A°. 1838. ALKMAAR SC HE N°. 6. COURANT. Van MAANDAG Den 5 FEB RU ART. NEDERLANDEN. De dieu fontein verscuuir. Deze Courant wordt geregeld ems in de wee/; en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. jlij Zijner Majesteit besluit is benoemd tot Burgemeester der Stad Xikmaar, de lieer F. C. IJ'. Drujvesteijn. Bij Zijner Majesteit besluit van den essten Jammij 1838 n°. 79, js benoemd tot Plaatsvervanger in het Vredegeregc van het kanton Alkmaar n°. 1de Heer Mr. J. E. Nuhout van der Veen. m* 1,111 1 .1 11 11 1 KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Jjrengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad dat het Kohier der Grondbelasting dienst 1838, op den 30"" Januarij 1838, door den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord - Holland is executoir verklaard en op heden door H. E. A. aan den Heer Ont vanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetenwelke daarbij belang heeftwordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit ualatigheid zouden voort vloeijente ontgaan. Alkmaarden 3den February 1838. Burgemeester en IVethouders voornoemd Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van Dezelren BUITENLANDSCHE B E III G T E N. ZWITSERLAND. Te Pruntrnt, werd op Driekoningendag, ter eere van de aardap pelen, dat brood der armen, eenen aardappelen - maaltijd gehouden, waaraan ond en jong, arm en rijk, deel namen. De maaltijd jbestond van de soup tot het desert, uit aardappelen, klaar gemaakt in alle mogelijke verscheidenheden en gedaanten waarin de kookkunst dezel ve weet te bereiden. Gelijk bekendis, zijn de Zwitsersna deieren, de sterkste aardappelen-eters in Europa; en gelijk de Arabier de zoo danige voor eene voortreffelijke vrouw houtdie hem ziin geregt van dadels, drie maanden lang, dagelijks op eene andere wijze toebereid, voorzet, zoo hebben ook in Zwitserland de huisvrouwen bet, 111 de wijze van de aardappelen toe te bereidentot eene buitengewone volkomenheid gebragc. ENGELAND. De laatste berigten die men in Engeland uk New - York heeft loopen tot den adert Januarij. Het blijkt daaruit, dat in de laatste dagen van December nergens in de beide Kanada's meer gewapende opitandeüngen het veld hielden, behalve aan de boorden van heemeer Ene en op Navy-Islaud. Dit laatste eiland ligt slechts op zeer kor ten afstand van den beroemden waterval der Niagara, en is, omdat de stroom daar niet ligt bevriest, moeijelijk te genaken. De daar aan wezige opstandelingen, die onder het bevel van den berechten Mac kenzie staan, worden, in weerwil der hevelen van het bondgenoot schappelijk bestuur der Vereenigde Staten uit het naburige Buffalo, 111 New-York, van levensmiddelen en krijgsbehoeften voorzien, ja zelfs door Noord - Amerikaansche vrijwilligers versterkt. Jntusschen liep het gerucht, dat de gouverneur Ilead, die aan het hoofd eener sterke afdeeling vrijwilligers uit Opcer-Knnadategenover Navy-Island was aangekomen, en aldaar batterijen had opgeworpen, den eösten December eenen ernstigen aanval op dezen laarsten schuilhoek der opstandelingen had gedaan, die echter, zich te zwak gevoelende, ge makkelijk op het grondgebied der Vereepigde Staten zouden kunnen o.itsnapn.en. BINNENLANDSCHE B E R I G T E N. 's Graveniiage den 31 sten Januarij. Volgens heden ingekomen berigten teekende het water op den Rhiin te Keulen aan de peilschaal den 29Sten dezer, 's morgens ten 8 nre i 7 voet 9 duim, doch den 3osten te Heihuizen en te Paneerden 3.60 ei, en 3,40 e! (omtrent nj voet), hetwelk als een bewijs beschouwd wordt van de ophouding, welke op de Nederlandsche rivieren p'aats heeft terwijl bovenwaarts van Dusseldorp tot oms-reeks St. Ooar open water gevoiden wordt, zoodat wanneer bij een voortgaande dooi. op den Uovenrhijn aanmerkelijk water cn ijs mogt afkomen de ctnac onzer rivieren bedenkelijk zou kunnen worden. De stations de Pan - nerden Milligen, Emmeriek, alsmede te Culemborg en Tuil zijn dan ook bezet geworden, gelijk ook de voornaamste in Zuid - H' lland terwijl een hoofdambtenaar van den waterstaai op heden naar Gorinc- hem is vertrokken, ten einde bereid te zijn bij de omstandigheden, die zichwanneer er voortdurend dooi mogt plaats grijpenzouden kunnen ontwikkelen. In de Amsterdatnsche Avondbode leest men het volgende artikel Tot de belangrijkste en grootste fabrijken van ons landbehoorc uiten twijfel die der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fey- enoort bij Rotterdam. Dezelve bestaat uit eene scheepswerf mee langs- en dwarsheiling voor het bouwen en repareren van zoowel ijzeren als houteu stoombooteneene stoommachine-labrijk en ver schillende ruime ketelmakerijen. Verder vindt men daar ruime schriin wei kers-verwers-, biokkemakers-koperslagers- en andere winkels, ter vouooijing en uitrusting van stoomschepen. De labrijk van stoomwerktuigen bevat eene model-makerijijzer- en kopergieterij, smederij en draaijerij. In dezelve worden een groot aantal der volmaakste draaibanken, boor-en schaafmachienes en andere dergelijke werktuigen tot het bewerken van ijzer gevonden, welke alleen eene waarde van ruim f 160,000 hebben. De waarde der ge- heele fabrijk bedraagc ruim 600,000, zonder die der magazijnen, welke ri im 400,000 bedraagt. De stoombooten en stoomwerktui gen aldaar thans onder handen, zijn de volgende: 1°. Een ijzeren stoomsleper van 400 paardenkracht; 2°. Twee stoombooten, grootendeels van ijzer, voor het vervoer van reizigers en goederen naar Keulen, de eene met 80 en de andere met 60 paardenkracht; 3°. Eene ijzeren stoomboot voor de Zuiderzee, met 60 paarden kracht 4°. Eene zee-stoomboot, nagenoeg gelijk aan de Batavier, met werktuigen van 200 paardenkracht Behalve de stoomwerktuigen hiervoor, worden aldaar thans nog vervaardigd 5°. Twee stel stoomwerktuigen voor stoombooten, welke aan den üonau gebouwd worden; het eene van 60, het andere van 70 paar denkracht 6°. Een stel stoomwerktuigen voor eene stoombootwelke aan de Elve gebouwd wordt, van 60 paardenkracht; 7°. Een stel stoomwerktuigen van 70 paardenkracht, voor een stoumjagt voor het veer tusschen Rotterdam en Middelburg. 8°. Een stoomwerktuig voor de droogmakerij van den Zuidplas gelijk aan dat, hetwelk aldaar gedurende het vorige jaar met zoo veel s.cces heeft gewerkt; 9°: Twee stoomwerktuigen, het eene van 18 en het andere van 4 paardenkracht, voor fabrijken hier te lande. Deze hebben te zamen eene waarde van 1 millioen gulden. Behal ve de bestellingen, waaraan rog niet is kunnen worden begonnen, worden aldaar vele andere werktuigen vervaardigd; en de fabrijk, welke tot nu toe bijna uitsluitend voor de stoomvaart werkzaam was wordt nu ook dienstbaar gemaakt voor andere fabrijken. Aan deze fabrijk wordt met dit doel eene belangrijke uitbreiding gegeven, ten einde aidaer nog in dit jaar, alle spinmachines en weefge touwen te kunnen vervaardigen, welke tot nu toe met zoo groote kosten van buiten 's lands moesten verkregen worden. Met den bouw der daartoe noodige gebouwen is reeds begonnen, en zelfs de tegenwoor dige strenge winter is niet in staat den voortgang daarvan te beletten. Door deze grootsche onderneming vinden ruim 900 nijvere perso nen (en wel meest Hollanders) eene ruime verdiensteniets. hetwelk vooral op dit oogenblik niet genoeg gewaardeerd kan wordenaan deze werklieden enz., wordt wekelijks ruim 8000 uitbetaaldde zie ke werklieden, de weduwen en weezen der overledenen worden on dersteund. Hierdoor wordt de, onder de geringere volksklasse in dit saizoen zoo algemeen heerschende, armoede verminderd. Men mag ook gerust aannemen, dat men uiet 8000, op deze wijze onder het volk verspreid, meer nut sticht, dan door milde gaven," die, niet het loon van eigene werkzaamheden zijnde, den armen minder aangenaam moeten zijn. De uitbreiding, welke aan deze fabrijk gegeven wordt, zal, vleit me.i zich nog van meer algemeen nut voor dit land zijn dan het vroeger gepresteerde. Zoo lang de werktuigen voor dc fabrijken van buiten 's lands moeten aangevoerd worden, kunnen de fabrijken gee- nen duurzamen bloei hebbeip; dezelve znljen zoo lang door bescher mende wetten of anderzins moeten ondersteund worden. Dit is tot nu toe het geval met onze katoen-en woifabrijhen tut Engeland, Frank rijk, Belgie en Duitscbiand moeten onz.e fabrikanten grootste gedeel te der noodige werktuigen invoeren. Niettegenstaande de uitvoer dcr- ze ve uit Engeland streng verboden is (men rekent dat zuiks gem d- deid bij de 60 pet. der waarde kost), hebben verschillende onzer fabrikanten voor 100,000 en meer. dergelijke werktuigen van daar ingevoerd. Aan deze moeijel|jke en hoogst nadeelige omstandigheid hoopt men door deze nationale onderneming een einde te maken. Dit zal dan ook in het belang der fabrikanten zijn, en de noodige fondsen zijn dan ook grootendeels gegeven, door meer dan 20 onzer voorn, amste fabrikanten, en het overige wordt door eenige personen verstrekt aan welke de nijverheid, van dit land reeds zeer veel te danken heeft. Van hoeveel bebng het is, om deze uitgestrekte fabrijken te F 0 ij - enoord tegen brand te beschermen behoeft wel niet gezegd te wor den, de vernieling daarvan zoude vele 100 werklieden van hun brood berooyen. Om dit ongeluk voor te komen, wordt door omtrent go man der equipaadje van de stoombooten, welke daar liggen, wacht gehouden en ronden gedaan ten minsten zes brandspuiten zijn altijd gereed en in goede orde, terwijl zestien reservoirs met warm water dag en nacht op verschillende punten van dc fabrijk gereed staan, ten einde de brandspuiten zonder verzuim in werking te kunnen bren. gen een gedeelte dezer reservoirs wordt steeds door eene stoom machine gevuld gehouden," Uit Harlingen 'schrijft men, dat de Zuiderzee den 24Sten Ja nuary grootendeels met ijs was bezet, en dat daardoor de gelegen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1