoude zijn. Gedaan te Alkmaar, den 2osten December 1837. Burgemeester en IVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. a» it. 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Hebben geoordeeld aan de goede Burgerij en Ingezetenen te moe ten te kennen 'geven Datwederom even als in vorige jaren eenige hunner medeburgers Rich uit eigene beweging en met goedkeuring van Hun Ed. Aehtb. j ivitKierscmap7Vj»<!- (ibli&Dcl+l'Sta^ts^ad in buitengewonen j de EereA Burgemeester van deze Stad I President \j^.<feJjüjititïQia'Te-l)>pommi»sie van Landbouw in Noord- Holland Een man va^^piVenge^esfid bekwaamheid in de behandeling van za ken, aan zijne zorg^ gedurende meer dan een halve eeuw toever trouwd, die daardoor tot eene hooge trap van eer verheven, de roem dezer Stad heeft gehandhaafden door wiens veel vermogenden in vloed en doorzicht in zijne gewigtige betrekkingen, veel is behou den, hetgeen anders voor de Burgerij zon zijn verloren geweest. Zijn verlies, zal door de ingezetenen, als eene pligtmatige hulde, erkend worden. Gedurende het jaar 1837, zÜn ce Alkmaar geboren 356 kinderen, waarvan 182 van het mannelijk en 174 van het vrouwelijk geslacht, zijnde 29 kinderen* meerder dan in het jaar 1836. Daar en tegen zijn in het jaar 1837, overleden 31» personen, waarvan 172 van liet mannelijk en 140 van het vrouwelijk geslagt, zipide 8 meerder dan in het jaar 1836. en waaruit blijkt dat in het jaar 1837, 44 kmderen meerder geboren dan overleden zijn. Er hebben 89 Huwelijken plaats gehad, zijnde 3 meerde 1S3Ö, en een echtscheiding. meerder dan ia STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. 'aturdag 30. Dec. 1837- 's morg. ten 8 ure 42% en 12 ore iopdag 31. 1 4* 11 11 n 37% 11 11 91 43% Vlaanclag 1. Jan 1808. 11 rt w 11 42% 91 11 91 43°- Dingsdag 2. 9*» 11 11 N 11 11 41% 91 •1 9i 43% Woensdag 3. 11 11 11 91 T 40% 91 J» 47% Donderdag 4. 11 5» 91 91 91 3«% 91 91 91 4r% rijdag 5. 11 11 n 11 11 11 39% 11 n n 42% Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot Noord'Hül- landsch Kanaal, van den 15 tot den 31 December 1837. \_Zijnde het Vervolg van voorgaande week.~\ Ned, kof. ZaandamL. H. Sinsrer v: Amst n Suriname. Dito dito. Standfries, F, Feikes dito Boston. Ned. schoner. tTÉlmina, 'f. Back v.-Amst. n: Sc. George d'Elmina. Russ. brik. Robert BrandsT. Holstein van Amst. n Benicnrlo. Eng. schoner. Clijde, M. M. Green dito Triest, Hanov, kof. Agnetail. Daniels drto Names. Deens, sloep. Maria, jargon dito „Kopenhagen Van 22 tot 28 December. Ned. fregat. Goed Vertrouwen, W. B. Bakker van Batavia naar Amst, Dito bark. Javaanj. P. Meijer duo dito. Dito brilt. Astrea, 1. A. de Lange Suriname dito. Dito kof. GebroedersP. C. Sorgdrager„ dito dito. Dito dito. Hillegonda Ida, H A. Hendriks dito dito. Dito brik. Alcijnn, G. H. Bergveld,, Havana dito. Zweeds, pink. Scar.dinavienO. Falk v: Alexandia (amerika),, dito. Amerik. fregat. Harvest, J. Fuller Jr. dito dito. Eng. schoner. Ocean, G. Speed van Villanova dito. Ned. kof. P Amoral Ulbo N. A, Smaal Bordeaux dito. W. Hellinga duo dito. D. P. Douwes dito duo. W. H Smith London Purm. Edwards „Amst, n Newjork. j. Clarck dito Maltha. J. F. Huhner duo Triest. Prtiiss. duo. Commercial Packet, G. C. Kramer dito Genua. Russ. brik. Paulina Brandts, D, Boiisen dito Cette. Ned. kof. Harmonie J. H. Bodeman duo Marseille. Dito dito. 'r VertrouwenB. J Bakker dito Bordeaux. Mecklb. galjas. Dolphin, T. Moss „Sï>ijkb,„ dito. Ned. smak. AgathaR. P. D k„Arasc. Rochefor:, Dito kof. Hendrika, J. G. Gust duo Bayonne. Pruiss. brik. die Perle, C. L. Cartelles„ ciito Scraalsund. Dito dito. Eijso de IVendt Dito duo. Johanna, E ig, schoner. Ilero, Amerik bark. Francia Eng. schoner. Jane, Pruiss, brik. Georgina, v A D M I N I S T R A T I E DF.R DOMEINEN, AGENTSCHAP ALKMAAR. HOUT VEILING. Op Maandag den 15''™ Januarij 1838, 'smorgens te 10 ure, zal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1