A0.1838. ALKMAARSCHE N°. 8. COURANT. aK' Vim MAANDAG Den 19 FEBRUARY, Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prtts van 6 Centen uitgegeven. PUBLICATIE. De STAASRAaD, GOUVERNEUR van noord -HOLLAND. Brengc ter kennisse van de belsnhebbenden dat de dagen en uren, waarop de loting voor de nationale mditie successiveliik in de hoofd plaatsen der kantons zal plaats hebben en door de loteiingen hunne redeoen van vrijstelling, welke zij vermeenen te hebben, aan hoeren militie-commissarisseningevolge art. 83 der wet van 8 Jannarij 1817. moeten worden ingebrngtbepaald zijt: zoo als op 'net hieronder staan de tableau is uitgedrukt. Dat voor de stad Amsterdam de loting zal geschieien in de vijf achtereenvolgende werkdagen, hieronder vermeld, en wel in dier voe ge, dat na afloop van iederen dag der loting, de bus zal worden ge sloten in eenc kist, welke daarna, zoo door de heeren leden van het plaatselijk bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn als door den heer militie-commissaris, in het bijzijn van zoodanige lotelingen als verkiezenzullen tot den afloop der loting van dien dag tegeu. woordig te zijnzal worden verzegelden op dezelfde wijze den volgenden dag weder geopend. Amsterdam. Gemeente Amsterdam eerste dag. Woensdag den 21"6" Februarij 1838, 's morgens ten 8| ure, het rollen, tellen, in de bus werpen der nommers, het verzegelen der lotingsbus, het aannemen van aanmerkingen op de alpbabetische lijst, en voorts de loting van die ingeschrevenenwelke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Tweede dag, Donderdag den 22»tïn Februarij 1838, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Derde dag, Vrijdag den S3,te* Februarij 1838, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen woiden opgeroepen. Vierde dag, Zaturdag den z\stet{ Februarij 1838, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, verwittigen bij deze alle Patentpügtigenbinnen deze gemeente ets jurisdictie van diendat de bij art. 36 der Wet op het regt der Pa- tenten, te begiaoen met Dingsdag den so"" February aanstaande, aan alle huizen zal plaats hebben, en dat die opneming door ^u. ge- meester en Wethouders met overleg van den Controleur der Directe belastingen in de Conrré'e Alkmaar, zijn benoemd en aangesteld den heer Cornells Cr oil, Commies ter Stedelijke Secretarie en Corntln van Tiet. Deurwaarder bij de Directe belastingen. Gelastende Burgemeester en Weth uideis een iegelijk der Patent plietigen de gemelde Personen in die kwa'iteit te erkennen en aan dezelvealle door hun gevraagde inlichtingen te geven. Hertnnerende Burgemeester en Wethouders nog bij deze bijzonder- - de tabeden 11». 1 en 11 der voorz. Wet m aan'de bepalingen, vervat In art. 35 derzelve Wet, ma lijk de Patentpligtigen beETeuenaan de bcpal-«ö—- - betrekking tot de7 daarbij voorgeschrevene verpltgting, tot de vertoo ning van het aangelegde Register, houdende de naeen en toenamen van alle de werklieden welke door hem met uitzondering van die genen welke met minder dan drie werklieden arbeiden:) m dienst worden gehouden-, alles op zoodanige boete en pcénaliteiten hij hetzelve artikel in 't breede zijn omschreven. Alkmaarden 16*™ Februarij. 1838. „nnr„n,ma Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van Dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. /.aturdag Zuiidag 10. i I. 12. Dingsdag 13. Woensdag 14. Donderdag 15. Vrijdag 16. 0 TAN O van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. Febr. 1838 morg. ten 8 are 30° en it urfc 37*. Vijfde dag, Maandag den 2<J"5n Februarij 1838 *s morgens ten 9 ure - van dezulken, welke van den vierden dag mogcen zijn overgebleven, j j. Naarden. Gemeente Naarden, B.issem, Hilversum, Huizen, Laren er. Blaiicum, Zaturdag den ioden Maart 1838, 's morgens ten ionre. Weesp. Gemeente Weesp, Weesper - Carsoel's Graveland Neder- horst den Berg, Kortenhoef, Muiden en Diemen, Vrijdag den 9den Maart 1838, 's morgens ten 11 ure. Ouder-Amstel. Gemeente Ouder-Amstel, Uithoorn, Niewer-Amstel, Aalsmeer en Leimuideu, Maandag den i2d:a Maart 1838, 's morgens ten 10 ure. Heemstede. Gemeente Heemstede, Zandvoor:Sloten, Saaarndam, Spaantwoude en Bioemendaal, Zaturdag den 3den Maart 1838, 's mor gens ten 10 ure. Haarlem. Gemeente Haarlem, Donderdag den i,ten Maart 1838, 's tuoigeus ten 9 ure. beverwijk. Gemeente Beverwijk, Assendelft, CastricumUrgeesr, Heemskerk en Veizeti, Vrijdag den adea Maart 1838, 's morgens ten lo ure. Koog aan de Zaan. Gemeente Koog aan de Zaan. Krommenie, Wesczaan, Wormerveer eu Zaandijk, YVoeusdag den 7Jen Maart 1838, 's morgens ten 10 ure. Zaandam. Gemeente Zaandam en Oostzaan, Dingsd3g den 6d" Maar 1 1838, 's morgens ten 10 ure. Monnickenclam. Gemeente Monnickendam Broek in Waterland, Buiksloot, lipendam, Landsmeer, 't Eiland Marken, Nieuweudam eu Ransdorp, Maanlag den 5den Maart 1838, 's morgens ten 11 ure. Alkmaar. Gemeente Alkmaar, Bernen, Heiloo Ermond Binnen, Egmond aan Zee en Akersloot, Dingsdag den 27sten Fenruarij 1838, 's morgens ten 9 ure. Sc hagen. Gemeente Schagen, Barsingerhorn, Haringearsnel. Schoorl, St. Maarten, Warmenhuizen en Zijpe, Woensdag den 28"ea Februarij 183S's morgens ten 9 ure. Helder. Gemeente Helder, Texel en Viieland, Donderdag den i,ten Maart 1838, 's morgens ten 9 ure. Winkel. Gemeente Winkel, Abbeherk, Hoogwoud, Nieuwe Nie dorp, Oude Niedorp, Terschelling, Spanbroek, VVieringen, Wierin gei waard en ZijbecarspelVrijdag den al,en Maart 1838,'s morgeus ten 1ure. Medemblik. Gemeente Medemblik, Andii'cNibbixwoud Twisk 5» n 77 30 17° 15° 2QJ 2l?> n n n 7 36'. 28". 25J- S3"- 2 70. De Commissie van Landbouw w Noord - Hj landhtingl t nisse der belanghebbenden, dat de gewone jaartijksche MERRIEN- KEUKEN zullen gehouden worden: Te Alkmaaraau den Doelen, op Maandag 19 Februarydes m d- Te Hoornaau den Doelen, op Maandag 16 Februarijter zelfder urea Ou Texel, aau «en Burg, op Maandag 19 Maart. Zullenuc zij, die hunne Merrieii te Amsteraam willen laten Keuren, zich vóór 19 Februarij mpersoon of met vrachtvrije Brieven, moeten aan melden ten Uutze van den Oudergeceekenden, Keizersgracht, by de spiegelstraat, n°. 657. */i0. De Commissie herinnert tevens dat geent andere dan Pierjartge aier- riëu op de Keur zuden worden toegelaten, en dat op hen, wen de premie van Kijf en Zeventig (dulden wordt toegekend, de veipligting rust, zune Merrie door eeuen Rijks Hengst te doen dekken, en haar aau te iiouden tot dat het Veulen, dat daarvan voorkomtgespeend is. Op last der Commissie, J. van L E N N EP. Secretaris. STADS-SC HOUW BURG. Op Dingsdag den 20»t,u Februarij 1838, zullen de Hollandsche Too. neeliisten onder Directie van Mejufvrouw de weduwe A. C. KO NING, ten Tooneele voeren: Ds JAGERSeen tafercel der Zeden van het Land, beroemd Tooneelspel in Vijf bedrijven door Iffiand, 11a hetzelve zal door Mejufvrouw C. .7. de Bestseene Aria uit do Opera Tancredo wordeu gezongen. Zwsag en HoogcarspelZaturdag den 3dea Maart 1838, 's morgens ten 9 ure. Enkhuizen. Gepeenre Enkhuizen, Bovencarspel. Grontebroek, Urk en Venhuizen, Zaturdag den 24'tcn Februarij 1838, 's morgen ten 11 ure. Hoorn. Gemeente Hoorn, Berkhout, Blokker, Schellinkhont en Wognum, Maandag den Maart 1838, 's morgens ten 10 nre. Edam. Gemeeute Edam, Avenhorn, Beets, Middelie en Oosthui zen, Vrijdag den 23"" Februarij 1838, 's morgens ten 10 ure. Purmerende. Gemeente Pm merende, Beemster, Graft, jispRijp en WormerDonderdag den 22stc'a Februarij 1838. 's morgens ten 12 ure. Broek op l.angendijk. Gemeente Broek op Langendijk, Heer Hugo- waard, Koedijk, Opdam. OndcarsgelNoordscharwonde, Schermer- horn, Ursem en Zuidschermer, Maandag den 26,ua Februarij 1838, morgens ten 12 nre. Haarlemden 7dea Februarij 1838. De StaatsraadGouverneur voornoemd f Van T U IJ L L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en Jurisdic tie, dat het Kohier van de belasting voor Weg-, Straat- en Bruggelden over 1838 gedurende acht dagen ter visie van een iegelijk zal liggen ter Stsds Secretarie en wei van den i9dea tot en met den 26,ren dezer maand, dagelijks uitgezonderd des Zondags:) des morgens 10 toe des namiddags 2 ure. Alkmaarden x^sa Februarij 1P38. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCciü.R. HUWELiJKS - PRO C LAM AT I EN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den lS February 1838. Tweede Geüoi». Andries Eeltinkjongmangeboren te Egmond Binnen wonende al hier en Hcndrina Groen, weduwe, geboren en wonend* aihier. Pieter Wildeboerjongman, geboren te Andijk wonende alhier en Alida de iVijsjongedociuergeboren en wonende alhier. Hendrik Meijerjongman, geboren te Amuerdain, wonende alhier eu Alida Christina van den Bos, geboren e:i wonende alhier. N, co laas Polkerts, jongman, geboren te Nieuwe Niedorp, wonm.e aihier en Aieijda Gcrritzejongedociuer, geboren te Akersloot, wo nende te Heiioo. Cornells Hoogvorst, jongman, geboren en wonende te Schoorl en ludik van den Bergh, weduwe, geboren en wonende alhier, t' Christiana Fredrik Schubbert. jongman, geboren te Neub-andenburg, wonende alhier en Leentjs Stamweduwe, geboren te Egmond aan I Zeewonende alhier. i Gtrrit de Boer, jongman, geboren en wonende alhier en Grsetj Schel, jongedociuergeboren en wonende te Hoorn. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den is tot den xj Februarij 1838. Anne Elize Lodewijk, zoontje van de Heer Hendrik Wellan en VK Anna Elizaoeth Menkerna. Wilhelmina Clementitta Henrietta Mag- dalenadochtertje van Pierre Henri Arnold, Luitenaut en Vr. Maris Magdalena Janssen.— Johanna Geerardina, dochtertje van Johannes Gerardus Schouten er. Grietje Post. Hjfje, dochtertje van Jan Kuijper en Grietje Koorn. Dirkzoontje van Gerrit Veen en He lena Meijer. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar van dea 12 tot den 17 Februarij 1838. Maria Oudhofhuisvrouw van Cornelis Visser, oud 38 jaren. Antje Gras, weduwe van Gerrit Admiraal, oud 68 jaren. Maartjt Mosriaantweduwe vaa Bart Klaasz. Boot, oud 75 jaren.—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1