1 O. A*. 1838. ALKMAARSCHE N°. 19. St C O U R A Rv Van MAANDAG j Den 7 MEL NEDERLANDEN. v*? VA. \3 J J v. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AANKONDIGING. 'p Woensdag den 23'ten Mei 1838, des namiddags ten 2 nfe, zal door den Staacsraad Gouverneur van Noord-Holland, of bij des zelfs absentiedoor een der Leden van de Gedeputeerde Staten aan het Gonvernements Gebouw in de St. Jansstraat te Haarlem, bij in- schrijving en opbod worden aanbesteed Het bouwen eener NIEUWE KERK, voor de Hervormden te IVillenisoord aan het Nieuwe Diep, Gemeente den Helder. Het bestek waarop deze aanbesteding zal plaats hebbenzal ter lezing liggenboven en behalven bij Kerkvoogden der Hervormde Gemeente aan den Helder, en aan hec Gouvernements Gebouw te Haarlem, aan het Bureau van BuiteniandsChe Paspoorten in het huis onder het Zeil opden Dam te Amsterdam, en ter Secrecarien te Alk maar en te Hoorn, terwijl zeven dagen te voren en dus op den 16^eo Mei 183S, de noodige aanwijzing op de plaats zelve, zal worden ge daan, en inmiddels bij Heeren Kerkvoogden aan den Helder en bij den Heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat te Haarlemde noodi ge inlichtingen te bekomen zijn. AANBESTEDING, Op Woensdag den 23sc<:n Mei 1838, des namiddags ten 2 urén, 'kening te bekrachtigen, of ingeval iemand betnigd niet te kuuncn schrijven, deZe invulling in dcszelfs naam door den Ontvanger of zijn gemagtigden te doen bewerkstelligen, met vermelding der redenen waaromhecwelkc zal moeten geschieden in tegenwoordigheid van een derde persoon welke de aangifte na voorafgaande voorlezing met den Ontvanger of deszelfs gemagcigden zal teeltenen. Burgemeester en Wethouders verwittigen voorts naar aanleiding van het laatste gedeelte van 2 van art. 30 der voorsz. wetde belang hebbenden dat ais cegen-sciiatters ingevoke 2 art. 29 zijn benoemd Cornells Croll. I Cornells Koeman IVillcm Hamer. en .7. .7. Hulskamp. en dat de bevolking dezer Stad, voor zoo veel dezelve tot maatstaf aan de belasting van sommige grondslagen dienen moetbedraagt ecu getal 9445 zielen. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder hunner ingezetenen, 0111 met de''meeste naamvkeurigheid en binnen aien bepaalden termijn de invulling hunner beschrijvings - beüetten te bewerkstelligen, ten einde de orde en geregelde afloop der beschrijving te bevorderenen zich tevens te beveiligen tegen het nadeelhet welke een gevolg zonde zijn van de toepassing der boeten en poenaliteiten welke tegen valschheid en onnaauwkeurigheid der invulling zijn vastgesteld. En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwendezal dez« afgekondigd en in de Stadscourant geplaatst worden, terwijl afschrift «al, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Directe belastingen Noord - Hollandot bi: deszelfs absentie, door een der leden van de t0[ deszelfs informatie, Gedeputeerde Statenaan het Locaal van het Gouvernement der Pro vmcie, te Haarlem, worden aanbesteed. 1. He; maken van twee gedeelten nieuwe STEENGLOOIJING aan de Oevers van het Legmeer bij Hoeksjan, benevens het doen van de vereischte HERSTELLINGEN aan de bestaande Oeverwerken aldaar. 2. Het aanbrengen van een gedeelte nieuwe WIERRIÉM aan de noord-westzijde van bet Wierhoofd aan het Nieuwe Diep. 3. Het doen van eenigc VERNIEUWINGEN en HERSTELLIN GEN aan de Hoofden der Haven beoosten het Oude Schild, op het Eiland Texel. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De Bestekken, op welke de bovengemelde Aanbestedingen zullen plaats Alkmaar, den 2/stea April 1838. Burgemeester en JVethoudcrs voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van Deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 's Gravenhage den 2gsten April 1838. Bij besluit van den i7'lcn February j. I. heeft Z. M. aan zijne rcomsch kacholyke onderdanen een nieuw bewijs wiliende geven van - 0-~rzijne belangstelling in derzelver godsdienstig onderwijs en zijne be- hebben zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het Loxaal geerte om de studiën in de Godgeleeidlieid bij dat keiltgenootscliap v"n Gouvernement van Noord - Holland in de voornaamste Loge-Sop eene doelmatige wijze, te bevorderen, aantemoedigen en te onder- mentenen Koflijhuizenals: te Haarlem inde Toelast, de Halve Maan, steunen, in afwachting dat daaromtrent, bij de regeling van deszelfs de Lee uw rik de Kroon en het Grootc Koffijhuis bij A. van Arensbergen te A.kmaar in den Ronden Leeuw en in de Toelastsan den lletder in den Rooden Leeuw en in den Burg aan het Nieuwe Diep; te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purroerende 111 den Doelen; te Minder, in het Hof van Holland; te Amsterdam in het Turfschip van Breda in het Noord - Hollandse he Kofj huisin net ÉoffijhuH het Kusje achter de Beurs, het Logement de Keizers Kroon, in de Knlverstraacin de Beer eb ijtbuiten de Utrechtsclie Poort, 111 het Er.khuizer Heerhuis 111 het Har linger Heerhuis op de Te xelsche Kade N°. 6 in het Kof fijhuis, genaamd Nabij Stadhuis bij A. Speer en in het Ji'tpen van Hoont bij H. A. Rose; te Enkhuizen in de Hulk; te Naarden in de Kroon; te Weesp in de Roskam; te Ameide in deSocieuitte Edam bij H. Kramer in het Koffijhuis Edams lHelvarente Mounickeildam en te Texel op het Raadhuis. Zuilende acht dagen voor de Besteding de noodige 'aanwijzing iti loco worden gedaanen bij den Hoofd - Ingenieur 7 Grinwis en den Ingenieur P. Koek ce Haarlem, de vereischte inücntingen te be. komen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Ontvangen hebbende eene dispositie van den heer Staatsraad, Gou verneur van Noord-Holland, van den 9^* April li. (Provinciaal bind n°. 40) houdende bepaling omtrent de tijd der nitgi»"te van de verkla ringen var, aangifte voor der Personeele belastingen over den dienst van 1838/39. Gezien art. 30 2 der wet van 29 Maart 1833, (S aarsblad n°. 4.) Maken aan de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie bekend: Dat de Ontvanger der Directe belastingenbinnen deze Stad aa derzeiver Woningen te beginnen met Vrijdag den 4^™ Mei aanstaande en vervolgens, zal doen bezorgen een beschrijvingsbillethetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der voornoemde bulas- ting, zijnde: 1°. De Huurwaarde. 40. li t Mobilair. 2°. Deuren en Henster3. 50. De Dienstboden en iKcrkbodcii, 3°. Haardsteden. j 6° Paarden. bij welk billet, waarin de verpligting jegens 's Rijks Schatkist, met betrekking tot de belasting Zal worden opgegeven, aan ieder ingeze. ten de noodige vragen dien aangaande, ter beantwoording zullen zijn voorgesteld, ten einde hetzelve met de meeste naauwkenrigheid inte- vullen. Dat binnen acht dagen, na de uitreiking van voormelde biljetten, dezelve ingevuld van de woningen der ingezetenendoor of van wege den Ontvanger zullen worden afgehaald. Dat zij, welke bij het bezorgen der billetten of ook bij terughalen van dezelve, mogten zijn overgeslagen, zich in geen geval mogen be roepen op zoodanig verzuim, maar integendeel gehouden zim, om de vereischte en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den jó<ien Mei eerstkomende intedienenten kantore des Ontvangers, al waar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar zuilen zijn. kerkelijke aangelegenheden, nadere bepalingen gemaakt zullen worden, en overwegende dat daartoe dienstig kan zijn de stichting van beurzen ter bevordering van het godgeleerd 01,dei wijs bij hec rcomsch kathoiijk kerkgenootschap, hoedanig,' ii.rigtingen. met uitzondering van het vicariaat-generaal-apostolijk van 's flertogenboschin de roomsch kacholijke lterk-ressortenbir.nen de noordelijke provinciën des Rijks, tot dus ver niet bestaan"besloten,, om ten behoeve van het gods dienstig onderwijs bij hec r. k. kerkgenootschap in de noordelijke pro- vintien des Rijks, te stichten achttien beurzen, ten gezamenlijke be drage van f 3600 in hec jaar. Deze beurzen zullen worden verdeeld in 4 dubbele, ieder van 400; 6 heele, van 200; 8 halve, van f 100. De 4 dubbele beurzen zullen voor de eene helft aan de'hol- lancsche zending, en voor de andere helft aan de overige noord ne- derlandsche kerk-d^stricten in den regel verbonden zijn, en uitsluit tend bestemd tot bevordering van de hoogere stadiën in de r. it. god- cleerdheid en de daarmede verbondene wetenschappen. De heele beurzen strekken cot aanmoediging van zoodanige kwee- keling'c» die de godgeleerdheid, ten minste gedurende een jaar, op een der roomsch kacholijke seminafien hier te lande met vrucht be- wfenen. De halve beurzen dienen tot ondersteuning van zoodanige kweeke- iingen, die in de roornsch katllolijke seminacien hier te .lande tot den geestelijken stand opgeleid worden en eeiien veel belovenden aanleg met een lofwaardig gedrag pareu, doch niet bemiddeld genoeg zijn, .,ni de kosten hunner studiën geheel goed te maken De begeving der beurzen zal door Z. M. den Koning geschieden, op de daartoe, door de betrokkene kerkvoogden, aan het d.parte- ment voor de zaken van de roomsch kacholijke eerediens: in te zen den voordragten, welke door hec hoofd van dat departement, verge zeld van zijne consideratie» en advijs, ten bekwamen tijde, aan Z. M. zullen worden aangeboden. Bij besluit van den ai,ten dezer heeft 7.. M. gelet op het bij rescript van 26 February 1831 goedgekeurde voorstel, om de dooi' de natie te geven vrijwillige bijdragen ter eere en nagedachtenis van den 1 nvergetelijken luitenant ter zee van Speijk, te doen strekken tót duarstellmg van een nationaal gedenkstuk, bepaald, dat aaneen noordeiijkscen vuurtoren te Egmond nan Zee, door het aanbrengen v! n verfraaiilngen en opschriften, een aanzien zal worden gegeven, stroo- kende met de, in voormeld rescript vcmelde bedoeling om dien to ren te doen dienen tot gedenkteeken voor van Speijk, en denzelven den naam van Jan van Speijkstoren te doen voeren. De voor her bedoelde oogmerk, door het coiiegie Zeemanshoopen de commissie» te 's Gravenhage en te Leeuwarden bijeenverzamelde gelden, met de daarop reeds verkregene renten, bedragen thans omstreeks 48000 tvelk bedrag niet toereikende is, om de kosten goed te maken van eenen geheel nieuwen vuurtoren met den daarbij behoorenden licht» toestel. lm t De minister van Financiën maakt bekend, dat de op heden gedane Dat een ieder gehouden is, de te doeue aangifte met zyue haudcee-* iuschrijringcn ia de Negotiacie tot te geldemaking van losrenten k ,5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1