N°. 7. A". 1838. ALKMAARSCHE COURANT. Van MAAND Den 12 FEB "Burgemeester en wethouders der stad alkmaar, Deze Courant wordt gerege.d eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. M O B I E L E S C H U T T E R IJ. roepen bij dezen op, alle leden van het ie Bajtaillon der 2e Afdee- iing mobiele Noord - Hollandsche Schutterijwelke tot deze stad be iooren en sedert hunne inlijving bij dat Bnttaillon zijn gehuwd, om op Donderdag of Vrijdag den 15den 0f jgd™ pebruarij aanstaande, des namiddags van 4 tot 7 ure, ter Secretarie alhier op te geven den tijd der voltrekking van hun huwelijk, en zoo zij elders gehuwd zijn, een Extract uit derzelver Huwelijks-Acte te vertooneu. Alkmaarden lÖde» February 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van Dezelve» De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Dezer dagen heeft men te Anteuil bij Parijs een wolf op eene in de Seine drijvende ijsschots zien zitten. Een moedig jager uit die streek j liet zich dadelijk daarheen roeijen met oogmerk om dit roofdier te j schieten. Hij was reeds tot op twintig schreden afstands van hetzelve genaderd, en gereed vuur te geven, toen de onbewegdijkheid van het dier hem een vermoeden inboezemdedat bij nader onderzoek bleek gegrond te zijn. De wolf was dood en bevroren. Den afge houwen kop van dit dier bragt de jager als een zegeseeken mede xaar huis. T U R K IJ E. Uit Konsttmtinope! wordt van den 3<ien Januarij gemeld Bij eene verordening des Sultans, die waarschijnlijk door verdere 2sl gevolgd worden, is thans ook in de kleeding der Ulema's, of ei genlijk voorioopig slechts in die van hunne dienaren eene hervorming voorgeschreven. Daar deze stand de eenige wasdie tot hiertoe de oude muzcimansche dragt onveranderd had behouden baart deze ver ordening te meer opzien, naar mate de Sultan ten allen tijde de klasse dér Ulema's buitengemeen ontzien heeft. Nog onlangsgedurende de laatste weken van den Ramazan heeft hij getrouwelijk de jaarlijksche zittingen (voorlezingen en uitleggingen van den koran) bezocht, en de daarbij tegenwoordige geestelijken en leeraren rijkelijk begiftigd om van ziine hooge achting voor de kerk te doen blijken. De bedoel, dé verordening wordt in de Turksche courant in dezer voege ver meld: Daar het ongepast geacht is, dat de bedienden der Ulema's eyen sis hunne meesters den turban dragen, zoo heef: het Z. Hoog heid behaagd te bevelen dat zij met behoud hunner overige kleeding. den turban met het fes [rood mutsje] zullen verruilen. Dit bevel is hun derhalve door den Mufti medegedeeld geworden." In de Leeuwarder Courant vindt men het volgende herigt uit Har- lingen van den 31 sten ami ar ij Mogt het de ingezetenen dezer stad in vele jaren niet gebeuren eene hardrijderij op schaatsen te houden, zij werden op eergisteren en gisteren daarvoor schadeloos gesteld. Negentig der meest geoefen de rijders uit deze provinciedongen naar den prijswelke prijs van f 125 behaald werd door Harmen Roels Knohhevan Colderwolde, en de premje van f 50 door Bote H. van der Kolkvan Wartena ter wijl aan Freerk Uiltjes Huizenstra, van Terzooi, eene buitengewone belooning van ƒ15 is uitgereikt, en nok nog andere rijders door par ticulieren zijn begunstigd geworden. Zijnde door een deskundige waar nemer naauwkeurig waargenomen, dat door T. U. Uuizenstraeen reed tegen Sake U. Apolijmvan Terhorne, en door gemelde Uui zenstra tegen Duik Jisles, van Workum de baan van 160 ei, binnen den tijd van veertien seconden is afgereden. Nimmer heef: «en fraaijer wedloop op schaatsen kunnen bijwo nen, en nimmer konde alles daartoe gelukkiger medegewerkt hebben; het'heerlijkste weder, de fraaije ijsbaan en bijbanen, versierd mee temen en vlaggen, hebben duizenden van aanschouwers uit de pro vincie herwaarts gelokt, die ter gelijker tijd zich konden vermaken door ceue wandeling op zee, alwaar een aanzienlijk gets! kramen ge plaatst waren, met allerlei koopwaren en ververschmgen. Schoon en grootsch was het gézig: op duizenden van aanschou. wers, die op de baan wandelden of op snhaatsen redenen den grond van het land en boiwetk geheel vervulden. Aan dit nationaal volksvermaak werd luister bijgezet door de mn- zijk der schucterij, terwijl deze en de politie op eene voortreffehjke wijze de orde wist te handhaven, zoodat men zoo aan deze als aan de goede inrigtingen der directieallen dank verschuldigd is. De veelvuldige hardrijderijen op schaatsen, gedurende dezen win ter" in Vriesland plaats gehad hebbendegaven aanleiding om bij de schitterenden wedloop op schaatsen te Harlingenden 3osten January II., de volgende vergelijkingen te maken. Daar FU. Huizenstra van Terzooitot 2 malen de lengte der baan van 160 Nederlandsche el, binnen den korten tijd van 14 secon den heeft afgeredenzoo zoude men (indien het mogelijk ware met dezelfde snelheid voort te rijden), de kortste afstand der navolger.de plaatsen, volgens geognphische opgaven, kunnen allleggen: die van Harlingen naar Leeuwarden uur 32 mm. 15 sec. DUITSCHLAND. In de uitgebreide drukkerij en lettergieterij van het beroemde huis J. C. Cottate Stuttgart, is den sosten Januarij des nachts een he vige brand uitgebarsten, die groote schade heeft aangerigt, ofschoon het met buitengCwoone inspanning van krschten gelukt is een gedeel- te van het etablissement te behouden. De lettergieterij is geheel ver nield en het overgebleven gedeelte van het gebouw zoodanig bescha digd dat het gansch afgebroken en nienw opgetrokken moet worden. Bijzonder groot moet het verlies zijn, dat genoemd handelhuis lijdt, door het vernielen der aanzienlijke oplagen van n,eowe boekwerken die met de pnaschmis in het licht moesten verschijnen, en waaronder ook eene nieuwe prachtuitgave van Schillers werken behoorde. BINNENLANDSCHE BERIGTEK. 's Gravenhage, den 8sten February. Volgens een heden alhier uit Keulen ontvangen berigt, stond de Rhijn aan de peilschaal aldaar, den 6den Februarij, des morgens ten acht ure, op 13 voet 3 duim (4,16e!), zoodat de rivier sedert het laatste etmaal 2 voet 9 dnim (0,86 el), en sedert den 2den dezer maand 6 voet 4 dnim (1,98 el) gerezen was. Den 5den kwsai te Keu len zeer vee! drijfijs voorbijen heerschte aldaar eene sterke vorst. Die vorst bleef den 6den des morgens nog aanhouden. Het ijs was reeds den 4den tot 2J uur beneden Keulen aangevoerd. Uit onder scheidene omstandighedenzoo als bijvoorbeelddat terwijl de Rhijn in de genoemde vier dagen te Keulen aanmerkelijk is gewassen, ter wijl die rivier daarentegen te Emmerik van den aden tot den ^den staande is geblevenen der. 6denais wanneer zij aldaar op 3.77 ei stondzelfs 2 duim was gevallenlaat zich opmakendat de natuur lijlte afloop van het water van beneden Keulen tot aan Emmerik door bet jjs zeer belemmerd wordt. Ook op onze Nederlandsche bovenrivieren bliift het water, volgens de laatste berigtennog vailende. De was te Keulen isnaar het oor deel van deskundigen, ook daarom, voor out tot uu toe met veront rustend. it n n n 5' 22 47 6 27 45 co 30 15 3o Groningen 1 Amsterdam n2 Parijs i»*a 12 Londen 10 "n kaap Vaarwel (in GroenH.) 73 Om ook den zeeman een duidelijk denkbeeld van deze buitengewone snelle vaart op schaatsen te geven, zij gezegd, dat de vliegende vaart van den gewezen kotter de Snelheid, gevoerd door wijlen kapitein Dooitzen Hinxthierdoor in verreweg in snelheid is overtroffen, daar dit vaartuig (volgens getuigenis van bekende zeelieden), 15 mijlen in eene wacht heeft afgelegd, terwijl Huizenstra op schaatsen, meer dan 22 mijlen in de wacht zoude gemaakt hebben. Zoodat door deze vergelijking de snelheid van het rijden op schaat sen de snelheid van het zeilen met schepen verreweg zouden over treffen." Uit Duitsche bladen ontleenen wij nog de volgende rtvier-berigten Uit het Badcqscheden 30ste» Januarij. De boude, die bijna drie weken achtereen onafgebroken aangehoudenen op sommige pun ten 18® 11. (8§ F.) bedragen heeft, is eindelijk sedert eenige dagen verminderd. Den 28sten stond de thermometer in het Rbijndal reeds weder 20 R. boven bet vriespunt (36\ F.) en lieden is een wezen lijke dooi begonnen. Sedert negen jaren 'nebben wit zulk een ge«tren* gen winter niet gehad. Onze rivieren zijn met ijs bedekten de ijs- schotsen zijn op den Rhijn zoo hoog op elkander geschoven, dat zij hier en daar met de dijken gelijk staan. Indien derhalve een spoedige dooi invalt, heeft men aanmerkelijke overstroonfnngen te duchten. Daar de velden met sneeuw bedekt zijn, zal het winterkoren wel nier geleden hebben, maar voor de wijnstokken is men bezorgdte meer, daar het hout daarvan in het najaar üiec tot volkomehe rijpheid geko men is." Koblenzden 3den Februari}. De ijskorst op de Moezel heett zich bij eenen hoogeu waterstand gevormd, zoo datais de dooi in valt, dit ijs slechts door grpoten aandrang van water in beweging zal kunnen worden gebragt. Bij Cocbetn heeft zich het ijs reeds eenmaal gezet en verscheidene daarin vastgevrorene schepen eenige honderden schreden ver voortgesleept. Door de loffelijke pogingen der bewoners van Cochem zijn deze schepen echter, zonder belangrijk beschadigd te zijn, naar de vroegere ligplaats terugeebragt. Bij OberfellLoef, Burgen en Ediger liggen vele schepen op de daar geheel opene rivier. Voor Koblenz en een uur hooger op, bevinden zich 136 grootere vaartuigen minder of meerder aan de gevaarlijke werking van het ijs blootgesteld." Uu het Kleefscheden 17ste» Januarij. Bij menschengeheugen heeft het ijs op den Rhijn zoo vast niet gezetenais thanshet is van onderen op, bij eenen tamelijk hoogen waterstand, vast op elkander geschoven. Zoo de dooi od de bovenrivieren het eerst begon, zou- den de gevolgen onberekenbaar zijn. Onze eenige hoop is, dat het gewoonlijk op de benedenrivieren het eerst begint te dooijen terwijl da vorst'toch ook zelden langer, dan tot het begin vaa Maart aan- 1 boudt."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1