A°. 1838. ALKMAARSCÏIE O U R A N T. 'k D, N°. I 2* Van MAANDAG 3$ %C'- v -"V?? r S >,yk l> -••• >v- Den 19 M A A R T. '?y V-- -i 'V^-H AS -I?; f Ueze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. BUITENLANDSCHE BERlGTEN. F R A N K R ij K. e Afgezant, dien de Emir Abd-el-Knder aan Konifig Lode wijk Philips zendt, is den 8sten Maart, aan boord eöner pranschè regé- rfngs-stoombootte Ton lom aangekomen. Deze gezant lieet Milo'ud Ben-Arach en wordt voor een sluw staatsman gebonden. Hij wordt onder anderen ook door den Aigerijnschen jood Ben - Dn rand verge zeld, die aldaar sedert lang eene groote rol streelt. Ook heeft hij eer groot aantal geschenken voor den Koning der Franschen en diens ge- Zin bij zich, zoo als: kostbare tapijten eh bernussen of wollen man tels, leeuwen-, tijger- en panterhuiden, eenige gakèllen, vier struis vogels een op de jogt afgerigte Valk kostbaar geborduurd paarden-" tuigenz. De tot deze ge'schènkèn bëhoore'nde Arabische paarden zijn reeds vroeger in Frankrijk aangekomen. In de Stad Algiers waren de Franschen -over het vertrek van Milóud - Ben - Arach zeer verheugd, vermits hij zijn verblijf aldaar zich ten nutte heeft w.llen maken, om de godsdienstige geestdrijverij der aanzienlijke Muzelmannen tegen hunne nieuwe beheerschcrs op te vrekken Met zijne woelingen schij nen de gestrenge maatregelen tegen den Noord Amerikaan^chen con sul te Algiers, den heer Garavini, wiens exequatur eerst door den Kuning is ingetrokken, en die sedert uit do kolonie is verdreven, in eeuig verband te staan. Die Consul had een bezoek bij Abd-el-Kader afgelegd, en werd verdacht gehouden van met hem te heulen. De ge zant en eerste minister van den vijandigen Bey van CanstantineBen- Aïssa, bevond zich den 3den Maart tè Algiers. Men maakte 111 die stad steeds toebereidselen, om de naburige steden Belidah en Coieah te bezetten. Naar de laatste plaats werd door manschappen van her bezettingsleger een groote weg aangelegd. Mén hield het steeds met voor onmogelijk dat hét bezetten der twee genoemde steden tegen stand zoa ontmoetenmaar overigens w as het in de Frhusche kolonie rustig. T U R K IJ E. Volgens brieven uit Konstantinopel van 13 Februarijbevestigden de laatste berigten uit Syrië (tot het begin dier maand loopendej, ten volle hetgeen vroeger over den ongunstigen toestand van de Esyote naren in dat land is vormeld. Ibraham-Pacha had alle plannen op ver dere veroveringen moeten opgevenen moest zich thans reeds bepa len tot de eenvoudige verdediging tegen de wanhopige aanvallen der Drusen en Syriersdie alferwege in opstand waren. Hij verwachtte met ongeduld versterkingen uit Egijpte. SPANJE. Omtrent de jongste gebeurtenissen te Saragossa, die tot nu toe slechts door den telegraaph bekend waren deelt een bijzonder berigt uit die Stad, van den 5de:i ce middernacht, dat echter van een iiver g voor stander van de zaak der Koningin afkomstig schijnt, bet volgende mede Den 3den, 's namiddags ten 4 ure, trok de bende opstandelingen van Cabeneró, uit Lscera een twaalf uren van hier gelegen dorp, op. Zij vertoefde slechts kort te Belchitd, en vertoonde zich den 4den 's morgens ten 4 ure, voor Saragossa, alwaar de opstandelingen, voor wie do«r verraders de poorten van Carmen en S. Engfaéia geopend werden, weldra doordrongen. De opstandelingen bezetteden onmiddelijk de toegangen tot den Corso, tot aan de markt, en andere punten; tevens onder trompetge schal aankondigende, dat de generaal Cabanero in naam van den Ko ning Karei V, volle en geheele amnestie verleende aan de nationale gar des, die dadelijk hunne wnpénen en klee'dingScukken uitleverden Die burgers, onverhoeds uit hunnen slaap-gewekt, kwamen in wanorde en zonder dat zij zich ouder hunne officieren konden scharen 00 de been. Elke straat, elk huis werd getuige van een gevecht. De opstande lingen, door dezen onverwachter) tegenstand onthutst, begonnen wei. dra te wijken, verlieten den corso en zagen zich door de straten van Albarderia en Cedaceria naar de markt terug gedreven, overal dooden en gekwetsten op hunnen weg achterlatende. Een kruisvuur uit de vensters en van de balkons dreigde hen in alle rigtingen met den dood, en dezelfde mannen, die een uur te voren ons bedreigden, iverden genoodzaakt, om op hunne beurt om lijfsgenade te smeken. Tegen acht nre des morgenshad alle tegenstand opgehouden; 400 opstandelingen, die de St. Pauluskerk bezetteden, en 200 anderen, welke zich in een huis nabij Santa Ines verdedigden, legden de wa penen neder. Wij hebben omstreeks 200 vijanden gedood. De groot ste slagting heeft op de markt en onder de poort de! Porrilio plaats gehad, op welk laatste punt 40 manschappen, dié zich nog trachten te redden werden algeniaakc. Het aantai in de hospitalen binnengd- bragte gekwetsten bedraagt 40, Vóór het middaguur hadden wii 715 gevangenen in verzekerde bewaring gebragt. Azr.areen persoon uit Carinena en de kreupele bijgenaamd, voerde over het bataillon, dat zich in de Sc. Pauluskerk heeft moe ten overgeven, bevel. Hij kegt, dat de beste troepen van Cabanero bij dezen mislukten overval zijn omgekomen. He: is ons nog onbekend of Cabanero zelf in de stad is geweest. Sommigen Zeggen j dat hij met de ruiterij bij eene der poorten had post gevat. Anderen verze keren daarentegen, dat hij de stad binnengekomen is, maar bij het begin van het gevecht zich door de vlugt heeft weten te redden, 4 Het aantal gesneuvelden aan onze ziide bedraagt slechts 8. Drie van dezen zijn het slagtoffer van hunnen moed geworden, daar zij met eenige nationale gardes, burgers en militairen, de stad waren uitgetrokken, om de vlugcelingen te vervolgen, en hij Torrero door de vijandelijke ruiterij werden aangetast. Wij hebben een grooter aan tal gekwetsten, en eenige onzer nationale gardes en artilleristen, die die het eerst ce wapen liepenwerden bij de batterij van S. Engracis opgeligt en gevangen genomen. De zorgeloosheid onzer overheden is geheel onverklaarbaar. Reeds den 3den wisten ziidat Cabanero met zijne geheele tnagc uit Lacera was opgetrokken. Dieuzeifden dag hoorde men geweerschoten nahij de poort van Carmen en gedurende den geheele nacht merkte mets daar eene buitengewone beweging op. Men heeft heden den 01.der- bevelhebber van Arragon, Esteller in hechtenis genomen. Wij weten, dat er verraders in ons midden zijn, en hopen, dat de overheden hun nen pijgt zullen doen. Daar iedereen nog onder de wapenen is, kunnen wij geen omstandiger berigt van het gebeurde mededeelen. In eene dagorder van den bevelhebber van Saragossadie den 5dets ten tien ure des avonds, is openbaar gemaakt, wordt bet verlies der opstandelingen op 121 gesneuvelden en op 700 gevangenen begroot, onder welke laatsten zich een overste en 23 officieren van lagerea rang bevonden. DUITSCHLAND. In den Hamburger Correspondent wordt een schrijven uit Berlijn I van den sden medegedeeld hetwelk door Rhijn - pruissische bladen wordt overgenomenmet bijvoeging dat aan hetzelve welligc meer 1 waarde moet gehechc worden, dau aan eene gewone particuliere kor- S pondentie. Daarin Jeesc men Er hebben dikwijls conferentien van de ministers plaats, omtrent de Keulskhe aangelegenheid, die thans vrij erg misbruikt wordt oni pol.tieke verwarring'te doen ontstaan. Heden verspreidt zich de mare dat er een zeer ernstige diplomatieke stap gedaan is oin de zoo open lijk aan de dag komende vijandigheid te fnuikendie met name door ge schriften in een gedeelte van Dnilschiand planmacig tegen de PruisSi- scbe belangen aangekweekt wordt. Deze taal en deze strekking worde van dag tot dag duidelijker, en versmaadt, om de gemoederen in be weging te brengen, noch godsdienstig, noch staatkundig fanaristnus, terwijl de oogmerken, die men daarmede heeft, van zuiver staatkun digen aard zijn en met geloofzaken niets gemeen hebben. Er worden allerlei middelen gebezigd, om de bedoelde geschriften vooral onder de -lagere klassen te verspreiden eene handelwijze die de noodlottig- ste gevolgen kan hebben, daar hierdoor de rust van Duitschiand op het Spel gezet wordt. Hebben zij, die het vuur aanblazen, wel be dacht of zij waters genoeg hebben, om de vlam te blussehen Wat wil men? Wat bedoelt men? Men gelooft naauwlijks zijne oogen, als men eenige geschrifcen leest, die in den laatsten tijd onder Duic- sche censuur over de Keulsche zaken gedrukt zijn en met ijver ver spreid worden. Waarheen moet dat leiden Is dat het begin van een systems? Waarlijk zulk een syscema zou gevolgen na zich kuuneit slepen, waaraan de bevorderaars van hetzelve wel niet mogen ge dacht hebben. Alleen wanneer men eene algémeene verwarring wil aanstoken wanneer men bet oogmerk heeft om het Duirscbe leven tot in zijne grondvesten te schokken dan alleen zijn zekere handelin gen en gesc >rifieii verstaanbaar. Zoo denkt men hier algemeen, cn sedert lang is die denkwijze niec stellig aan den dag gelegd als nu. Dat de Keubche aangelegenheid niet tot een masker voor staatkundig vijandige nojmerken gebezigd mag worden, daarover heersclu bij al le weidenkenden slechts ééne stemen daartoe zal het dan ook niec komen." De Leipziger AUgemeine Zeitung geeft éen berigt uit Miincbea van 4 Maart, waarin het volgende voorkomt! De onderhandelingen met het Fransche Hof hebben tot eene gunstig-en uitslag geleid. De huwelijks-verbintenis van onzen Kroon prins mee de dochter van Lodewiik Philips kan "als vastgesteld be schouwd worden. De keus van den Prins en de denkwijze, die zij nen vader bewogen heeft om dezelve goed te keuven, zullen al dié genen met vreugde vervullen, die de bevestiging der bestaande orde van zaken in Europa tvenschen. Onmiskenbaar is o >k de heilzame in vloed dien deze verbintenis op de Grieksche aangelegenheden moet hebben; maar hetgeen voor or.s veel belanglijker is, zijn de betrek kingen tot eene dynastie, welke, hoe jong ook, toch door de denk wijze harer leden in Duifschland algemeenê abhting verworven heeft." BINNENLANDSCHE BERIGTEN. In Arnliemsehe courant leest men Heeft het distrikc van de Lijmers een gedeelte des grnafschsps Zncphen rnim in de ramp van de doorbraken des Rhijndijks bij Rees gedeeld, ook de voor overstrooming vatbare landerijen aan den linker IJsseloever, ten oosten van den Veluwsehen bar,dijk, zijn niet ver schoond gebleven. Door den voorbeeldeloos snellen aanwas van het water, begon reeds op den isten Maart de polder van de Wilpsche- en Nijenbee- ker-klei onder te loopenen stond den aden reeds geheel onder water. Op den 2den Maart liep de dijk van den Voorster-polder, bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1