ALKMAARSCHE N«5. COURANT. A°. 1838. Van M A A N D Den 19 JA Burgemeester en wethouders der stad alkmaar, f- °5- NEDERLANDEN. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. hebben het noodzakelijk geoordeeld bij de thans voondurende stren ge koude, hunne ingezetenen aan het behoorlijk doen vegen en schoon houden van derzelver Schoorstcenen met dén meestlevendigen aan drang te moeten herinneren, en dezelve bij liet verwarmen van der zeiver woningen, de meestmogelijke voorzigtigheid aan te bevelen, op dat deze Stad moge bewaard blijven, voor de zoo onberekenbare gevolgen, welke door het ontstaan van brand, 00 een tijdstip als het tegenwoordige, waarin het blusschen van dezelve, bijna onmogelijk wordt gemaakt, kunnenjvorden te weeg gebragt. Alkmaar, den ao,te* Januarij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VEIISCHUIR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, met het meeste leedgevoel ontwaard hebbende, dat vele hunner be hoeftige burgeren ten gevolge van de strenge en aanhoudende koude, aan kommer en ellende ten prooi zijn gesteld, niettegenstaande vele weldadige instellingen meer dan gewone uitdeelingen doen, en Bur gemeester en Wethouders reeds maatregelen hebben genomenom door het verstrekken van brandstoffenin deze buitengewone behoefte te voorzien Hebben dien ten gevolge gemeendom voor zoo veel mogelijk die on gelukkigen welke bij de thans nijpende en aanhoudende winter, ge brek hebben, aan de eerste levensbehoeften, en met den besten wil buiten staat zijn, in den nooddruft hunner huisgezinnen te voorzien, in hunnen hulpbehoevenden toestand nog meer dan reeds heeft plaats gehad, ondersteuning te moeten verschaffen, tot bereiking van welk doel zij hebben besloten, eene algemeene COLLECTE met opene Schalen, binnen deze Stad en Jurisdictie te doen plaats hebben, door eene tot dat einde expresselijk verzochte Commissie, op Maandag .den 29"e" dezer. Burgemeester en Wethouders zijn te zeer verzekerd dat ieder in gezeten, met hun deelt in de overtuiging van de noodzakelijkheid dezer maatregel, en da: ieder welke in de daad medelijden gevoeld met den nood zijner medeburgeren gaarne het zijne tot leniging daarvan, zal bijdragen, dan dat zij het noodig zoude achten, dezelve tot het geven van milde bijdragen meer bnzonder op te wekken en zij twijfe len dan ook geenszins, of zij zullen door de uitkomst op nieuw be- dat daarwaar het in de daad tot een weldadig oog- isAlkmaarsch ingezetenen steeds gereed zijn, daartoe ruime mate bijcedragen. benoemdde Ileeren Mr. M. H. Weldijk Lid van de Staten van Hol landPresident; Mr. J. A. Kluppel Lid van den Raad der Stad Aik- maar, en C. F. Koelt Kapitein bij het depót der 2de Afdeeling Infan terie. Bij gemeiden Militie-Raad is tot Secretaris benoemd den Heer C. S. Holland. Bij besluit van Z. M. in dato 31 December 1837, n°- 89, aange vuld zijnde de vacaturen welke door aftreding van leden met 1° Ja nuarij 1838, waren veroorzaakt ir. onderscheidene kerkelijke Collegien der Hervormde Gemeenten, zoo bestaat het Klassikaal - Bestuur van Alkmaar voor dit Jaar uit de volgende leden. Paatses F. L. der KinderenPredikant te Alkmaar, Assessor R. .7. KoningPredikant te Limmen. Scriba A. van Floten. Predikant te Alkmaar. Secundus J. Boldingh, Predikant te Alkmaar. Gecommitteerden. Leden. J. Slot, Pred. te Schermerhorn. J. van der Sluis, Pred. te Schagen. C. Fluijser van ReéntnPred. te Eg- mond op den Hoef. .7. Maasen, Pred. te N. Niedorp. Mr. .7. A. Kluppel, President van de llegtbaitk eu Ouderling te Alkm. Secundi. H.GrevePred. te Grootscbermef, .7. L, Kotting. Pred. aan den Helder. TV. J. van der MandelePred. te Egmond aan Zee. L. Maag CosterusPred. te Noord- scharwoud. B. AbbringOuderling te Alkmaar. wezen zien merk noodig het hunne in Alkmaar, den 27s"11 Januarij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van L E E U W E N. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCI1U1R G. ALKMAAR, heden, de prijs 2*J 2®J. 255- 10L BROOD-ZETTI N BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad bepalen bij deze, datte rekenen van den dag van zal zijn van Het fijn Wit TarwenbroodJ Zn *3' Q* Het grof Bollenbrood Het ongebuild Tarwenbrood Het Roggebrood en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt Pond. Once. Lood. Fiji; Wittebrd of regels i« soortmoet wegen Fijne Witte Broodsbol idem Gebuild Tarwebrood idem idem idem Gebuild Tarwebrood 1' soort, Bollen8. voor 5. Cents n I. 3- 1. Pvoggebrood Zullende alles mogen worden 6. boven gaar gebakken en niet op de boete daartoe staande. Alkmaar, .den 2is,ea Januarij 1838 10. 4- 39 99 13* 6- 9f - 8- eöj. r> y> 2Ö§. 2. 2 05. 99 99 91 <53- de zetting verkocht Van L.EEUWEN. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De stad Gend is thans door een zwaren brand bezocht. De brand is in der. nacht van den ipden op den aostcn Januarijin de fabrijk van den heer Paridant van der Waerdeneene van de grootste fabrij- ken der stadontstaan. Alle pogingen om dat uitgestrekte gebouw te redden, zijn vruchteloos geweest, en de vlammen zijn weldra tot het nabijgelegen klooster en de kerk der Augustijnen overgeslagen. Ook deze gebouwen Zijn, zoowel als eenige bijzondere woningen, vernield. Ton zeven ure des morgens is de toren der Augustijner kerk met groot gedruffch ingestort. Eenige uren later was men het vuur meester. Het blijkt nog niet duidelijk, in hoe verre men er in ge slaagd is om de kostbaarheden en kunststukken, die de feetk bevatte, en onder welke laatste eenige schilderijen van de Craijer behoorden, te redden. Zeker is het, dat door deze ramp een groot aantal werk lieden, die in de afgebrande fabrijk arbeidden, broodeloos zullen zijn hetgeen de reeds te Gent in dit gure jaargetijde heerscheude armoede moet vermeerderen. Men heeft dadelijk begonnen met eene inschrij ving ten behoeve dier ongelukkigen te openen. De schade, die door boven vermelden brand te Gent is aange- rigt. is van groot belang geweest. De koude was tijdens dien brand fin den nacht van den ijlden op den 20sten) zeer gestreng, zoodac het water in de slangen der brandspuiten bevroor. De daarbij ver nielde fabrijk van katoenen-lijnwaad die de berigten thans als aan de weduwe Flazman toebghoorende omschrijven, vertoonde in den och tend van den aosten niets meer dan een puinhoop. Uit de zeer fraaije kerk der Augustijnen zijn slechts tien schilderijen gered J alle de ove rige daarin aanwezige kostbaarhedenen daaronder een kunstige pre dikstoel, welks waarde op 100,000 óf 150,000 franken geschat werd zijn eene prooi der vlammen of ten minste aanmerkelijk beschadigd geworden. Ook de zeer merkwaardige boekerij van den overledenen heer Lammens, die eerlang stond verkocht te worden, en in het klooster der Augustijnen bewaard Werd is met uitzondering van eeni ge weinige zeer zeldzame en kostbare werken., vernield. De catalo gus dier bibliotheek bevatte 18,000 banden. De Augustijner-monniken hebben in der haast uit het klooster moeten vlugtenen met moeite een hunner, die zeer oud en ziekelijk was, gered. Behalve den beschreven brand heeft er nog weder een van cenen zeer nood'ottigen aard in Relgie piaats gehad. In het kamp vau Be- verioo heelt namelijk in den nacht van den ipden op den eosten ze ker gebouw vuur gevat, dat tot hospitaal diende voor de soldaten, die aan oogziekte leden; eene ziekte, die nog aliijd onder het Belgi sche leger vrij sterk blijft heerscheti. Binnen -twee ttren was het ge- heele gebouw, dat uit leem en hour was opgetrokken, in de assche gelegd. Van de 140 daarin aanwezige zieke of blinde soldatenzrn vier of vijf in de vlammen omgekomen, en eenige anderen zwaar gts- kwejst. De overige ongelukkigen zijnzoo als zij haif naakt uit hun ne legersteden waren gesprongon aan de vlammen ontsnapten men heeft dadelijk, te midden der nijpende koude, kieedingstukken voor hen bijeen moeten brengen. STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. Door den Raad dezer Stad is, ter vervulling der buitengewone va cature, in het Collegie der Provinciale Staten van Holland, ontstaan door het overlijden van den Heer Dr. Petrus de Sonnavillebenoemd. Jonkheer D. C. de Dieu Fontien FcrschuirSecretaris van deze Stad.'20 Jan* ,83S, ten 8 ure 3 gr. 10 ure 17 gr.|'s nachts het laagst gestaan 3 gr. beneden nul, ten 9 ure 5 gr. ten 1.0 ure.6 gr..ten 1 ure 21 gr. 's avonds tusschen 8 en 9 ure noorderlicht. ten 8 ure 20 gr. 12 ure 22 gr. 's nachts het laagst gestaa® 18 gr. ten 9 ure 21 gr. Tot leden van de Militie-Raad van het 3de Ressort van Noord-; 21 Holland, dit jaar binneu deze Stad zitting houdende, zijn door Z. M.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1