D. A". 1838. ALKMAARSCIIE COURANT. i I l *- £m -< -A Den 26 FEB RU ART. Van MAANDAG i 'E STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Gelezen hebbende de missive van den Heer Opper - Houtvester voor de Noordelijke I'rovinciëu van den i2<lcn pebruarij II., n°. 52, betrekkelijk de sluiting der [agc op GanzenEenden en Watersnippen. Gelet op de deliberation vaq IJeeren Gedeputeerde Staten vaii den jjdeu dezer, n°. 32. Brengt bij deze eer kennisse yan de daarbijbelanghebbendendgt achtereenvolgens de bepalingen van den Heer Opper-Houtves;er voor noemd, met overleg van Heerep Gedeputeerde Staten vastgesteld, de Jagt op Ganzen en Eenden, met den laat sten dezer maand zal zijn gesloten, en dat van dien tijd af, opk het kopijendoor de kooijlie- den niet zal mogen worden uitgepei'end maar even zeer als de bedoelde Jagt, gesloten zal blijven. Dat wijders de Jagt op Watersnippen, tot en me; den laat sten April eerstkomende zal mogen worden uitgeoefend doch alleen in de locali- teiten door de Heeren Houtvesters bij afzonderlijke permissie-billetten aainewijzen. Haarlemden ao,ten Februari] 1838. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L, SiR i Pv-^v v, t r' V v..?fa li E R I G TEN IliNNENLANDSCHE Deze Cuurant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. In de Provinciale Ge'dersche en Nijmeegsche Courant leest men Het ijs, over de Waal, heeft eene buitengewone kracht, waar van als voorbeeld strekke, dat 11. Zaturdag een kanon van zwaar ka liber, de Waal gepasseerd is, om een dergelijk stuk, dat te Arnhem onbruikbaar was geworden en voor seinschoten moest dienen te v^r- ivangen. Den volgendeu dag is dit laatste, uit Arnhem, op dezelfde wijze, van daar herwaarts overgebragt. Uit voorzorg, had men de ach: paarden afgespannen, en werd het stuk door kanonniers getrokken." 1' R O G Eener Prijsuitloving en Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder- en Teekenkunst, door Noord-Nederiand- sche levende Meesterste Hertogenbosch voor den jare 1838. Bestuurders der Koninklijke School voor Je Nuttige en Beeldende Kunsten te 's Hertogenbosch zicfi steeds ten doel stellende de Schilder en Teekenkunst'bevordelijk te zijn, en derzeiver Beoefenaren aan te 'moedigen, hebben, met voorkennis en medewerking van de Edele BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAARAchcbsre ReSeriD8 de»5.e,fde stad.'..be8loien» 111 dfn luoP,va» hejj?ar brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad enfuri^'cl^!nnl Tentoonstelling daar te stellen en de navolgen tie, dat het Kohier van'de belasting voor Weg', Straat- en Bruggelden, Eerepnjzen uit te loven. over 1838 gedurende acht dagen ter visie van een iegelijk za; liggen ter Stads Secretarie en wel van den i£den tot en met den 2(iSEe" dezer maand dagelijks uitgezonderd des Zondags van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure. ■Alkmaarden I7d;n Februarij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VEKSCUUiR. SCHILDERKUNST. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, verwittigen bij deze alle Pacencpligt genbinnen deze gemeente en Jurisdictie van dien, dat de bij art. 36 der Wet op het regt der Pa tenten, te beginnen met Uingsdag den 20SUn Fenruarij aanstaande, aan alle huizen zal plaats hebben, en dat die opneming door Burge meester en Wethouders met overleg van den Controleur der Directe belastingen in de Contróle Alkmaar, zijn benoemd en aangesteld den heer Cornells Croll, Commies ter Stedelijke Secretarie en Cornells van Tiel, Deurwaarder bij de Directe belastingen. .Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegeliik der Patent- pligtigen de gemelde Personen in die kwaliteit te erkennen eu aan dezelve, alle door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerende Burgemeester en Wethouders nog bn deze bijzonder lijk de Patentpligtigen in de tabellen nu. 1 en 12 dér voorz. Wet begrepen, aan de bepalingen, vervat in art. 35 derzelve Wet, met betrekking tot de da rbij voorgeschrevene verpbgring, toi de vertoo ïiing van het aangelegde Register, houdende de namen en toenamen van alle de werklieden welke door hem met uitzondering van chel genen welke met minder dan drie werklieden arbeidenin dienst worden gehoudenailes op zoodanige boete en poenaliteiceu als bij hetzelve artikel in 't breede zijn omschreven. Alkmaarden 1 d'ica Februari] 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van L E E W E N. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUUR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengeij ter kennisse van derzeiver ingezetenen; Dat den, bij besluit van Z. M. van den 316001 Jannarij 1838 n°. 59 tot Burgemeester dezer Stad benoemden Heer FRAN9ÖIS CON- STANTIJN WILLEM DRUIJVESTKJJVop heden door den Edel Achtbaren Raad dezer Stad is geïnstalleerd en daarna onnüddeiijk die functie beeft aanvaard. Alkmaar, den 2i,te" Februarij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van LEEUWEN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De BURGEMEESTER df.r Stad ALKMAAR, gevoelig voor de vele blijken van goedkeuring en belangstelling bij deszelfs benoeming ontvangen zoo van verschillende Autoriteiten en Collegiën, als van individueele leden der Burgerij, beiuigd daarvoor zijne weimenende dankbaarheid en voegd er de verzekering bijdat de behartiging van de belangen der ingezetenen zijn wezentlijk doel, en. het gelukkig slagen daarvan, zijn beste belooning zal zijn. De Burgemeester voornoemdverwittigd tevens allen welken daar bij eenig belang hebben- dat Hij des Dingsdags morgens ren balfjto'. twaalf ureop de wijze zoodanig als zulks tot heden heeft plaats ge. had, voor ieder zai te spreken zijn. en dat. voor buitengewone of spoed vorderende zaken, daartoe dagelijks des voormiddags op llecj n°. Stadhuis gelegenheid zal worden gegeven. Alkmaar, den 26,tea Februarij 1838. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Geschiedenis. Twee honderd en vijftig Guldensen een en zilveren Eerpenning op den stempel oer Schoolvoor het best geoordeeld wordend Schilderij^ in oiieverw, ter grootte minstens van 80 bij 64 Nederl. dunnen, voorstellende: het afscheid van Hector cb Abdko- r maChé. Huisselijk Tafereel. Een honderd en vijftig Gu'dens, en eer.en zilveren Eerpenning op den stempel der Schoolvoor het best ge. oordeeld wordend Schilderijin olievenv, ter grootte minstens van 60 by 48 Nederl. duimen, voorstellende: het voorlezen van een Testament. Landschap. Een honderd Guldens, en een en zilveren Eerpenning op den stempel der Schoolvoor het best geoordeeld wordende stuk, m oiieverwten minste groot 60 bii 48 Nederl. duimen, voorstelieude een Wmtergezigteigenaardig gestoffeert. Bloemstuk. Vijftig Guldens, en eenen zilveren Eerpenning op den stempel der Schooi, voor het best geoordeeld wordend Bloemstuk, in oiieverw, ten minste groot 45 op 35 Nederl. duimen. Men begeert dat de volgende bepalingen in acht genomen worden- 1°. De Tentoonstelling zal plaats hebben in het gebouw der Konink. iijke School voor de Nuttige en Beeldende Kunsten. 2°. Dezelve zal geopend worden op den i5d« Augustus, en uiter lijk ges'oten den i^en September 1838. 3°, Alle de Schilderijen en Teekeningen zullén, behoorlijk ingepakt en van lijsten voorzien, vrachtvrijvóór of uiterlijk op den iaatsten Julij aanstaanden, moeten worden ingezonden, aan hec adres van den Heer Directeur der voornoémde SchoolDubois, 4°. Ieder Kunstenaar of Liefhebber, buiten de stad woonachtig, zal van de afzending zijns werks, bij eenen vrachtvrijen brief, aaa den Secretaris van het Bestuur, Mr, G. M, van der Ven, ken nis geven, met vermelding van zijnen haam en juiste woonplaats, en, des verkiezende, van den prijs waarvoor hetzelve te koop is. 5°. Stukken ra genoemd tijdstip inkomende, zullen in geene aan merking genomen worden; waarom d.eger.en, welke van buiten inzending doen, vroegtijdige inzending aanbevolen wordt. 6°. Alle de toegezondene en toegelatene stukken zijn en blijven ge heel, tot de sluiting der Tentoonstelling, onder het opzigt van Bestuurders, welke, zoo veel doenlijk, voor het niet beschadi gen derzelve zullen zorg dragen. 7°. Men zal geene stukken toelatendan die d°°r Kunstenaars <T Liefhebbers in Noord-Nederland eu Maastricht woonachtigver vaardigd, niet met de goede zeden of weivoêgelijkheid strijdig, noch bevorens op Tentoonstellingen alhier geweest zijnhou dende Bestuurders bet oordeel deswegens geheel aan zich. 8°. Binnen de maand, nd de sluiting der Tentoonstellingmoeten cê stukken door de eigenaren in persoonóf bij behoorlijk daartoe van hunnentwege gemagtigdftn, afgehaald wordenofte we! an ders de wijze opgevenop welke zij verkieüeu hunne kunstwer ken terug te ontvangen. g°. De ingezondene stukken voor den wedstrijd, zullen, moeten ge- teekend ziin met twee onderscheidene zinspreuken, en vergezeld zijn van twee verzegelde biljetten-, op eén van welke de eenc Zinspreuk moet staan, en van binnen den naam, voornaam, woon- en geboorteplaats van den vervaardiger vim het stuk en op liet andere biljet de tweede zinspreuk, en van binnen hec een of ander kennelijk ceeken Niemand zal tot hec dingen naar de uitgeloofde prijzen worden toegelaten, dan de Kunstenaars of Liefhebbers in Noord-Neder- 1' n I of te Maastricht woonachtig. Alle de stukken, het zij bekroond of niet bekroond, zullen op de Tentoonstelling ge laatst worden, de laatstgemelde echter zon- OT vermelding van den naam des makers, en daarna, op vertoon der zinspreuk staande op het tweede biljet, en opgave van he» kenaelyk ceeken in hetzelve vervataan den vertoouer worden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1